Ölüm Odası B/Yedi: Zaman (Derviş Muhammed) - 262

Ölüm Odası B Yedi 28.05.2015, 13:57
Ölüm Odası B/Yedi: Zaman (Derviş Muhammed) - 262

MEVLÂNA Celâleddin-î Rumî Hazretleri: Melekler için karaya yol yoktur / Hayvanların da denizden haberleri yok / Sen, teninle hayvansın / Can bakımından melek / Bundan dolayıdır ki / Hem karada yürürsün hem gökte / Hülâsa: Süleyman denizdir / Biz kuşlara benzeriz / Seyredip –dolaşıp– dururuz / Ebed’e kadar Süleyman’da.

*

HAYVAN-Beden. Ten. Vücud. (Zel harfi, Allah’ın Müzill ismi, Hayvanlar mertebesi, Kamer menzillerinden –yakınlık için– “Sa’du’l Suud”; Derece almak, mübarek yıldızlarla ilgilidir… Yıldız: Beden): 76: QOMUDO-Süryanice, “Aktör”. Beden ve ruhî amel… İMODO-Süryanice, “Buluşma”. (Fikir Kahramanı: 706: Aktör):76: HEDSO-Süryanice, “Murakabe”. (Kültür Davamız hakkında Üstadım: Bu kitab, Cumhuriyet sonrası kavruk nesiller içinde ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi eseridir)… Süryanice, HLAM-Rüyâ. (Hadîs: Rüyâlar, uykuda insana Allah’ın söylediği sözlerdir!): 76: MELE-Lûgat… QALİL-Tez: 76: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ.

*

CAN-Hayat: 54: AHMED-İncil’de geçen, “tekrar tekrar övülmüş” mânâsında Allah Sevgilisi’nin ismi. (Arş ehli indinde Abdülhamîd ve diğer melekler indinde Abdülmecîd)… SÜRUŞ-Melek. Cebrail: 566: MAUNET-Yardım. İmdad. Azık. Allah’ın salih kullarına imdadı, inayeti… İSNEVÎ-İki ile alâkalı. Pazartesi ile alâkalı: 567: MÜNTEZİ’-Yerinden çekip koparan. Bir şeyi söken.

*

(LEVHA: 27 Haziran 1992… Rahmetli MUSA Bey… Elinde, saksıdan sökülmüş bir çiçek… Bir yazı sözkonusu ve bunun çiçeğin kökleriyle bir alâkası var!)… ŞETESTO-Kök: 1168= 169: RAHMAN SÛRESİ, 19, 20. âyetler… Süryanice, CAQORO-Kökünden söken kimse: 221: MÜSLÜMAN… Süryanice, CEQORO-Beden. Gövde: 221: RADYO-Süryanice, “Terbiyeli, kabiliyetli, edebli, aydın, okumuş”… MUS’A MİRZABEYOĞLU: 527: MEN NAFŞE-Süryanice, “Kendiliğinden”… Süryanice, ŞERŞO D’MELTO-Kök kelime: 288: SUHARTO MALYO BUSTONO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… MUSA MİRZABEYOĞLU: 1418: NECİB FAZIL KISAKÜREK… Süryanice, SURHOBO-Tez: 228: SUHARTO MALYO BUSTONO-Dolmabahçe Sarayı.

*

SÜLEYMAN: 191: FAYIK-Yüce, âli… FÜYAK-Uzun boyunlu bir su kuşu. (Veli sözü: Biz o su kuşuna benzeriz ki… Rüyâ tâbirinde: Su kuşları, iki cihetten riyâsete ve iki sultan tarafından hususî vazifelere nâil olmuş şerefli insanlara delalet eder… Seyyid Abdülhakîm Arvasî-Necib Fazıl Kısakürek: 1983: İzzet Erdiş): 191: ZAFİR-Zafer bulan. (Üstadım’ın Çocuk isimli şiirinden: Fatihlik nimetinden yüzünde bir nurlu mühür / Biz akıl tutsağıyız, çocuktur ki asıl hür!”… Nurlu Mühür: 537: Müftabih-Hakkında fetva verilmiş)… SELÂMAN-Büyük ağaç. Bir mekân ismi: 182: KUSOYO-Süryanice, “Yüz, sima”… Süryanice, MO-Yüz sayısı: 46: MO-Süryanice, “Yüzde yüz”… Süryanice, MO-Yüz, sima: 46: KÖK… MİAT-Yüz sayısı. Sima: 441: KISAKÜREK… SALİH MİRZABEYOĞLU: 1441: 442-“Derviş Muhammed” mührü.

