Ölüm Odası B/Yedi: Dünya Bir Stadyum - 263

Ölüm Odası B Yedi 04.06.2015, 13:53 14.09.2017, 15:01
Ölüm Odası B/Yedi: Dünya Bir Stadyum - 263

LEVHA: (…) Haziran 1983… Bütününe yakın bir kısmı dolu olan STADYUM… Tribünlerin üzerinde, siyah renkli bir örtü örtülmüş, büyük ve yüksekçe bir KÜRSÜ… Kürsü’de sakalsız hâliyle Üstadım… Aşağıda, grublar ve sıralar arasında dolanan, tertib komitesinden Ahmed Kabaklı… Elimde kâğıtlar var… Büyük Millet Meclisi temsilci grubları tamam mı?.. Beliren sayfada grub ve fertlere dair isimler… Orada bulunanlar gösteriliyor ve “şunlar yok!” deniliyor… Bunun üzerine Üstadım, beni kastederek orada bir konuşma yapıyor: “Ressamımızın çizgileri henüz yeterli olmasa da, neleri nelere çevirdiğimizi…” O bunları söylerken, pankart üzerinde buna dair yazıyı görüyorum… Arka taraftaki pankartlarda da, gelmeyenleri sembolize eden kurukafalar… Pankartların önünde, omurgaları tamamlanmış bir sandal… Tribünlerdeki kalabalığın arka saflarından gayet cılız sesler geliyor: “İnanmıyorum bana öğretilen tarihe!”… Genel bir ölülük… Topluluk keyfiyeti yerine, sanki tek tek cansız cesetler… Üstadım, Kürsü’den teşvik için heyecanlı bir tavır ve gür bir ses tonuyla: “İnanmıyorum bana öğretilen tarihe!” diyor… O ânda birden heyecanla öne atılıyorum ve sağ yumruğum havada, haykırıyorum: “İnanmıyorum bana öğretilen tarihe!”… Kalabalığı kışkırtıcı birkaç tekrar… Tesiri görülüyor… Kısım kısım, canlı ve gür ses veren grublar: İnanmıyorum bana öğretilen tarihe!”… Bunlar, ölü kitleden ayrılan gruplar… Üstadım, Kürsü’den hafif sarkarak yukarıdan bana bakıyor… Ben, yumruğum sıkılı bağırırken, heyecandan ağlamak üzereyim… Kendimi kaybetmiş bir hâlde öne atılıyorum; ve yumuşak bir siyah yatağa yüzüstü düşüyorum… Sonra… MUHYİDDİN-İ ARABÎ Hazretleri’nin, “Fütuhat-ı Mekkiye” isimli eserini mütalâa ediyorum!..

*

Latince, VOLİTARE-Her tarafa uçuşmak. Acele etmek. Hızlı davranmak. Etrafta dolaşmak. Heyecanlanmak. Süzülmek: 658: ROMUTO-Yücelik… MUHATTIT-Çizen. Resmini yapan: 658: MUHATTAT-Çizilmiş, resmi yapılmış… İHVAN-Kardeşler. Eş, dost. Sadık arkadaşlar: 1657: NAVSO MALYO GANTO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… MÜTEHAYYİR-Hayrette kalınan: 658: TURGOMO-Süryanice, “Konferans”… HAZUME-Sığır, bakara. (İbranice, Par-Boğa: 203: Safuno-Süryanice, “Sabun”. Karaçay Malkar Lûgatı’nda “Mühür”… Sevr-Boğa. Boğa Burcu: 706: Fikir Kahramanı): 658: HÂZİN-Hazine nâzırı. Hazine muhafızı… Süryanice, MAKDUTO-Kültür: 658: MYATRO-Alâ. (Ressam’ın, aslına irca ve hülâsa etme –zıddının müsbetini alıp tasfiye ve müsbeti süzme– ile gerçekleştirdiği… Re harfi, Allah’ın Musavvir ismi, 5. sema mertebesi, Kamer menzillerinden Gafr ile ilgili… Arnavutça, Gaffure: Yengeç… Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel yaratan” ismi, İlk Kalem mertebesi, Kamer menzillerinden “Nath, tos vuran, başvuran - Seretan, yengeç”… Ceyl-Yengeç: 1043: Haliç Kongre Merkezi… Süryanice, Lumodo-Kongre: 92: Lumodo-Konferans… Süryanice, Qbul-Sima: 43: Vule-Arnavutça, Mühür)

