Ölüm Odası B/Yedi: “Risale-i Kudsiyye" - 241

Ölüm Odası B/Yedi: “Risale-i Kudsiyye" - 241

Levha: 3 Mayıs 1991… Elimde MEKTUBAT isimli ve alt başlığı BAYRAMLIK olan kalın bir kitab var… Benim eserim imiş ve onun ikinci baskısı imiş!

*

MEHMUD Efendi Hazretleri’ni ziyaretimden sonra, ayrılırken bana hediye edilen eserlerinden biri, onun MUSTAFA İsmet Garibullah Hazretleri’nin RİSALE-İ Kudsiyye isimli eserinin şerhi… RİSALE-İ KUDSİYYE: 515: MİD’AT-Şehrin Burcu. (Şehr, Süryanice, “su” demek. Allah Sevgilisi’nin “bütün âlemlerce bilinen, meşhur, tanınan” mânâsında bir ismi. Zuhur etme. Bir aylık zaman. Mamur ve büyük yerleşim yeri!)… MAŞUK(A)-Aşkla sevilen sevgili: 515: VAKAHAT-Pek sağlam ve metin. (Mahmud Efendi Hazretleri, Risale-i Kudsiyye için, “Mektubat’ın metnidir!” buyuruyor; İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin “Mektubat”ının, kuvveti)… NAKŞBEND-İ İBDA: 515: KIYADET-Kumandanlık. Kumanda. Kaptanlık… Risale-i Kudsiyye’den bir beyit, ÇÜ BİRKAÇ HÂL SEBEB OLDU RİSALE / ZUHURA GELDİ GELMEYEN HAYÂLE… Birinci Mısranın Ebcedi: 465: SERDAR-Askerin başı. Kumandan… İkinci Mısranın Ebcedi: 980: ŞERİAT… İSTİKBAL İSLÂMINDIR-(İstikbâl: Gelecek. Karşılamak. Telâkî, kavuşma, buluşma… Telakkî: Karşılamak. Almak. Kabul etmek. Şahsî anlayış ve görüş. “Ledünnî, gizli, şahsî, zâtî, indî anlayış ve görüş”… İstikbâl İslâmındır: İslâm Şeriatı, İslâm Ledünnü’dür… Yevmiye: “İstikbâl İslâmındır! Ne güzel bir mevzuun var!”… Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, “Cinn-Gizliler, gizlilikler” mertebesi ve Kamer menzillerinden “Mukaddem min-ed delâl”e işaret eder; Öne alınmış delile, Takdim’e!): 980: TEŞRİ’-Yolu açık ve vazıh kılma. Şeriate nisbet ve isnad eyleme. Havuza su getirmek. (Mahmud Efendi Hazretleri’nin “Sohbetler” isimli eserinde: “Müslüman idareci ile din tamamlanır!”… Süryanice, Rukob Qutnuto-Hükümet şekli: 1187: İslâma Muhatab Anlayış… Başyücelik Devleti!)… MAHMUD Efendi Hazretleri, sözkonusu beyit hakkında: Burada anlamamız gereken bir incelik var: Beytimizde, “Zuhura Geldi”, fiildir. Bunun faili, “Risale”dir. Ayrıca, “Hayale gelmeyen” de ikinci faildir. Her ne kadar bir fiilde iki fail olmasa da, olur diyenler var. Bu görüş “Meanî-Mekânla ilgili” adlı kitabta geçer. Bu Risâle’de de böyle hoş şeyler var! (Risale: Haber göndermek. Elçinin götürdüğü mektub. Bir kimsenin emrini veya sözünü başka birine tebliğ etme. Mektub. Bir ilme dair yazılmış küçük kitab: 296: Resûl-Peygamber. Haberci. Elçi)… RİSALE ZUHURA GELDİ GELMEYEN HAYALE-(Risale yanında, “Gelmeyen hayâle”nin de “Fail-Fiili gerçekleştiren” diye nitelenişi hatırda!): 1445: MUHYİDDİN-İ ARABÎ-(Risale-i Kudsiyye’yi yazanın Nakşî büyüğü olduğu malûm; Nakşî yolu, İmâm-ı Rabbanî’nin “Vahdet-i Şühud” mezhebi, Mevlâna Hâlid Tavrı, onun Mekke’de bulunan Halifesi ve kendi… İkinci mezheb, bilindiği üzere, sistem çapında Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin ortaya koyduğu “Vahdet-i Vücud” mezhebi… Büyükler, Mevlâna Halid Hazretleri’nden sonra “Mehdî”nin beklenmesini söylemişlerdir… Rahmet Sûresi 19. Âyet – Meâli: Allah iki taşkın denizi salmış birbirlerine kavuşuyorlar: 1146: Nilos-Süryanice, “Nil nehri”… Süryanice, Mayqo-Nil nehri: 62: Mehdî… İngilizce’de, Nil: Yok. “Sıfır. Bit. Bomboş. Zirve”… Yine, Nil: Nil nehri… Yevmiye: “Bomboş bir devirdeyiz!”… Süryanice, Qalmo-Bit: 82: Helmo-Süryanice, “Rüyâ” demek… Hadîs: “Mü’minin rüyası, uykusunda Rabbi’nin kendisine söylediği kelimelerdir!”… Yanıbaşında hatırlanması gereken ve Risale bahsinde onun Fail olması ile ilgili de, Veli sözü: Veli kelâmından ne fayda olduğu sorulursa, bil ki onlar mânâ ordularının bir kısım askeridir ve ihtiyacı olanların imdadına yetişir!)… MEHDO-Tez. “Risâle”: 55: AMEDÎ-Geliş… Süryanice, BLOQO-Buluşma: 55: HELEK-İki dağın arası… İNBA-Haber verme, tebliğ etme: 55: NECİB-Asil. Yontucu. “Heykeltıraş”… Süryanice, QUBULO-Bayram. (Bayram: 254: Mürid): 2055: MEHDÎ Salih Mirzabeyoğlu… MÜBDİ’-Gizli sırları açıklayan. Herşeyi hiçten yaratan Güzel Yaratıcı mânâsında Allah’ın 99 güzel isminden biri: 56: ON-(Aşr-On sayısı. On adetten birini almak. On etmek: 570: Sistem… Tekammül-Bitlenme. Bitli olma: 570: Şer’-Emir ve nehy gibi hükümleri vaz’etmek. Bir işe başlamak. Dalmak. Derinleşmek. Zâhir etmek, göstermek. Şeriat)

