Ölüm Odası B/Yedi: “Ne Olurdu Hâlimiz…” - 271

Ölüm Odası B Yedi 31.07.2015, 12:09
Ölüm Odası B/Yedi: “Ne Olurdu Hâlimiz…” - 271
Üstadım’ın RAHMET isimli 1982 tarihli “Noktalama”sı: Yaradan rahmetini kahrından üstün saydı / Ne olurdu hâlimiz, gözyaşı olmasaydı!
*
BEYT’in toplam Ebcedi: 2722: ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU…  Süryanice, TRUNUS-Taht, kürsî, mihrab. (Taht-Alt. Temel: 400: Te harfinin ebcedi. Bu harf, Allah’ın “Kaabid-Sıkıcı, kısıcı” ismi, Esir mertebesi, Kamer menzillerinden Kalb ile ilgilidir… Süryanice, İt-Var: 1400: Yumruk. “Kelâm, Allah’ın delili. Elçi. Şâir, mütefekkir”… Mühür: 1399: Osmanlılar + Selçuklular): 722: QUNOCO SEMSO-Süryanice, “Mavi Güneş”… ZÜKA-Güneş. (Kıpçakça, Kuyaş-Güneş: 417: Necib Fazıl Kısakürek): 722: ZEKÂ-Çabuk anlama. Delme. (İbranice, Miskal-Zekâ: 671: Mehdî Derviş Muhammed… Miskal-Devamlı tenbel olmak. “Bomboş. Sabit. Metanet. Kül olmuş. Bir kişinin güzelliği. Ruhî. Hareketsizlik içinde hareket. Vücudun tamamı. Ölmeden ölenlerin hâli. Misk’in, gümüşi, lâtif”: 151: Mehdî Muhammed… Mahbes-Hapishâne: 110: Kesel-Tembel… Levha: 23 Eylül 1984… Harflerle uğraşıyorum… Elimde Lûgat… Harflerden “Kültür Davamız”a âit mânâ çıkarabileceğim bir durum var… Duvarda asılı Gölge dergisi üzerinde, Üstadım’ın “Keseller” diye el yazısıyla bize ithafı var… Sonra o ithaf, elimdeki lûgatta… Sonra Eskişehir’de Köprübaşı’ndayım… Orada balık tutanlar… Benim yanımda da birkaç tane çektiler!)… SETRO MEHDO-Süryanice, “Tez Sırrı”. (İspanyolca, Tez-Ten rengi: 408: Te harfi’nin Da’va Cetveli’nde sayı değeri, Allah’ın “Tevvab-Tövbeleri kabul eden” ismi… İngilizce, Ten-On sayısı. “Nokta. Sıfır. Bit. Rüyâ. Suret. Renk. Kıpçakça, zekâ, ruh”: 451: Salih Mirzabeyoğlu): 722: SARTONO-Yengeç. (Elif-Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaratan” ismi, İlk Kalem mertebesi, Kamer Menzillerinden “Seretan-Yengeç, Nath-Tos vuran, başvuran”a işaret eder… Arnavutça, Gaffure-Yengeç: 1366: Sfiqo Hfuğyo-Süryanice, “Bomboş Devir”… Süryanice, Msabrono-Müjdeci: 365: Mehdî Mirzabeyoğlu… Süryanice, Areşquyo Romo Malkuto-Başyücelik Devleti. “1976’da Gölge dergisinde Büyük Doğu Devleti hakkındaki yazımdan dolayı açılan davadan beraat ettim; bu hususta ilk!”: 1365: Şbil Haye-Süryanice, “Hayat tarzı”… Re harfi, Allah’ın “Musavvir-Suret veren” ismi, Beşinci Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Gafr-Hata ve