*

İbranice, MAPA-Masa örtüsü: 44: MAPA-İbranice, “Harita”. (Rahnâme-Harita. Yol ve yön gösteren kâğıt: 302: Kaptan Kusto Müslüman. “Noktalı harflerle”… Noktasız harflerle, Derviş Muhammed: 302: Mirzabeyoğlu)… İbrânice, PA’AM-Zaman: 44: CAM-Süryanice, “Ki, O’nunla”. Gölge. (Allah Sevgilisi ile)… İbranice, PA’AM-Defa, kerre, kez: 44: PA’AM-Nabız atması… BOLU-Bolluk. “Hayatın devamı”: 44: PA’AM-Adım. (Balık Burcu, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya safhasında Yansıtma)… Boşnakça, CAPLİA-Balıkçıl: 1044: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü.

*

KÜRSÜ-Masa. Koltuk. “Abdülhakîm Koltuğu”. (Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, “Cinler-Gizliler, gizlilikler” mertebesi, Kamer menzillerinden “Mukaddem min-ed delâl”e işaret eder; öne alınmış delile, Takdime… Be-Ebcedi: 2: Şazz-Kâide dışı tutulan. Müstesna olan… Süryanice, Esqufto-Beşik. Menba. Mehd: 566: Esseyyid Abdülhakîm Arvasî… Süryanice, Lo Methazyono-Gizli: 565: Şehîd Taha Cizro-Şehîd Taha Köktür): 292: KUHSAR-Dağ tepesi. Dağlık yer. (Dağ-Kızgın demirle vurulan damga, mühür: 1005: Salih Mirzabeyoğlu… İbsas-Sırrı açıklama, yayma: 1004: Çağ-Zaman, vakit, esna, hengam, mevsim. Yaş. Boy, kamed, tenasüb. Devir, tarih çağları)… FEVVARE-Fıskiye: 292: ERMAGAN-Armağan. Hediye.

*

Süryanice, KES-Kürsü. Koltuk. Makam: 80: HEYLELE-“Lâ ilâhe illallah” demek… KES-İnsan: 80: KİYAN-Yıldız. Tabiat. Merkez. (Ayn harfi, Allah’ın Bâtın ismi, Levh-i Mahfuz mertebesi altında Tabiat mertebesi, Kamer menzillerinde Itk-ı Süreyya-Gerdanlık… Süryanice, Ruho-Rüzgâr: 220: Harey-Süryanice, “Tabiat”… Süryanice, Harey-“Ben burdayım!”: 220: Harey-Kök. Kökünden heceleme)… SEG-Köpek. Basar. Kalb gözü: 80: SEHAYA-Beyin zarları… ACÛZ-Her nesnenin dibi, kökü ve sonu. Yay kabzası. “Yakınlık”: 80: ZANÛZEDE-Diz çökmüş… A’DAD-Sayılar. Adetler. (Raqmo-Sayılar, adetler: 252: Kumandan… Süryanice, Kasof-Gümüş. Gümüş gibi: 247: Kasuf-Hasret çekilen. Özlenen… Süryanice, Faso Maces-“Avuç içi titremesi”: 252: A’sa el-Mehdi): 80: İ’DAD-Hazırlama, yetiştirme, geliştirme.

