Kâzım Albay

Bütün Yazıları

Kâzım Albay

Borç ve Faiz İlişkisi

Türkiye ekonomisi borç ve faiz sarmalından bir türlü kurtulamıyor. Bu durumdan herkes şikâyetçi, ancak bu çark yine de dönmeye devam ediyor. Meselenin köküne inilirse bir iktisadî devrimin gerektiği ve bunun da iç ve dış siyasette güçlü...
06 Mart 2019

İslâm Toplumu Olmak

İslâm cemiyet dinidir. Zira din, dünya hayatını tanzim için indirilmiştir. Allah'ın kâinatı yaratıp ilgisiz kalması düşünülemeyeceği gibi kitaplar ve peygamberler eliyle, yarattıklarına doğru yolu göstermiştir.  Yaşadığımız...
27 Şubat 2019

Hâricîlik-Selefîlik-Vehhâbîlik

Bu üç düşünce birbirinden etkilenmiş ve birbirinin devamı olmuştur. Müştereklikleri dolayısıyla aynı başlıkta yer verdik. Selefîlik, ilk nesil olan Sahabîler gibi olmak iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak şu bir vakıa ki, Sahabîler,...
14 Şubat 2019

İmân ve Sanat

Din duygusu gibi estetik ve güzellik duygusu da insanın fıtratındandır. Yaratıcı fikri, dil, inanma isteği, a priori (kablî) bilgiler vb. gibi. İnsanda her şeyden önce 'tenkid şuuru” olması ise, materyalistin de itiraf ettiği bir gerçek,...
01 Şubat 2019

İdeolocya ve İhtilâl

İnsan, eşya ve hadiseyi tanımak ve tanımlamak ihtiyacında bir varlık. Duygu, düşünce ve irade faaliyetleriyle çevresini kendine mal etmek ve zapt etmek ister. Her şeyden önce onları tanımlamak ve zihnen kuşatmak ister ki, kendi de konumlanabilsin....
29 Ocak 2019

Dava Ahlâkı

Ahlâk, eşya ve hadiseler karşısında tavrımızdır, hareketlerimize ait değerlerin toplamıdır. Her şeyden önce insan, ahlâkî bir varlık ve 'değer” taşıyıcıdır ve bunu da hürriyeti ile yerine getirir. İnandığı ile yaptığı...
15 Ocak 2019

Nizam'ül-Mülk Bin Yaşında Sempozyumu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 24-25 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen "Nizam'ül-Mülk Bin Yaşında" sempozyumunun alt başlığı 'Estetik, İktisat, Hikmet ve Siyaset” idi. İkinci günkü oturumlara katılabildim....
09 Ocak 2019

“İslâm’ı Yaşamak!” Mevzu

İnsanda yaşama isteği fıtrîdir ve 'varolma isteği”ne bağlıdır. Bu sorunun hemen yanı başına 'yaşanmaya değer hayat ne?” sorusu geliverir; 'neye göre ve nasıl yaşamalıyız?” 'Yaşama kültürü” denilen husus doğar....
28 Aralık 2018

İslâm İnkılâbının Madde ve Mânâ Şartlarına Ermek

Herhangi bir cemiyette ruhî muvazene varsa, muvazenesiz cemiyetlere doğru akın, feth ve sirayet hakkı doğar. Eğer biz fert ve toplum olarak ruhî muvazenesini kurmuş, inandığımız ile yaptığımız arasında bütün nisbetleri tesis etmişsek bizden...
25 Aralık 2018

Necip Fazıl'ı Anmak mı, Anlamak mı?​

Star Gazetesi yazarı Yakup Köse'nin, Baran Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Kâzım Albayrak ile Star Gazetesi Necip Fazıl Ödülleri vesilesiyle yapmış olduğu ve Star'ın 22 Aralık 2018 tarihli Pazar ekinde yayınlanan röportaj: Üstad...
22 Aralık 2018

İslâmcı Hareketin Hedefsizlik Meselesi

Hedef için çok şey söylenebilir. Ancak, 'Hareketi hedeflendirmek için temellendirmek gerekir” ön şartıyla mevzumuza başlayalım. Önce camiamızdan bir durum tesbiti yapmak istiyorum. 'İslâmcı mücadelenin hedefi ne?” diye sorduğumuzda...
18 Aralık 2018

Peygamber Sevgisini Körelten Selefî Mealciler

İslâm, teslim olma ve ölçülerin tamamına kalben bağlılıktır. İman etmenin rüknü (olmazsa olmazı) kalb ile pazarlıksız teslimiyettir. Akıl ise imandan sonra gelir, yani iman akıldan üstündür. Kendilerine, 'mealci-kaynakçı” denilen...
11 Aralık 2018