suçları örten” menzili)… MÜTEFERRİD-Tek ve yalnız olan. Eşi benzeri olmayan. Kendi başına idare olan. “Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci”: 724: İŞTİBAK-Örülmek. Örgülenmek. Karşılıklı birbirine geçmek. Fâni olmak. Zâhir olmak. Güneş battıktan sonra gökte kum taneleri gibi görünen yıldızlar. (Şeyhler birdir; ayrı ayrı bilinmeleri müridleri yönündendir sırrı… “Birbirini yağmalamak”tan kasıd da bu; malûm hırsız açıkgözlüğü değil!)… Süryanice, ŞOQUTO-Dere. “Ruhî. Hayat. Pratik. Terzi. Yılan”: 724: TEVŞİH-Süslü elbise giydirme. Ziynetleme, ziynetlendirme. Bir kimseye mücevher gerdanlık takma. Bir eseri büyük bir adamın ismiyle süslemek. Eski ilim adamları, bazı kimselerin adına kitab yazarlar, böylece de eseri süslemiş olurlardı. (Fazlası, Yevmiye: İstikbâl İslâmındır hakkında, “Senin de benim yanımda, imzamı atabileceğim bir eserin olsun!”… Perşembe’nin gelişini Çarşamba’dan bilen ve KKM’yi bir muamma olarak “İstikbâl İslâmındır”a konulmak üzere veren o; kendi kendime gelin güvey olmuş değilim… Bir not: Veliler, müridlerine bir yazı yazdırırlar, kendilerine sadece bir imza atmak kalırdı!)… MÜRTEDİF-Arkasından giden. (Takviye eden): 724: TEATTÜRÜ RAHAT-ÜL YED-Arabça, “Avuç içinin titremesi”. (Hadîs: Ümmetim, siz musafaha ettiğiniz vakit birbirinizin başparmaklarını birbirine sıkıca geçirin, çünkü o parmakta bir rahmet damarı vardır ki, muhabbet ondan yayılır… İbham-Mübhem. Başparmak. Sırrı açık: 49: Ulguze-Bilmece, bulmaca. Düşünülen. İz)… Süryanice, MESCAT URHO-Orta yol. (Yakut dilinde, Orto-Orta: 612: Derviş Muhammed): 725: QOMES MCALYO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.
 *
BEYTİN Toplam Ebcedi. (Diğer bir yazılışla): 2258: RAHİM-Rahmet edici, merhamet edici. “Esma-i Hüsna’dandır”… NAHR-Boğazlamak, kesmek. Namazda, sağ eli sol elin üzerine koymak. Hayvanı kesmek. İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması. Ense, boyun. “Hareketsizlik”. Boğaz çukuru. Can. Sadr, göğüs. Gündüzün evveli. (Nahr ile aynı mânâda, Nehr… Ve, Nehr: Çay. Irmak. Bolluk, genişlik. “Ruh”… Tıb’: Nehir… Tıb’: Gölge… Tıbb: Tabiblik, doktorluk. Herşeyi gereği gibi bilmek. Rıfk, suhulet. İrade. Hastayı ilâçlarla tedaviye çalışmak. Şân. Şehvet): 258: MİRZA… Süryanice, MAQORO-Burgu. Delen. Derinleştiren: 258: RAHMÎ-Rahmete mensub, rahmetle ilgili… Süryanice, NZAR-Tefrik etme. “Faruk”: 258: GUMORO-Süryanice, “Yok olmak. Leysî”.
