Yazarlar
Tüm Yazarlar
“İslâm’da Evrimci Yaratılış Teorisi” Üzerine

Yine sinir bozucu bir kitap, yine OTTO yayınevi. Bir maksada binaen “üs” olarak kurulan üç dört yayınevinden biri olan OTTO’nun size bahsedeceğim kitabından evvel neşredeceği kitapları duyuran broşüründe “Kaseye girecekler” (Ne demekse “kaseye girecekler”? Edebiyat yapalım derken mizahî duruma düşmek bu işte.) başlığı altında şunların müjdesini (!) vermiş: -Hadis Üzerine Yazılar, İgnaz GOLDZİHER -İslâm Araştırmaları 1-2, İgnaz GOLDZİHER -İslâm Düşüncesinde İlahi Adalet Sorunu, Eric Lee ORMSBY -İslâm Hukukuna Giriş, J. SCHACT -İslâm’da Ayrılıkçı Düşünceler, Henri LAOUST -İslâm’ın Elifbası, Musa Carullah Bigiyef -Saltanata Giden Yolda Muaviye bin Ebu Süfyan, İrfan AYCAN -Zahiriler, İgnaz GOLDZİHER   İşte gördüğünüz gibi ne kadar iç açıcı bir liste değil mi? Ne kadar da güncellemelerle (!) dolu? Bunlarla dirsek teması olan başka bir yayınevi ise yakında Mahmud Ebu Reyye denilen kezzab adamın Ebu Hureyre isimli, Ebu Hureyre Radıyallahu Anha her türlü iftira attığı kitabını neşredeceklermiş. Hâlbuki bu kitaba İslâm dünyasında yüzlerce kitap ve makale ile reddiye yazılmış, fasid fikirleri çürütülmüştü. Maksat, necis düşünceleri yeniden yeniden harlamak, unutturmamak. Ama onlar bilim adamı, onlara karşı çıkanlar ise “birtakım hocalar” oluyor. İşte bu tayfa böyle eserlerle sünnete saldırır, ashab-ı kirama saldırır ve hem de kâfirlerin dediklerini bu hususta hüccet kabul ederler, lakin biz bu mide bulandırıcı iftiralara cevap verince, fitnecilikle itham ediliriz. Sizin gibi ilmî olmaktan Allah’a sığınır, olduğumuz gibi fitneci olmayı yeğleriz. Şimdi gelelim bahsimiz olan kitaba: İslâm’da Evrimci Yaratılış Teorisi. Mehmet Bayraktar yazmış. Kitabın ilk cümlelerini, ismini verdiği bir oryantalistin sözleri oluşturmuş ve evrimci bilim anlayışının Darwin’den asırlar evvel İslâm âlimlerinde olduğunu söyleyerek bizleri memnun ettiğini düşünmüştür. Ve aynı sayfada Ömer Nasuhi Bilmen’e iftira atarak, onun ‘evrim anlayışının İslâm’a ters olmadığını’ söylediğini iddia etmiştir. Hâlbuki Bayraktar’ın söz konusu ettiği ve ileride de verdiği Muvazzah İlm-i Kelam’da geçen o cümlelerde Ömer Nasuhi Bilmen, Cenab-ı Hakk’ın kudretinin her türlü yaratmaya kâfi geldiğini izah etmiştir: “Şunu da söyleyelim ki, nebatat ve hayvanatın ve hatta insanların, tekâmül tarikiyle vücuda gelmiş olmaları aklen caizdir. Fahr-ı Alem hazretleri dilediği mahlukunu bir nevi müstakil olarak yaratabileceği gibi, bitariki tedriç de vücuda getirebilir, bunda istib’ad olunacak bir cihet yoktur.” Yazarın asıl önemli tespiti ise şudur: “Bugün Türkiye’de aşırı evrim karşıtlığı yapanların ABD’deki Evangelistlerden beslendiklerini de burada ifade etmeliyiz.” Burada yazar, evrime karşı çıkanları kendisi gibi zannetmiş, iddialarını ispat etmek için kendisi daha ilk cümlelerini batılılardan aldığı için, bizlerin de aynı metoda