*

LEVHA: 21 Mayıs 1990… Mevlâna Celaleddin-i Rumî Hazretleri… Sonra, Üstadım’ı görüyorum… Eserlerinden birinde, bir okuyucunun yolladığı mektub var, onu okuyorum… Mektubta, “Sizin şahsî zaaf gibi görünen halleriniz bizi bağlamaz; siz yekpâre bir bütünlük içinde bu asrın sahibisiniz. Ben, bu yüzden evimi temiz tutacağım ve bağlılarınızı toplayacağım!” diyor… Ben, hemen Üstadım’ın, Sadeddin Bilgiç’in babasının onun hakkında söylediği sözü bana aktarışını hatırlıyorum… Sadeddin Bilgiç’in babası ona, “sen Mehdisin!” demiş!..

*

Süryanice, DORO-Yüzyıl. Asır: 2216: RİĞİĞO-Süryanice, “Lâtif”. (Lâtif-Cisimle alâkası olmayan. Göze görünmeyen. Mütenasib. Küçük ve hoşa giden. “Cinler, gizliler, gizlilikler mertebesi”: 1129: Nigin-Yüzük. Mühür, hatem… Nat’-Zâhir olmak, aşikâre olmak, görünmek: 129: Salih-İşe yarar, elverişli)… QARDO-Süryanice, “Kehle. Bit”. (Bit: Sıfır. Zirve. Rüyâ… Kehl-Bit: 59: Mehdî): 1215: ABGORO-Topal, sakat. (Leng-Topal: 100: Moino-Süryanice, “Şehir”… Abkar-Bir kavmin seyyidi, şerifi. Kâmil. Çok güzellik. Lâtif, ince. Bir nevi döşek, menba. “Cinlerin de müftüsü Ebu Suud Efendi’ye göre, Arab zu’münce bir cin beldesinin ismidir ki, Arablar acib gördükleri her şeyi ona nisbetle tavsif ederek abkarî derler.” Dolu, yâni buluttan inen suya da abkarî derler. Cinnin sakin olduğu arzdır… Zu’münce: Bir şeye teksif olanın, derinleştiği histe kaçan ilke âit tutulmuş, parlaklık)… MEHDO-Tez: 59: MEHDÎ… HİCRİ Sene: 1400: TAHT-Alt. Kürsî. “Abdülhakîm Koltuğu”. (Ebcedi 400 olan Te harfi, Kamer menzillerinden “Kalb” ile ilgilidir)… SENE-İ KUR’ANİYE-Eyyam-ı Kur’aniyye. Kur’an-ı Kerime göre olan günler. (Eyyam-Devirler. Günler: 1051: Nhoşo Mahriqito-Süryanice, Bakır Halka. “Yuvarlak, sıfır”… Yevmo-Devirler. Günler: 62: Mehdî-Beşik, döşek, menba ile ilgili… İnsanda toplu olmak üzere, topyekün Kâinat zamanı, Veli’nin söylediğinde: “İnsan, üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir!”… Semavatta, herhangi bir kürenin kendi etrafında bir defa dönmesi ile gün, mensub olduğu seyyarenin bir defa dönmesi ile de senesi meydana gelir. Her yıldızın kendine göre bir gün ve senesi vardır. Meselâ: Şems-üş Şumus denilen Güneşlerin Güneşi’nin bir günü 50 bin sene, ve Şi’ra yıldızının bir günü bir senedir… Mübdi-Güzel yaratıcı: 116: Masiva-Allah’tan gayrısı… Avn-i Şeriat-Allah’ın halifesi denmeye lâyık olanlar: 116: Musa-Aydınlatanlar, derin kesenler,  derinleşenler. “Müzler”… Şems-ül Yemanî de denilen “Şira-Büyük köpek, iz süren, çevreyi tanıyan” yıldızı… Bu yıldızın bir günü, dünyaya göre: 365: Vahidüddin Sultan-Dinin vahîdi sultan… Sult: Bıçak… Mus: Bıçak… Süryanice, Qanduş-Sabun otu. “Ot mühürü. Bâtın mührü”: 365: Msabrono-Süryanice, “Müjdeci”… Süryanice, Nişo-Remz: 366= 1365: Mehdî Mirzabeyoğlu): 418= 1417: NECİB FAZIL KISAKÜREK.

