Ölüm Odası B/Yedi: Yollar (Başyücelik Devleti'ne...) - 267

Ölüm Odası B Yedi 02.07.2015, 13:32
Ölüm Odası B/Yedi: Yollar (Başyücelik Devleti'ne...) - 267

LEVHA: 3 Temmuz 1986… Sanki lûgat mânâsıyla “Ben”… Gördüğüm yazı: Ben. Hazır. Ol… BEN ile OL arasındaki münasebeti değişik buluyorum!..

*

Arabça, KÜN-“Ol!” emri: 1070: CAYNO-Süryanice, “Kök. Cizro”… CAYNO-Göz. “İdrak”: 70: CAYNO-Yüz. (Miat-Yüz sayıları. Yüzler: 441: Telebbüt-Muztarib olmak. “Fikir çilesi”… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu… Tahattüm-Hatem, yüzük takınmak. Ariflerin gönlüne Allah’ın koyduğu işaret, mühür: 1440= 441: Vilâdet-Doğmak, doğuş, doğurmak)… Süryanice, TARMAQTO HWA-Ben. Ol: 1070: MÜSELLES-Üç. Üçlü. Üçleştiren… KÜNA-Çit. Çevreleyen. Kuşatan. Tahdit eden, derinleşen his, akıl ve zekâ: 1070: RABONO MYARKO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, FOGO-Kavşak noktası. İncir: 1092: SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVASÎ + SEYYİD FEHÎM ARVASÎ… İbranice, MA’AN-Adres: 92: MUHAMMED-Allah Sevgilisi’nin, tekrar tekrar övülmüş mânâsında ismi. “Kün’deki gizli vav O ve Küna’nın hakikati O’nda”… Üstadım’dan, PEYGAMBER isimli Noktalama: “Sende insan ve toplum, sende temel ve bina / Ne getirdin, götürdün, bildirdinse amennâ!”… Süryanice, GUFO-Balık ağı. “Hakikatleri avlayan”: 1092: RİŞO FRİŞO UHDONO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

HULEFA-İ RAŞİDİN-Dört Büyük Halife: 1277: GİURME-Süryanice, “İz”… RAŞİDİN-Rüşde ermişler: 565: ŞEHİD TAHA CİZRO-Şehid Taha “Köktür”. (Seyyid Fehim Hazretleri’nin şeyhi)… ESSEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVASİ. “Li Küllî Emrin Fehîm-Fehîm Emrin Küllî İle, Keremli Pirlerin Nazarlarına görünen”: 566: SFİQUTO-Boşluk. Atlas Tabakası. (Allah’ın yaratma mahalli olan, Kürsî altı tabaka… Yevmiye: Bomboş bir devirdeyiz!)… Hollanda Lûgatı’ndan, Kust-Kaburga kemiği. Adla’. Sahil. Sınır, had. Kıyı, uç. Seçme. Seçilen şey. Tercih etme: 565: LO METHAZYONO-Gizli. (Hadd-i Zât, insanın ömür boyunca Zâtı’nın haddini aradığı, arayacağı bir gizlidir, kaderinin sırrıdır!)… Süryanice, GELFONO KURFO-Kanatlı yılan: 1565: SAVYOT NEZLO-Süryanice, “Hakikatle hak arasında tecelli eden muvazene”. (Mülkün temeli, önce bedeni mülk olan insanın nefs muhasebesinden başlar, genişliğine insan oluşlarının en büyüğü Devlet’e kadar gider; hacmi “Yeni Dünya Düzeni” olmaya kadar bir genişlik… Kıst-Adalet. Pay. Hisse. Allah Sevgilisi’nin bir ismi: 169: Abdülhamîd-Hamîd kulu, hamdeden kul)… RAHMAN SURESİ 19-20. âyetleri: 3166= 169: RİŞO MCALYO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