başvurduğu zann-ı fasidine kapılmıştır. Yazık, İslâm adına söz söylediğini düşünen birinin devamlı batılılardan tasdik ihtiyacı hissetmesi elem verici. Çelişki ise, yine giriş kısmında Ahlak isimli eserin sahibi Kınalızade’nin kesinlikle evrimci olmadığını söyledikten sonra, ileri kısımlarda 5 sayfa boyunca Kınalızade’nin evrimci (!) düşüncesini izah etmesidir. “Darwinizm’e geçmişte olduğu gibi bugün de karşı çıkan Müslümanlar vardır.” diyerek fikrini ifşa eden yazarımız, “Geçmişe Uzanış” başlığında, evrim teorisinin bütün bilimsel teoriler gibi, kadersiz olduğunu, bilimsel geleneklerin, dinî anlayışların, siyasî ve felsefî akımların tesiriyle fazla dallanıp budaklanamama kadersizliğine mahkum olduğunu uzun ve gayet duygusal bir paragraf ile izah ederek okuyucu hüzünlendirmiştir (!) “Batı, Rönesans ve Reform hareketleriyle başlayan Kilise-bilim çatışmasında, daima bilimin Kilise’ye galib gelmesi sonucu, dinî ve siyasî laikliğin yanında, bilimsel bir laiklik anlayışı kazanmıştı ve XIX. yüzyılda Kilise’nin teolojik bilim anlayışından tamamen kurtulmuştu.” diyen yazar, bilerek veya bilmeyerek, tarihi ve karanlık yüzünü de ihmal ederek, her türlü sömürgeci ve maddeci anlayışın zaferi kabul edilen tamamen pozitivist olan Aydınlanma hareketini can u gönülden tasdik etmiştir. Evrimci olduğunu iddia ettiği isimler ise, Nazzam, Cahız, İhvan-ı Safa grubu, İbn Arabî, Mevlana, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Muhammed İkbal, Seyyid Ahmed Han, Muhammed Abduh, Ömer Nasuhi Bilmen. Şimdi yukarıdaki İbn Arabî, Mevlana, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ömer Nasuhi Bilmen isimlerini şöyle kenara bırakalım evvela. Geri kalan isimlerin tamamının itikadî problemleri âlimlerimizce ortaya konulan, Nazzam, Cahız ve İhvan-ı Safa grubu gibi Mutezili, Seyyid Ahmed Han gibi kendini peygamber ilan eden biri, Bahai olduğu ispat edilen Muhammed İkbal, hataları saymakla bitmez mason olan Muhammed Abduh. Bu isimlerin evrim teorisini savunmaları veya icad etmeleri tuhaf olmadığı gibi bizi de bağlamaz. Bu “bizi bağlamaz” olayını bildiği için olsa gerek yazarımız, İbn Arabî, Mevlana, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ömer Nasuhi Bilmen isimleri ile bizi iknaya çalışmış. Ömer Nasuhi Bilmen’in sözde evrimci olması meselesini girişte izah ettik. Şimdi diğer isimleri verdiğine göre yazarın o alimlerden aldığı hangi cümleler ile bu sonuca vardığına bakalım. Aaa, o da ne? İbn Arabî’nin ve Erzurumlu İsmail Hakkı’nın evrimci olduğunu söyleyen yazar onlardan bir cümle bile vermemiş, nerede, ne zaman, hangi kitapta suallerini cevapsız bırakmış, yani öylesine demiş işte. O zaman İbn Arabi, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ömer Nasuhi Bilmen gidince elde kaldı mı Mevlana’mız. Onunla alakalı ise bir şiir paylaşmış ve Mevlana’nın evrimciliğine (!) bu şiiri ile karar vermiş. Ama kitabına evrimi savunan âlimler diyerek