*
BEYT’in Birinci mısraı: 2003: SALİH Mirzabeyoğlu… MÜBTEŞİR-Müjdeleyen. Müjde ile sevinen: 1002= 3: İSTİKAMET… BE Harfi. (Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, “Cinler-Gizliler, gizlilikler” mertebesi, Kamer menzillerinden “Mukaddem min-ed delâl”e işaret eder; Takdim’e, öne alınmış delile): 1003: OFADNO MALYUTO FARDOYSO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”. (Derviş Muhammed-442 mührünün bulunduğu yer)… Arnavutça, PE-İp. “Delil. Akl. Ölüm”: 3: BE-İngilizce, “Ol”… BEYT’in Birinci Mısraı’nın Toplam Ebcedi. (Diğer bir yazılışla): 1727: MSARHBOİT-Süryanice, “Tez”. (Süryanice, Mehdo-Tez: 59: Mehdî)
*
BEYTİN İkinci Mısraı’nın Ebcedi: 719: TATRİK-Kuşun yumurtlamaya, kadının doğurmaya yakın olması. “Doğum sancısı”. (Ne olurdu hâlimiz, gözyaşı olmasaydı… Abre-Gözyaşı: 1277: Arvasî… Abr-Yaş akıtmak. Sudan veya başka yerden geçmek. Söylemeden bir şeyi düşünmek: 272: Sroğo-Süryanice, “Rabıta. İlgi. Münasebet”… Süryanice, Mhamad Msamclo-Derviş Muhammed. “En başta Allah Sevgilisi”: 272: Ruh Qavmo-Süryanice, “Devrim Ruhu”… Abar-Su kuyuları. Hesab defteri: 204: Şayho Maşlmonuto-Süryanice, “Bomboş Devir”… Ta’bir-Abr, rüya tâbir etmek. İfâde, anlatma, yorma. Herhangi bir şeyden ve hâdiseden, başka bir hak ve faydalı mânâya geçmek, intikal etmek, ibretlendirmek ve ders almak. “Rüyalardan!”: 682: İslâmî Telakkî… Süryanice, Radyuto Mehdo-Kültür Tezi: 682: Eftar-Baş ve işaret parmaklarının arası. “Rahmet damarı”. İbda’ selamını hatırla… Erbaiyyet-Dörd olmak. “Varlık sayısı”: 1683: Salih İzzet Erdiş)… BEYT’in İkinci Mısraı. (Diğer bir yazılışla): 931: TAYOYO ELFORO KUSTO-Süryanice, “Kaptan Kusto Müslüman”… Süryanice, ORUNO TARONO-Taş tabut. “Taş sanduk”. (Taşş: Yağmur çisintisi. Rahmet… Süryanice, Şuşo-Solucan. Yağmur çisintisi. Meyan kökü. “Kıpçak Lûgatı’nda miyan, beyin kökü”: 612: Derviş Muhammed… Taşş Sanduk-Rahmet Sandığı: 559: Seyyid Mustafa Nur. “Allah Sevgilisi”… Şehîd Taha Ceqoro. “Kök”: 559: Arvasî Sandığı-Üçışık Sandığı… Taş Sanduk: 951: Osmanlı Sandığı… Süryanice, Hoşubuto Gaboro-Fikir Kahramanı: 1950: Doğum Tarihim): 1930: ZILL-Gölge. Perde. Sahib çıkma, koruma, himaye.
 
ZEHİR
(RÜYA-RÛYA)
 
LEVHA: 8 Mart 1987… Üstadım’ın bir dergi sayfasında ÇİN ile ilgili bir yazısı… Dikkat edince o derginin BÜYÜK DOĞU olduğunu görüyorum… Gayet net okuyorum ve mütalaada bulunuyorum… Adını unuttuğum bir Batılı fikir adamının ÇİN hakkında hükmü ve onu tasvib eden birinin sürekli onu kullanması ve geliştirmesi sözkonusu ediliyor… ÇİN’in nüfusunun artması ve nesilden nesile geçmesi, “…’nin onun bu fikrini sürekli işlemesi bir yana…” diyen bir yazı… Ve imân bahsinde gayet net ve düzgün okuyup mütalâa ettiğim devamında, “her türlü fikrî yaklaşımdan önce ve her mevzuu her alanda mütalaa ederken görünen imân ne güzel!” deniyor!  
