Ölüm Odası B/Yedi: Elif Devri (Bomboş Devir) - 379

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun dergimizde tefrika edilen, dünya ve kainat plânını farklı bir veçheden ve farklı bir üslupla ele alan eseri Ölüm Odası B-Yedi’nin 379. bölümünün alt başlığı “Elif Devri -Bomboş Devir-”...

Ölüm Odası B/Yedi: Elif Devri (Bomboş Devir) - 379

ELİF DEVRİ
(BOMBOŞ DEVİR)
 
ÜSTADIM’ın, “İkimizin şiirleri, bayılacaksın!” dediği Noktalamalar’dan, HADÎS: “Şu Hadîs’te toplanmış, tüm hikmet ve tüm gerçek / Hesaba çekilmeden önce, kendini hesaba çek!”
*
HADÎS: 524: ŞİRAZE-Esas. Düzen. Nizâm… HAYNUNET-Yakın olmak, yaklaşmak. (İdam-ı nefs): 524: ZAVCO DA’CLAYMUTO-Süryanice, “Gençlik Hareketi”; gençlik ameli… ÇİSTAN-Bilmece: 524: ENE MEN?-Ben Kimim?.. “Büyük ebcedle”. (Hüviyyet: Allah’ın varlık sıfatı. Hamiyyet, istikamet ve ulüvvü cenâbdan ibaret olan “sıfat-ı hamîde”… Hüviyyet: Asıl. Mahiyet. Birisinin kimliği, kim olduğu, kökü, esası ve ne olduğu… Hüvve-Derinliği genişliğinden çok olan çukur yer. “Derinliği, genişliğinden çok olan hakikat”: 15: Davud-Kendisinde “Vücudî Hikmet ve Kâmil Hilafet” tecelli eden Peygamber’in ismi… Ahlâk-ı Hamîd. “Kulunu, kendi ahlâkıyla ahlâklanması için yaratan Allah; kulunun Hamdlerini kabul eden”: 799: Ahlâk-ı Hamîd-Allah’ın Sevgilisi; “Ben, ahlâkî yücelikleri tamamlamak için gönderildim!”… Şatranc-ı Urefa’nın 100 kabı ve “Vuslat” hedefinin ebcedi: 48.625 + 126= 48.751: Derviş Muhammed-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Süryanice, Madrakto-Ayak izi: 751: Hınak-İdama giderken boyna geçirilen ip… Mehdî Derviş Muhammed: 799: İzzet Mirzabeyoğlu)
*
İKİNCİ MISRA-Hesaba çekilmeden önce, kendini hesaba çek; bu Hadîs’te toplu, tüm hikmet ve tüm gerçek: 476: TEKNE-Kıpçak dilinde, “Delmek”; derinleşmek. (Tekne, gemi: Nefs)… Lâtince, CATUUS-Dikkatli: 476: SYUT-Arnavutça, “Göze âit”; idraka âit… MÜNAFEŞE-Hesab görürken, iyice araştırıp bir şeyi terketmemek: 476: THUMOYO-Süryanice, “Tahditli”; Hadîs, tahdit edilemez. (Üstadım: “Hakikat değişiyor daha bitmeden cümle / Koşuyorum yetişmek için bütün gücümle!”… Yevmiye: “Cins kafa muhakkak kurcalayacaktır, mücerretlerden mücerrede geçecektir, ulâya doğru gidecektir; bu gidiş arasında kafanın hudutlu olması, müthiş ıstıraptır!; aklın, aklı; ölümü. Ebedî ruha dönüşümü… “Şeriat’ın üstünlükleri, sadece akılla anlaşılamaz!”; teslim olmuş akıl da tekâmülünün küllünde, “Akl-İp-Ölüm”e ek olur, zât sırrı neyse… Hablullah: Allah’ın ipi… Habibullah: Allah’ın Sevgilisi!)