başlamıştı! Mevlana’yı âlim kabul ediyorsa onun ilmî olarak söylediklerini getirmeli değil mi? Yok Mevlana’nın şiiri ile ilgilenecek ve hüccet kabul edecekse kitabın adını Evrim Teorisini Kabul Eden İslâm Şairleri olarak değiştirmesi daha makul değil midir? Mantıksızlık sonucu kitap diye yazılan şeyle alakalı, yukarıda sorduğumuz mantıklı suallerin cevapsız kalacağını bilerek Mevlana’mızın şiirine geçelim. Hz. Mevlana o şiirinde insan-ı kamil olmaklığı ve ruhun tekamülünü anlatıyor, sayın yazarımız ise evrim diye anlamak istiyor. Kitabında, hadis-i şeriflere yaklaşımı da gayet problemli olan yazar, insanın çamurdan yaratılması ile alakalı zikredilen bütün İslâmî bilgilerin “İsrailiyat, efsane” “Müslümanların Yahudi ve Hırsitiyanlarla kurdukları kişisel irtibatlar vasıtasıyla İslâm kültürüne sokulan hikayeler” olduğunu iddia ediyor ve mezkur bölümün sonunda kütüb-ü sitte başta olmak üzere pek çok hadis kitabında geçen sahih bir hadisi bu uydurmalara (!) misal olarak zikrediyor. Ama iki sayfa ileride kendi görüşünü desteklemek için zikrettiği bir hadis-i şeriften sonra: “Bu hadis gerçekten sahih midir, bu pek önemli değildir.” diyor. İşte “canım nasıl isterse usulü” diye buna diyorlar. Evrimciliğin neden yaygınlaşmadığını maddeler halinde izah eden yazarımız, daha ilk maddede, Şarkiyatçıların ve onların gazına gelen yerlilerin başvurduğu klasik bir yalana müracaat ediyor. O yalan şu: “XI. yüzyıldan sonra duraklaması ve bu alanlarla ilgili özel araştırma ve inceleme yapan bilim adamlarının azalması; XIII. yüzyıldan itibaren de, diğer bilim dalları gibi söz konusu bilimlerdeki gerileme...” Yani bu sözler, İmam Gazali’nin bilim ve felsefe düşmanlığı (!) türküsünün farklı bir terennümü. Başka sebepleri sayarken ise ayrı bir vicdansızlığa imza atmış bulunan yazarın, aslında dikkatli şekilde kendi satırlarını okuması bile adil olmasını sağlayabilirdi. Ama “niyet kılıcı” kuşanmış bir insan hangi hakikati görebilir ki! Yazarın cümleleri: “İbnu’n-Nefis, W. Harvey’den asırlarca önce, küçük kan dolaşımını keşfettiği zaman, birçok çağdaşı ve sonrakiler “Bu üstad İbn Sina’nın demediği birşey” diyerek, ona karşı reddiyeler yazmıştır. İbnü’n-Nefis’ten etkilenen Michael Servitus gibi bazı Batılılar, kanın dolaştığını söyledikleri zaman, kitaplarıyla birlikte yakılmıştır. Çünkü ne Doğu ne Batı dünyası böyle yeni bir görüşü henüz kabule hazırdı.” Karşılaştırmanın tutarsızlığı ve vicdansızlığı ortada: Müslümanlar, İbnü’n-Nefis’e ilmi reddiyeler yazdılar, hem de İbn Sina’nın görüşünü müdafaa için. Batılılar ise Michael Servitus’ü ise, Katolik kilisesi ve Calvin’in isteği üzerine Lozan’da, kitaplarıyla birlikte yakarak öldürdüler. Bu ikisi nasıl kıyas edilebilir ve ikisi de bilim düşmanlığı olarak aynı potada değerlendirilebilir. İlahiyatçı bir akademisyenin, kendi medeniyetini bu kadar aşağıladığına daha evvel hiç şahit olmamıştım. Yazımıza, bir dua ile son vermekten başka çaremiz yok: Ya Rabbi! Sen Müslümanları her türlü kötülükten muhafaza buyur! Amin... Baran Dergisi 584. Sayı