*

Risale-i Kudsiyye’den: HUSUSA RABITA ASLÎ VİSALE / OLUBTUR RÜKNÜ AZAM CÜMLE HALE… Mahmud Efendi Hazretleri, birinci beyiti kastederek: İsmet Garibullah “Kuddise Sırruhu”, “Türkçe’yi iyi bilmiyorum!” diye korkuyordu. Mevlâ tealâ kolayını verdi hayaline gelmeyen ilimler zuhura geldi. Risale-i Kudsiyye’nin yazılmasına birkaç husus sebeb olmuştur. Hususen rabıtadır. O rabıta ki, Mevlâ’ya kavuşmaya aslî sebeptir. (Hususa-Hususen, özellikle: 1187: İslâma Muhatab Anlayış… Mümzak-Derviş: 187: İnkıhal-Büsbütün zayıf ve güçsüz düşme… Üstadım’dan: “Allah, Resûl aşkıyla, yandım bittim kül oldum / Öyle zaif düştüm ki, sonunda Herkül oldum!”… Vakayi’-Vâki olup zuhur eden hususlar, tesirler: 187: Vifak-Bir fikir üzerinde anlaşmak. Uygunluk. Tevafuk… Ulum-i Hafî: Gizli ilimler. Gerek ebced, gerek “cifir-sayı” uygunluğu, gerek mânâlar, gerek mânâ ve vakıa, gerek vakıalar arasında, gerekse Kur’ân ve sair ilimler arasında mühim anahtarlardan birisi, TEVAFUK’tur… Tevafuk-Birbirine uygunluk. Muvafık oluş. Zıtlık: 587: İttifaka-Rast gelme hâli… Tevaki’-Fermanlar: 587: İstiane-Dua. Yardım istemek. İane istemek… Rabıta-Münasebet, ilişki, bağlayan, bitiştiren. Rabteden. Tertib, sıra, düzen: 217: Rüyâ-Düş. Hayâl. Uykuda görülen misâl âlemi. “Rûya, yerden biten bitki. Yeşillik. Hudara, Allah için, Allah aşkına”… Rabıta’nın doğrudan Allah’tan gelen “ilhâm-sır-gizlilik ilmi” oluşu anlaşılıyor… Aslî-Asla âit ve müteallik: 131: Nasik-Allah yolunda ibadet eden… Kale-Dedi. O söyledi. “Kökler ve Marifetnâme isimli eserlerimi hatırlayınız!”… Menam-Uyku. Rüyâ. Düş. “Tilki Günlüğü, vesair eserlerimi hatırlayın!”: 131: Mass-Emici, massedici… Kalb: 1131: İslâm… İnziac-Yerinden koparma, sökülme. Allah’a tam teveccüh ederek dünyevî emelleri bırakmak: 1131: Naslıhan Kerimem-Başta Allah Sevgilisi… Allah Sevgilisi’nin ruhaniyetine bürünerek Allah’tan alan Şeyhi’ne rabıta, neticede Allah Sevgilisi’nin ruhaniyetine bürünerek Allah’a tam teveccühtür… Rabıta Aslî-“Rabıta kaidesi: 348: Nur Muhammed-Muhammedî nur… Murakabe-Kontrol etmek, teftiş etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek. Hıfz etmek. Beklemek. Ümid etmek, karşılamaya hazır olmak. Dalarak kendinden geçmek: 348: İstifaze-Feyz alma, feyz bulma… Alt başlığı “Temel Meseleler” olan “Kültür Davamız” isimli eserim hakkında Üstadım: “Bu kitab, Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi eseridir!”… Müşabih-Benzeyen, benzer: 348: Müşeddid-Kuvvetlendiren, azdıran, taşıran, tagi, icâda vesile, şiddetlendiren… Risâle-i Kudsiyye ile nisbetim arasında, böyle bir ilgi… Visâle-Mevlâ’ya ulaşma: 132: Kalb… Ve aynı ebcedle İslâm… Âyet meâli: “İslâm, kalbin yoludur”… Muhyiddin-i Arabî Hazretleri: Akıl, işi tahdid ile tek bir esasa bağladığından kâfi gelmiyor!)