LİSAN-Lûgat. Dil. Lehçe. (Logos: Lisân. Kâinat nizâmı… Hadîs: “İlim ikidir. Biri kalbde sabit olan bâtınî ledün ilmi ve maneviyat ilmidir. İşte en menfeatli budur. Bir ilim de, lisandaki ilimdir, kitaptır. Bu da Allah-u Teâlâ’nın kullarına hüccetidir, hüccettir!”… İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin çok eser yazması hakkında bir sebep: “Ahir zamanda gelecek olan Mehdî’nin yazdıklarını doğrulayacak olması!”… Diğeri de, Hazret-i Ali’nin, keşifte, “Dil ilminde müçtehidsiniz!” buyurması!): 142: KULO-Süryanice, “Bütün. Küll”… Süryanice, FONO-Doğru, doğruluk, gerçek, hakikat: 142: FONO-Sed. Had… NEFQO-Maden. (Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, Madenler mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’du’z Zabih”e işaret eder; Kurban kesen, bedene boğazlayan): 142: MEHDÎ. “Büyük ebcedle”… METALUN-Madenler: 528: HEME EZ OST-“Herşey O’ndandır, Allah’tandır!”… Süryanice, HATO HFUĞYO-Yeni Devir: 3525: ŞEHÎD Taha Cizro + SEYYİD Fehîm Arvasî + ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî + NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu… İ’SA-Zenginleştirme veya zenginleştirilme. Genişletme: 142: AREŞQOYO MCALYO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… İMAM-I RABBANÎ: 345: FEKK-İ MÜHÜR-Mühür açma… BİN DOKUZYÜZ ELLİ. (Doğum tarihim): 1345: METHAŞBONUTO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”.

*

TEVAFUKLAR… İngilizce, THE STATE OF BAŞYÜCELİK-Başyücelik Devleti: 732: ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU… ŞAH-I NAKŞİBEND: 1812: RİŞONO MRAYMO FULUTİYA-Başyücelik Devleti… SELÇUKLULAR-OSMANLI: 1168= 169: ABDÜLHAMÎD (HAN)… BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI: 1914: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührünün yapıldığı tarih… Süryanice, ZAQORO-Halı dokuması: 1918: RABONO MCALYO MALQUTO-Başyücelik Devleti… ERZURUM ve SİVAS KONGRELERİ: 1919: SALİH İzzet Mirzabeyoğlu. (Musa Mirzabeyoğlu: 428: Salih Mirzabeyoğlu… Mus’a-Böğürtlen çalısının meyvesi: 205: Hudoso Mraymo Qatnuto-Süryanice, Başyücelik Devleti)… KURTULUŞ SAVAŞININ BAŞLAMASI-İzmir’in işgali sırasında gazeteci Hasan Tahsin’in attığı kurşunla başlaması: 1919: MUZACEA-Bir yerde beraber yatmak… TBMM’nin açılışı: 1920: HADUSO ROMO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… SALTANAT’IN KALDIRILMASI: 1922: MÜSTEKTİB-Dikte ettirip yazdıran… CUMHURİYET’İN İLÂNI: 1923: CEM-İ EZDAD-Birbirine zıd olan şeylerin bir arada olması, çelişki… HİLÂFET’İN KALDIRILMASI: 1924: AHMED TURHANÎ-Dolmabahçe’de, hâlâ hazır, hilâfetin mânâsını koruyan tarihî çivilerden… MAHREFE-Yol: 925: HODUSO MRAYMO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, METHAZYONUTO-Görünme: 1939: İKİNCİ Dünya Savaşı’nın Başlaması… Süryanice, RUHO BİŞTO-Cin. “Gizli”: 938: OSMANLI-SELÇUKLU… Süryanice, TAFNĞUTO-Hakikat: 1943: ABDÜLHAKÎM ARVASÎ Hazretleri’nin vefatı… BÜYÜK DOĞU’nun çıkışı: 1943= 944: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü… DEMOKRAT PARTİ’nin İktidarı: 1950: MALYUTO GANTO-Süryanice, “Dolmabahçe”… VARİS KUMANDAN: 959: BUKNO ROMO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… MÜŞTERİK-Kendi kendine söylenen: 1960: ASKERÎ DARBE SENESİ… 1972 Askerî muhtırası hatırda, TAYOYO MORE ELFO KUSTO-Süryanice, “Müslüman Kaptan Kusto”: 972: ŞİRA-ÜŞ ŞÂMİ-“Kelb-i Asgar-Küçük Köpek” denilen Burc’un en parlak yıldızı. “Yıldızım Tag-ı Sagir: Kelb-i Asgar”. (İz süren, meseleleri tanıyan, öncü)… SOVYETLER’in Umulmadık şekilde dağılışı: 1989: TARQO MRAYMO UHDONO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… BİRİNCİ Körfez Savaşı. (2 Ağustos’ta Başladı, 28 Şubat’ta bitti): 1991: QOMES MRAYMO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… 28 ŞUBAT’ta Asker Hükümet’e muhtıra verdi: 1997: RİŞO ROMUTO QUTNUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… METRİS Cezaevi’nde. “Deprem. Meşhur Cezaevi hâdisesi”: 1999: BUKNO ROMO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… ÜSAME Bin Lâdin’in bir ekibi, Amerika’da meşhur ikiz kuleleri –gökdelenleri– devirdi: 2001= 3: BE-İngilizce, “Ol!”… 1966: Ömrümün ilk 16 senesi… 1982: Ömrümün ikinci 16 senesi… 1998: Ömrümün üçüncü 16 senesi… 2014: Ömrümün üçüncü 16 senesi.
 