Lüpçülük Krizi ve Türkiye’nin “Oluş” Sancıları

Aşk ve vecd çığırını kapattığımız Kanunî Sultan Süleyman devrinden beri, bu topraklarda Ehl-i Sünnet Vel Cemaatin verdiği mücadelenin baş nefret kutbunu iki ana sınıf teşkil ediyor. Bunlardan birincisi, Kanunî ile Cumhuriyet arası devrede başımıza belâ olan ham yobaz kaba softa. İkincisiyse Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber güya ham yobaz kaba softa tipine karşı çare olarak imâl edilen küfür yobazı. Cumhuriyetin kuruluşundan beri aralıksız bir şekilde sürdürülen mücadele neticesinde, nihayet küfür yobazı eski itibarından düştü, küfürden buz dağı eridi; fakat ortalık bataklığa dönüştü. Küfrün kendisi de, bataklık iklimini fırsat bilip, küfür yobazından elde edemediği faydayı sağlamak için reformacı ile din yobazı silahına bir kez daha sarılarak üzerimize saldı. 1980’den beri bu bataklıkta Şiîlik, Mezhebsizlik, Dinler Arası Diyalog (Ilıman İslâm), sünneti inkâr, dinin nasslarında yenilik(reformacı), kuru akılcılık, nefsânî tefsircilik ve daha nicesi türetildi. Ne var ki, dediğimiz gibi bu tiplerin yetiştikleri iklim bataklık olduğu için bir türlü Anadolu’nun toprağına kök salmakta muvaffak olamadılar. 15 Temmuz’da, bu iklimin en azgın ve arsız mahsulünün bile Müslüman Anadolu İnsanı tarafından bir gecede nasıl budanıp atıldığını gördük. Evet kök salamıyor; fakat hiç olmazsa bataklığın kurutulmasına mani teşkil ediyorlar. Bu yüzden tek tek bunları budamaktan önemlisi, hem mevcudu yok etmek ve hem de bir yenilerinin türemesine mani olmak üzere bataklığı kurutmaktır. Bu işe girişilmediği takdirde, bugün din yobazına tahsis edilen saha yarın yeniden küfür yobazının eline geçer ve bataklık kurutulmadığı için Müslüman Anadolu İnsanı kendi öz vatanındaki parya statüsünden bir türlü çıkamaz. Mesnedsizlik Biz Türkiye özelinde konuşuyorsak da bugün aynı manzarayı hemen her memlekette görmek mümkün. Teknolojide meydana gelen terakkinin bütün beşerî müesseseleri darmadağın ettiği bir devirdeyiz. İnsanlık, eşya ve hadiseler karşısındaki teshir edici hükmünü yitirdi. Bunun yerine, hadiselerin peşinden bön bir hayranlık yahut nefretle sürüklenen bir role büründü. Neticede, baktığı mikroskoptan hücreleri sayan bir laborantın, gördüğü şeyin kan olduğunu unuttuğu bir çağa çıktık. Kuru müşahede, kuru tecrübe, kuru akıl ve kuru bilgi kanunlarından başka her müessir inkâr edilerek, insanlık ruhî buhrana mahkûm edildi. Kavramlar altüst oldu. Kimsenin neyi, neden ve niçin yaptığını izah edemediği, içtimâî bir şuursuzluk hâline geçtik. İnsanın kendi varlığını izah etmek için bile muhtaç olduğu ulvî mesnetler, kuru müessirlerce izah edilemediği için inkâr edildi. Bu inkâr, insanoğlunu ifrat ile tefrit arasında gidip gelen bir hayata zorlarken, insan ve topluma dair