… TEKEVVÜN-Şekillenmek. Meydana geliş. Vücuda gelmek: 476: TELEVVÜM-Muntazır olmak, beklemek. Mukabilini hazırlamak, hep yeniyi alabilici, yenilenmek… VESATET-Vasıta olma, araya girme, aracılık: 1475: KÜRSİYYU ABD-EL HAKÎM-Arabça, “Abdülhakîm Koltuğu”. (Hakîm-Allah’ın, “Herşeyi yerli yerince eden” mânâsında 99 güzel isminden biri: 78: Hakîm-Varlığın hakikatine vakıf ve hikmetle muttasıf. Allah Sevgilisi’nin bir ismi)… Süryanice, THUMOYO-Tahditli: 476: THUMOYO-Sonsuz. Ebedî. (Hem tahditli ve sınırlı, hem ebedî ve sonsuz; “Mübdi’-Güzel Yaratan” Allah’a mahsus benzeri ve numunesi olmayan bir iş ki, kul plânında “Hadd-i Zatı” ufuksuz Allah Sevgilisi’nden başlayarak Resûllere; sonra sahabilere hisseler, ardı sıra malûm, giderek her “mümin ve müslüman”a… Hürriyet ve teslimiyet sırrı; kâfir, ister istemez Allah’ın kulu ve Resûlü’nün kadrosu)
*
Arabça, HÂSİB Nefseke Gable En Ye’tiyeke’l Mevt-Hesaba çekilmeden önce, kendini hesaba çek: 1381: GŞAF-Süryanice, “Rabtetmek”… KUHÎ-Dağa mensub. Dağlı. “Arvasî”. (Akra’-Başı kel olan. Çıplak Dağ: 371: Mehdî Mirzabeyoğlu… Arnavutça, Tullac-Başı kel olan. “Çıplak Dağ”: 1470: Ahmed Necib Fazıl Kısakürek): 41: RAMAZ-Kesinleştirmek… ÇIPLAK DAĞ: 1151: SAECULUM-Lâtince, “Yüzyıl. Asır”. (Lâtince, Vacans-Boş. “Bomboş”: 121: Elif-Bir harf, Allah’a işaret eder, Mertebesiz, Kamer menzilsiz… Elif Tradito-Süryanice, “Elif Devri”: 1153: Vacans Tradito-Lâtince, “Bomboş Devir”… Yevmiye: “Bomboş bir devirdeyiz, bomboş!”; Allah’ın Lûtfettiği ve lûtfedeceği mucizeleri bekler… Süryanice, Helmonoyo-Rüyâ gibi: 154: Mehdî Muhammed)
*
Süryanice, MAVTO QDOM NAFŞE YAB HUŞBONO-Hesaba çekilmeden önce nefsini hesaba çek!: 1328: BATİLO MAŞLMONUTO-Süryanice, “Bomboş Devir”… Süryanice, SMAQROYO-Kızıl. Kırmızı. Bu renk, ism-i celil olan “Allah” isminin nuruna işaret eder: 328: ZALİQO SRAH-Süryanice, “Işık Patlaması”. (Üstadım’ın, “Işık” isimli Akıncı Güç’te yayınlanan ithafından: “Hiç beklemediğim bir mekândan bir ışık fışkırdı. Allah’ın tecellileri böyledir, siz boynunuz bükük köşenizde otururken, görünüverir!” Yine 1979’da, Akıncı Güç’te yayınlanan, Akıncı Güç Kadrosu’na ithafı, “İdeolocya Örgüsü’ne Ek”-İslâmı Yenilemek: 1451: Salih Mirzabeyoğlu… Metris Hadisesi-Küfrün İslâma en kudurgan devrinde: 1999: Şroro Ağfo-Süryanice, “Hakikat Aşkı”; davaya sadakat ve ihlâs… Süryanice, Lo Ktibo Metho-Bomboş Devir: 999: Bukno Romo Malkuto-Süryanice, “Başyücelik Devleti”; beklenen)… Boşnak dilinde, BETRİFİCİRATİ-Taş hâline getirmek. Değişmez, sabit hâline getirme. “Kesinleştirme”: 1327: ŞEBEKE-Hüviyet sureti. Balık ağı.