*

Süryanice, TÜRBİNO-Tribün: 674= 1675: RÜYA TABİR ETMEK… TECRİS-Sağlam fikirli etmek: 673: MEHDÎ DERVİŞ MUHAMMED… MEHDÎ: 59: ZAHİRA ALEMİYYE-Arabça, “Dünya Çapında Bir Hâdise”… Akadça, PAÇBAN-Ellibeş sayısı. (Mehdo-Tez: 55: Necb-Yontma. Şekillendirme): 59: ABNO-Taş. “Sabit”… MİHTAB-Balta. “Put kıran. İslâma muhatab anlayış”: 59: HAYİL-İbranice, “Ordu”… CİHAN-Dünya, kâinat, âlem: 59: MUZO-Süryanice, “Muz”. Müz… CÜNU’-Yüzüstü düşürmek. “Yüzüstü düşmek”: 59: MAHDO-Kulb. Testi. “Kan”… NAH-Göbek. İbranice, “Nah-Dinlemek”: 59: METHAKBONUTO-Süryanice, “Hikmet”… Boşnak dilinden, POTRBUSKE-Yüzükoyun: 701: OSMANLI… BELDEH-Kişinin kendini yere vurması: 1044: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü… İKBAB-Yüzüstü düşme, kapanma. Bir şeyin üstüne fazla düşme. Olması için aşırı çaba harcama: 26: HAVZA-Bir hükümetin idaresi altında olan bütün memleketler… BEYYAHE-Balık ağı: 26: DİBACE-Mukaddeme, başlangıç. TAKDİM… İNKİBAB-Yüzüstü düşme: 76: NUK-Kuş gagası. “İleride olan”

*

RASİM-Resim yapan, çizgi çizen. Akarsu. (Cu-Akarsu: 9: İbda’): 301= 5296: NAS SURESİ’nin Bütün Âyetleri’nin Toplamı… UHZ-Sihir. Efsun. “Güzellik”: 1301: KAR-Zift, kara boya. Kara taşlı yer. Kara büyük taş. (Hacer-ül esved: Bitişik kara taş)… UHUZ-Göz ağrısı. (Yevmiye: Bu gözüme de şöyle böyle diyorlar, bir teşhis konduramıyorlar… Tabiî nefsimizin bir hakikati var, ama herşey ruhta… Bir sinirleniyorum, ayağa kalkamıyorum!): 1301: MÜHRMEND-Mühür Sahibi. (Men!)

*

“İNANMIYORUM bana öğretilen tarihe!”: 2487: SEYYİD FEHİM ARVASİ… CELCELUTİYE-Hazret-i Ali’nin cifr ve ebced hesabıyla tertib ettiği Süryanice bir kaside. Esas mânâsı BEDİ’ demektir: 487: TA’BİYE-Askerin muharebede yerleştirilme düzeni… MAHMUD USTAOSMANOĞLU-Nakşî Şeyhi: 1489: KİST?-Kimdir?.. (Kendisinin ziyaretimde, “Kim geldi? Kim geldi?” sözünden başka birşey dememesi hatırda… Kıst-Hisse. Nasib. Mizân. Parça parça verilen hediye. Adalet etmek. Allah Sevgilisi’nin bir ismi: 169: Abdülhamîd-Hamîd Allah’ın kulu)

*

STAD: 465: ÜSTAD… STADYUM: 521: KUYUDAT-Kayıtlar… TENGNA-Mezar: 1521: CUTMANOYO-Süryanice, “Osmanlı”… TAKVİYE-Kuvvetlendirmek. Kuvvetlendirilmek: 521: ŞAKİR-Allah’a şükreden. “Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin nedimi”. (Sultan Vahîdüddin’in verdiği Destimalleri anlatan… Destar-çe-Destimal, mendil: 673: Mehdî Derviş Muhammed)… Süryanice, MAVOCONUTO-Takdim: 1521: TOB TOB MBARYUTO-İfrad hâlde tecrid.