*
Arnavutça, KİNEZ-Çinli erkek: 88: HELMOJ-Arnavutça, “Zehirlemek”… Arnavutça, HELM-Zehir. (Süryanice, Helmo-Rüyâ: 82: Qalmo-Süryanice, “Bit”. Kut. Gıda. “Bütün gıdalar zehirlidir, faydalı kılan dozudur”… Süryanice, Mluo-Madde: 82: Mluo-Süryanice, “Mevzu”… Arabça, Hacis-“Birşey nefste gerçekleşti” mânâsında: 82: Cuqobo Madco-Süryanice, “Zihin Kontrolu”. Tâbir, doz, ölçü… Süryanice, Saqyo-Gölge: 82: İbis-Süryanice, “Gençlik”… Yevmiye: “Gölge dergisinden elinizde bir takım bulunması iyi olur!”… Osyo-Hekim. “Hakîm”: 82: Derviş Muhammed Semerkandî. “En küçük ebcedle”… Yevmiye: Ben, senin hâlinin hem hastası, hem doktoruyum!): 76: MOĞOL… LAMME-Cin çarpması. (Üstadım’dan: Ne derlerse desinler / Yakın dostlarım cinler!): 76: NUK-Kuş gagası. Hatm. Mühür… LEHÜMA-O ikisi hakkında. “O ve Ben”: 76: PAÇENG-Küçük pencere. Delik. Derinlik. “Abdülhakîm Koltuğu”… SİYAH-Kara. “Suyun akması. Tâbir”: 76: SEPİD-Ak. Beyaz… CEVN-Beyaz. Kara: 59: MEHDÎ… SAHİ-Hata işleyen. (Hata-Kuzey Çin: 610: San’at-Ustalık. Hüner. Marifet… Hayâle yer bırakmayan güzel, güzel değildir anlayışıyla, eski Japon sanatında tam simetrik vazoların kasten bir tarafından yamultulması… Hayat, arazlardan yürür hikmeti; fikirde, gelecek olanı asla irca edebilecek mübhemlik… Reşîk-Boyu, endamı lâtif ve güzel olan. “Mânâda”: 610: Kureyş): 76: AYİNE-Ayna. Mir’at.
*
Arnavutça, HELMTE-Zehirli. (Helmte: Helm-Te… Te harfi, Allah’ın “Kaabid-Sıkıcı, kısıcı ismi, Esir mertebesi, Kamer menzillerinden Kalb’e işaret eder): 480: YİTAHEN-İbranice, “Mümkün, olabilir”. (KKM’de, Üstadım, “Kaptan Kusto Müslüman” muammasında, “olur, olabilir sanılan şeyler arasında öyle bir şeye rastlıyor ki, 1400 sene önce Kur’ân’ın haber verdiği mucize önünde dize gelip Müslüman oluyor!” diyor)… Süryanice, GNİHOTO-Korku. (Yevmiye: Korkulu rüyâ görmek lâzım): 480: ZORRE HULLE-Arnavutça, “Faydalıyı tutup zararlıyı atan”. (Kendiliğinden)… HETMELE-Gizli kelâm, gizli söz. (Rüyâ): 480: ŞAFAK-Merhamet. Gündüz. Nahiye. Harf. (Hı harfi, Allah’ın “Hakîm” ismi, Şekil-Suret mertebesi, Kamer menzillerinden Nahye)… SALİH İZZET MİRZABEYOĞLU: 480: MEHDÎ NECİB FAZIL KISAKÜREK.
*
GÜL-İ MUHAMMEDÎ: 142: KABLÎ-Her türlü tecrübeden önce bilinen. İlke ve önceliğe âit. Apriori. İmân. Peşin fikir… Büyük ebcedle, MEHDÎ-Allah Sevgilisi’nin bir ismi. Beşik. Döşek. Kaynak: 142: HELMUES-Arnavutça, “Zehirleyici”… MEN ENE-“Ben Kimim?”: 142: NEFQO-Maden… ŞUROYO-Süryanice, “Takdim. KKM”. (Mukaddime-Takdim eden: 184: Abdülhakîm-Üstadım): 142: MQADYONUTO-Süryanice, “Mal”. (Mal-Nı’me, sanat. Bir kimsenin tasarrufunda bulunan: 71: Mal-İbranice, Sünnet etmek, kesmek. Kısaltmak… İspanyolca, Acortar-Kısaltmak: 1611: Derviş Muhammed… Tergis-Mal çoğaltmak: 1670: Mehdî Derviş Muhammed… İbranice, Mahal-Sünnet etmek, keserek kısaltmak: 80: Hlolo-Süryanice, “Maden