Ölüm Odası B/Yedi: Başyücelik Devleti (Sahabilerin Rolü Ve Mânâsı) - 221

Ölüm Odası B Yedi 14.08.2014, 12:59
Ölüm Odası B/Yedi: Başyücelik Devleti (Sahabilerin Rolü Ve Mânâsı) - 221

BOLU Cezaevi’nden TAHLİYE oluşum 22 Temmuz 2014, Tilki Günlüğü’nün 22 Temmuz tarihli başlığı BAŞYÜCELİK Devleti ve başlığı bu olan UFUK bölümünde 8 Nisan 1995 tarihli şu Levha: Kırlık bir yer… Tepe… Orada yayılmış oturanlar… İki delikanlı, çırılçıplak soyunuyor… Biri onlara patlama ile işaret veriyor; herhâlde suya girecekler… Çehresine dikkat ettiğim biri, bana onların hâlini tenkid eder gibi konuşuyor… Onunla beraber yürüyor ve zor bir yerden İNCİR ağacının üstüne basarak oradan aşağıya iniyoruz… Nasılsa yanımda Mehmed Zekâî Özcan… Güleryüzlü… Bana, “Ben üye olduğum zaman, sen de Başkan olursun!” gibi birşey söylüyor… Meclis’e… Ben de ona, benim bu hususta kitablarım olduğunu, BAŞYÜCELİK Devleti’ni sözkonusu ediyorum… Ona vereceğimi, okumasını söylüyorum!..

*

Halâ veya Halvet kelimesinden gelen, TAHLİYE-Boş bırakmak. Boşaltmak. Serbet bırakmak. Temizlemek. (Halâ’-Boş, hâli. Edebhâne, ayakyolu. Devenin çökmesi: 631: Halâ-İstisnaya delalet eder… Halâ-Yaş ot: 631: Dhjtore-Arnavutça “Ondalık” demek… Arnavutça, Dhjetor-On senelik: 626: Dhejetor-Onikinci ay olan Aralık… 20 Aralık Yay Burcu’nun sonu, 21 Aralık Oğlak –Cedî– Burcu’nun başlangıcı… Müteveffik-Üstün gelen: 626: Müteveffık-Muvaffak olan, başaran… Dhjet-Onuncu. “Mehdi’yi Hâmil On Süvari’nin onuncusu, Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık”: 417: İhtiva-İçine almak, içinde bulundurmak. Havî ve şâmil olmak. Bir şeyi toplamak ve korumak… Necib Fazıl Kısakürek: 1417: Bidayet-Başlangıç. İlk olarak… Musa Mirzabeyoğlu: 1418: Beraverde-İltimas ile korunarak ileri çekilmiş adam. Seçilmiş, ayrılmış. Yükseğe kaldırılmış… Arnavut Lûgatı’nda, Dy-İki. İsnan. “Pazartesi”: 14= 1013: Salih Mirzabeyoğlu): 1045: EDM-Üns tutmak. İttifak etmek, birleşmek. Islah etmek. (Elf-Ünsiyet etmek: 111: Elif-Munis, sahib, dost… Elif-Arab alfabesinin ebced değeri Bir olan harfi: 121= 1120: Fli-Arnavut Lûgatı’nda, “Kurban, kurban etmek” mânâlarına gelir… Kamer menzillerinden “Sa’du’z zabih-Boğazlayan, kurban”: Zı harfi, Allah’ın Aziz ismi ve “Madenler-Kan” mertebesiyle ilgilidir!)… AMED-Gelmek, geliş, vürud eylemek. Arnavutça, Ardhshem-Gelen: 322: Mirzabeyoğlu): 45: LAHÎ-Oyuncu. (Aktör: 706: Fikir Kahramanı)

*

TAHLİYE-Haly kelimesinden gelir. Süslemek. Donatmak. Donatılmak. Tatlılandırmak. Hassasını veya kokusunu dağıtmak için bir maddeye şeker, baharat ve benzeri şeyleri dağıtmak. (Haly: Ot biçmek… Haly: Altun ve gümüşten süs eşyaları… Zuhruf: Süs, yaldız. Gösteriş. Ziynet. Altun. Kur’ân’ın 43. sûresinin ismi… Zu-Huruf: Harfler sahibi, kültürlü. Harfler ilme): 453: NEBAT-Topraktan biten her çeşit şey. Bitki. (Rûya-Yerden biten bitki: 217= 1216: Flok-Arnavut Lûgatı’nda “saç” demek. “sır”… Rüya, Düş, Hayâl: 217: Debore-Arnavut Lûgatı’nda “kar” demek… Yine, Fitim-Kar: 540: Ma’lat-Derin ve yüksek fikir. Ululuk, şeref, itibar)… FATİH’in İstanbul’u aldığı tarih: 1453: İZMİHRAR-Yıldız parıldama. Basar. Sezgi. Tag, taşkın, icâd.  

