Abdullah Kiracı

Bütün Yazıları

Abdullah Kiracı

Para Vakıflarında Murabehe Usûlü

Eldeki parayı murabehe ile işletme, bir vakfın yerine getirmeyi hedeflediği hizmetleri görebilmesini sağlayan en sağlam yollardan birisi olduğundan, para vakıflarının en sık başvurduğu usûl haline gelmiştir. Bir vakıf kurucusunun en temel...
18 Ağustos 2016

Para Vakıflarının Çalışma Usûlleri -III-

Bir vakıfta aslolan iki unsur vardır: Kurbet/Allah rızasını gözetmek ve ebediyet. Vakfı sadakadan ayıran hususiyet bu ikincisi, yani ebediyettir. Para vakıflarında mevkûf kendisinden doğrudan faydalanılan bir mal olmayıp itibari mübadele aracı...
11 Ağustos 2016

Para Vakıflarının Önemi -II-

Para vakıflarının, içtimaî düzenin idamesi ve insanların ülke yönetiminde hisse sahibi olmaları cihetlerinden büyük bir ehemmiyeti olmuştur. Vakıflar üzerine kaleme alınan makalelerde araştırmacıların en hayret ettikleri hususun bu iki...
04 Ağustos 2016

Para Vakıflarının Önemi

Para vakıflarının faaliyetlerine dair elimizde vesika bulunan ilk uygulama, Edirneli Hacı Yağcı Muslihiddin'in bazı dükkânları ile birlikte vakfettiği 10.000 akçesidir. Bununla birlikte bütün efradıyla tam olarak bilinen ilk para vakfı,...
02 Ağustos 2016

Ebussuud’a Göre Para Vakıfları -II-

Ebussuud Efendi risalesinin son kısmında vakfın tescili konusunu ele almış ve oldukça detaylı ve dakik bir yol tesbit etmiştir. Özetle aktarmak gerekirse; para vakıflarının İmam Muhammed'in görüşlerine dayandırılması durumunda vakfeden...
14 Temmuz 2016

Ebussuud Efendi ve Para Vakıfları

Geçen sayımızda para vakıflarına karşı çıkan Birgivî'nin görüşlerini aktarmıştık. Birgivî, özetle bu vakıflarda kullanılan muamele-i şer'iyye yönteminin 'îne (veya iyne)” alışverişini andırdığını, bunun da faiz...
07 Temmuz 2016

Osmanlı’da Para Vakıflarının Karşıtları

Geçen hafta Hanefî uleması içinde para vakıflarını savunanların görüşlerine yer vermiştik. Daha önce de belirttiğimiz üzere, Şafiî, Hanbelî ve bilhassa Malikî mezheblerinde menkul vakıfların kapsamı içine giren bu tür vakıflar hususunda...
30 Haziran 2016

Osmanlı’da Para Vakfı Tartışmaları

Geçen sayımızda para vakıfları ile alakalı mezheblerin yaklaşımlarını genel hatlarıyla aktarmıştık. Bu vakıflar, İslâm cemiyetinde 16. Asra kadar çok ciddi bir münakaşa konusu olmadan uygulamaya geçirilmişlerdi. Hatta Sofyalı Halvetî...
23 Haziran 2016

Para Vakıfları (Evkaf-ı Nukûd)

Menkul vakıflar bahsinin en netameli meselesi, nakit para vakıflarıdır. İslâm'da faizin haram oluşu, bu vakıfların tesisinde bilhassa Osmanlı uleması arasında büyük tartışmaların yaşanmasına yol açmıştır. Vakıf hukuku açısından...
15 Haziran 2016

Hanefilere Göre Menkul Vakıflar: Kitab Vakfı

İmameyn'e göre vakfedilmeleri teamül haline gelmemiş olsa bile, bir akara tâbi menkul malların vakfı caizdir. Arsa ile beraber üzerindeki binanın (bina Hanefilere göre menkul maldır), tarla ile birlikte öküz ve zirai aletlerin, o mahalde...
08 Haziran 2016

Hanefilere Göre Menkul Vakıflar

Hanefî uleması, vakıf malın ayn olması konusunda hemfikirdirler. Onlara göre, bir şeyin ancak kendisi vakfedilebilir; onun geliri, kârı vb. kazançlar, o şeyden müstakil vakfedilemezler. Ayn ise menkul ve gayrimenkul (akar) olmak üzere iki çeşittir....
02 Haziran 2016

Menkul Malların Vakfı

Vakıf muamelesinin sıhhati açısından, konusunu teşkil edecek malın mahiyeti icabı vakıf olabilecek nitelikleri taşıması gerekir. Vakfedilecek malların, vakfın tarifindeki belirleyici/sınırlayıcı unsurların başında gelen 'te'bid/ebedi...
26 Mayıs 2016

Bina Vakıflarında Kalıcılık (Hakk-ı Karar) Şartı

Bir yerde bulunma ve müdahaleden azade olma hakkı şeklinde tarif edebileceğimiz hakk-ı karar (bulunma veya kalıcılık hakkı) şartının ehemmiyeti, vakfın çok sağlam temeller üzerine tesisinin zaruretinden ileri gelmektedir. Nazariyatta kıyamete...
19 Mayıs 2016

