Ölüm Odası B/Yedi: Ölüm Haberi (Dilde Hızlı Yürümek) - 273

Ölüm Odası B Yedi 13.08.2015, 11:55
Ölüm Odası B/Yedi: Ölüm Haberi (Dilde Hızlı Yürümek) - 273

LEVHA: 19 Aralık 1998… Üstadım’ı görüyorum… Sonra onunla ilgili bir yazı… Yazıda onun öldüğü belirtiliyor; ölüm haberi… Sonra “2-2” diye yazılmış, 2 veya 4 Kasım diye bir tarih… Yanımda duran birine, “10-15 sene sonra biz de öleceğiz!” diyorum… Bunu gûyâ onu teselli için söylüyorum ama, tam bir hissizlikle… Ardından, kendi sözüme heyecanlanıp ağlayacak gibi oluyorum!..

*

NA’YE-Birinin ölüm haberini bildiren: 135: ECFAN-Göz kapakları. Kirpikler. Oklar… FELKE-Dolunay. (Yengeç Burcu, unsuru Su, yıldızı Ay, vücutta tesir yeri Göğüs-Karın, batn, simya’da Deberan-Çözen, bozan safhası): 135: SİLHEM-Bir kimsenin cisminde değişiklik olması… MESAD-Dağın yüksek ve yüce yeri. “Kut. Rüyâ. Bit. Zirve”: 135: FEDDAN-Bir çift öküz. “Bakara”. (Cezzab-Çok cezbeden: 706: Fikir Kahramanı)… NUTU’-Meşinden yapılmış döşekler. (Nat’-Sahtiyan döşek, meşin döşek. Zâhir olmak, aşikâre olmak: 1129: Revak-ı Uhreviyye-Mezar. Kabir. Kaş… Salih: 129: Nigin-Hatem, mühür. Yüzük): 135: NEFAD-Bitip tükenmek, yok olmak. (Üstadım’dan: “Allah, Resûl aşkıyla yandım, bittim, kül oldum / Öyle zâif düştüm ki, sonunda herkül oldum”… Yine: “Ölüm, akla yokluk şeklinde hitab eder!”… Ney-Ölüm haberi. Kamıştan yapılma bir düdük. Kâmil insan: 1060: Sin harfinin ebcedi. “Bu harf, Allah’ın Muhyî ismi ve Su mertebesi ile ilgilidir”… Aynı ebcedle, Büyük Doğu)

*

AZER-Kasım. Ateş. Hazret-i İbrahim’in babasının veya amcasının ismi: 1091: SEBT-Deftere yazmak, deftere geçirmek… SEBT-Dilde hızla yürümek. (Ketb-Yazma. Toplama, cem etmek. Dikme. Atın süvariyle uyumu: 422: Kütüb-Kitablar): 901: ŞUŞO FARFLUTO TUFO-Süryanice, “Solucan kanat taksa”. (Şuşo-Solucan. Yağmur sızıntısı. Meyan kökü. “Kıpçak Lûgatı’nda Miyan, beyin”: 612: Derviş Muhammed. “Üstadım’ın rüyâsında kabrini gördüğü”… İngilizce, Who Am I?-Ben kimim? “diyen”: 62: Sağa-Kıpçak Lûgatı’nda, “Sana”… Mirzabeyoğlu: 1302: Kabr-Mezar. Kabir)

