Ölüm Odası B/Yedi: Dinleten (Süleyman Bin Halid R.a...) - 316

Ölüm Odası B Yedi 09.06.2016, 18:25
Ölüm Odası B/Yedi: Dinleten (Süleyman Bin Halid R.a...) - 316

LEVHA: 31 Aralık 1983… Mustafa… Seyyid… Nur… Böyle bir isim görüyorum. Üstadım ona, DİYARBAKIR’a mektub yazmış… Mektub diye eski BÜYÜK DOĞULAR’ı okuyorum… Mektub, “burada seni imâ ediyor!” diye benden bahisle geçerken, bunu Büyük Doğu’dan takib ediyorum… Garib bir hâl: Okurken, okumuyormuşum ve bende mevcut olanın yansıması gibi bir şey… Üstadım, torununu o isme ısmarlamış!

*

SÜLEYMAN BİN HALİD: 1877: QELEYTO D’BET GAZO-Süryanice, “Hazine Odası”…HMD’de, Cim harfinin karşısında Fatr Sûresi’nin 33. âyeti’nden - “Meâl: O Adn Cennetleri ki, (mertebelerine göre varislerinden hepsi de) oraya gireceklerdir. Orada süslendirileceklerdir.” (Cim harfi, Allah’ın “Ganiyy-Hiç kimseye ihtiyacı olmayan, zengin” ismi, Atlas mertebesi, Kamer menzillerinden Tarf ile ilgilidir; Aslan çehresi 4 yıldızdan erken doğan ikisi Aslan gözü’ne benzetilenle): 1878: UTENTİYA-Süryanice, “Kuvvet”… Süryanice, SUTOTO-Temel: 878: TAQİNUTO-Süryanice, “Hâl”… Süryanice, ŞRİHUTO B’FUTUSİS ŞUHODO-İfrat hâlde tecrid: 878: RABONO MCALYO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, LO KTİBO KRUĞYO-Bomboş Devir: 1876= 877: RT DOBRE NADE-Boşnak dilinde, “Ümid Burnu”. İstikbal öncüsü. (Süryanice, Estaqbal-Olmak: 500: Metin-Sağlam. Metanet sahibi. Kendine güvenilir olan. “Allah’ın 99 güzel isminden biri”… Kazez-Pire: 1500: Mehdî Salih Mirzabeyoğlu… Üstadım’dan: “Öyle bir devim ki ben, hakikatte pireyim / Bir delik gösterin de, utancımdan gireyim!”… Birinci mısra: 1257= 258: Mirza… İkinci mısra: 2825: İgazsagugyi-Macar dilinde, “Adlî Tıbb”… Süryanice, Hatito-Emin: 825: Hatito-Tamam… Noktalama’nın Toplam Ebcedi: 4082: Derviş Muhammed Semerkandi. “En küçük ebcedle”… Süryanice, Helmo-Rüya: 82: Hacis-Arabça, “Bir şey nefste gerçekleşti” mânâsında. “Noktalama’nın yazıldığı tarih 1977”… Süryanice, Qundoqo-Dergi: 82: Saqyo-Gölge… Yevmiye: “Gölge dergisinden elinizde bir takım bulunursa, iyi olur!”… Büyük Doğu Devleti kurmak isteme suçlamasıyla, ilk dava açılan benim… Gölge: 1035: “Yolun yarısı eder!” - Bir Yevmiye… İbranice, Sehvi-Horoz. “Ebu Süleyman hatırda”: 82: İbis-Süryanice’de, Gençlik)… BUDU’-Anlamak. İdrak etmek. Can sıkıntısı. (Üstadım’ın, “İkimizin şiirleri” dediklerinden, Nisan 1983 tarihli “Anlamak” isimli Noktalama: “Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var / Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var!”… Akl-Akıl. İp. Ölüm: 200: Ebu Süleyman-Hâlid bin Velid ve Süleyman bin Hâlid’in “Horoz” mânâsına gelen bir namı… Şa’r-Kıl. Saç. Cenk koparmak. Ateş yakmak. “Te harfi, Allah’ın Kaabid-Kısıcı, sıkıcı, kısaltıcı, özleştirici mânâsına gelen ismi, Esir mertebesi, Kamer menzillerinden Kalb”: 570: Şiir… Yolmak-Didiklemek, saçmak. Nesre. “Bir Kamer menzilidir; Kef harfi, Allah’ın Şekür ismi ve Kürsî mertebesi ile ilgilidir”. Abdülhakîm Koltuğu’nu hatırlayınız: 187: İslama Muhatab Anlayış… Noktalama’nın toplam ebcedi: 4414: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü… Necib Fazıl Kısakürek: 1417= 418: Musa Mirzabeyoğlu): 878: POSTNİŞİN-Birinin yerine geçmek.
 