bütün muvazeneler yıkılıp gitti. Ruhî muvazenenin yukarıda sıraladığımız sebeblerle kurulamadığı, hattâ şuursuz bir şekilde sanki düşmanmış gibi ondan kaçıldığı dönemlerde, yobaz ve reformacı tipinin türemesi kaçınılmaz neticedir. Fikir Sistemi Tekrar Türkiye özeline dönecek olursak... Eşya ve hadiselerde meydana gelen değişim inkâr edilerek onlara teshir edilemeyeceği bedahet. Bunun yolunun “Mutlak Fikir”i aklı sıra yenilmeye kalkmak gibi bir küstahlıktan geçmeyeceği de bedahet. İslâm’ın ölçüleri yerli yerinde duruyor, sorun ona bakan gözden kaynaklanıyor. Bu sebeble yapılması gereken, değişen eşya ve hadiselere göre anlayışın yenilenmesiyle, aktüel hayata bu yeni şuur seviyesinden yaklaşarak, gerçekliği elden kaçırmadan, ona bir bütün hâlinde İslâm’ı tatbik etmek. Bunun yolunun sistem çapında fert ve toplum meselelerine çözüm getirecek bir fikirden geçtiği de açık. Tabiî böylesi bir sistemin inşâı çileli, meşakkatli. İnşâ edilmiş olan böylesi bir fikrin emrine girmekse, uyuz eşek tabiatlı olanlar için tabiî ki sorunlu, sıkıntılı. Ve zaten aslına bakacak olursak sıkıntının büyük bölümü de buradan kaynaklanıyor. Bu çapta bir fikir sisteminin zaruret olduğunun bile şuuruna ermeden yapılan işler, bütüncül değil de lüpçü olduğu için nefsî yahut maddî nemalanmanın ötesinde bir fayda sağlamadığı gibi geniş perspektiften bakıldığında zarar verici de oluyor. Dünya çapındaki ruhî bunalımdan bahsetmiştik. Bugün insanlığı içinde bulunduğu buhrandan kurtaracak, fert ile cemiyet arasındaki muvazeneyi yeniden tesis edecek, adaleti sağlayacak ve ahlâk müessesesini yeniden işler kılacak yegâne fikir sistemi bizden çıkmış vaziyette. Bu fikir sisteminin adı Büyük Doğu-İbda. “İslâmiyetin emir subaylığı... Büyük Doğu, İslâm içinde ne yeni bir mezheb, ne yeni bir içtihat kapısı. Sadece “Sünnet ve Cemaat Ehli” tabirinin ifadelendirdiği mutlak ve pazarlıksız çerçeve içinde, olanca saffet ve asliyetiyle İslâmiyete yol açmanın geçidi; ve çoktan beri kaybedilmiş bulunan saffet ve asliyeti Yirmibirinci asrın eşiğinde eşya ve hadiselere tatbik etme işi.” Türkiye’nin Oluş Sancıları Türkiye’nin ve aslına bakacak olursanız dünyanın bir numaralı gündem maddesi senelerdir İSLÂM. Hangi kanalı açsak, hangi habere baksak müsbet yahut menfi açıdan karşımızda İslâm’ı buluyoruz. Mezhebsizi, kaynaktan yapalımcısı, sünneti inkâr edeni, ılımanı, reformisti, küfür yobazı derken İslâm’ın merkezde olduğu ve kâfirin bile bu kavgaya kendi hüviyetinden soyunup, bulduğu yahut imâl ettiği sapkın kisvesi altında dâhil olmaya gayret ettiği bir kavga bu. Bu kavganın bugün Türkiye gündeminin merkezine taşınması ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprağa bağlanmakla ideali aramak arasındaki bir berzahta kıvranıyor oluşu dolayısıyladır. Düne kadar küfür yobazının emrinde yalnız toprağa bağlanmak gibi bir gafletten uyanmaya başlayan bir devlet müessesesinden bahsediyoruz. Bu