*

AZİR-Affını isteyen. (Gafr-Kamer menzillerinden üç küçük yıldız. Örtmek. Silmek. Allah’ın Musavvir ismi, Re harfiyle ilgilidir: 1280= 281: Naka-i Salih-Salih Aleyhisselâm’ın mucizesi. O’nda tecelli eden hikmet Fütuhî. Başkasını hesaba çekerken, kendi davasını isbatlayan… Süryanice, Hedso Gaboro-Fikir Kahramanı: 281: Piscor-Lâtince, “Balık Tutmak”. Hakikat avcılığı… Süryanice, Far-Uçup gitmek: 1281: Graf-Taşmak): 980: UZRİYY-Şiddetli Muhabbet. (Kıpçak Lûgatı’ndan, Kelef-Her şeyin gerisi, sonu, dibi. “Şehadet”: 130: Kelef-Yüzdeki ben. Şiddetli sevgi)… ŞERİAT. (Şer’-Bir işe başlamak. Dalmak. Delmek. Zahir etmek, göstermek. Şeriat: 570: Şereng-Zehir… Akreb Burcu, yıldızı Merih, vücutta tesir yeri Üreme organları, simya’da “Ayırma” safhası… Kıpçak Lûgatı’ndan “Yarık” kelimelerinin mânâlarının hepsi: Işık, aydınlık. Ay ışığı, mehtab, dolunay. Yarılmış. Baş yarığı. Zırh… Kıpçak Lûgatı’ndan, Sayı: Zırh… Sayı: Rakam. Kitabet. Harf… Raqmo-Süryanice, “Sayı”: 252: Kumandan… Furkan Sûresi’nin Berzah’la ilgili 19-20. âyetlerini hatırla!): 980: İSTİKBÂL İSLÂMINDIR. (Âyet meâli: “Allah nurunu tamamlayacaktır, kâfirler istemeseler de”… Yevmiye: “Bomboş bir devirdeyiz!”… Süryanice, Sriko Maşlmonuto-Bomboş Devir: 1255= 256: Nur… Süryanice, Sfiko-Bomboş: 256: Rimo-Süryanice, “Kelime, büyü, kaya, maden kütlesi” demek)

*

DUMU’-Göz yaşları. (Dem-Nefes. Kan. Ân. Gözyaşı. Kibriya. Koku: 1044: Derviş Muhammed-442 mührü): 1120: DİJİN-Yakut dilinde, “Cin”. Gizli. Lâtif… FELY-Keskin kılıç. Şiirin ince mânâlarını çıkarmak. Bit toplamak. Rızkını bulmak. Gıda almak. (Süryanice, Helmo-Rüya. Arnavutça’da Helm, “zehir”: 82: Qalmo-Süryanice, “Bit” demek… Kamel-Bitli kişi. Batnın büyük olması. “Zengin. Kâmil”: 170: Caminus-Lâtince, “Maden”… Süryanice, Metalun-Madenler: 528: Mqadyonuto-Süryanice, “Mal”. Sanat. Burgu. Nurbat… Farsça, Heme Ez Ost-Herşey O’ndandır: 528: Sahro Hato-Süryanice, “Dolunay”… Süryanice, Şurzoco-Şok: 528: Şuroyo-Süryanice, “İnhilâl ettiren, çözüp ayıran, deberan ettiren, dağıttıran, erittiren, terk ettiren, boş ettiren”. Tag. Kemer. İcâd. İbda… Süryanice, Hato: Yeni… Sahr: Çöl. Kayalık yer. Maden kütlesi. Yazı… Süryanice, Şroyo-Takdim, önsöz. “Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, Cinler-Gizlilikler mertebesi, sır idrakı”: 3525= 528: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Seyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu): 121: ELİF “ve Hemze”. (Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaratıcı” ismi, İlk Kalem mertebesi, Kamer menzillerinden “Seretan-Yengeç, Nath-Tos vuran, başvuran” menzili… Nun-Balık. Kalem. Kılıç. Da’va Cetveli’nde Allah’ın “Nur” ismine işaret eder ve sayı değeri: 256: SFİKO-Süryanice, “Bomboş”. Bomboş, her türlü keyfiyetten münezzeh ve Allah’ın yaratma mahalli olan “Atlas” tabakasına işaret eder. Kamer menzillerinde Kürsî altı ve Burçlarda onlara hisselerini veren ve o olmayandır… Üstadım’ın, “Allah’ın tecellileri yapmacıksız ve zorlamasız, siz köşenizde boynu bükük beklerken birdenbire zuhur eder!” dediği hikmet; hani bizim 1979’daki patlayışımız için dediği gibi!)

*

ÜSTADIM’dan: O’nu, beyni kanayan soylu kafalara sor — Ölüm zorların zoru, yaşamak ondan da zor!
 