Ocağı”… Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, Madenler mertebesi… Kıpçak Lûgatı’nda, Makale-Mahal. Yer. Meydan. “Sad harfi, Allah’ın ölümü yaratan mânâsında Mümit ismi, Toprak mertebesi, Kamer menzillerinden Belde-Mahal”: 173: Makale-Kıpçak Lûgatı’nda, “Kan pahası”… Kıpçak Lûgatı’nda, Makal-Söz söyleme: 172: Makal-Kıpçak Lûgatı’nda, “Bir bitki”… Levha: 3 Ağustos 1993… Gazeteden kestiğim bir makalenin ilk paragrafını okurken, ateşli bir şekilde tenkidini yapıyorum… İkinci paragrafa geçerken, Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ni, elindeki bir gazete parçasını –ki, külâha benziyordu– parmaklarıyla karıştırır gibi görüyorum… Külâhta parmaklarının arasında, çiçek tohumu gibi “Kust otu” varmış!)… Süryanice, METALUN-Maden: 3525: SEYYİD Taha Cizro + SEYYİD Fehim Arvasî + SEYYİD Abdülhakîm Arvasî + NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu… Süryanice, HATO HFUĞYO-Yeni Devir: 1525: MCİSUTO-Cin hastalığı. “Gençlik Hastalığı-Dünya Çapında Bir Hâdise”… Süryanice, TBAC-Aramak. Sormak. Taleb etmek. Öc almak. (Birinci Dünya Harbi, makinenin insan ilişkilerini kendine tâbi kıldığı bir hengâmede, onu ruhî bir müeyyideye bağlayabilme gizli sebebinde, bahanesi ekonomiden siyasete geniş bir yelpazede gösterildi… Asıl sebeb, İkinci Dünya Harbi’nde de karşılanamadı.. İçinde bulunduğumuz sürece gelince, cevab beylik: İdeal sırrı, hakikatin hakikati hâlinde bir tecelli gereği ve “gerçek İnsan çilesi”ne cevab, İslâma Muhatab Anlayış’ın Dünya Görüşü BD-İBDA’da… Asıl ve Azîz olan bu çile!): 406: TBAC-Bulmak. İşaret etmek. Delmek, derinleşmek. Resmetmek. Mühürlemek. (Levha: 8 Mart 1987… Üstadım’ı, gezmeye çıktığımız bir yerde veya onu görmek üzere gittiğimiz bir yerde görüyorum… Resimle ilgili bir şeyle münasebetli olarak yazı yazmaya gidiyormuş… Topluca ve 50 yaşlarında gösteren bir hâli var!)
 *
Arnavutça, KİNEZE-Çinli kadın: 93: KİRMEN-Yörüklerin yün eğirirken kullandıkları tahta tokmak… Kürtçe, KİRMAN-Kürd. (Kürd: 224: Keder-Tasa, kaygı. Bulantı. Gam. “Keduret. Mavi”… Ruhî: 224: Ledünnî… Süryanice, Tibeloyo Haol Ftusist-Dünya Çapında Bir Hadise: 224: Tahtaha-Bir şeyi doğrultmak. Beraber etmek. Bazısını bazısına katmak… Gird-Yuvarlak. Tamam: 224: Hariye-Yavuz bir yılan): 94: AZÎZ-İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Dost. Dini dünyalığa âlet etmeyen. “Olunması gereken!”… Süryanice, ŞAMŞURO-Cin: 1852: MBORTO-Süryanice, “Zehir”… ŞAMŞURO-Cin çalısı: 853: TOKLUTO-Süryanice, “Muvazene, denge”… ŞAM MİSGERET- İbranice, “Şam Çerçevesi”: 853: QDOLO NHOŞO ZAQZAQTO-Süryanice, “Boyunda Bakır Halka”… Süryanice, ETKANAŞ- Bir araya gelmek. “Piregen”: 2854: MANZUR-U NAZAR-I PİRAN-I KİRAM-Keremli Pirlerin Nazarlarına Görünen. “Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık”… Süryanice, MAKLONUTO GABORO-Fikir Kahramanı: 1854: TARQO ROMO VHDONO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”