*
BİRİNCİ MISRA-Şu Hadîs’te toplanmış, tüm hikmet ve tüm gerçek: 2484: CORPOROUS-Lâtince, “Bedene âit olan”. (Hemze, Allah’ın “Mübdi-Güzel Yaratan” ismi, İlk Kalem mertebesi, Kamer menzillerinden “Seretan, Yengeç-Nath, Tosvuran hayvan, başvuran”a işaret eder… Zel harfi, Allah’ın “Müzill-Uzağa atan” ismine, Esir Mertebesine, Kamer menzillerinden “Kalb”e işaret eder; zâhiri bedene ve bu âleme, bâtını mânâ âlemine bakan). Arnavutça, ABSİCAT-Maksad. Niyet: 484: SEBRO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”. (Kaptan Gusto Müslüman-Dünya Çapında Bir Hâdise: 1485: Tarjeta İdentid-İspanyolca, “Kimlik Kartı”… Dağdaki Değişim: 2485: Kaptan Mirzabeyoğlu)... Süryanice, SRİKO HFUĞYO-Bomboş Devir: 486: HDONOİT-Süryanice, “Müstesna olma”… MÜ’TEME-İkiz Doğma: 486: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En küçük ebcedle”. (Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)
 
NESLİ-HÂN
(KAPTAN ARAŞTIRMACI MÜSLÜMAN)
 
LEVHA: 11 Aralık 1988… Üstadım, Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nden bir söz naklediyor: “Neslihan, her yerde demektir!”… Neslihan’ın mânâsı bu imiş… Her yerde arayıcı olmak bakımından onun Hafiye, her yerde aranmak bakımından da Ufuk ilgisi üzerinde duruyorum… Ve Neslihan, Üstadım’ı hiçbir zaman yalnız bırakmamış!
*
KÖKLER isimli eserimden, DEDİ Kİ: “Bir yerde olan, her yerdedir; her yerde olan, hiçbir yerdedir!”
*
Süryanice, HAD B’ARCO, ŞKİB B’KUL DUK, U’LO B’DUK-Bir yerde olan her yerdedir; her yerde olan, hiçbir yerdedir: 959: U’LO B’DUK, ŞKİB B’KUL DUK, HAD B’ARCO-Hiçbir yerde olan, her yerdedir; her yerde olan, bir yerdedir… Süryanice, QEŞAT ROMO-Gökkuşağı. “Kök kuşağı”. (Arabça, Kavs-i Kuzah-Gökkuşağı. Ebem kuşağı: 1281: Naka-i Salih-Salih Aleyhisselâm’ın mucizesi… Berf-Güzel söz. Kar. Asker: 281: Magrem-Aşık. Borçlu. Bir şeye çok düşkün, haris kimse): 959: VARİS KUMANDAN… HUNPAŞ-Kan döken, kan saçan. (Seffah-Güzel konuşan. Kan döken, can alan: 149: Sefh-Dağ eteği): 959: MAHZURE-Kavga, cidal, çekişme. Muharebe. (Mahzure: Mah-Zur… Mah: Ay. Kamer… Zur: Güç, kuvvet)
*
Süryanice, U’LO B’DUK-Hiçbir yerde: 1153= 154: İNSANÎ HAKİKATİN BERZAH RENKLERİ-Ahlâk, suret, sıfatları… ÜL’ÜBAN-Oyuncu. Aktör: 154: MEHDÎ MUHAMMED. (Elif-Bu harf, Allah’a işaret eder, Mertebesi ve Kamer menzili yok: 121: Vacans-Lâtince, “Bomboş”… Lâtince, Vacans Tradito-Bomboş Devir: 1153= 154: Elif Tradito-Lâtince, “Elif Devri”; Allah’ın Yaratıcılığından beklenen… Süryanice, Menyono-Devir: 1153: Favus-Lâtince, “Petek”; varlık alıcısı şekil… Üstadım’dan: “Sen fikir kadar güzel / Ve tek, birden daha tek / Itrını süzmüş ezel / Bal sensin, varlık petek!”… Lâtince, Favus-Kellik: 1153: Şaliluto-Süryanice, “Hükümdar”… Akra’-Başı kel olan. Çıplak dağ: 371: Mehdî Mirzabeyoğlu… Arnavutça, Tullac-Kel. “Çıplak dağ”: 470: Ahmed Necib Fazıl Kısakürek… Çıplak Dağ. “Arvas. Va’n: Sığınılacak yer. Ot yetişmeyen taşlı ve sert arazi”: 1151: Mehdî Muhammed)