müsbet bir gelişmedir. “Oluş”un, fert, cemiyet ve devlet için her zaman sancılı ve sıkıntılı bir süreç olduğu muhakkak. Bugün yaşadığımız sıkıntılar bu sürecin sancılı geçiyor olmasından kaynaklanıyor. Yılanın deri değiştirmesi gibi Türkiye Cumhuriyeti de “ruh” değiştirmek gibi bir zaruretle karşı karşıya. Eskiden olduğuna dönemez, mevcut hâliyse daha fazla yaşayamaz vaziyette. Yani olmakla ölmek arasında bir tercih yapmanın arifesinde. Gündeme gelen tartışmalar, zücaciyeci dükkânına girmiş fil özeniyle yapılıyorsa da, arkasında yatan hep bu saiktir. Bu sebeble de kimin ne dediğinden ziyade tüm bu tartışmaların dikkat çektiği ihtiyaca kulak kesmek gerekir. Evet, kavramların altüst edildiği, içinin boşaltıldığı, kimsenin aslında neyi neden ve niçin dediğini kendisinin de bilmediği, şuur kamaşması yaşanan bir dönemdeyiz. Yapılan konuşma ve tartışmaların seviyesi ne olursa olsun, tek bir hakikat var ki o da tüm bunların işaret ettiği, gün geçtikçe zaruret hâlinde kendisini adeta dayatan “Mutlak Fikir”e, vasıtalık teşkil edecek sistem çapındaki fikir. Türkiye’de bugün yaşananları lüpçülük krizi olarak tanımlayabiliriz. Dikkat ediyorsanız krize verdiğimiz isim bile hepçiliği davet ediyor. *** “Oluş” sancılarının oldurduğu gibi öldürdüğü de kayıtlıdır. Tekâmül edilirse oldurur, edilemezse öldürür. Türkiye’de bugün böyle bir tehlike ile karşı karşıya. Küfür yobazından boşaltılan alanda filizlenen din yobazı ve reformacı tipini tasfiye edip, yerine İslâm’ı bütün asliyeti ve saffetiyle eşya ve hadiselere tatbik edecek vasıta fikir sistemini benimsemek yahut doğan kakafoniye sanki çare olacakmış gibi bir kez daha küfür yobazına teslim olmak gibi bir yol ayrımında. Ak Parti iktidarı ve 15 Temmuz’la pik yapan sahte baharın sonuna geldik. Yazdan evvel küfür yobazının son bir gayretini göreceğiz. Muhakkak ki sıkıntılı bir süreç olacak; fakat hiç şüphe yok ki sonunda bu topraklara yaz gelecek, o bataklıkla beraber üzerinde filizlenen her türlü zararlı kuruyacak. Baran Dergisi 583. Sayı

Başını Taştan Taşa Vurmak: Kimlik Bunalımı

İslâma Muhatap Anlayış’ı kendisine referans almaya çabalayan kişi/toplum (toplum da kişilerden ibaret), yani yobazlık kara deliğince yutulmaktan kaçan kişi/toplum, önce referans almaya çalıştığı fikirden kendinde olanı yansıtsın ki, çevresindekilere de davasını telkin edebilsin... Elbette “Bütün Fikir”den nasibi olmayan kimsenin harcı olmasa gerektir bu iş… *** Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahhabî itikadına sahip bir “vaiz”e çıkıştı. Çıkışma vesilesi uygundur, değildir; söyledikleri haktır, bâtıldır, bunlar ayrı bir yazı mevzuu… Lâkin Cumhurbaşkanı, “Vahhabî Orman Bakanı” payesine layık Nurettin Yıldız isimli bu vaize ve saz arkadaşlarına karşı Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve İlahiyatları göreve çağırdı. Elbette Ehl-i Sünnet cepheden gelen “İlahiyatlar çok mu düzgün!” “Diyanet, kurum