*

BAŞYÜCELİK-Yüceler Kurultayı’nın seçtiği Ulü-l emr. (Arnavut Lûgatı’nda, Koke-Baş, kafa: 131: Esvedeyn-İki siyah mânâsına Akreb ve Yılan için kullanılır. “Ulular”… Kalb-Ebcedi Arş altı sema tabakası olan “Kürsî” ile aynı Te harfinin işaretlediği kamer menzili: 132: İslâm-Kalbin yoludur… Arnavut Lûgatı’ndan, Madheri-Yücelik: 261: Kulakıl-İhlâs ve Muavvezeteyn sûreleri… Bakır Halka-Bakır’ın sembolü, Boğa ve Terazi Burçları’nda görünen “Zühre ve Tarık” yıldızıdır… Rahdan-Yol bilen: 261: Eras-Başı büyük kişi… Kocakafa, Üstadım’ın Bahriye Mektebindeki lâkabı): 383: İŞFA-Hastaya şifalı şeyler verme, iyileştirmeye çalışma.

*

DEVLET-Saadet. Tali’. Milletin siyasî teşkilâtlanması: 440: LİT-Boyun. Baş… TEMME-Tamam oldu, bitti. (Rüyâ’da gelen mânâ: “Var-yok 126 tamam!”… Arnavut Lûgatı’nda, Varr: Mezar. Kabir… Kabir: 302: Derviş Muhammed. “Noktasız harflerle”-Hacegân silsilesinin 21. büyüğü… Kaptan Kusto Müslüman. “Noktalı harfler”: 302: Mirzabeyoğlu… İ’cazkâr-Mucizeli olmak. Başkasını acze düşürecek derecede olmak: 302: Şebb-Ateş yakmak. Meşhur taş. Cenk koparmak… Arnavut Lûgatı’ndan, Beteje-Harb: 416: Mrkulli-Mucize… Yok-Uygur Lûgatı’nda “yak” demek: 116: İ’dam-Devam ettirmek… Mübdî’-İcad eden, yaratan, yapan: 116: Avn-i Şeriat): 440: KERKER-Karındaş sığır.

*

BAŞYÜCELİK DEVLETİ: 823: SAHABÎLERİN ROLÜ VE MÂNÂSI… RASTEFİN-Hakiki, gerçek. (Zabit: 812: Theror-Arnavut Lûgatı’nda “Şehîd” demek… Ziyâ-Işık, aydınlık, nur: 812: Ahyar-Hayırlılar, dostlar): 823: DAHÎYYE-Bedene, kurbanlık deve, nefs… DAHIYE-Nahiye, hek’a, atın göğsü üzerindeki daire. (Hı harfi, Allah’ın “Her şeyi yerli yerince eden” mânâsındaki 99 güzel isminden Hakîm’e, Şekil ve Suret mertebesine, Kamer menzillerinden Nahiye’ye işaret eder… Arnavut Lûgatı’nda, Formoj-Şekillendirmek: 339: Formoj-Teşkil etmek): 823: HARİTA-(Rahnâme-Harita: 322: Kariha-Fikirler. Her şeyin evveli. Kuyudan çıkarılan ilk su. Fikir kabiliyeti. Zihin kudreti… Gusto Müslüman: 322: Tezkâr-Zikretme, hatırlatma… Kebş-Koç. Fürfur. “Esseyyid Abdülhakîm Ârvasî, Allah’ın salih kullarına inayeti”: 322: Merzgun-Türeme uzvu… Koç Burcu, unsuru Ateş, yıldızı Merih, vücutta tesir yeri Baş-Beyin, simya’da Kül etme safhası… Kül: Gül: Küll… Akreb Burcu, unsuru Su, yıldızı Merih, vücutta tesir yeri Kemer bölgesi, simya’da Ayırma-Seçme-Istıfa-Teşrih)