*
Süryanice, ŞİKİB B’KUL DUK-Her yerde bulunan: 2580: HALİD MAHZUMOĞULLARI. (Süryanice, Magon Maşlbonuto-Bomboş Devir. “Fütuhî hikmet devri”: 1976: Mahzumoğulları… Seyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık: 1976: Necib Fazıl… Hâlid: 635: Salih İzzet… Aynı ebced ve noktalı harflerle, Rahman Sûresi’nin 19. âyeti)… Katalan dilinde, CİNE CENS-Beşyüz. (Süryanice, Claymoit-Genç olarak: 1500: Salih İzzet Mirzabeyoğlu… Süryanice, Estaqbel-Olmak. “İstikbal”: 500: Kazez-Pire. Sıfır. Nokta. Zirve. Şahika… Rüyâda gelen mânâ; Muhyiddin-i Arabî Hazretleri, bir yazısında “Bit ve Pire hakkında en çok yazan odur!” diyor; benim için… Yevmiye: İstikbal İslâmındır! Ne güzel bir mevzuun var!): 580: NESL-Kuyudan toprak çıkarmak. Sadaktan ok çıkarmak… NESLİHAN-Nesli-Hân: 1231: EBU BEKİR. (R.A)… GEVARE-Beşik. “Döşek. Mehd”. Kivare; petek: 1232: VAHDET-ÜL VÜCUD + VAHDET-ÜL ŞÜHUD.
*
Süryanice, HAD B’ARCO-Bir yerde olan: 270: RİNİ-Arnavutça, “Gençlik”… Süryanice, NUHRO-Nur: 270: CESRO-Süryanice, “On. Onlu”. (Mehdî’yi Hâmil On Süvarî; Onuncu, Seyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık)… Arabça, REML-Kum. “Kumî: Kalk!”: 270: REMEL-Arabça, “Koşmak”; tazi, iz süren, tabirci. (Tazi-Arablar. Tâbirciler: 1417: Necib Fazıl Kısakürek)… Karaçay Malkar dilinde, SIR-Unvan, namus, haysiyet. (Yevmiye: Hayatım boyunca “Fikir Çilesi” haysiyetinin kavgasını yaptım!): 270: REML-“Tahtı mücevherle süsledi”; fikir tahtı. İnce dokumak. Elbiseye kan bulaştırmak; Allah zikrinin nuruyla boyanmak. (Yevmiye: İncelik kemmiyette değil, keyfiyette!)… KERİM-Her şeyin iyisi, faydalısı. Kerem ile muttasıf olan. Şerefli ve izzetli. İhsan ve inayet sahibi. Allah’ın 99 güzel isminden biridir: 270: ASRAH-Süryanice, “İthaf etmek”… Süryanice, NUHRO-Işık. “Üstadım’ın İthafı”: 270: AHSAR-Süryanice, “İnen”; tecelli eden… Süryanice, TARTACESRE-Oniki: 270: BEYAN. (Rüyâ’da gelen mânâ: “12 sığır yavrusundan biri, mucize beyanıdır!)… Kıpçak dilinde, SIR-Sığır. “Dünya’ya müekkel 4 büyük melekten birinin ismi”. (Sevr-Allah Sevgilisi’nin, Hazret-i Ebubekir’e “gizli zikir” tâlim ettirdiği mağaranın ismi: 706: Sevr-Boğa, sığır. Boğa Burcu; unsuru Toprak, tabiatı Kuru-Soğuk, türü Sabit, yıldızı Zühre, vücutta tesir yeri, Ense-Boğaz; “Mürşid”, cinsiyeti Dişi-Kabul edici nefs, simya’da Katılaştırma safhası): 270: SIR-Karaçay Malkar dilinde, “Kuşatmak”. (Fikir Kahramanı: 706: Aktör)
