Abdulkerim Kiracı Takip et

Abdulkerim Kiracı

Bütün Yazıları

Abdulkerim Kiracı

Mülteci nefreti yükselmiyor, İslam düşmanlığı aşikar oluyor

Türkiye son on yılda büyük bir göç dalgasının tam merkezinde kaldı. 2010'lu yılların başında Suriye kriziyle başlayan mülteci akını uzun süre devam etti, bu insanların bir kısmı Avrupa ‘hayaliyle' Batı'ya gitse de çoğunluğu...
25 Nisan 2022

Usûlü olmayanın vusûlü de olmaz

İmam Gazâli'nin fıkıh usulü eseri el-Müstasfa girişinde 'Mantık bilmeyenin ilmine güvenilmez” sözü oldukça yaygındır. Mantık ilmi, İslam tarihinde en genel manada bugünkü anlamda ‘metodolojiyi' sağlamaktadır. Metot ise...
09 Şubat 2022

Portre: Filibeli Ahmed Hilmi

Osmanlı Devleti'nin son yüzyılı taşıdığı problemlerin ciddiyetine paralel olarak toplum ve devletin geleceği merkezli zengin bir tartışma alanıdır. Özellikle Batıcı, Türk milliyetçisi ve İslamcı aydınların bu sorunlar etrafında...
06 Ocak 2022

Portre: Babanzâde Ahmed Naim

Süleymaniyeli Baban ailesinden Mustafa Zihni Paşa'nın oğlu olarak, babasının görevi sebebiyle Bağdat'ta doğdu. Bağdat Mekteb-i İbtidaî ve Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve Mekteb-i Sultanî'den (Galatasaray)...
30 Aralık 2021

Portre: Yûnus Emre

Anadolu tarihinin müstesna şahsiyetlerinden, Anadolu Türkçesinde yazdığı şiirleriyle İslam'ı Türkçenin kalbine yerleştiren Yunus Emre hakkında Üstad Necip Fazıl 'Anadolulu Müslüman Türk'ün kalbi onda çarpar.” der. Ayrıca...
16 Aralık 2021

Portre: Sadreddin Konevi

Anadolu topraklarında İslam'ın artık iyice neşvünema bulduğu bir dönemde yaşamış olan Sadreddin Konevî, 605/1209 yılında Malatya'da doğdu. Babası Mecdüddin İshak b. Muhammed, Anadolu Selçuklu sultanı Gıyâseddin Keyhusrev (ö....
09 Aralık 2021

Portre: Bedreddin Simâvî

Günümüzde belli kesimlerce dînî rolünden soyutlayıp sırf isyanlarının öne çıkarıldığı tartışmalı bir âlim tipi olan Bedreddin Simâvî, Edirne'de 1359 yılında doğmuş ve ömrünü tüm İslam dünyasını gezerek yaşamıştır....
02 Aralık 2021

Portre: Emîr Sultan

Kübrevî tarikatı mensubu Bursalı meşhur sûfî Emîr Sultan 770/1368 yılı civarında Buhara'da doğdu. Asıl adı Şemseddin Muhammed olan Emîr Sultan seyyiddir. Babasının vefatı sonrasında 17-18 yaşlarında iken bazı sûfîler ile birlikte...
25 Kasım 2021

Portre: Hoca İshak Efendi

Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun'un başhocası olan Hoca İshak Efendi, Yunanistan'ın Arnavutluk sınırında bulunan Yanya'nın Narda kasabasında Musevi bir aileye mensup olarak doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte...
19 Kasım 2021

Bir Kitap: er-Risale

Hicri takvim ile 15. yüzyılının ortalarına yaklaşıyorken, zaman ve mekân daha öncesinde hiç olmadığı kadar Müslümanları silkeler halde. Askerî, iktisadî, kültürel ve bilumum şekilde tezahür eden bu sallantının kökenine yönelik kemmiyeti...
11 Kasım 2021

Portre: Kasabbaşızâde İbrahim Efendi

Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn'un hendese hocalarından ve defterdar olan Kasabbaşızâde İbrahim Efendi'nin hayatı hakkındaki bilgiler çok azdır. Babası Ali Ağa'nın kasapbaşı olması sebebiyle Kasabbaşızâde lâkabıyla...
04 Kasım 2021

Portre: Ebüssuûd Efendi

'Müftilenâm”, 'Ebû Hanîfe-i Sânî” gibi sıfatlarla anılan, 16. yüzyılda Osmanlı devletinin en güçlü dönemlerinde ilmiye ve devlet teşkilatında çok önemli görevler üstlenen ve bu döneme damgasını vuran Ebüssuûd Efendi...
14 Ekim 2021