BİR HÂLDEN BAŞKA HALE…

 
LEVHA: 16 Mart 1999… İBDACI’lardan biri bana, Kumandan’ın söylediği sözün başında, “Benim arkadaşlarım var mı yok mu?” diye soruyor. Kumandan’ın söylediği de, “bana saldıracaklar!”… Bunu GALİB Müştak Erdem’e söylediği için, oradaki arkadaşlar onu methediyorlar… Kumandan’ın söylediği cümlenin ebcedi çıkarılınca, ihtilâl tarihini veriyormuş. Bulunduğumuz yerin kitablığında da ebcedle ilgili kitablar var. (Metris Cezaevi — Akif Turan)

*

MEDİH-Medhetmeye mevzu olan şey: 62: MEHDÎ… BEYİN: 1062: MÜTEFEKKİR Mirzabeyoğlu… BİR Fikir ki sıcak yarada kezzab / Bir fikir ki beyin zarında sülük. “Üstadım’dan”. (Süryanice, Habşuşo-Sülük. Kan emen: 1221: Rek-İbranice, “Boş”. Atles, çözen… Habşuşo: Hab-Şuşo… Hab: Uyku, rüyâ… Şuşo: Solucan. Sızan… Süryanice, Caquro-Kökünden söken kimse: 1221: Hab Derviş Muhammed-Rüyada Derviş Muhammed… Süryanice, Mnashuno-Fetheden: 221: Cequro-Süryanice, “Beden”… Rüyâ Tabir Etmek: 673: İbaret-Bir şeyin içindekini ve aslını beyan. Bir hâlden bir hâle taarruz etmek, geçmek… Tecris-Doğru ve sağlam fikirli etmek: 673: Mehdî Derviş Muhammed): 1062: İHTİLÂL-Üstadım’ın bir eseri. (Eserden: İnsan, biri ulvilerin ulvisine, öbürü de süflilerin süflisine namzed ve kalbin hakikatinde birleşik ve toplu iki zıd taraf hâlinde yaratıldı; ve Kur’ân hükmünce bu eşsiz kıvam içinde vücud bulduktan sonra kutublardan birinden birini gerçekleştirmek üzere, “sefillerin en sefili” olan âleme indirildi ve ihtilâl zemini açılmış oldu. Bir bünyenin kendi içinde, kendi öz nizamını sarsıcı ve yeni bir nizama yol arayıcı her hareket, ihtilâldir ve bu davranış, içi beşeriyet kadar kalabalık tek fertten, üç-beş kişilik âileye, sekiz-on âilelik kabileye ve koskoca cemiyete, hâsılı topluluk belirten her varlığa kadar, esasta ve mücerrette birdir. Şu var ki, üstün mânâsıyla inkılab vasıtası ihtilâl, vasıtalık ettiği gayeye göre kıymetlenir. Gaye, ulvilerin ulvisi Allah yolu olunca da, yığınların bazen hiç ve bazen hep, bazen bâtıl ve bazen hak yüzünden birbirine girmesinden ibaret vasıtayı müstakil değer kabul etmez. Vasıtayı hangi şekilde bulursa onda kullanır ve inkılâb ismini alır!)

*

“BENİM Arkadaşlarım Var mı Yok mu?”: 2109= 1111: MAARIZ-Bir şeyi söyleyip, başka bir şeyi murad etme. “Murad edilen, cümlede saklı, çözülünce görülen”… HADİS-İ ŞERİF: 1112: TWİSTİNG MOON-İngilizce, “Ay’ın değişmeleri, Kamer menzilleri”… “BANA Saldıracaklar!”: 695: TERFİYE-Terfi ettirmek. “Bir hâlden bir hâle geçmek”… BENİM Arkadaşlarım Var mı Yok mu? Bana Saldıracaklar: 2804= 806: HASHASA-Silâh sesi. Yeni kaftan.

*

Arabça, HEL LÎ ESDİKÂ EM LÂ-Benim arkadaşlarım var mı yok mu?: 244: CMAR-Süryanice, “Oturmak”. Şehîd. (Rüyâ’nın görüldüğü tarihten 10 ay sonra, Metris’te Sancar Kartal ve Bandırma Cezaevi’nde Hasan Meriç)… DERVİŞ MUHAMMED-Selase Miat İsna ve Selasun. “Derviş Muhammed-332 mührü”: 3243= 2244: BUKNO FRİŞO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Arabça, SEYU HÂCİMÛNENİ-Bana saldıracaklar!: 185: CONSİGNO-Lâtince, “Mühür vurmak”… ABDÜLHAKÎM: 1184: CENBAY SANYO-Süryanice, “Böğürtlen”. (Mus’a: Böğürtlen. “Müzler. Derin fikirler”… Musa Mirzabeyoğlu: 1417: Necib Fazıl Kısakürek)