*
Süryanice, HDO CAL ARCO-Bir yerde bulunan: 275: İDRİS-Kendisinde “Kuddus-Mukaddes” hikmeti tecelli eden Peygamber. (Muhyiddin-i Arabi Hazretleri: Yücelik, “Mekân yüksekliği” ve “Mekânet-Mertebe ve makam yüksekliği”dir; amel, mekân ister ve ilim mekânet. Mekân yüksekliği, “Onu yüksek mekâna ref ettik, uçurduk, yükselttik” meâlindeki âyetin “Medlül-Delalet olanı, gösterileni, delili” gibidir. Mekânların en yücesi, “Felek-i Şems: Güneş Feleği”dir ve bu 15. felek, İdris Aleyhisselâm’ın ruhani makamıdır. İdris Aleyhisselâm, “Ruhaniyeti, cismaniyetine galebe eden”, böylece miraca ulaşan!)… RUHANİ-Ruha âit: 270: KERİME-Kerim’in dişisi, kabul edicisi. Kendisine ikram edilmiş kimse. Şerefli. Güzide, seçkin, kıymetli şey. Vücud’un kıymettar yerlerinden herbiri… MANSUS-Nass ile sabit kılınmış. Âyetle tesbit edilmiş. İzhar ve beyan edilmiş. (Rahman Sûresi 19-20. ayetleri ve Furkan Sûresi’nin 53. âyeti): 1275: ADDAR-Gemici, gemici taifesi. (Nüüti-Gemi reisi, kaptan: 466: Men’uş-Tabuta konulmuş; ölmeden ölmüş, nefsini hesaba çekmiş. Yukarı kaldırılmış. Fakir, mahv olduktan sonra sevindirilmiş… Üstad-Necib Fazıl Kısakürek: 466: Mehdî Muhammed Mirzabeyoğlu)… KENARE-Sahil. Deniz kenarı; ilim ve amel. At kişnemesi; hayâl dalgası. Çember; tamamlık. Kucaklama, kucağa alma. “Kusto, küst”. (Kültür Davamız isimli eserim hakkında Üstadım: “Bize ağuşunu açmış, takdirkârıyım!”… Ağuş: Kucaklama… Fransızca, Cousteau-Kusto: 478: Kaptan Kusto Müslüman-Dünya Çapında Bir Hâdise… Üstadım’ın beni takdimi; Takdim yazım!): 276: RU’-Kalb. Fuad; kalbte korku arız olacak yer. Zihin ve akıl.
*
Süryanice, HDO B’ARCO, ŞKİB B’KUL DUK, U’LO B’DUK-Bir yerde olan, her yerdedir; her yerde olan, hiçbir yerdedir: 964: İSTİBŞAR-Müjde almak. Hayırlı haberlerle sevinmek… Süryanice, MATQNONUTO-Temel: 964: QFİSO MADRKONUTO-Süryanice, “Mücerret Fikir”… Süryanice, SULTANUTO-Sistem: 964: MŞARRO ANANQİ-Süryanice, “Mutlak Gereklilik”
*
Süryanice, HAD CAL ARCO, ŞKİB B’KUL DUK, U’LO B’DUK-Bir yerde olan, her yerdedir; her yerde olan, hiçbir yerdedir: 1990: MUZA’AF-Bir kat daha artmış. Bir o kadar daha çoğalmış… HAŞİF-Keskin kılıç. (Fely: Keskin kılıç. Şiirin ince mânâlarını çıkarmak. Bit toplamak): 990: TEŞRİF-Yüksek yere çıkmak. Bir yere buyurmak. Şereflendirmek.
*
Süryanice, HDO CAL ARCO, ŞKİB B’KUL DUK, U’LO B’DUK-Bir yerde olan, her yerdedir; her yerde olan, hiçbir yerde: 1009: İBDA’-İzhar etmek. Bir yerden diğer bir yere çıkmak. Numunesiz bir şey meydana getirmek… BİZZ-Açmak. Feth: 9: İCÂD.