*

İbranice, PA’AM-Zaman: 1044: DERVİŞ MUHAMMED-442… İbranice, MİV’ADA-Hedef, gidilecek yer: 1061= 62: MOTO RABTO-Süryanice, “Büyük Devlet”.
 

B-EŞİKTAŞ

 
LEVHA: 21 Mayıs 1986… 12 rakamı, herhâlde 13 yerine… “Tas” yerine “Taş” çıkmış… Spor Toto’da basketbol bahsi ve sayısı… Adile Teyzem, Esad Said, babam, annem… Babam, anneme güleryüzlü ve lâtife kılıklı, “ben sana demiştim, acele ettim!” diyor… Yerde büyük büyük harflerle dikine duran tuğladan yapılmışı andırır KULÜB adının yanına, bir TAŞ’ı ekliyor… BEŞİKTAŞ mı?

*

SALİH Mirzabeyoğlu: 1013: İSTİSNA-Ayrılan. Kaide dışı bırakılan. Müstesna kılınan… HİCA-Bilmece, bulmaca. Muamma. (KKM): 13: VAVÎ-Vav harfiyle ilgili. Tilki. Gönül. (Yüksek dereceler)… VEHHAB-Çok fazla ihsan eden. Çok bağışlayan. “Allah’ın hiç yoktan ihsan eden” mânâsındaki 99 güzel isminden biri: 14: TAHA-Huruf-u mukattaadandır. Allah Sevgilisi’nin bir ismi. (Taha: Bulut… Taha: Sermek, yaymak, döşemek)… VECH-Yüz. Çehre. Tarih. Cebhe. Suret. Sebeb. Münasebet. Semt: 14: AHAD-Birler. Birden dokuza kadar sayılar. (Kamer Menzilleri’nin 360 gün sayısı, 1’den 9’a kadar hangi sayı ile bölünse, çıkan sayı tamı tamına olma mânâsında sıfırdır)… Şans oyunu Spor Toto’da, üç ihtimâlden biri doğru olmak üzere, tamamı 13 maç bilinirse, bilinmesi gereken hâliyle tamdır… Tamlık hususunda, kader ve şans birliği… BAHİT-Talihi yaver adam: 1012: COD-Süryanice, “Söküp çıkarmak”… Süryanice, MALYUTO BUSTONO-Dolmabahçe: 1012: HEBBE-Vakıa. Zamandan bir asır. (Yapılışı 1914, farkedilişi 2014, Derviş Muhammed-332 mührü)… BEDV-Zihindeki bir şeyin zâhir olması. (Üstadım’ın, Derviş Muhammed hakkındaki rüyâsı): 12: İHDA-Hediye etmek. Doğru yola götürmek. (Önce Takdim yazımın bulunuşuna sebeb olan, sonra mührüne erdiğim isim!)