Portre: Şeyh Hamdullah Efendi

Hâfız Osman Efendi'nin öncüsü diyebileceğimiz Şeyh Hamdullah Efendi Osmanlı hat ekolünün kurucusudur. Amasya'nın Eslem Hatun (halk arasında İslam, bugün Dere) mahallesinde doğdu. Amasyalı Sarıkadızâdeler ailesinden ve Buhara'dan...
07 Ekim 2021

Portre: Hasan Kâfi Akhisarî

Osmanlı'nın ‘altın çağından' yavaş yavaş teklemelerin başladığı bir çağa geçerken doğan Hasan Kâfî Akhisârî, Sultan Süleyman döneminde Ramazan 951'de (Aralık 1544) Bosna Hersek'in Travnik sancağına bağlı Akhisar...
30 Eylül 2021

Portre: Kutbünnâyî Osman Dede

18. asrın en önemli mûsikîşinaslarından ve neyzenlerinden olan Kutbünnâyî Osman Dede, İstanbul Vefa'da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber 1642-1647 yılları arası olduğu, bazı kaynaklarda 1652 olduğu tahmin edilmektedir....
16 Eylül 2021

Portre: Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi

İbn Haldun'un Mukaddime'sini Türkçe'ye ilk defa çevirmeye başlaması ile şöhret bulmuş Osmanlı şeyhülislamı Mehmed Sâhib Efendi, 1085/1674 yılının başlarında İstanbul'da doğmuş, 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i...
09 Eylül 2021

Mustafa el-Muvakkit

Mustafa b. Ali el-Muvakkit, X/XVI. yüzyılın başlarında İstanbul'da doğdu. Mustafa b. Ali el-Muvakkit, Osmanlı Devleti'nin Kanunî Sultan Süleyman eliyle bir 'Dünya Devleti' haline geldiği dönemde yaşadı ve bu dönemin astronomiye...
12 Ağustos 2021

Bir hâdise: İbn Rüşd ile İbnü’l-Arabî’nin karşılaması

Tarih içerisinde yaşayan kişileri kıyaslayacak, onları bir diğer insanla karşılaşsa ne yapardı sorusunu soracak çokça malzeme vardır. Ancak bunların çok azı gerçekten vuku bulmuştur. Tarih içerisinde ehemmiyet arz eden, kendinden öncesini...
07 Ağustos 2021

Portre: Âşık Paşa

Asıl adı Ali olan Âşık Paşa, 1272 (H. 670) yılında Kırşehir yakınlarındaki Arapkir'de doğdu. Onun hayatı hakkındaki bilgiler sınırlı olmakla birlikte, daha çok Garib-nâme adlı eserine ve oğlu Elvan Çelebi'nin yazdığı Menâkıbu'l-Kudsiyye...
29 Temmuz 2021

Portre: Molla Fenârî

751 yılının Safer ayında (Nisan 1350) doğan Molla Fenari'nin asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza'dır. Fenârî nisbesi hakkında kaynaklarda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu nisbenin, Mâverâünnehir bölgesinde ya da Bursa civarında...
15 Temmuz 2021

Portre: Bâbertî

'Müteahhirîn düşünürlerin en bilgini”, 'muhakkiklerin sonuncusu” olarak adlandırılan ve İslamî ilimlerin birçok alanında eser veren Bâbertî, Anadolu beyliklerinin henüz var olduğu sıralarda 1310'da Bayburt'ta doğdu....
01 Temmuz 2021

Portre: Dâvûd-ı Kayserî

Osmanlı kuruluş devrinde yaşayan bir sûfî ve ilk başmüderris olan Dâvûd-ı Kayserî, aslen bugün İran sınırları içerisinde bulunan Sâveli bir aileye mensuptur. Moğol istilasından kaçan ailesinin Kayseri'ye gelmesi sonucu burada doğmuştur....
24 Haziran 2021

Gelenbevî İsmail Efendi

Osmanlı'nın 18. yüzyıl çok yönlü alimlerinden biri olan Gelenbevî, 1730 yılında Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe'de doğdu. Asıl adı İsmâil olup daha çok Gelenbevî olarak anılır. Babasını küçük yaşta...
18 Haziran 2021

Taha Abdurrahman’ın "Dinî Amel ve Aklın Yenilenmesi" kitabı üzerine

Son 200 yıldır Müslüman coğrafyada İslâm'ın nasıl anlaşılması gerektiği temel tartışma konularından biri olmuştur. Bir yandan sûfî hareketler ve farklı felsefî temayüller öte yandan ise modern selefîlik gibi güncel hareketler...
03 Haziran 2021
30
açık
Namaz Vakti 02 Temmuz 2022
İmsak 03:30
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Günün Karikatürü Tümü