*

İbranice, İTSTADYUM-Stadyum: 922: TAVONO MAVTO-Süryanice, “Ölüm Odası”… İŞTİRAK-Bir lâfızda bir çok mânâların müşterek olması: 922: MARNİTO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”… MUZTACİ’-Yan tarafına uzanan, yan yatan. “Müz Tacı”. (İbranice, Yater-Arta kalan. Zeyl. “İstikbâl”: 612: Yatır-Anadolu’da, vefat etmiş mübarek ve velilerin bilinen kabir ve türbelerindeki hâlleri kasdı ile kullanılır… Yakut dilinde, Orto-Orta... “Göbek. Mehdî”: 612: Derviş Muhammed… Yatar-Üstün tutmak: 612: İret-Süryanice, “Miras alan”… Süryanice, Ba’şme D’moryo-Bismillah: 1612: Kaptan Kusto Müslüman… Süryanice, Tavro-Boğa: 613: Mşaryono-Süryanice, “İcâd, faal, başlatıcı, ilk girişimci, sebeb olan, türeten kimse”… Süryanice, Yaqdono D’men Nafşe-Kendiliğinden yakma: 613: Guzuza-Taze olmak): 922: TAHDİS-Allah Resûlü’nün sözünü tekrarlamak… İSTİKTAM-Gizlemeye çalışmak. Gizlemek için uğraşmak. (Haddi bir yuvarlak içinde tesbitten sonra, delmek ve derinleşmek; akıl ve zekâ, tesbit ve tecrid… Allah’a Resûlü’nün gösterdiği yoldan bağlanmak üzere, usûl, metod ve sanat tavrı; herşeyi O’na ve O’na bağlama, irca işi… Üstadım’ın, “şiir bir gizleme sanatıdır!” dediği hikmet!)… İZKÂR-Hatıra getirmek, hatırlatmak. (Üstadım, rüya’da bana: Benim odaya git, az yazdığım zaman haber ver… Yine: Senin yazdıklarında kendimi buluyorum!): 922: MÜSTEKTİB-Dikte ettiren, söyleyip yazdıran.

*

FÜTUHAT-I MEKKİYYE: 980: ŞERİAT… İSTİKBÂL İSLÂMINDIR: 980: TEŞRİ’-Yolu açık ve vâzıh kılma. Havuza su getirmek.
 

BAŞYÜCELİK DEVLETİ

 
LEVHA:  5 Nisan 2003… Birisi bana, dedem İZZET Bey’in babası MUSA Bey hakkında, “Musa Bey, 10 vilâyetin mirliğine terfi etti!” diyor… Ben onun “Mir” olduğunu ve 10 vilâyetin mirliğine ne dendiğini düşünüyorum!

*

 Lâtince, VERE-Tamı tamına doğru: 1206: DAREĞ-Süryanice, “Terfi etmek”… DERVİŞ MUHAMED-332 mührü:  5206= 211: DARĞO-Süryanice, “Terfi”… Süryanice,  SKULİ-Okul. Ekol. (İngilizce, School, okunuşu “Skul”:  Okul. Ekol… İngilizce, Skull-Kurukafa.  Kafatası: 196: Msamclo Mhamad-332. “Süryanice, Mehdî Muhammed-332”… Süryanice, Mqafhono-Boksör. “Vurmak.  Hakketmek. Söylemek. Mütefekkir. Gümüş”: 196: Mukın-Kat’i olarak bilen. Yakîn Sahibi… Süryanice, Nosaf-Ek. İlâve. “Halka”: “197: Kıttay-Karaçay Malkar Lûgatı’nda, “Horoz-Ebu Süleyman”… Süryanice, Gelfono Hayed-Kanat takma: 1197: B’gav Kusoyo-İçinde gizli. “Süryanice”… Aynı ebcedle, Sanvan: Kaftan. Tarih. Eski eşyaların içinde saklandığı sanduka): 206: ZUR-Kuvvet… Süryanice, METDARĞONUTO-Terfi: 1114= 115: MALYUTO URİTO-Süryanice, “Dolmabahçe”… Süryanice, MAVRTONUTO-Miras bırakan: 1115: CNONO-Süryanice, “Bulut. Taha”.