*

GALİB Müştak Erdem: 2119= 121: MEVAİD-Söz verilen muayyen zamanlar… Arabça, HEL Li Esdika Em Lâ? Seyu Hacimûnenî!-Benim arkadaşlarım var mı yok mu? Bana saldıracaklar!: 429: EBU HUREYRE “R.A”. (Rivayet ettiği Hadîs: Kıyamet zamanı yaklaşınca, müminlerin rüyâsı hiç yalan çıkmayacaktır. Rüyâsı en doğru olanlar, SÖZÜ EN DOĞRU olanlardır!)… MUSA Mirzabeyoğlu. (Necib Fazıl Kısakürek): 1428: SALİH Mirzabeyoğlu… DERVİŞ MUHAMMED rüyasını gören Üstadım, “Derviş Muhammed-442” mührü bende… Hicrî 1442: Miladî 2021… En küçük ebcedle, MEHDÎ: 23= 2021: DÜVE-Sığır yavrusu… Doğrusunu Allah bilir!..  
 

 BİR KABİR ZİYARETİ

 
LEVHA: 1 Şubat 1990... Hayran Hanım, Üstadım’ı arkadan görüyor ve ona “Salih Mirzabeyoğlu sizinle görüşmek istiyor!” diyor... Sonra o, sarı saçlı bir kadın... Hayran Hanım onu yaşlı zannederken, yüzünü dönünce çok güzel bir genç kız olduğunu görüyor; hafif makyajlı ve dudağı boyalı... Üzerinde AZERÎ elbisesi ve başında Azerî şapkası... Yeşil şapka ve elbisesi de yeşil... Ama hep Üstadım... Kayıtsız ve azarlar bir ses tonuyla, bana haber vermesi için, “Ben öğleden sonra görüşemem!” diyor... Çok güzel ve parlak güneşli bir gün... Hayran Hanım’la beraber, inişli-çıkışlı bir yoldan, ahşab ve iki katlı bir binaya geliniyor... Binanın içinde, salona açılan odalar... Binanın dışında, duvara tırmanan asma yaprakları... Bir odada, o Azerî genç kızın etrafında ilgiyle halkalanmış genç kızlar, sedirlerde oturuyorlar; fakat Hayran Hanım’a ilgisiz görünüyorlar. (Hayran Erdal)

*

Aklımda “istihareydi” diye kalan rüyâ; ve ardından Üstadım’ın kabrini ziyaret... 1 Şubat 1991’de 16 arkadaşla yakalandım; gazetenin birinde, “Irak Casusu Örgüt” diye bir haber... Yakalandığımda, öğle vakti civarıydı... Avukatım Hasan Ölçer ve oğlu Sinan’la geçen hafta Çarşamba günü (5 Ağustos 2015) Üstadım’ın kabrini ziyaretimde, yukarıdaki rüyayı hatırladım ve “Bir Kabir Ziyareti” başlığını koymayı düşündüm... Tam bugün ona el atmışken, (9/Ağustos/2015), 1991’de beraber tutuklandığım arkadaşlardan Mevlüt Koç’un kardeşi Cemil Koç’un vefatını duydum; Kandilli’den tanıdığım (1970-1972), 2014’de Bolu Cezaevi’nden tahliyemden sonra, başka bir Cemil olarak gördüğüm, “tam kavuşmuşken kaybettiğim!” Çerkez Cemil’in. Allah’tan rahmet diliyorum... Cemil Koç: 192: Menkab-Dağ arasında yol. Güzel hareket ve fiil. Delik açılacak yer... Süryanice, Taşcitonoyo-Tarih. Masal gibi: 1192: Funus-Lâtince, “Cenaze”. (Üstadım’dan bir mısra: Sıra sıra mezar, başka ne gördük!)

*

BİR KABİR ZİYARETİ: 822: IKLAD-Alçak sesle kulağına fısıldama. (Hatif: Sesi duyulan, ama kendi görünmeyen cinnî)... Arabça, EL-ZÂİM KUSTO MÜSLÎM-Kaptan Kusto Müslüman. “Takdim ediliş yazımın başlığı”. (Kaptan Kusto Müslüman: 1559: Kaptan-ı Derya Hayreddin Paşa): 822: NAVSO MALYO URİTO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”.