 *

İSNA AŞER-Oniki: 132: MÜSAG-Kalıba dökülmüş. Akıtılmış olan. (Mühür)… İSLÂM: 132: KALB… NASLI-HAN: 132: MÜNAVELE-Takdim. Sunmak. Arzetmek. (Noktalı harflerle, Kaptan Kusto Müslüman: 302: Derviş Muhammed. “Noktasız harflerle”… Mirzabeyoğlu: 1302: İ’cazkâr-Mucizeli olmak. “12 sığır yavrusundan biri”… Bakar-Dana. Öküz. Sığır: 302: Basir-Basiret sahibi, anlayışlı olan. Kalb gözü ile gören. Köpek. Tag. “Köprü. İcâd. Kemer”… Üstadım’dan bir mısra: “Yolumun zafer takı / Gölgeden taş kemerler!”… Şi’ra-ül Yemani: Semanın güney yarım küresinde bulunan “Kelb-i ekber: Büyük köpek” denilen Burc’un ve bütün semanın görünen en parlak yıldızıdır… Levha: 7 Aralık 1988… Kolumdaki bileziği andırır kelepçeleri çıkarmam üzerine annem, üzgün ve sitem eder gibi konuşuyor ve bugüne kadar söylemediği sırrı açıklıyor. “Sen doğduğun zaman, senin yıldızına sihir ve büyü yapıldı; onun için baban, seni korusun diye onları yaptırdı!”… Benim yıldızım “Tag-ı Sagir” imiş, veya “Sag-ı Takir”… Ne demekse?.. Romatizma için kola takılan bakır bilezikleri hatırlıyorum!)… EFLÂK-Felekler, gökler. Dünyalar, âlemler: 132: HEFTAN-Kaftan. Zırh üzerine giyilen bir cins pamuklu elbise.

*

LEVHA: 19 Mayıs 2015… Semih Salih Cengiz’i, Taht üzerinde oturan Allah Resûlü, onun kafası göğsünde, kucaklamış. (Nuriye Saydam)… Antepli gönüldaşlardan Avukatım Ahmed Cengiz’in 23 yaşındaki oğlu SEMİH Salih, bir üst geçidin korunak parmaklıklarına oturmak isterken kazayla 3-5 metre aşağıdaki yola düşüyor. Hemen Hastahâne’ye kaldırılıyor ve yoğun bakıma alınıyor. Annesi Selma Hanım, devamlı yanında ve arkadaşı Nuriye Hanım yardımcı… Bir hafta sonra 19 Mayıs günü, Nuriye Hanım “ya kurtuldu, ya vefat etti!” diye tâbir ettiği rüyâsının hakikatini öğreniyor; Allah Resûlü tarafından kucaklanan Semih Cengiz, vefatıyla gerçek âlemde… Telâş ve üzüntü, arkada kalanlara; ama duydum ki, onlar tam bir metanet içinde. Zaten böyle bir durumda yolcunun arkasından dökülen gözyaşı, duaya dönmüş bir yakınlaştırandır; Allah’a, Resûlü’ne ve Semih Salih’e… Vefat edene rahmet, geride kalanlara ibret!

*

SEMİH Salih Cengiz: 1327: MAĞFUR-Rahmetlik olmuş. Kendisine dua edilmiş olan… ŞEBEKE-Hüviyet sureti. Balık ağı. Ağ gibi yapılmış hat ve yolların tamamı. (Muhammed-Allah Sevgilisi’nin tekrar tekrar övülmüş mânâsına gelen ismi: 92: Gufo-Süryanice, Balık ağı)… AŞKÛ-Semavat. Gökyüzü. Gök. Tavan; kat, tabaka: 2325= 327: TAG-I SAGİRE-Basiret kabı, kavanozu, testisi kalb. “Yıldızımın ismi”… Süryanice, SUHLUF ESKİMO-Şekil değişimi: 1327: BİRTO MALYO URİTO-Dolmabahçe Sarayı. (Mücesseme-Cismi olan. Varlığı görünen. Şekillenmiş: 149: Sabun-Karaçay Malkar Lûgatı’nda, Mühür)… UHUD MUHAREBESİ-Allah Sevgilisi’nin başında bulunduğu İslâm ordusunun önce zor duruma düştüğü, sonra dağın yarılarak Allah Sevgilisi ve Sahabîlerinin içine sığındığı ve daha sonra durumun dengelendiği ve karşı tarafı çekilmek zorunda bıraktığı muharebe. (Hadîs: “Ben Uhud Dağı’nı severim, Uhud da beni sever!”… Uhud: 13: Salih-Elverişli… Dağ-Mühür. Mühürlü: 1005: Âba-Mürşidler… “Derviş Muhammed-442”: 1044: Bolu… Bolu Dağı Kaftanı: 1680: Derviş Muhammed-442 Kaftanı): 1327: BAŞYÜCE.