Vakfedilecek Mülklerde Kesinlik Şartı

Lisan, varlığı bilinir kılmak demektir. Varlık, lisanla idrak edilir. Kelimelerle varlıkları tarif eder ve algılarız. Çocuk, dünyaya öğrenme istidadı ile donanmış bir halde gelir; istidad öğrenmenin zemini (yani mekânı), öğrenme de istidadın...
12 Mayıs 2016

Vakıf Malında Mülkiyet Şartı

Bir vakıf tesisi, cemiyetin iktisadî ve sosyal münasebetleri açısından olduğu kadar bu teşebbüse girişen ferdlerin kendi iktisadî hayatları açısından da son derece önemlidir. Kişinin, hele ki çok kıymet verdiği bir malını kendi tasarrufundan...
05 Mayıs 2016

Vakfedilecek Malın Özellikleri

Geçen sayımızda kısa bir giriş yaparak ana çerçevesini çizdiğimiz mevkûf/vakfedilecek mal ve mülkler bahsini, bu sayıdan itibaren, zihinlerde mevzuun tam anlamıyla şekillenebilmesi adına anmayı lüzumlu gördüğümüz ayrıntılarıyla beraber...
28 Nisan 2016

Vakfedilen Mülk

Vakfın tarifindeki beş ana unsurdan birisi olan 'mevkûf/vakfedilen mülk” meselesi, vakıf bahsinde üzerinde en çok tartışılmış konuların başında gelir. Mevkûfu, 'vakfın ruhu” diyebileceğimiz 'kurbet/Allah rızası” yönünün...
21 Nisan 2016

İrade Beyanını Tamamlayıcı Şartlar - II

İrade beyanının tamam olabilmesi için hem Hanefiler hem de Şafiiler, kesin ve sarih olma şartını aramışlardır. Buna Hanefiler 'cezm” derken, Şafiiler 'ilzam” tabirini kullanmaktadırlar. (A. Akgündüz, Vakıf Müessesesi, sh. 151)...
14 Nisan 2016

İrade Beyanını Tamamlayıcı Şartlar

İrade beyanının bir vakfın tesisinin aslî unsuru olduğunu ve ancak sözle yapılabileceğini geçtiğimiz sayı ifade etmiş ve hangi ifadelerle yapılabileceğini belirtmiştik. Bu hafta da irade beyanının tamamlayan diğer hususlara temas edeceğiz....
07 Nisan 2016

Vakfın Kuruluş Esasları: Elfaz-ı Vakf (Vakıf Kuran İfadeler)

Sözün bağlayıcılığı, kişinin ağzından çıkan kelimeleri samimiyetle sarf ettiği ön kabulüne dayanır; beşerî hayat için varlığı zorunlu bulunan nizamın devamlılığı adına öyle de olması gerekir. Resûlullah Efendimiz (SAV)'in...
31 Mart 2016

Vakfın Kuruluş Esasları: İrade Beyanı -II-

Amelde genelde Hanefi mezhebi istikametindeki bir cemiyet olan Osmanlı'da bir vakıf muamelesinin başlayabilmesi için 'vakıftır”, 'sebildir”, 'sebil içindir” veya 'vakfettim” gibi sarih beyanlar kullanılmıştır. Bazen...
24 Mart 2016

Vakfın Kuruluş Esasları: İrade Beyanı

Vakfın tarifini yaparken İslâmî bir vakfın kuruluşunda dört şartın bulunduğunu ifade etmiştik: Vakfı yapacak kişi (vâkıf), vakfedilecek mal (mevkuf) ve bundan yararlanacakların mevcudiyeti (mevkufun aleyh) ile vâkıfın kurucu iradesini beyan...
17 Mart 2016

Vakıf Kuruluşundaki Ana Unsurlar: Kâr Gayesi Taşımayan Vakıflardan Yararlanabilecekler

Elmalılı Hamdi Yazır'ın 'Ahkâm'ül-Evkâf” isimli eserini baz alarak kaleme aldığımız 'mevkufun aleyh” bahsini bu hafta tamamlıyoruz. Kapsamı ve niteliği dolayısıyla bu bahsi biraz uzun tutmak zorunda kaldık. Zira İslâmî...
10 Mart 2016

Vakıf Kuruluşundaki Ana Unsurlar: Elmalılı’ya Göre Muhtaçlığın Tesbiti ve Kâr Gayesi Taşımayan Vakıflardan Yararlanabilecekler

Vakfın tarifinin merkezinde 'ibadullahın faydası” vardır. Bu tabir, esası teşkil eder ve usulle ilgili 'doğrudan” ve 'dolaylı” tabirlerinden önce gelir ve daha umumîdir. Bu yüzden mevkufun aleyhin ciheti (kimin faydalanacağı)...
03 Mart 2016
22
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2022
İmsak 05:30
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:15
Akşam 18:53
Yatsı 20:12
Günün Karikatürü Tümü