YÜRÜRKEN
(MAZİ İÇİMDE DEMET)

 
LEVHA: 8 Nisan 1995… Kırlık bir yer… Tepe… Orada yayılmış oturanlar… İki delikanlı, çırılçıplak soyunuyor… Biri onlara patlama ile işaret veriyor; herhâlde suya girecekler… Çehresine dikkat ettiğim biri, bana onların hâlini tenkid eder gibi konuşuyor… Onunla beraber yürüyor ve zor bir yerden incir ağacının üstüne basarak oradan aşağıya iniyoruz… Nasılsa yanımda Mehmed Zekâî Özcan… Güleryüzlü… Bana, “ben üye olduğum zaman, sen de Başkan olursun!” gibi birşey söylüyor… Meclise… Ben de ona, benim bu hususta kitablarım olduğunu, “Başyücelik Devleti”ni sözkonusu ediyorum… Ona vereceğimi, okumasını!

*

FİDNO-Dere: 150: SEMEN-Lâtince, “Çekirdek”… Süryanice, GAZYUNO QESO-Ölüm Odası: 1150: ŞABOLO MYARQO FULUTİYA-Süryanice, “Ölüm Odası”… RUSİNO-Süryanice, “Dere”: 332: ISRAM-Derviş… İspanyolca, ENE-Nun harfinin ismi. (Nun: Bir harf. Kalem. Kılıç. Balık): 55: CUMQO-Süryanice, “Dere”… Süryanice, DAMİ-Dere: 55: VAM-Süryanice, “Sembolleştirme”… MEHDO-Tez: 55: NECİB… Süryanice, HALYO-Lâtif: 55: BLOQO-Süryanice, “Buluşma”. (BD-İBDA’)… QOBULO-Bayram: 1055: MEHDÎ Salih Mirzabeyoğlu.

*

Süryanice, FRAT-Patlama: 681: NAHİRUTO-Süryanice, “Zekâ”… Süryanice, TİNE-İncir. Kavşak noktası: 465: HATO CQOLO-Süryanice, “Yeni Devir”… Süryanice, TİBELOYO-Dünya Çapında: 465: CUQOBO NAFŞO-Süryanice, “Zihin kontrolu”. (Hakkı Açıkalın: Dil kovasından doğru jargonu çıkaran kazanacaktır!)… Süryanice, QULONO-İncir: 103: FAYZO-Süryanice, “Levha”. (Levha-Eserlerimde fasıllara ayıran: 49: Mehd-Arz)… TİNTU-Süryanice, “İncir”: 1865: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü. “Büyük ebcedle”… Süryanice, CAM HDODE-Beraber: 71: MOKED-İbranice, “Odak. Merkez”.

*

YOLUMUZ, HALİMİZ, ÇAREMİZ. (Üstadım’ın 1966’da Eskişehir’de dinlediğim ilk konferansı… Çarpıldım, sendeledim!): 1966: ZILALE-Gölgelik. “Ayna”… ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî + NECİB Fazıl Kısakürek + İZZET Erdiş: 2966: HUDSO MRAYNO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

Üstadım’ın, DEVRİM isimli Noktalaması: “Devrim odur ki, kalbten faniliği devirsin / Yaşamaktan murad ne, hesabını bildirsin!”… NOKTALAMA tarihi: 1982: İMAN ve İSLÂM Atlası’nı 28 Şubat’ta Üstadım’ın imzalaması-“Fikir Çilesi haysiyeti’nin müstesna genci Salih Mirzabeyoğu’na sevgiyle!”… İHTİLÂL-Devrim: 1062: “BİR fikir ki, sıcak yarada kezzab / BİR fikir ki, beyin zarında sülük”-Üstadım’ın “Çile” şiirinden. (Şuşo-Solucan. Su. Miyân kökü. Sülük: 612: Derviş Muhammed)… MEHDÎ: 62: MÜTEFEKKİR Mirzabeyoğlu.
 

OSMANLI
(KIR AT’IN ASLI)

 
LEVHA: 25 Aralık 1988… Basın toplantısı… Bir takım dinleyici adamlar… Kürsü benzeri bir masanın başında, Doğru Yol Partisi Lideri Süleyman Demirel… O konuşurken, omuzları kalabalık yıldızlı bir trafik komiseri, ayakta ve onun sözüne karşı muhalefet ederek karşı çıkıyor… Demirel, onun her söylediğine karşı aynı şekilde sözünü keserek cevab veriyor ve bunu yaparken, HESAB diye vurgulu ve tesirli bir sesle cevab veriyor!..