*

DOLMABAHÇE havzasının BEŞİKTAŞ cihetini ihya eden, KANUNÎ Sultan Süleyman’ın süt kardeşi, kendi ismiyle bir câmi ve medrese ile, hayır işleri için külliyeler yaptıran Müderris ve ehl-i kalb bir zât, YAHYA BİN ÖMER BEŞİKTAŞÎ: 1427: TEVHİD-Birleme. “Lâ ilâhe illallah” sözünü tekrarlama… Süryanice, HZOTO-Yüz: 427: MÜŞEFFAH-Allah Sevgilisi’nin İbranice ismi… Süryanice, MŞAMLIYO-Âlâ: 427: MŞAMLIYO-Mükemmel… TAHZİB-Takım hâline getirme. Grublaştırma. “Cebheler”: 427: HATAYİ-Hatlar. Yazılar. Sayılar. “Ebcedler”. (Levha: 6 Kasım 1987… Neslihan Kısakürek Hanım’ı ziyarete gidiyoruz… Yanımda annem de var… Neslihan Hanım biraz zayıflamış ve gençleşmiş… Bunu ona ifâde ediyorum ve elini öperken, eğer hastalıktan değilse zayıflamanın iyi olduğunu söylüyorum… O da benim yanaklarımdan öpüyor. “…” Neslihan Hanım hem beni anlıyor ve hak veriyor, hem de girizgâhsız “hiç merak etme, banyoda asılı büyük zarfta; bütün hüviyetinle görüneceksin, onu sana vereceğim!” diyor. “…” Osman Kısakürek yanımıza çöküyor ve “meselâ bir yanda Bedreddin Dalan, öbür tarafta da…” diye futboldan örnek veriyor… Neslihan Hanım’dan müsaade isteyerek, Üstadım’ın takdim yazısını almak üzere, salon büyüklüğündeki banyoya geçiyorum… Duvardaki cam mahfazalı pano üzerinde asılı büyük bir zarf… Zarfın üzerinde kocaman harflerle slogan gibi yazılmış bir söz… Aklımda HATAY diye bir kelime kaldı… Üstadım’ın el yazısıyla birkaç cümle… Zarfın içinde de, Üstadım’ın beni metheden bir yazısı var; ve birine, bunun benim söylediklerim ve hâdiselerle ne kadar benzediğini anlatıyorum. “…” Ben zarfı elime alınca, Neslihan Hanım’ların bulunduğu yerden bir-iki tabut çıkıyordu!)

*

B: 2: ŞAZZ-Müstesna bulunan… Süryanice, ESKAFTO-Beşik: 566: Seyyid Abdülhakîm Arvasî… Süryanice, ABNO-Taş: 59: HAYİL-İbranice, “Ordu”.
 

“YÜZ GÜN KURS”

 
LEVHA: 24 Mart 1987… (…) Bu sırada Cumhurbaşkanı Kenan Evren de geliyor ve benim hakkımda Turgut Özal’a soru soruyor ve medihli cevablar alıyor… Turgut Özal, “hem KURSA da gitti!” diyor… Evren: “Kaç gün?”… Özal: “Tam 100 gün!”… Evren hayretle: “100 gün mü?”… Bahsedilen, benim Bilgisayar’la ilgili bir yeri de bitirmiş olmam!..

*

KURS-Yuvarlak. Disk. Dairevî. İçine alan. Bir mevzuyu, dersi tâlim etmek üzere dahil olunan eğitim hânesi: 366: QANDUŞ-Süryanice, “Sabun otu”. (Bâtın mührü)… NEŞUT-Bir balık cinsi. Kovası katı çekilmeyince su çıkmayan kuyu: 1365: USUR-Asırlar. Yüzyıllar… KURS: 360: KAMER yılı gün sayısı… Yakut dilinde, ŞIN-Mantık derinliği. (Asgaran: Kalb ve dil): 360: HUMŞO-Süryanice, “Bâtın”. (Aklın akılla tüketilişinden sonra, tam teslimiyetten doğan selim akıl ki, ruhîleşmiştir… Üstadım’dan: Akıl sormaya memur / Gökleri kalbur kalbur / Eliyorum!)