olarak daha burnunun önünü göremiyor” mealindeki sözleri tekrarlayacak değiliz. Ortada Cumhurbaşkanı’ndan, yurdun en ücra köşesinde ilim tahsil eden medrese talebesine ve dahi meyhanede pinekleyen ayyaştan daha bedbaht vaziyetteki ilahiyatçılara kadar mutabık kalınan bir nokta var ki; o da farklı farklı ihtiyaçlardan doğan, bir dinî otoritenin olmadığı vakıasıdır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hükmettiği yıllar boyunca Müslümanlar, daha rahat ilim tahsil edebilir oldular, dine olan iştiyaklarını çeşitli yayınlarla, sohbetlerle gidermeye çalıştılar. Fakat tüm bu rahatlama ile beraber, bir tutam sakalı olan ve biraz da Arapça bilen herkes kendine bir yayınevi, dernek, vakıf açtı. Kim ne öğretiyor, bunun usulü nedir, öğretenin icazeti hani? Bunların hiçbir ehemmiyeti kalmadı, çünkü denetim mekanizması yok, milleti uyaracak kurum yok… Zaten dinini anadan-babadan alan insanımız da “hoca” diye bu “âhir zaman şeyhleri”nin halkasına katıldı. “Allah gökte midir, değil midir?” “Mezheplere gerek var mıdır, itikadî mezhepler bid’at mıdır?” “Tasavvuf şirk midir; şu, şu müşrik midir?” tarzındaki sorular ve tartışmalar ile temiz itikadlarıyla ahiretlerini yitirenler oldu şüphesiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laikliği, laiklikle çelişmediği nisbette de demokrasiyi referans alan Kemalist bir devlet olduğu malûm. Bu devlete kapıkulu olan Diyanet İşleri Başkanlığı ise dinî denetim kurumu işini hakkıyla yerine getiriyor elbet; nerede Ehli Sünnet’e mugayir bir yapı varsa, ona muslukları açıyor. Ehl-i Sünnet yapılar üzerinde sıkı bir tahakküm kurarak laik devletin aleyhine olacak bütün hareketlere ivazsızca tavır takınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta söylediği sözlerden çıkardığımız; hikmetten yana nasipsiz, diyalektiği zayıf, odun kafalı, kazandırmak yerine kaybettirmeye, kolaylaştırmak yerine zorlaştırmaya yeminli bu din simsarlarının Anadolu topraklarında yerlerinin olmadığıdır. O halde olması gereken nedir? Bu tarz aşırılıkların önü nasıl alınabilir? Yokluğu hissedilen “dinî otoritenin” sağlanması, isimden ibaret kalmayacak ise, ancak mevcut rejimin değiştirilmesi ile mümkündür. Her rejimin bir ahlâkı vardır ve bu ahlâkın örgüleştirdiği bir hukuk sitemi… Şeriat ise kendinden kıl kadar eksildiğinde, ortada kalmayandır. Bir taraftan Batı menşeili kanunlar yürürlükte iken, diğer tarafta “dinî bir otorite” olamaz; o dinî kurum ki, kukla olmayacak ise her alana şamil hukuk sistemine tabiî olarak el atacaktır. Kendisine ümit bağladığımız Cumhurbaşkanı’nın, yobazlara karşı göreve Diyanet ve İlahiyatları çağırması da elinde başka seçeneği ve dahi şu anlık cesaretinin olmayışındandır. Bu vasatta, Ehl-i Sünnet Müslümanlar adına konuşma selahiyetine sahip hocaefendilerin ise görmezden geldiği budur. İlm-i siyâset gereği fırsatını beklemek bir yana, hocaefendilerimiz ne yazıktır ki yobaz ve sapkınlara