İslâmcı Mücadeleyi Başlatan ve Gayesine Erdirecek Olan BD-İBDA’dır

Cumhuriyet rejiminin kuruluşu ile iktidardan düşen ve başsız kalan Müslümanlar, bu sefer Batı emperyalizminin içimizdeki işbirlikçilerine karşı yeni bir mücadele başlatmak zorunda kalmıştır. Böyle bir ortamda hem mevcut Batıcı rejimle...
05 Aralık 2018

İtikadda İmamımız Mâtürîdî Hazretleri

Ehl-i Sünnel ve'l Cemaat âleminin itikadda iki imamı vardır; İmam Mâtürîdî ve İmam Eş'arî. Amelde ise dört hak mezhep vardır: Hanefî, Şâfî, Hanbelî ve Mâlikî. Türkler Hanefî ve Mâtürîdî'dir. Sünnete vurgu yaptığı...
14 Kasım 2018

Mevlâ Değil, Mevlâna Olmalıyız!

Gençlik arkadaşım ve gönüldaşım rahmetli Kaya Balaban ile sohbet ediyoruz, 'Eylemlere sen mi beni, ben mi seni çağırıyorduk?” diye soruyorum. Akıncı gönüldaşım şöyle cevap veriyor: 'Gençlik işte! Şiir gibi akıyorduk!”...
02 Kasım 2018

Yalnız İman ve Fikir

Hayatın birçok sıkıntısı vardır. İyi bir eğitim, geçim, ailevî problemler, hastalık ve mal-mülk gibi maddi olanlar yanında insanın ruhunu tatmin arayışı da önemli bir manevî problemdir. Bu probleme, iyi bir insan, iyi bir mümin olma çabası...
23 Ekim 2018

İç ve Dış Dünyası ile İbda Mimarı Salih Mirzabeyoğlu

Bir insanı tanımak kendimizi tanımak demektir. Hele bu insan bir dava adamı ise onda derinleşmek kendimizde derinleşmek mânâsına gelir. Nasıl ki, Üstad Necip Fazıl'da kendimizi, kendi varlık sebebimizi bulacağımız gibi onun takipçisi...
17 Ekim 2018

İdarî Hukukta Alternatif Çözüm Yolları

Giriş Bizde hukuk sistemi maalesef yamalı bohça özelliği taşımaktadır. Cumhuriyet rejimi ile Batıdan ithal kanunların toplumumuza uydurulmaya çalışıldığı ve esasen ahlaki-siyasi-kültürel-iktisadi vs. sistem bütünlüğünde mevzular ele...
02 Ekim 2018

Ahmet Cevdet Paşa ve Islahat Görüşleri -II-

5. İKTİSADÎ GÖRÜŞLERİ Cevdet Paşanın iktisadî görüşleri de dikkat çekicidir; öyle ki yeri gelir iktisadı en başa alır. Şöyle bir misal verir: Bir köprü yapılmazsa oradan geçip ziraat yapılamaz ki bu da geliri ve vergiyi düşürür....
26 Eylül 2018

Ahmed Cevdet Paşa ve Islahat Görüşleri -I-

GİRİŞ Hem gelenekçi hem modern (yenilikçi) olan Ahmed Cevdet Paşa'nın önce hayatını, yetişmesini, memuriyet vazifelerini ve başta hukuk olmak üzere eserlerini inceleyeceğiz. Bir dönemde etkili olmuş Ahmed Cevdet Paşa'nın (1822-1895)...
14 Eylül 2018

Ceza Hukuku Anlayışındaki Değişmeler

Ceza hukukunun amacı belirlenemediği için (bu bir dünya görüşü meselesidir) ceza politikalarında sık sık değişiklikler olmakta, ağzımız yanınca ve toplumsal tepkiler büyüyünce, cezalar inip çıkmaktadır. Bu ise bir tutarsızlık ve suçlarla...
11 Eylül 2018

Çağdaş Ceza Hukukunun Amaç ve İşlevi

GİRİŞ Ceza hukuku hukukun diğer dallarıyla, hukuk ise toplum düzeni ile alakalıdır. Yani, ceza hukukunun amaç ve işlevi sadece ceza veya öbür hukukçuları değil, belki onlardan daha çok kriminolojiyi, siyaset ve sosyoloji gibi bilim dallarını...
30 Ağustos 2018

1924 Anayasasının Uygulanması ve Eleştirisi

Genelde anayasalarda süslü kelimeler çoktur, hak ve özgürlüklere bolca vurgu yapılır. Ama bunların güvenceye kavuşturulması ve tatbik edilmesi önem arz eder. Söz ile eylem birbirine uymalıdır. Yazılı metin ile uygulamanın birbirini tutup...
19 Ağustos 2018

Cumhuriyetin İlk Anayasası

1924 Anayasası 6 bölümden oluşmaktadır ve 105 madde vardır. Anayasanın ismi de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. Anayasanın üstünlüğü ilkesi 103. Maddede açıkça ilan edilmiş; fakat kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyebilecek bir...
13 Ağustos 2018
22
kapalı
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Günün Karikatürü Tümü