*

ZURHÂNE-Stadyum.  Spor salonu: 869: ZUR-HÂNE-Dünya. (Zur-Güç, kuvvet: Zur-Yalan… Aslı İslâm olan yalan dünya, insan için bir tekâmül talimhânesi… Üstadım’dan bir mısra: “Dünya yalan,  olamaz yalan içinde yalan!”… Temerrün-Talim etmek: 1691: Taras-İzdiham, çok kalabalık… İbrahim Kassaroğlu. “Kassar, temizleyen”: 691: Salih-Karayılan… Muharris-Hırslandıran: 338: Şehid Taha-Seyyid Taha Hazretleri… Aynadaki Yalan-Üstadım’ın romanı: 338: Anafor-Bir şiir kitabım)… ŞEHİD Taha Cizro. (Kök: Cizro… Süryanice, Şetesto-Kök: 1168: Selçuklu-Osmanlı… Osmanlı-Selçuklulular:1168= 169: Abdülhamîd… Rahman Suresi, 19-20. âyetleri: 3166= 169: Kusto-İd. İdiyye. Bekleme müddeti. Bayramlık… Şehîd Taha: 338: Muallak Zaman-Sabit zaman salınımı… Osmanlılar-Selçuklular: 1399= 400: Taht-Kürsü. “Abdülhakîm Koltuğu”… Lâtince, Tiare-Sarık. Tac: 612: Derviş Muhammed… Osmanlı-Selçuklu: 938: Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda ölüm tarihi… Lahz-Gözucu ile bakma. “Ân”: 938: Salih İzzet Erdiş… Selacika-Selçuklular: 199: Ayasofya-Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra cami’ye çevirdiği fetih sembolü. “24 Kasım 1934 tarihinde, Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye çevrildi”…  Ebu Süleyman-Hâlid bin Velid’in lâkabı ve oğlunun ismi: 200: Nesif-İki kişi arasındaki sır. “İki kişi arasındaki sır keyfiyeti”… Münekki-Temizleyici. Kassar: 200: İki yüz - Miat, yüz sayıları… Miat-Yüzler. Yüz sayıları: 441: Tahattüm-Hatem, yüzük takınmak. Ariflerin kalbine Allah’ın vurduğu mühür… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu): 1565: SEYYİD Abdülhakîm Arvasî.

*

Süryanice, CESRO HUFRGO-On eyaletin miri: 1571: ALLAH SEVGİLİSİ’nin doğum tarihi… ARŞ-Gölgelik. Kürsî, taht, yüce makam. En yüksek gök. Allah’ın kudret ve saltanatının tecelli yeri: 571: ŞER’-Şeriat. Emir ve nehy gibi hükümleri vaz’etmek. Bir işe başlamak. Zâhir etmek, göstermek… AŞR-On. Onlu. On adetten birini almak: 571: SİSTEM… ŞAAR-Ağaç. Şecere: 571: NİGARİŞ-Rasim. Suyun akması. Resim yapma, tasvir etme. (Tez. Plân. Proje)… Süryanice, CSAR HUFARGO-On eyaletin miri. (Eyalet: Vilayet…  Vilâyet: Velâyet… Bütün tarikat yollarının büyüklerinin sahiblendiği İmam-ı Rabbanî Hazretleri, 10 tarikatin de piridir; bütün tarikatler Hazret-i Ali’ye çıkar, en hususisi de Hazret-i Ebubekir’e. Hacegân silsilesi, Allah Sevgilisi’nin “gizli zikir” talim ettirdiği Hazret-i Ebubekir’den, Allah Resûlü ve Sıddıkıyet makamı sahibinden sonra, adetlerle 33’e tamamlanırken, Nakşiliğin en büyük pirî, sahabîlerden sonra –velâyetin yolunun– en büyüğü İmam-ı Rabbanî Hazretleridir!): 1565= 566: ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî. (Süryanice, Cenbay Sanyo-Böğürtlen. Mus’a: 184: Abdühakîm-Hakîm Allah’ın Kulu… Necib Fazıl Kısakürek: 1417= 418: Musa Mirzabeyoğlu… Ahmed Farukî-İmâm-ı Rabbanî: 450: Abdülhakîm. “Büyük ebcedle”…  Şef’-Çift. Kurban Bayramı günü: 450: Metod-Usul. Kaide. Yol. Sistem… Lâtince, Thalia-Musalardan biri: 1450: Salih Mirzabeyoğlu… Musa Mirzabeyoğlu: 1428: Salih Mirzabeyoğlu… Hud-Kendisinde birlik hikmeti tecelli eden Peygamber’in ismi: 15: Davud-Kendisinde “Vücudî” hikmet ve “Kâmil hilâfet” hikmeti tecelli eden Peygamber’in ismi… Aynı ebcedle, BD-İBDA’)