HAZİN HAZİNE

 
Üstadım’ın, “İkimizin şiirleri” dediklerinden “Mesafe” isimli Noktalama: Bu ne hazin mesafe, iki ten arasında / Bir hâli dinleyenle, dinleten arasında!

*

MEKTUB-Yazılı şey, yazılı: 468: HİKMET-Sır… TENDİD-Meşhur etme: 468: TENCİYE- Kurtarma… NETİCE-Semere. Hülasa. Döl, evlâd. (Nafile-Mecburiyet olmadığı hâlde yapılan ibadet. Taşkın. Torun. Bahşiş. Ganimet malı. “Nevade; çekirdek, torun, dil”: 166: Dinleyen… Nisan: 166: Ulkum-Çok karanlık bir gece… Süryanice, Haşonoyo-Hazin, hüzünlü: 407: D’bet-Süryanice, “Hazine”… Taşkın: Kemer. Köprü. İcâd. İz süren, köpek… Hâkim-Varlığın hakikatine vakıf ve hikmetle muttasıf olan. Her şeyi yerli yerince yapan. İş ve emirleri hikmetli. Tabib, doktor: 78: İbda’-Allah’ın, âletsiz, zamansız ve mekânsız yaratması. Aynı mânâda, “halk, icâd, tekvin, ihdas, sun, benzersiz oluş”… Süryanice, Saqlin-Hazine: 2154: Bütün Fikrin Gerekliliği-Varlığa sızanın ihtiyaç ettiği… Süryanice, Haşonoyo Cudoyo-Hazin mesafe: 442: D’bet Cudoyo-Süryanice, “Hazine mesafe”. Derviş Muhammed-442 mührünü hatırlayınız… Süryanice, Qeloyto D’bet Gazo-Hazine Odası: 1878: Süleyman bin Hâlid R.A.-Mahzumoğulları… Ebu Süleyman: 200: S.A.A.-Seyyid Abdülhakîm Arvasi… Boşnak dilinde, Udaljenost-Mesafe: 1565: Seyyid Abdülhakîm Arvasî… Süryanice, Bet Gazo-Hazine: 1417: Necib Fazıl Kısakürek… Boşnak dilinden, Razdaljina-Mesafe: 312: Mirzabeyoğlu… Bütün Fikrin Gerekliliği: 2154: Mehdî Muhammed… Sümerce, Ninum-Bir dokuma tezgâhı: 6150= 156: Gazyuno Qeso-Süryanice, “Ölüm Odası”… Hazine-i Amire-Para işlerini yönetmek üzere kurulmuş olan müesseselerden birinin adı. Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemlerinde “Beyt-ül mal” denilen ve “Defterdar” ismi verilen bir memurun idaresinde iken, sonradan teşkil olan yeni idarelere göre çeşitli isimler almıştır. Hazine-i Amire, “Devlet Kasası” yerine de kullanılır: 1918: Salih İzzet Erdiş… Hırpadak-Birdenbire. Uygun bir şekilde. Tıpatıp: 918: Terşih-Süzme, sızdırma… Buzağı-“Rüya’da gelen mânâ; 12 sığır yavrusundan biri, mucize beyanıdır”: 918: Sübûti-Müsbet, isbatlı): 468: MENAZİL-İ KAMER-Kamer menzilleri. (Zuhrufe-Kur’an’ın 43. sûresi. Altun. Gümüş: 892: Zuhrefe-Süsleme. Bezeme… Zuhruf: Zu-Huruf. “Harfler”: İrfan sahibi: Sanat için seçilmiş… Seyyid Mustafa Nur: 559: Kaptan Kusto Müslüman… Kaptan Gusto Müslüman: 1485: Derviş Muhammed-442 mührü… Süryanice, Hdonoit-Müstesna olarak: 1485: Kaptan Mirzabeyoğlu… “Açıl susam açıl! Açıldı kapı”: 485: Ebu Bekir Muhammed bin Ali-Muhyiddin-i Arabî… Seyyid: 74: Quyomo-Süryanice, “Sistem”… Mustafa Nur: 485: Hetf-Bir şeyi gizlice hatırlatmak. Seslenmek. Fısıldamak… Muhyiddin-i Arabî Hazretleri: “Harfler de ümmetlerden bir ümmettir, kendi cinslerinden Peygamberleri vardır; onların da isimleri vardır, şeriatleriyle Allah’a ibadet ederler. Onların âlemi ile insanın, hitab mevzuunda bir alâkası bulunur!”… Dikkat: Yazıda kullanılan harflerin değişik şekilleri ve değişik sesleri, onların “zatî suretleri”nden farklıdır; onlar âlet mevkiinde. Neye âlet? Değişik âletlerden dinlediğimiz bir müzik parçasını hemen tanıyabilmemiz gibi, şekil unsurların temin ettiği bir şey değil, onlardan bağımsız olarak vardır… Süryanice, Siqum Nişo-Hedeflenen Tarih-Kamer menzillerinde harflerle işaretlenen Ay Konakları ve Burçlar’da mevsimler: 487: Fato-Süryanice, “Suret”… Süryanice, Sekto-Çengel: 487: Şmo Benyonoyo-Süryanice, “Sayı”… Her hafin bir sayı değeri olduğu malûm… Sayı, Allah’ın varlıktaki sırlarından biridir… Hadîs: Ebcedi öğreniniz!)