*

AZERÎ KAFTANI. (Azer: Kasım... Azerî: 1912: Tebşîr-Müjdelemek. Hayırlı haber vermek. Müjdelenmek... Pezir-Kabul eden, olan, olabilen: 912: Eşyah-Şeyhler, pîrler... Tahaddüs-Yok iken peyda olan. Haber vermek: 912: Horasan-Doğan Güneş... Kazib-Ağaç dalı: 912: Mübdi’-Kârı tamamen kendisine kalmak üzere birine sermaye vermek... Zerabî-İftihar eden. Geniş enli döşek: 913: Mütabaat-Birbirine tâbî olmak. Birini tâkib etmek... Berdaşte-Yükseğe kaldırılmış, yukarı çıkarılmış: 913: Madca’-Kabir, mezar. “Üzerinde Derviş Muhammed yazan levha”yı hatırla!): 2543: MEREC-EL BAHREYN-Kabaran iki deniz... MUHAMMED Salih Mirzabeyoğlu: 543: YEFTENC-Sevgililerin zülfü kendisine benzetilen siyah renkli büyük bir yılan... MASAB-Geri dönecek, rücu edecek yer. Kuyu ağzında su çekenin durduğu yer. Havuzun ortası. Su biriken yer: 543: İFRAT HÂLDE TECRİT... BİRŞAM-Hiddetli nazar, kızgın bakış: 543: KABİLİYET-Dıştan gelen tesirleri alabilme gücü. İstidat, anlayış. Kabul edici bir kuvvete mâlik olmak... KÜSİSTE-Kesel. Ağır hareketli. Kopuk, kopmuş. “Kökten, başı kesik”: 545: MERŞE-Yuvarlak cisim. “Derviş Muhammed-442 mührü”... ASÜFTE-Ateşle işlenmiş. Hazırlanmış, hazır. (Koç Burcu, unsuru Ateş, yıldızı “Merih-Mirruh”, vücutta tesir yeri Kafa-Beyin, simya’da Kül etme safhası... Seyyid Abdülhakîm Arvasi: 566: Fürfür-Koç. Beran): 546: EBU’L VAKT-Vaktin Babası. “Zamanüstü yaşayan”.

*

KAFTAN AHDAR-Yeşil Kaftan: 2232: KEBİR-Büyük, âlî, yüce... BERAAT-ÜL İSTİHLÂL-Bir eserin içindekileri güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet, güzel bir başlangıç. “Kaptan Kusto Müslüman-Dünya Çapında Bir Hâdise”. (Beraat-Haşmet. Metanet: 673: Mehdi Derviş Muhammed): 1231= 232: DERVİŞ MUHAMMED BÜZÜRGMENİŞ. (Büzürg: Ulu kişi. Fikirleri değerli... Seyyid Taha Hazretleri, “Şeyh Büzürg” diye de anılır; ve “Şehîd Taha” diye de!)... GÜZARE-Rüyâ tâbir etme: 233: UKABEYN-İşkence ve asmak için kurulan iki darağacı. Havuz içinde akan suyun yolu. Büyük ilim... GÜRCÜ: 233: PEYGAR-Harb, muharebe, kavga... RİCL-Ayak. Kadem. (Balık Burcu, unsuru Su, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya’da Yansıtma safhası): 233: QOMES MRAYMO QATNUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”... ÇEYREK-Dörtte bir. (Veli sözü: “Her işde şâhid iki, bunda dörttür!”... Hollanda dilinde, Kwart-Dörtte bir, çeyrek: 706: İktidar-Güç. Takat. Kudret. Yapabilmek... Fikir Kahramanı: 706: Aktör-Temsil eden... “Ül’üban-Oyuncu, aktör: 154: Mehdî Muhammed”... Havk-Halka denilen yuvarlak: 706= 1705: Hamse-Beş... Serv-Suyun çok olması. Mal arttırmak: 706= 1705: Habnâme-Rüyâ kitabı): 234: MUSADDAK-Doğruluğu kabul edilmiş, tasdik edilmiş. İsbat edilmiş olan.