*

Üstadım’dan, NOKTALAMA: Şu Hadîs’te toplanmış tüm hikmet ve tüm gerçek / Hesaba çekilmeden nefsini hesaba çek!

*

Süryanice, HUŞOBO-Hesab: 328: HUŞOBO-Felyesof. Mütefekkir. Hakîm… SÜLEYMAN DEMİREL: 477: İZZET… Fransızca, COUSTEAU-Kusto: 1477: KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN-Takdim yazımın üst başlığı… Süryanice, MATLO-Muamma. “Hadd-i Zât”: 477: MATLO-Hikâye. “Rüya. Şiir. Tarih”. (Engare: Tamamlanmamış –bitimsiz– iş)… Süryanice, MELTO-Logos. Başlık. Kainat nizâmı. (Asgaran: Kalb ve dil): 477: MATLO-Tâbir. “Tevil”… MELTO-Fiil. Faaliyet. “Aksiyon”: 477: TEKNO-Sanat, marifet. Hüner. Meslek. Ustalık. Davet… MELTO-Söz. Lûgat: 477: MATLO-Mesele… Süryanice, TALMO-Desti. “Bedene”: 477: SARİRE-İbranice, “Çapalamak, temizlemek. Tezkiye”… MATLO-Remz. Sembol: 477: MİLAHAT-Gemicilik. “Derya ilmi”… TESAVİ-İki şeyin birbirine denk olması. (BD-İBDA’): 1477: KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN. (Derviş Muhammed-442 mührü: 1044: Süryanice, Bukno Mrayro Malquto-Başyücelik Devleti)… KIR AT. (Şehbâ-Kır at. Tam teçhizatlı asker birliği: 308: Arvasî): 701: OSMANLI.

*

NOKTALAMA’nın Birinci Mısraı. (Hadîs-i Şerif: 1112: Zuhur-Aniden meydana gelmek. “Üstadım’ın bize IŞIK isimli ithafında işaretlediği”… Boşnakça, Oko-Göz. “İdrak. İrade”: 1112: Salih İzzet Erdiş… İntisab-Kopyasını çıkarmak. “Dahil olunmak”: 1112-Hilâfet-“Hülafa-i Raşidin” örnek): 2503: BET HAVFE-İbranice, “Hamam”. Yakınlık. Güvercin. (Üstadım’dan: Yaklaştım hamamda külhan yerine / Yaklaştıkça daha sıcak bölmeler / Saplandı mı akıl bir kez derine / Her ân dirilmeler, her ân ölmeler!)… Süryanice, ŞUQOF FAKE-Boks yapma. Yumruk vurma. Darbe. (Muştzen-Boks yapan. “Söz atan”: 740: Mütefekkir): 503: NEMETADO-Lâtince, “Solucan. S şeklinde, birşey asmaya yarayan çengel”. (Süryanice, Şuşu-Solucan. Meyan kökü. “Kıpçak Lûgatı’nda Miyân, beyin”: 612: Derviş Muhammed)… Süryanice, ŞLAMLMONO-Mükemmel: 503: QARQAFTO MYARQO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

NOKTALAMA’nın İkinci Mısraı-Nefs muhasebesi, murakabesi: 692: SATER-Arnavutça, “El baltası”. Keskin bıçak. Faal. Derinleşen. “İslâma muhatab anlayış”… İLHAN-Hükümdar: 692: MELTO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”… Süryanice, QRAFUTO-Lâmba. (Rüyâda gelen mânâ: Takdir olarak sol bir örgütün, Naslı-Han’a verdiği): 692: ŞUŞEFO-Süryanice, “Mendil. Havlu”. (Destar-çe: Mendil. Destimal. “Sultan Vahidüddin’in, Hırka-i Saadet dairesinde Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ne iki adet verdiği hediye”: 673: Berâat-Haşmet. İlim ve şecaatte emsallerinden üstünlük… Rüyâ Tâbir etmek: 673: Tecris-Sağlam fikirli etmek… Tesric-Kandil yakmak: 673: Mehdî Derviş Muhammed)… Süryanice, FRAQTO-Süt. “İlim”: 692: ASYA ZCURTA-Süryanice, “Küçük Asya. Anadolu”… MÜNSAKIB-Delinen. “Derinleşen”: 692: GAZYUNO TKOLO-Süryanice, “Ölüm Odası”… İspanyolca, CALENTURA-Yangın. “Tecelli. Nar, nur oldu”: 692: RİŞONO MRAYMO QATMUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”. Yeni Dünya düzeni.