*

HAZEN-Gam. Keder. Hüzün. Acı. Çile. Hazin. Gizli: 1065: HİLÂL-Ay’ın ilk üç gece ve 26-27. gecedeki şekli. (Levha: 12 Kasım 1992… Rahmetli Adile Güleray teyzeme, Hazret-i Ali’nin Hadîs’i diye bununla uygun düşen bir durum olarak, yeni Hilâl’i elimde kılıç gibi tutarak anlatıyorum ve müthiş hislenip ağlayacak gibi oluyorum… Hilâl: Safi ve halis. Sıdk ve dostluk etmek. Zaman ve vakit. Buluttan yağmurun çıktığı yer. Ara. Aralık. Bir kelimenin iştikaklarını gösteren tertib… Süryanice, Bet-Süryanî alfabesinde ilk harf. Ara. Aralık. Bütün harflerle ünsiyet eden. Beyt, Ehl-i Beyt: 403: Pet-Boşnak dilinde, “Beş”… Kıpçak dilinde, Teb-Dost. Tâbi: 403: Kolores-Arnavutça, “Süvari”. Kaptan… Süryanice, Methonoyo-Mesafeli: 3525= 528: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Seyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Süryanice, Sahro Hato-Dolunay. “Yengeç Burcu, yıldızı Ay, vücutta tesir yeri Göğüs ve Karın, batn, simya’da Deberan-Bozma, eskitme, çözme, tahlil, nakil, değişme, değiştirme, düzenden düzene geçiş” safhası: 528: Metalun-Süryanice, “Madenler; Zı harfi, Allah’ın Aziz ismi ve Kamer menzillerinden Sa’du’z Zabih ile ilgilidir”; Yakınlık, Yay, Kusto, Mesih, Kurban kesen, Mektub-Kurbanlık nefs ile… Süryanice, Şubhoro-Azamet: 528: Tukoyo-Süryanice, “Mucize. Vicdan”. Rızası, Allah’ın rızası olmuş!)

*

BEYT’in Birinci Mısraı-Bu ne hazin mesafe, iki ten arasında: 1136: MÜ’MİN-İmân eden. Allah’ın “Mü’min kulunu seven ve Emin kılan” mânâsında 99 güzel isminden biri… KIZIL-Kırmızı, al renk. Aşırı, müfrit. Kıldan yapılan ip. (Vav harfi, Allah’ın “Refiu’d Derecat-Yükseltici, hamil, sahib, bütün derecelerin üstünde” ismi, Yüksek Dereceler mertebesi, Kamer menzillerinden Rişa ile ilgilidir; Balık karnı denilen menzil, kuyudan su çekilen ip): 2136: SÜLEYMAN MAHZUMOĞULLARI R.A… VASİL-Birinden asla ayrılmaz kimse: 136: MEYMUN-Denize atılmış kimse. “Nil Nehri’ne Sandık içinde bırakılan Kelimullah lâkablı Musa Aleyhisselâm hatırda!”. (İmâm-ı Rabbanî Hazretleri: Muhammedî ve Musevî Mizaç’tan hisseli olduğunu ifâde etmiştir)

*

BEYT’in İkinci Mısraı-Bir hâli dinleyenle, dinleten arasında: 2228: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “Büyük ebcedle”… İngilizce, WİZARD-Büyücü: 228: ZORUCO-Süryanice, “Tohum ekme”… Süryanice, HDİRO-Mükemmel: 228: PRİNOS-Romence, “Takdim”. (Takdim yazım)… EHL-İ VUKUF: 228: ZUCORO-Süryanice, “Küçültmek”. (Tecrid: Eleye eleye özleştirme, küçültme)