*
Süryanice, COMURE-Nüfus. Nefsler: 260: SIRR-Gizli hakikat. Allah’ın hikmeti… DERUN-İç taraf. Kalb: 260: MENKA’-Su toplanan çukur. (Vakt-Yağmur suyunun toplandığı kaya çukuru: 506: Nakş-bend… Süryanice, Regşo-Duygu. His: 506: Regşo-Duyu. His… Diyalektik-Herşeyi yerli yerince eden, fikir düzeni, metod: 506: Sitlo-Süryanice, “Kova”… Rüya’da Muhib Efendi, Üstadım’a: “Nuru kalbinden kovayla çek!”… Üstadım’dan: “Akıl sormaya memur / Gökleri kalbur kalbur / Eliyorum!”… Kova Burcu, unsuru Hava, yıldızı Zuhal, vücutta tesir yeri Bacaklar-Ayak bilekleri, simya’da Çoğaltma safhası… Selase Işk-Üç ışık: 1506: Erdiş)… YATİRUT COMURE-Süryanice, “Nüfus fazlalığı”: 1287= 288: MÜRAHHİM-Rahmetle anan… MURAHHAM-Kısaltma: 288: HARF-Yemiş toplama. Vecih, üslûb. Sahibini tanıtan… KERRUS-Büyük başlı. “Üstadım’ın Bahriye Mektebi’nde lâkabı”: 1286: MŞUHTO MESCOYTO-Süryanice, “Orta Ölçü”… Süryanice, SURHOBO-Tez. (Mehdo-Tez: 59: Mehdî): 1287: NAKA-İ SALİH. (Sâlih Aleyhisselâm’da tecelli eden hikmet: Fütuhî… Kendinden zuhur: Başkasının nefsi ile ilgilenmekten rahat bulan, kendini bulan… Süryanice, Setro Mehdo-Tez Sırrı: 722: Abdülhakîm Koltuğu-Herşeyi yerli yerince ettikçe rahat bulan)
 
BÜYÜK SİN SEDDİ
 
LEVHA: 15 Ekim 1986… İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin ifâdeleriyle, Âyetler’in tefsiri de içinde bir bahis düşünüyorum… Bahis, mücadeleye ve yenmeye dair… Bununla ilgili olarak, merdivenden inen bir ÇİNLİ ile kılıçla çarpışıyoruz… Ben hemen bir odaya kaçıp kapıyı kapatıyorum… Çinli’nin kılıçla kapıyı kırmasından korkarken, Üstadım’ın bu hâlime uygun POLİTİKA ile ilgili bir sözünü hatırlıyorum!..
*
İspanyolca, CANACA-Çinli: 59: MEHDÎ… AHMİ-Reddetmek. Dışarı atmak. Zahir etmek. (Rüya’da gelen mânâ; “Resim, red kökündendir!”… Gayn harfi, Allah’ın Zâhir ismi, Kamer menzillerinden “Re’sul Cevza-Re’sen hareket eden ikizler”e işaret eder… Şekil-Suret mertebesi; Allah’ın Hakîm ismi, Kamer menzillerinden “Nahye-Taraf. Yön”… Güney: Çocuk… Evveli olmayan zaman; Ezel ve Ezel’de yaratılan İnsan… Ezel, “Zelil” kökünden bir kelime; İnsan, Allah’ı bulmak ve bilmek üzere, uzağa atılan… Zel harfi, Allah’ın Müzill ismi, Hayvanlar mertebesi ve Kamer menzillerinden “Sa’du’l Suud”a işaret eder; “Derece almak. Mübarek. Mübarek yıldızlar”a): 1059: BOLU DAĞI. (Rüya’da gelen mânâ; bana “Bolu Dağı Kaftanı” giydirilmesi… Osmanlı’nın ilk çekirdeği Ahîliğin, Ankara civârı –Bolu–mahalli’nde oluşunu hatırla!)… Süryanice, CAYMO-Bulut. “Yerde kire batar da, havada temizlenir!”: 59: BANO-Süryanice, “Hamam”. Temizlik. Güvercin. Haber. Yakınlık… Süryanice, ABNO-Taş. “Su. Hamd”: 59: PAÇPAN-Hindçe, “Ellibeş sayısı”. (Necib-Asıl: 2055: Mehdî Salih Mirzabeyoğlu)
*