*

“SALİH Mirzabeyoğlu Sizinle Görüşmek İstiyor!”: 2903: KAABID-Kısıcı, sıkıcı. “Esma-i Hüsna’dandır”. (Te harfi, Allah’ın Kaabıd ismi, Esir mertebesi, Kamer menzillerinden Kalb’e işaret eder)... SEBAT-Yerinden oynamamak. Kararlı olmak: 903: ZACC-Cenk arasında medet istemek... Arabça, SALİH Mirzabeyoğlu Yurîdu Elli Kâ Bîk-SALİH Mirzabeyoğlu sizinle görüşmek isitiyor!: 1919: HABRO D’FOTURO-Süryanice, “Masa Arkadaşı”.

*

“ÖĞLEDEN Sonra Görüşemem!”: 2024: KEÇ-Kürtçe, “Bit”. Zirve. Sıfır. Rüyâ... CIVATA-Türkmen dilinde, “Nurbat”. Burgu. Ruhî kıvrılış: 2024: VAHY-Allah tarafından Peygamberlere bildirilen. “Kelâm, kitab, işaret, irsal, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i’lâm, bazı hususları tebliğ” gibi mânâlara da gelir... DİBACE-Mukaddeme, başlangıç. “Bulmuş olduğum!”: 25: DAHİYE-Büyük iş ve hâdise. Dehâ. Afet, belâ. Emr-i azîm. Kazâ, hüküm bulma... VECİBE-Borç hükmünde olan vazife: 26: KEDB-Taze kan... Süryanice, NAVŞO TARONO-Taş tabut. “Berzah sabiti”: 1026: YAQDO-Süryanice, “Yangın”... Süryanice, HEZVO-Görünme: 1025: YUDO-Süryanice, “Nokta”. (Dergi)... Arabça, LÂ Yumkinunî Ellika Ba’da Elzuhr-Öğleden sonra görüşemem!: 753: SATROFO-Süryanice, “Vâli”. (Raî: Re harfiyle ilgili. Vâli. Bedende ruh. Güvercin. Görüp gözeten... Re harfi, Allah’ın Musavvir ismi, 2. Sema tabakası, Kamer menzillerinden Gafr’a işaret eder)... KERAMET-İ KEVNİYYE: 1753: HAKAN. (Rüya’da gelen mânâ; Said-i Nursî Hazretleri’ne âit bir yazı; “12 sığır yavrusundan biri mucize beyanıdır!” diyor)... İbranice, MİŞFAT-Mahkeme: 753: MARİSTAN-Yılanlı kuyu. Hastahâne.
 

NİLÜFER-NİLÜBERG

 
LEVHA: (...) Haziran 1988... Resûlullah Efendimiz, Abdülhakîm Arvasî Hazretleri ve Kumandan, birşeyler konuşuyorlar... Ben ne konuşuyorlar diye bakıyorum; sonra ya duyuyorum veya öyle bir intiba doğuyor ki, NİLÜFER’den bahsediliyor... Ben, “Şarkıcı Nilüfer’in konuşulacak neyi var, ne alâkası var?” gibi taaccüb hissindeyim! (Nezahat Türedi)

*

NİLÜFER-Beyaz, mavi ve sarı çiçekleri açan bir su bitkisi. (Nilüfer: Nil-Ü-Fer... Nil-Nil nehri. Yokluk. Mavi. Boş. Beş. Sıfır. Zirve: 90: Malik... Süryanice, Mayqo-Nil: 62: Miv’ada-İbranice, “Hedef, gidilecek yer”... Süryanice, Nacbo-Karga. “Ululuk”: 62: Mehdî... Keraker-Kuzgun. Karga: 441: Miat-Yüzler. Yüz sayıları... Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu... Fer-Dal. Bir aslın neticesi: 350: Makdur-Allah’ın takdiri. Güç. Kuvvet. Evvelden takdir olunmuş): 376: ŞÜMÛL-Hükmü altına alan... NİLÜBERG-Nilüfer: 308: ARVASÎ-“Üçışık”... Süryanice, CNO-Şarkı söylemek. (Ahenk ve ses, Kürsî tabakasından gelir... Üstadım’dan, “Mukayese”: Çıbanımız çok derin, işletemez yakılar / Nerde bizim şarkımız, nerde öbür şarkılar): 59: MEHDÎ.


Baran Dergisi 458. Sayı
 

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 18 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Günün Karikatürü Tümü