*

BEYT’in Toplam Ebcedi: 2363= 365: HMD’de VAV harfinin karşısında A’raf Sûresi’nin 180. Ayeti’nden - “Meâl: O en güzel isimler sadece Allah’a mahsustur!”… Süryanice, MSABRONO-Müjde: 2365: HURBO ŞAFEL MAFRGUTO-Süryanice, “Çöle İnen Nur-Çöle ve Bütün Zaman ve Mekâna”. (Üstadım’ın Ruhî-Sanat üslûbuyla ele aldığı Allah Sevgilisi’nin hayat hikâyesi; tarzıyla temel, ilk ve tek, bir şâheser)… Kırgız dilinde, YABULDURUK-Yaprak: 365: MEHDÎ Mirzabeyoğlu.

*

DİNLEYEN: 164: AKINCI… SUK’-Taraf, yön, nahiye. (Boşnak dilinde, Kraj-Nahiye: 308: Arvasî… Kamer menzillerinden, Nahye; diğer ismi, “Hek’a-Atın göğsündeki yuvarlak”. Suret-Şekil mertebesi, Allah’ın Hakîm ismi ve Ha harfi ile ilgilidir: 164: Suk-Çarşı, Pazar. Alım satım yeri. (Alman askeri mütefekkir Clausewitz, savaşı “Siyasetin başka araçlarla devamı” olarak görürken, “Ticaret”e benzetir. Şu oldu, bu oldu, kâr ettin, zarar ettin!)… MA’DEN-Maden. Bir haslet veya hususiyet kaynağı. Her şeyin mekânı, menbâ ve mehaz olan. (Azîz Allah, Melhame Nebisi; Üstadım’ın ifadesiyle “Kılıcı şiir kınında saklı sahabi” örneği; içyüz ve dışyüzde derinleşmek, olmak ve göstermek!): 164: CİSMANÎ. (Gayn harfi, Allah’ın Zâhir ismi, Küllî Cisim mertebesi, Kamer menzillerinden “Re’su’l Cevza”, diğer ismiyle “Hen’a”; Devenin boynunun altına konulan işaret ile ilgilidir)
 
 

KİMLİK KARTI
(DERVİŞ MUHAMMED-332)

 
LEVHA: 25 Haziran 1985… Sapanca Gölü… Televizyon dizi filmindeki Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Enrayt ile bir sandaldayız… Ama garib bir şey; Su aygırının çektiği tuhaf bir sandal… Su aygırı’nın boynuzları var… Komiser, suyun içindeki batık şehir enkazını gösteriyor ve “Hind-Çin” medeniyeti karışımı bir şehri araştırıyoruz!” diyor… Göl, Batı ülkesinde… Batı’da Hind-Çin medeniyeti karışımı bir şehrin bulunuşuna şaşıyorum… Eski çağlarda… Gölün kıyısında, tarihî binaların enkazı var… Ve yan tarafına uzanmış, büyük bir tepe cüssesindeki muazzam MERYEM Ana heykeli… Komiser Enrayt, EBEGÜMECİ dediği MARUL benzeri bir çiçeği koparıyor ve “Bunu Büyükannem çok sever, iyi bakardı!” diyor… Büyükannesi, Hanife Erdiş, yani Babaannem imiş!..