*

LEVHA: 14 Kasım 1988… Cezbolma başlangıcı… Cinler olmasın diye sürekli BESMELE çekiyorum… Üzerine ışık vurmuş küreyi andıran BULUT… Bulut beyaz renkte ve AFRİKA kıtasını andırıyor!..

*

Süryanice, B’ŞME D’MORYO-Bismillah: 614: BÜYÜK DOĞU TAKDİMİ. (Koskocaman top şeklinde bir yumak gibi iplik iplik sarılı, kangal kangal bükülü, ilk ucundan son ucuna kadar üstüste devşirili, dışarı doğru lif lif dağınık ve içeriye doğru kol kol toplu, muhitte nâmütenahî çok ve merkezde nâmütenahi tek; ve nihayet gelmiş ve gelecek zaman boyunca bütün eşya ve hâdiseler zeminini avlamaya memur bir fikir ağı hâlinde düğüm düğüm çerçeveli bir manzume… Yekpare bir inanış, görüş ve ölçülendiriş manzumesi… İsmi de BÜYÜK DOĞU!)…  BÜYÜK DOĞU TAKDİMİ-KKM. “Dünya Çapında Bir Hâdise”: 1720: TEŞHİYE-“Gönlün ne isterse sana vereyim!” demek… HALİF-İki dağ arasındaki yol. Eski kaftan. Birinin yerine geçen: 720: NAVSO MALYO BUSTONO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… KÛRE-Küre. Demirci ocağı. Maden ocağı. Kuyumcu. Gri renk: 1231: EBUBEKİR. (R.A)… Arabça, EL-KUBTAN KUSTO MÜSLİM-Kaptan Kusto Müslüman. (Süryanice, Mnashuno-Fetheden: 221: Müslüman): 1857: HAVERAN-Doğu ile Batı. “Bütün Dünya”… AFRİKA: 461: MMALLUT ŞARBOTO-Silsile.

*

Profesör Anıl Çeçen’den, –Türkiye ve Avrasya isimli eseri–, birkaç çizgi: (…) AFRİKA da dikkate alınırsa, üç kıta ortasında merkezî bir jeopolitik konuma sahib bulunan Türkiye’nin diğer iki kıtadan koparılarak sadece Asya yapılanması içerisine iteklenmesi, Devletimiz’in çıkarları açısından doğru bir alternatif değildir. BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORLUĞU’nun devamı olarak gündeme gelen DÜNYA KONFEDERASYONU PLANIN 10 FEDERASYONUNDAN BİRİSİ OLARAK DÜŞÜNÜLEN Batı Asya Birliği, Batı merkezli hegemonya plânlarının bir parçasıdır ve bu sebeble de çıkarlarımıza aykırıdır. (…) Türkiye’nin eski SELÇUKLU ve OSMANLI imparatorluklarından gelen büyük birikimi, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan ile “Merkezi Devletler Birliği” çatısı altında örgütlenmesi öncelikli olarak gerekli görünmektedir. İkinci merhalede ise, eski Osmanlı ülkeleri Balkanlar’ın yer alacağı bir Balkan Paktı’nın da, Merkezi Devletler Birliği’nin Batı kanadını oluşturmasıdır. Bir Hristiyan birliği olarak gelişen Avrupa Birliği’nin, Balkanlar’daki Müslüman Osmanlı birikimine sahib çıkmadığı artık kesin olarak belli olmuştur.


Baran Dergisi 448. Sayı 
 
 

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 18 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Günün Karikatürü Tümü