*

URYAN-Çıplak: 1331: REZALET-(Levha: 22 Temmuz 1989… Kaya Balaban, bir yere gitmesiyle ilgili olarak, “bütün rezaleti de birlikte götürüyorum!” diyor… Telegram: 1676= 677: Poshter-Arnavut Lûgatı’nda “Rezil” demek)… KAPTAN Kust: 332: ŞEKÎB-Sabır, tahammül… ISRAM-Derviş olmak: 332: ŞİBL-Aslan yavrusu. (Aslan Burcu, unsuru Ateş, yıldızı Güneş, vücutta tesir yeri Kalb ve Sırt, simya’da Sindirme safhası… Kamer menzillerinden Kalb; Te harfi, Allah’ın “Kaabid-Kısıcı, sıkıcı” ismi ve Esir mertebesi ile ilgili!)… ZERD-FAM-Sarı renkte. Sarı renkli. (İnsanî Hakikatin Perdelerinde “Vücud” gaybı’nın perdeleri, parlak ve güzel sarı ve Davud Aleyhisselâm’ın gaybı… DAVUD: 15: BD-İBDA): 332: MUBASSIR-Gözetici, bakıcı, bekleyici.

 *

ZEKÂ-Çabuk anlama ve bilme kabiliyeti. Ateşin alevlenmesi. Güzel koku alma. Basiret, feraset, sezgi. Tag, taşkın, icâd, ibda: 722: ABDÜLHAKÎM Koltuğu… BEŞTEK-Zarf. Kab: 722: İFHAM-Ulu etmek, yüceltmek… TEŞEBBÜK-Ağ şeklini alma. Şebekeleşme. Parmaklarını birbirine geçirme. “Hüviyet”: 722: İHLÂS-Samimi, içten, riyasız… İKSAR-Çoğaltma, fazlalaştırma, arttırma: 722: ZÜKA’-Güneş. “Üstadım’dan bir mısra: Güneşe göç var da kalan biz miyiz?”
 

ŞEMA
(İMÂN VE İSLÂM ATLASI)

 
LEVHA: 29 Mart 1995… Üstadım bana, “Sen her türlü yazıyı yazabilirsin, buna layıksın!” diyor… Ben, “Üstadım, İmân ve İslâm Atlası bende, annemde, babamda, hepimizde var; İmân ve İslâm Atlası’nın şemasına nisbetle” diye onun çok mühim bir eser olduğunu ve Büyük Doğu fikriyatının bu şemaya göre kurulduğunu fark ettiğimi ifâde etmek istiyorum… Bununla ilgili olarak TİLKİ GÜNLÜĞÜ ve NECİP FAZIL’LA BAŞBAŞA’dan bahsediyorum… Fakat daha lâfımı tamamlayamadan, Üstadım sözü ağzımdan kapıp, İMAN VE İSLÂM ATLASI’na dair birşeyler söylüyor… Ve “Gazi ana ölüp üstüne toprak örtüldüğü zaman bitmesin diye, gençliği ön plâna almak lâzım!” diyor!

*

MEN ENE?-Ben kimim?: 142= 1141: LÂYIK-Yakışır ve yaraşır. Uygun, münasib ve muvafık… LIKVE-Tez yüklü deve. Kova: 141: FE’S-İki yüzlü balta. Tâbir. Balta ile vurmak, kesmek. “Put kıran”. (Kova Burcu, Arabça Delv Burcu, unsuru Hava, yıldızı Zuhal, vücutta tesir yeri Bacaklar ve Ayak bilekleri, simya’da Çoğaltma safhası)… GÜL-İ Muhammedî: 142: MEHDÎ. “Büyük ebcedle”.

*

İngilizce, PEN-Kalem. Yazar, muharrir. Yazı yazma sanatı. Edebiyat, üslûb. Kuşlarda kanat veya kuyruk türü, “özel vazife”. Kuğu kuşu, iki cihetten riyasete misâl su kuşu: 53: AHMED-Üstadım’ın küçük ismi… DÜNYA Çapında Bir Hâdise-KKM’nin alt başlığı: 1053= 54: ÜSTADIM’ın Bahriye Mektebi’ndeki numarası. “1054”… CİNN-Gizliler, gizlilikler. (Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, Cinler mertebesi, Kamer menzillerinden “Öne alınmış delil-Takdim”e işaret eder… Lâtif: 129: Salih): 53: MEHDÎ Salih Mirzabeyoğlu.