… HUSUSA RABITA ASLI VİSALE: 667: TEMERKÜZ-Merkez tutma, merkezleşme. Yığılma. Birikme… MÜRTEKİZ-Yerli yerinde sağlamca duran: 667: SEBHA-Tuzla. Ot yetişmeyen arazi, va’n, sığınacak yer. (Tuzla, 1998’in sonunda, yakalandığım semt)… ÜSTÜVAR-Kuvvetli, dayanıklı, sağlam, muhkem. Güvenilir, itimad edilir: 668: ECZAHÂNE… Mahmud Efendi Hazretleri, Beyt’in ikinci mısraını kastederek: Rabıta, tarikatte meydana gelen hâllere en büyük temeldir. Rabıta temel, zuhur eden hâller de o temel üzerine konulan binadır. (Rükn-Direk. Esas. Kuvvet. Bir şeyin en sağlam olan taraf ve köşesi veya temeli. Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan. Nüfuzlu ve ehemmiyetli, kuvvetli insan: 270: Derunî-Gönülden, içten, ihlâsla… Çarsu-Dört taraf. Dört tarafı olan. Çarşı, pazar. “Rüyâ’da gelen mânâ; Şah-ı Nakşibend Hazretleri pazarda –alış veriş yeri– ve kucağında küçük bir çocuk!”: 270: Dirase-Gizli yol. Kitab okumak. Buğday döğmek… Kitab: Kuvvet. Risâle. Kur’ân. Levh-i mahfuz… Nükr-Anlayışı, fikri, feraseti yerinde olmak. Nefyetmek: 270: Kerim-Her şeyin iyisi ve faydalısı. Şerefli ve izzetli… Azam-Çok büyük, en büyük: 1011: Mümtesil-Aldığı emre uyan… Mürteiş-Titreyen: 1010= 11: Eved-Kuvvet. Ağır yük götüren… Dübbe-Yol. Tarîk: 11: Tıbb-Bir şeyi gereği gibi bilme. “Nefsi bilme”… Cümle-Bütün, hepsi. Sistem: 78: Hakîm… Kenz-Hazine, define: 78: İbda’-Benzersiz oluş… Hâle-“Hâl”e dair. Ayın etrafındaki ışık: 44= 1043: Ceyl-İnsan topluluğu, zümre, kavim. Nesil, kuşak. Yengeç… Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel yaratıcı ismi”, İlk Kalem mertebesi, Kamer menzillerinden “Seretan-Yengeç”… Süryanice, Cobudoyo-Pratik. Amelî: 1043: Haliç Kongre Merkezi… Süryanice, LUMODO-Kongre: 92: LUMODO-Konferans… Muhammed-Topyekûn varlık hakikatinin merkezi, Allah Sevgilisi’nin tekrar tekrar övülmüş-övülen mânâsındaki ismi: 92: Gufo-Süryanice, “Balık ağı”… Mim harfi, Allah’ın Camî ismi, İnsanlar mertebesi ve Kamer menzillerinden Tarf’a işaret eder; Aslan gözlerine… Camî-Toplayan, cemeden: 59: Mehdî… İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri, İstanbul’un, Allah’ın Camî isminin mazharı olduğunu, çünkü saltanatın yeri olduğunu söylüyor. “İstanbul kalbin makamıdır ki, azalara ve hislere kuvvet, kalbten sirayet eder, memleketlerin her tarafına da metanet Rumî sultanından hasıl olur. Çünkü İsm-i Azam ve devleti, devletlerin en kapsayıcısıdır ve Mehdî’nin zamanına bitişik olsa gerektir. İstanbul, beldelerin kalbi ve kuvvetidir… Rumî-Batı. Gece. Gözyaşı. Dua. Fikir: 256: Nun-Balık. Kalem. Kılıç. Nur… Mehdi + “Bagal-Koltuk”: 1092: Hoguroyo Qubarniti Kusto-Süryanice, “Müslüman Kaptan Kusto”… Abdulhakîm Koltuğu: Müslüman Kaptan Kusto)… Beytin ikinci mısraı, OLUBDUR RÜKN-İ AZAM CÜMLE HÂLE: 1652: MEVSUK-Kendisine inanılır olan. Sağlam. Vesikalı. Delile dayanan hakikat… Süryanice, FASTO MACES-Avuç içinin titremesi: 652: NATAR-Süryanice, “Muhafaza etmek”.