*
YALNIZ Bırakmamak: 2593: KAPTAN Gusto Müslüman + DERVİŞ Muhammed Semerkandi-332 mührü. “Büyük ebcedle”… KAPTAN Kusto Müslüman: 478: CÜST Ü CU-Arayıp sorma. Araştırma… Fransızca, COUSTEAU-Kusto: 478: CÜST-Ü CU-Arayıp sorma. Araştırma… KAPTAN Araştırmacı Müslüman: NESLİ-HÂN… DERVİŞ Muhammed Semerkandi. “Büyük ebcedle”: 2777: MANZUR-U Nazar-ı Piran-ı Kiram; Esseyyid Abdülhakîm Arvasî.
 
KEREM
(ŞATRANC-I UREFA’DAN)
 
Şatranc-ı Urefa’nın 77. Kabı, KEREM-İhsan ve inayet: 1260: MENSAF-Her şeyin yarısı. (Süryanice, Sürac-İkiye bölme. Nasfet; insandaki fıtrî adalet hissi: 264: Ezheran-Ay ile Güneş… Süryanice, Satar-İkiye ayırma. “Kesme. Derinleştirme”: 662: SATAR-Muhafaza etmek… Keramet-Veli’nin Allah indinde makbul olan olağanüstülükleri. Aslında velinin hâli keramettir. Keremler, inayetler: 662: Stare-Lâtince, “Ayakta Durmak”… Kendisinden niçin az keramet sadır olduğu sorulan Şah-ı Nakşibend Hazretleri, “Bunca yükün altında ayakta durmaktan büyük keramet mi olur!” buyuruyor… Aynı ebcedle, İdam-ı Nefs)
*
Süryanice, HNONO-Kerem. “Faal. Balta sapı; derin kestiren kuvvet vasıtası: 120: ELF-Bir sayısının ismi. “Bin adet şey vermek ve ünsiyet etmek” mânâsında kullanılır. (Kamer menzillerinin bütün mertebeleri ile ünsiyet hâlindedir; Allah’a işaret eden “Elif”in tahfifi, hafifletilmişidir… Ebcedi: 1000= 1… Şahsî-Şahsa âit, şahsa mahsus, şahsa dair. Kişi ile alâkalı: 1001: Arz-Erz. Toprak. Yeryüzü. Zemin. Dünya. Memleket. Küre. İklim. Hayvan bedenlerinin ayak tabanı… Arab harfleri’nin ebced toplamı: 5995: Mahzumoğulları… Aynı ebcedle Mahzum Mirzabeyoğlu… Süryanî alfabesinin harflerinin ebced toplamı: 1495= 496: Li Küllî Emrin Fehîm-Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram. “Allah Sevgilisi’nin ruhaniyetinin varisi Veli’nin mühründeki yazı; Abdülkadir Geylanî Hazretleri’nin, rabıtada müridine bildirdiği ve yaptırılmasını emrettiği”… Li Küllî Emrin Fehîm: 496: Derviş Muhammed-442 mührü. “Küçük ebcedle”… Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram-Esseyyid Abdülhakîm Arvasî: 2777: Derviş Muhammed Semerkandi, büyük ebcedle)
*
Süryanice, FESTMO-Kerem: 591: ŞERİF-Şerefli, mübarek. Peygamber neslinden ve Hazreti Hüseyin soyundan. (Seyyid Abdülhakîm Arvasî: 566: Maunet-Allah’ın salih kullarına inayeti, imdadı… Seyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık: 1976: Necib Fazıl… Süryanice, Metnabyonuto-Keramet: 1976: Gölge dergisi’nin çıkış tarihi… Yevmiye: “Gölge dergisinden elinizde bir takım bulunması iyi olur!”… Süryanice, Damar: 246: Mühür… Süryanice, Tedmurto-Keramet: 1061: Büyük Doğu… Mehdi: 62: Beyin… Mütefekkir Mirzabeyoğlu: 1062: İhtilâl-İdeolocya ve İnkılâb) 

Baran Dergisi 544. Sayı
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.