*

TAHTİT-Çizme, çizgi ile belli etme. Kıpçak Lûgatı’nda “sıcaklık, ısı”: 1028: ARABÇA Alfabe’de harf sayısı… 20 YIL BERABER-Rüyâ’da gelen mânâ; Üstadım’ın hapiste 10 cilt olmasını plânladığı ve 1. ciltte kalan eserinin ismi. Okurken benim eserim gibi, yazmışım gibi. (Arnavut Lûgatı’ında, Mot-Sene: 446: Mete-Arnavut Lûgatı’nda, “Kalan” demek): 446 x 20= 8920= 928: HARF Devrimi senesi… HAYSİYET-İtibar. Şeref. Değer. Kıymet. Derece. Câh. Mesned. Mertebe. (Üstadım’ın, İmân ve İslâm Atlası’nı bana imalı yollaması: Fikir Çilesi Haysiyetinin müstesna genci Salih Mirzabeyoğlu’na sevgiyle… 28 Şubat 1982 –Necib Fazıl Kısakürek): 928: SALİH İzzet Mirzabeyoğlu… MÜFAZZİH-Rezil eden. (Arnavut Lûgatı’nda, Fameken-Rezil “eden”: 193: Akıncı Güç-1979, 1980’de çıkan dergimiz… Müntebiz-Safın arkasında yalnız duran kişi. “Üstadım’ın O Erler Ki… isimli şiirinden: Yıldızları tesbih tesbih çeker de / Namazda arka saf hizasındalar!”: 193: Menakıb-Menkıbeler, hayat hikâyeleri): 928: ÜSTÜRGAV-Zürefa. (Ezel, çetinliğinden ve ayak kaymaların çok olmasından dolayı, zürefa sırtına benzetilmiştir. Ezel insanın varlık istidadı ve yaradılış sırrıdır!)

 *

YEVMİYE: 1982’de Erkekçe isimli derginin muhabiri soruyor – “Özellikle gençler için, geometrik bir şablon gibi İmân ve İslâm Atlası’nı yayınladınız… Bu nereden çıktı?”… Cevab: “Yazmakla kalmadım, çizdim de!”… MİNKAB-Delecek âlet. “Mesele halleden”: 193: YANARDAĞ-Kamer menzillerinden Kalb’in mertebesi Esir’in, kendisinden yaratılmış 4 unsurdan Ateş, onun temsilcisidir… ESİR: 701: OSMANLI… TAHTİT-Çizgi, çizgi ile belli etme. Isı. “Yeni şekil”: 29: ZEKÂ-Saflık, duruluk. Hal düzgünlüğü.

*

GAZİ Ana: 1070: CİVANÎ-Gençlik… BÜYÜK Doğu-İBDA: 1070: ARZ-Bir büyüğe bir şeyi hürmetle vermek. Bir şeyi büyüğüne hürmetle anlatmak. İzâh etmek. TAKDİM etmek. Kıymetli bir şeyi diğer bir şeyle değiştirmek. Bir şeyin âniden meydana gelmesi. Bir şeyin genişliği. Bast. Sağlam insanın hemen ölmesi. Delirmek, cinnet. (Üstadım’ın Geçilmez isimli şiirinden: Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne, topyekün? / Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez!)… KÜN-“Ol” mânâsında emir: 1070: NÜVİT-Müjde, beşaret. Hayırlı haberlerle tebşir.

*

MİZAÇ: Hafakanlı, muzdarib… “Ahlat-ı Erba” denilen vücuttaki dört sıvıdan Safra… Unsuru: Ateş… Renk: Sarı… Hâl: Gaz… Nitelik, tabiat: Sıcak ve kuru… Yaş: GENÇLİK… İklim: Yaz… Rüzgâr-Rih: Doğu… Burçlar Kuşağı İşaretleri: Yengeç. Aslan. Başak… Vücutta tesir yeri: Belden üstü.

 *

İMAN VE İSLÂM ATLASI: Burçlara-Kâinat’a ve İnsana hisselerini veren, ama kendi o şekil olmayan –tükenmez– İmân ve İslâm’ın ATLASI.


Baran Dergisi 407. Sayı

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Aralık 2022
İmsak 06:34
Güneş 08:05
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Günün Karikatürü Tümü