*

NOKTALAMA’nın Toplam Ebcedi: 3095: TAV’İ-Kendiliğinden, içinden. “Zât-ül Hareket”… SADE-“Avlandı” mânâsınadır. “Bağır, ilân et!” mânâsına emirdir. Meydan okumak, âciz bırakmak meâlinde ve i’caz yoluna işaret eder ve “sad” diye okunur. Sadakat, sıdk gibi mânâlara da gelir. (Sad harfi, Allah’ın “Mümit-Ölümü yaratan” ismine, Toprak mertebesine ve Kamer menzillerinden Belde’ye işaret eder; şehire, –zuhra, şöhrete– âit. Yer, arz, takdim edilen. Göğüs, sadr. İki kaşın ortası… Muhyiddin-i Arabî Hazretleri, Sad harfinin rüyâda çıkan mânâsını işaretler… Boğa Burcu, unsuru Toprak, tabiatı Kuru-Soğuk, türü Sabit, yıldızı Zühre, vücutta tesir yeri Ense-Boğaz, simyada Katılaştırma safhası… Yengeç Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü Önemli-Hareketli, yıldızı Ay, vücutta tesir yeri Göğüs-Karın, batn, simya safhasında “Deberan-Çözen”… Sevr-Boğa, Boğa Burcu: 706: Fikir Kahramanı… Aktör: 706: Esere-En güzel eşyayı kendine yarardıran): 95: SAD-Süryanice, “Yerleştirmek”… MÜCNA-Kalkan. (Bütün madenler, tek bir köke ve asla döner; bu asıl da özü gereği kemâl derecesine dönmek ve katılmak ister ki, kemâl “altun olmak”tır. Bütün değişmelerdeki değişmez öz cevher; topyekün hakikat, birdir. Yaratılış mertebesi ki, bütün suretlerin erişmek istediği suret… Burada, beden cevheri yokluğa kalkan olur… “Her nefs ölümü tadacaktır”; tadacak olan, bâkî kalandır… Metalun-Madenler: 528: Heme Ez Ost-Vahdet-i Şuhud): 95: VEDİA-Emanet… AZİZ-İzzetli. Sevgili. Çok nurlu. Dost. Şerif. Nadir: 94: CÜMAN-İri inci. (Tasavvufta inci, Ezel’e; mercan da Ebed’e mecazdır!)… MELEKE-Tekrar tekrar yapılan iş ve tecrübeden sonra hasıl olan bilgi ve marifet: 95: EFİD-Hayret edilecek şey. Medhedici. (Tasavvufta en yüksek derece, marifettir… Üstadım’dan: “Şeyh-i Ekber’e göre en üstün makam, hayret / Ben de şaşkınlardanım, Rabbim sonumu hayr et!”… Medhedilen: İsmi “tekrar tekrar övülen” anlamına gelen Allah Sevgilisi, O’nun izinde ruhaniyetine bürünen büyükler… Allah Resûlü: “Yarabbi! Sen kendini sena ettiğin gibisin!” idrakinden hisse kapanlar!)… EBU BEKİR MUHAMMED BİN ALİ-Muhyiddin-i Arabi. “Şeyh-i Ekber”: 485: KAPTAN GUSTO MÜSLÜMAN. (Müslüman: 221: Caqoro-Süryanice, “Kökünden söken kimse”… Süryanice, Mnashuno-Fetheden: 221: Bciro-Süryanice, “Sığır”. Boğa. Sevr… Vahdet-i Vücud + Vahdet-i Şühud. “Orta yol”: 833: Tayoyo Qazoro Kusto-Müslüman Kaptan Kusto… Yakut dilinde, Orto-Orta: 612: Derviş Muhammed)… KAPTAN Mirzabeyoğlu: 485: TEDAÎ-Birini bir iş için davet etmek. Bir şeyi hatıra getirmek.

*

Arabça, MUTEMER SAHAFÎ-Basın toplantısı: 869: ZURHANE-Spor alanı. Stad… Süryanice, TMİHİTO-Mucize: 869: MEKTUBAT-İmâm-ı Rabbanî’nin eseri… Süryanice, HATU METHO-Yeni devir: 1869: NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu.


Baran Dergisi  452. Sayı 
           
 

Yorumlar (0)
22
sisli
Namaz Vakti 25 Haziran 2021
İmsak 03:25
Güneş 05:26
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Günün Karikatürü Tümü