*

BEYT’in Toplam Ebcedi: 2319: TARÎK-Yol. Tarz. Usul. Vasıta. Meslek. Tasavvuf… ŞEHÎD-Şâhid olan. Meşhude. Allah yolunda canını veren Müslüman. “Şâhid”in mübalağalısı. Allah Sevgilisi’nin bir ismi: 319: MAHRUSA-Büyük şehir… HÜKÜMRAN-Hâkim. Hakan. Hükümdar: 319: MUSAYTIR-Bir şeyin üzerine kaim olup, ahvalini görüp gözetir kişi. Musallat. Galib. Yaramaz işlerden men’ edip saklayan ve koruyan… KURTUBÎ-Hâlid bin Velid Hazretleri’nin bir kılıcının ismi: 321: SEREYAN-Yayılma, geçme, sirayet… Süryanice, TAYOYO QAZORO KUSTO-Müslüman Kaptan Kusto: 833: VAHDET-İ VÜCUD + VAHDET-İ ŞÜHUD… MATLA’ DEFTERİ: 833: İLTİZAZ-Lezzet duyma, hoş ve lâtif bulma… Süryanice, HUFNO MCAS-Avuç içi titremesi: 254: BAYRAM-(Taht-Alt, temel: 400: Te harfinin ebcedi. Bu harf, Allah’ın “Kaabid-Kısıcı, sıkıcı” ismi, Esir mertebesi ve Kamer menzillerinden Kalb ile ilgili… Kalb: Temel, Abdülhakîm Koltuğu… Şıkk-Bir bütünün parçalarından her biri: 400: Münşî-İnşâ eden. Yapısı, üslûbu güzel olan. İyi nesir yazan. Kâtib… Kâtib: Bit-Ak. Ak bit… Keşf-Açmak. Olacak şeyi önceden anlamak. “Telakî”: 400: Murassa’-Birbirine yanaştırılmış. Oturtulmuş… İrfan-Bilmeyi bilmek, anlayış, tecrübe ve zekâdan ileri gelen zihnî kemâl. İkrar: 401: Keşşaf-Gizli şeyleri bulup meydana çıkaran. İzci)


Baran Dergisi 427. Sayı


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.