*

SAPANCA GÖLÜ. (Sapanca: 558: Tashin-Sahneye koyma… Tenazuk: Birbirine öğretmek: 558: Tahsin-Kale gibi sağlamlaştırmak… Sıbgatullah-Allah’ın dilediği tarzda, mânevî renk, biçim ve şekilde yaratması, İslâmî ahlâk ve karakteri halketmesi. Allah’ın dini. Allah’ın boyası ile boyanma: 1558: Seyyid Mustafa Nur… Kaptan Kusto Müslüman: 1558: Osyo Bsoto-Süryanice, “Doktor muayenesi”… Sapanca: 118: Hasan-Güzel. “Ruhî değer”… Sinh-Her nesnenin aslı ve kökü: 118: Hüsn-Güzellik. İyilik. Cemâl ile kemâl… Süryanice, Şurosto-Tefekkür: 118: Azîm-Bir iş hakkında kat’i karar sahibi… Aceme-Çekirdek. Çekirdekten biten hurma ağacı. Sert ve sağlam taş: 118: Çocuk… Aynı ebcedle, Mesih: Birşey üzerinde el yürüten, bir şeyden ondaki tesiri gideren… Göl: 1055: Derviş Muhammed-442 mührü): 1154: MEHDÎ MUHAMMED… KADÎM-Başlangıcı olmayan. Eski zaman. Uzun zamandan beri varolan. Evveli bilinmeyen hâl ve keyfiyet, ruh-i mugman: 154: KADEMÎ-Ayakla ilgili, ayağa mahsus. (Balık-Nun burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü Birleşik, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, cinsiyeti Dişi, simya’da Yansıtma safhası)… Süryanice, SABANOJA-Sapanca: 2154: Madeni para. Bir şeyin bedelini peşin ödemek. Seçmek. Ayırmak… BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ. (1978’de kitab olarak çıkan ilk eserim): 154: ALEM-İ CİHAN-Kâinat âlemi… HELMONOYO-Süryanice, “Rüyâ gibi”: 1154: TAHAVVÜL EL-CEBEL-Dağdaki değişim. (Tarihe dikkat, Levha: 10 Mart 1999… Kumandan’la Hastahâne’ye gidiyoruz. Tedavî olacak. Tedavî sonunda Kumandan’ın ayağı kesiliyor; kangren olmasın diye. Biz gönüldaşlar son derece üzgünüz. Kumandan’ı Hastahâne’den alıp eve götürüyoruz, ben koluna giriyorum. Kumandan hiç üzgün değil. Odada yanıma oturup bana müjde veriyor. “Hastahâne’de yeni eserim bana verildi. Adı da ilhâm edildi, sana söyleyeyim: “Dağdaki Değişim” diyor. Ayağı kesildiği için, lütuf olarak Allah tarafından veriliyor. Bunu bana, çok üzgün göründüğümden ve mâneviyatım düzelsin diye müjdeliyor. Ben çok duygulanıyorum ve iki gözüm iki çeşme ağlıyorum. (Kitabın ilk kelimesinden emin değilim.) Kumandan salondan benim oturduğum halının üzerine gelirken, gayet rahat yürüyordu, ayağından dolayı sekmiyordu, sanki birşeyi yoktu. — Kazım Albayrak… Yengeç Burcu, unsuru su, Yıldızı Ay, vücutta tesir yeri Göğüs-Karın, batn, simya’da Deberan safhası… Deberan. Lûgatta, “askerin bozulması” demek. Entropi’de, “sistem bozulması”. Mânâda iyi veya kötüye değişim ki, herşeyin galibine tâbi olması hakikati ile, müntehasında “iyi-doğru-güzel”e)… DAĞDAKİ DEĞİŞİM: 2485: ATİYE-Büküp büküp atan. Azgın. (Atiyye: Hediye. Bahşiş. Lütuf ve ihsan)… En küçük ebcedle, Derviş Muhammed-332 mührü: 1486: TARJİTA DE İDENTİDAD-İspanyolca, “Kimlik Kartı”.

*

HANİFE MİRZABEYOĞLU: 475: GUNAVOTO-Süryanice, “Üçlü”… Süryanice, NOKALTO-Merkez: 475: HEKMLO-Süryanice, “Hikmet”… Süryanice, NUKAZTO-Nokta: 475: KÜRSİYYU ABD-EL HAKÎM-Arabça, “Abdülhakîm Koltuğu”… Moğolca, TAMAGALA-Damgalamak, mühürlemek, pullamak, dağlamak: 475: TEMEHHÜL-Takdim etmek… SATVET-Ezici kuvvet: 475: HİPOPOTAM-Arnavutça, “Su Aygırı”… Özbek dilinde, SUTCHO’P-Su Aygırı: 485: SEBRO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”… HEFT-Yedi Sayısı: 485: HETF-Bir şeyi gizlice hatırlatmak. Seslenmek. Fısıldamak.
 

AFÜVV
(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

 
ŞATRANC-I Urefa’nın 56. Kabı AFÜVV-Affeden, Merhametli. “Allah’ın 99 güzel isminden biri”. (Afî-Silen, silinmiş. Affeden, bağışlayan. Affedilmiş, bağışlanmış. Dua eden. Uzun saçlı: 161: Keramet-ül Kitabi Hatmuhu - “Hadîs: Mektubun ikramı, mühürlenmesidir”… Re harfi, Allah’ın Musavvir ismi, 4. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden Gafr ile ilgilidir; Silen, silinmiş, örten ile ilgilidir… Arnavutça, Gaffure: Yengeç. “Menzil ismi”… Af: 150: Müsemma-İsimlendirilen): 156: BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ… Süryanice, BCİRO YALDO NOS-O DMİRO BDOQO-Oniki sığır yavrusundan biri mucize beyanıdır: 2156: GAZYUNO QESO-Süryanice, “Ölüm Odası”.  


Baran Dergisi 491. Sayı

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 23 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Günün Karikatürü Tümü