SİN-Çin. (Sin-Bir harf. Ebcedi: 1060: Büyük Doğu… Sin, “İnsan” mânâsına da gelir… Sin harfi, Allah’ın “Muhyî-Hayatı ihya eden” ismi, Su mertebesi ve Kamer menzillerinden “Neayim-Dört nurlu yıldız”a işaret eder): 110: SUBOLO-Süryanice, “Sembol. Remz”… Süryanice, HFUĞYO-Devir. “Balık”: 1110: RABONO MYAKRO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, GESE-Mal. Bir insanın tasarrufunda bulunan şey: 63: ÇİN-“Derleyen, toplayan mânâsına” gelir ve birleşik kelimeler yapılır… ÇİN-Tam, doğru, gerçek: 63: ÇİN-Kıvrım. Büklüm. Çatıklık. Buruşukluk. Girift. (PİÇ-Kıvrım, büklüm, dolaşık, girift. Bulut. Sarmaşık. Nurbat: 15: BD-İBDA’… Piç-Pa: Yengeç… Yengeç Burcu, yıldızı Ay… PA: Ayak… BE harfi, Allah’ın Lâtif ismi, Cinler mertebesi’ne, Kamer menzillerinden “Öne alınmış delil-Takdim’e işaret eder… Balık Burcu, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya’da yansıtma safhası)… Süryanice, YAVMO-Gün. Yevmiye: 63: ZON-Büyütmek… Süryanice, BQİNO-Boynuz. (Seretan-Yengeç menziline, “Nath-Tos vuran, başvuran” menzili de denir… Gaibi kurcalayan): 63: AĞUNO-Süryanice, “Savaş, çatışma”… Süryanice, AQREB-Çatışma: 214: HAVER-Gözün karasının çok kara, beyazının çok beyaz olması… POLİTİKA-Kurma, koruma ve yönlendirme faaliyeti. “Varlık mücadelesi”. (Üstadım: “İslâm’da siyaset, ferasettir!”… Siyaset-Muradı olgunlaştırma terbiyesi, gereği ve muhafazası. Savaş da, politikanın başka araçlarla devamı: 531: Te’sis-Kurma, temelleştirme, esaslar koyma. Esaslar koymakla sâbit, sağlam ve kararlı olmak): 559: KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN… ABDÜLLÂTİF-Lâtif Allah’ın Kulu: 559: SEYYİD MUSTAFA NUR. (Rüya’da okunan bu isim, Her biri üç nokta ile ayrılmış idi: Seyyid… Mustafa… Nur… Hepsi tek tek ve bütünü tek şahsa âit olmak üzere, Allah Sevgilisi’nin isimleri ve ismi)… TENAKKUT-Nokta nokta olma: 559: NURPAŞ-Nur saçan… İspanyolca, GRAN MURALLA-Büyük Sed. (Raise Sultan Barier: 1215= 216: Bedrî-Bedir’e âit ve onunla ilgili… Hurub-Harbler, savaşlar: 216: Cıhre-Bir kimseye sığınmak… Rabıta-Münasebet, bağ. Rabteden: 1217: Ervah-Ruhlar, canlar… Ravi-Rivayet eden. İnsanlara haberler nakleden. Hadîs nakleden. Söyleyen. Anlatan: 217: Rüya-Hadîs’te buyurulan: “Rüyâ, Allah’ın mü’min kuluna uykuda söylediği sözlerdir!”… Süryanice, Hato Kruğyo-Yeni Devir: 154: Helmonoyo-Süryanice, “Rüyâ gibi”… Bütün Fikrin Gerekliliği: 2154: Mehdî Muhammed… Arabça, Raise Sultan Hâciz-Raise Sultan Barier: 441: Miat-Yüz. Yüz sayıları… Necib Fazıl Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)
*