*

Süryanice, DAYRO-Kurs: 217: BAHRO-Süryanice, “Derya, deniz”. (Dery: Bilme)… RÜYA: 217: YARQO-Süryanice, “Bitki”. (Ledün, kesme)… Süryanice, MKASYO-Süryanice, “Gizli”: 217: MKASYO-Maskeli… Süryanice, CEQARBU-Akreb. “Akreb Burcu”. Akreb Burcu; simya safhasında ayırma… Leysî: Yokluk. Yakınlık, akreb, berzah… Üstadım’dan: Gelsin beni yokluk akrebi soksun / Bir zehir ki, hayat özü faniye!”): 2218: DERVİŞ MUHAMMED-442. “Büyük ebcedle”… Süryanice, GOZRO-Tez: 219: BQORO-Kontrol etmek… Süryanice, QROBO-Savaş: 219: CİRAQ-Süryanice, “Irak”.

*

Arabça, ERBAA MİAT İSNA VE ERBAİN-Dörtyüz Kırk İki. (Salih Mirzabeyoğlu: 1441: Necib Fazıl Kısakürek): 1620: BÜZÜRGMENİŞ-Seyyid Taha Hazretleri’nin lâkabı. (Büzürgmeniş: Yüksek fikirli. Fikirleri değerli olan… Büzürg-Meniş… Büzürg: Cesim, kebir, azîm, büyük, ulu. Reis, baş, başkan, kaptan… Meniş: Tabiat, huy, mizaç)… BÜZÜRGMENİŞ-Derviş Muhammed: 1620: BÜZÜRGMENİŞ-Seyyid Taha… DERVİŞ MUHAMMED BÜZÜRGMENİŞ: 1232: BERAAT-Ü İSTİHLÂL-Takdim… PEYKER-Yüz, surat, çehre, tarih, rüya, roman: 232: GEVARE-Beşik. Mehd. “Yüzünde bir nurlu mühür!”

*

Arabça, SELASE MİAT İSNA VE SELASUN-Üçyüz Otuziki: 2631: ESLAK-Ağaç. Şecer… TARÎK-Yol. Karanlık. Siyah. “Ululuk”. (Üstadım’dan bir mısra: Örtün üstüme örtün serin karanlıkları!): 631: KAFTAN-Üste giyilen bol ve uzun kisve. İtibar ve taltif için verilen hil’ât. “Sıfat”… MÜSTANİF-Yeniden başlayan: 631: TESANİF-Eserler. İşler… DERVİŞ MUHAMMED-Selase Miat İsna ve Selasun: 3243: CÜRM-Yıldız. Vücud. (Yıldızım, Tag-ı Sagir)… Süryanice, SALCO-Sikke. “Mühür”: 100: SLAH-Süryanice, “Muvaffak olmak”… Sİ’RA-Köpek Yıldızı’nın kendi semasında bir günü, bize göre bir sene; 100 günü, 100 sene-bir Asır!..

*

ŞİR’: Bir ırmak veya herhangi bir su menbaından su içmek veya almak için girilen yol. Din. Kapalı bir şeyi yarıp açmak ve beyan etmek mânâsına “şer’ ” kökünden veya birşeye duhul etmek mânâsına “şuru’-başlamak” kökünden alınmıştır.
 

MEKTUBAT
(ÖLÜM ODASI)

 
ŞEHÎD TAHA-Seyyid Taha: 338: ANAFOR-Suyun girdablaşması. (Levha: 19 Ağustos 1989… Hayretle irkiliyor, ürküyor, korkuyorum… Salih’in saçları kirpi gibi dikilmiş ve bembeyaz… Kafasının ortasında da bir delik var; ve orada anafor yapan su! —Nalân Said)… ŞEHÎD TAHA CEQORO-Şehid Taha Köktür. (Süryanice, Ceqoro-Kök: 221: Müslüman… Şehîd Taha: 338: Kaptan Kusto): 559: SEYYİD MUSTAFA NUR.