İspanyolca, GRAN MURALLO CHİNO-Büyük Çin Seddi. (Raise Sultan Barier: 216: Avrupa… Almanca, Gog-Yecüc ve Mecüc. “İtalyan yazarı Giovanni Papini’nin meşhur eseri Gog, Batı tefekkürü, sanatı ve ilminin, agnostik-bilinemezcilik anlayışıyla ele alınmış alaycı bir kritiğidir. Modern hayatın paradan başka birşey düşünmeyen tipi Gog, arzusuna fazlasıyla ulaştıktan sonra bir akıl hastahanesine düşer. Ondan kalan defter: İstikametsiz bir dâhinin, delice bir taşkınlıkla, Batı kültürünü çöpe atması. Hâdiselere hikmet gözüyle bakabilenler, kuru akılla kuru aklın en soylu tenkidini onda bulabilirler. Yani bizdeki çöplük tiplerin akılları gibi değil!”: 206= 8: Zağ-Kıpçak Lûgatı’nda “Karga, kuzgun”. Kur’ân’da siyah renginden dolayı, “ululuk” diye geçer… Keraker-Karga. Kuzgun: 441: Girudar-Muharebe. Kavga): 1637: BD KAFTANI-Raise Sultan Hâciz… TERAHHUL-Yola çıkma. Menzile konma: 638: PIRTUK-Kürtçe, “Kitab”. (Düpişk-Kürtçe, “Akreb”: 422: Kütüb-Kitablar)
 
CABA
(ONALTI SIRRI)
 
LEVHA: Aralık / Ocak 1998… Çocuğumun cinsiyeti bile belli değilken gördüğüm rüyâ: 16 yaşında bir genç, benim oğlummuş. Konferans salonu gibi bir salondayız. Kameralar var, MORO Destanı’nı okuyor. Kumandanımız’ın kendisi de, ön sırada oturuyor. (Yıldız Tarakçı)
*  
Rüya’nın görüldüğü tarih, 1998; doğan çocuğa verilen isim, DERVİŞ SALİH… Ve 2014’de 16 yaşında benim Bolu Cezaevi’nden 16 sene sonra tahliyemin ardından “Haliç Kongre Merkezi”nde verdiğim “Adalet Mutlak’a” Konferansım’da, bir görevli, gönüldaş!..
*
ATA bin Yar (R.A), Mısırlı bir adam’ın şöyle söylediğini rivayet etmektedir: Ebud Derda’ya, Yunus Sûresi’ndeki “Dünya hayatında onlara müjdeler vardır” âyeti’nin mânâsını sordum, dedi ki; Resûlullah (S.a.v)e sorduğum günden beri bunu bana senden başka sadece bir kişi sormuştu. Resûlullah şöyle demişti: “Bu âyeti bana indirildiği günden beri senden başka kimse sormadı. Tefsiri, O Müslüman’ın gördüğü veya onun hakkında görülen iyi rüyadır!”
*
ONALTI: 497: MEVAMİT-Allah Resûlü’nün İncil’deki ismi. “Her nesnenin ve bütün yolların son bulduğu yerin sonu. Sığınılacak yer”… KONFERANS: 497: MÜTEVAKİL-Birbirini vekil eden… FETHÎ-Fetihle alâkalı: 1497: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En küçük ebcedle”.
*
Moğolca, OY-Tam yıl. Doğum günü: 16: BOBO-Bebek. Çocuk… Moğolca, OY-Çarpıp geri dönmek. Yansımak. Dört nala gitmek. Lâtifleşmek, uçmak. Düşmek, gerçeklenmek: 16: CÜZ-Karaçay Malkar Lûgatı’nda, “Yüz sayısı”… Süryanice, BAZGO-Öküz. Tek. (Sevr-Öküz: 706: Fikir Kahramanı): 1016: PACAT-Arnavutça, “Mühür”… Moğolca, OY-Akıl. Bilgi. Hafıza: 16: CABA-Fazladan… Üstadım’dan: Vazgeç şübheci akıl şu sefil acabadan / Cabadan geldin, bari gitme cabadan!
*
Ömrümün birinci 16 yaşında Üstadım’dan dinlediğim Konferans, İkinci 16 yaşımda İmân ve İslâm Atlası’ndaki Üstadım’ın imzalı takdiri, Üçüncü 16 yaşımda üçüncü Hapsim, Dördüncü 16 yaşımda Tahliyem ve Derviş Muhammed mührünü farketmem… SEDD: 1064: MSAMCLO MHAMAD-332 Hatmo: Süryanice, “Derviş Muhammed-332 Mührü”


Baran Dergisi 456. Sayı 
  
 

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 18 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Günün Karikatürü Tümü