*

LEVHA: 31Aralık 1983… Mustafa… Seyyid… Nur… Böyle bir isim görüyorum; Ufuk ona, Diyarbakır’a mektup yazmış… Mektub diye eski Büyük Doğu’ları okuyorum… Mektub, “burada seni imâ ediyor!” diye benden bahisle geçerken, bunu Büyük Doğu’dan takib ediyorum… Garib bir hâl: Okurken, okumuyormuşum ve bende mevcut olanın yansıması gibi birşey… Ufuk, torununu o isme ısmarlamış!..

*

DİYARBAKIR. (Süryanice, Nhoşo-Bakır: 370: Meştaryonuto-Süryanice, “Dağılma, erime, deberan”. Yıldızı Ay olan Yengeç Burcu’nun, Simya safhası… İbranice, Nahaş-Yılan. “Hayat. Davet”: 360: Kamer senesinin gün sayısı): 547: KONFERANS-“Yolumuz, Hâlimiz, Çaremiz”… Süryanice, MARŞO-Halı. “Haliç”: 547: FASTO-“Avuç içi. Havlu. Destimal”… İbranice, HİTKATVUT-Mektublaşma. “Mektubat”: 1331= 332: GAZYUNO HERMO-Süryanice, “Ölüm Odası”

*

SELASE MİAT İSNA VE SELASUN-Üçyüz Otuziki: 2631: RUHUMO NHOŞO-Süryanice, “Diyarbakır”… KAFTAN: 631: TEBELLÜR-Belli olan. Tecelli eden. Görünen… ŞEHİD TAHA CİZRU. (Kök): 1565: SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVASİ… SEYYİD FEHİM ARVASİ: 1527: ŞUROYO-Süryanice, “Mukaddeme, takdim”… Süryanice, TNONOYO-Halihazır: 528: METALUN-Maden. “Mühür”… MEKTUBAT-İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin eseri: 1868: NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu.

*

ŞEHÎD Taha Cizru + SEYYİD Fehîm Arvasî + SEYYİD Abdülhakîm Arvasî + NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu: 3525: HATO HFUĞYO-Süryanice, YENİ DEVİR… MÜFETTİH-Fetheden. Açıcı. (Hakîm: 78: İbda): 528: GÜZARİŞ-Rüyâ tâbir eden… RÜYA TÂBİR ETMEK. “Edebilen”: 673: TECRİS-Sağlam fikirli etmek… İBARET-Meydana gelmiş, toplanmış. Bir şeyden teşekkül etmiş. Bir şeyin aynı. Bir şeyin içindekini ve aslını beyan. Bir hâlden bir hâle geçen. (İbaret: İbar-Et… İbar-Eritilmiş maden: 1203: Safun-Süryanice, “Sabun”. Mühür… Et-Faale. Duygu, düşünce, irâde: 401: İt-Süryanice, Var): 673: MEHDÎ DERVİŞ MUHAMMED.

*

SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVASÎ + SALİH MİRZABEYOĞLU: 2016: TAHA-Bulut. Allah Sevgilisi’nin “Sin” ismi… Karaçay Malkar Lûgatında, CÜZ-Yüz sayısı. (Miat-Yüz Sayısı. Yüzler: 441: Kısakürek): 16: PACAT-Boşnak Lûgatı’nda, “Mühür”… CEQO-Süryanice, “Silsile”: 15: BD-İBDA.

*

LEVHA: 3 Mayıs 1991… Elimde MEKTUBAT isimli ve alt başlığı BAYRAMLIK olan kalın bir kitab var… Benim eserim imiş ve onun ikinci baskısı imiş! (Tab-Mühür. Mühür basmak. Kitab basmak. Tabiat. Karakter: 81: Meclub-Celbolunmuş. Kapılmış)


Baran Dergisi 447. Sayı 

Yorumlar (0)
22
sisli
Namaz Vakti 25 Haziran 2021
İmsak 03:25
Güneş 05:26
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Günün Karikatürü Tümü