karşı sistemli bir duruş sergileyemiyor! Bilakis güttükleri “onları daha fazla kaybetmeme, kazanma” politikaları neticesinde milletimizi kaybediyorlar. Hoca “hu” dese cemaat “hay” diye nara atarmış… Biz mezhepsizliğe nefsani bir dürtüyle karşı değiliz! İdeolocyamızın kaynağı “Mutlak Fikir”in hâkim olmadığı bir devleti benimsemek de en iyimser tabirle bir tür mezhepsizliktir. “O devletin idarî makamlarında biz olsaydık mutlaka şunları, şunları yapardık” dediğimiz şeyleri yaptığı nisbette, biz de o işlerde devleti destekleriz; tıpkı bugün olduğu gibi. Kendini şakşakçılığın hızında kaybedenlerin anlaması lâzım gelen de budur. Şah-ı Nakşîbend Hazretleri’nin kurtulduğunu müjdelediği büyük devlet adamı Sahibkıran Timur, “Tüzükât”ında olması gereken kerîm devlet hakkında, olmaması gerekenler üzerinden şunları söylemektedir: “Yine benim tecrübemle sabittir ki, hangi devlet eğer dinî ve ahlâkî temel üzerine kurulmazsa ve de onun siyasî işleri töre-tüzük kanunlarına sıkı bağlanmaz ise, öyle devletin câzibesi gider, heybeti yok olur. Böyle devlet çıplak kişiye benzer ki, onu görenler iğrenip gözlerini yumarlar. Veya bir eve benzer ki, onun üstü açık, kapısı, perdesi yoktur; insanlar, insan olmayanlar sık sık girerek ayakaltı ederler.” *** Türkiye, çok nazik bir süreçten geçiyor elbet; fakat her dem nazik süreçten geçtiğini göze alırsak, bunun bahane olarak öne sürülmesi art niyettendir. Hakkımız olan topraklarda burçtan burca sancak dikerek, tarihî misyonunu bir yönüyle ifa ediyor Türkiye. Lâkin insan kadar devlet için de geçerli olan “iç oluşunu tamamlayıp tamamlayamadığını dış oluşundan anlama” ilkesi ışığında baktığımızda gördüğümüz manzara iç açıcı değil. Din-i Mübin-i İslâm’ın bu topraklarda hâkim kılınması talebi her daim önceliğini koruyan bir husus. Bir an evvel, varlık gâyemiz olanı gerçekleştirmek adına, ilk tesis etmemiz gerekeni dillendirmek, gündemi meşgul etmek değil; bilakis üstü örtülmeye çalışılan, ertelenen gündemin üzerindeki tozu toprağı silkelemektir. *** “Bugün Allah’ı, Kur’ân’ı ve Resûlünü bilmeyen, haberdar olmayan yok; imân eden veya etmeyen var. Tek kelimeyle İslâm’ı duymayan ve haberdar olmayan yok; onu öğrenmek isteyen veya istemeyen, onun tatbik edilmesini isteyen veya istemeyen var.” (S. Mirzabeyoğlu, Kültür Davamız sh.175) Baran Dergisi 583. Sayı

İslam’ı Yenilemek mi?

Birincisi: “İslâm yenilenmez. Anlayışı yenilemek gerek.” Üstad’ın, İdeolocya Örgüsü’ne ek olarak yazdığı bu metin, “İslâma Muhatap Anlayış”ın yenileyicisi Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun “Akıncı Güç kadrosuna” boşuna ithaf edilmemiştir. Önce bunu bir anlayalım. İkincisi: Eğer İslâm’a nisbetle bir sisteminiz, bir dünya görüşünüz ve buna bağlı bir diliniz, kavram haritanız, dünyayı ve kendinizi anlama ve anlamlandırma kılavuzunuz, “şuur süzgeci” ölçüleriniz, yani “İslâma Muhatap Anlayış” ölçüleriniz yoksa anlayışı yenilemekten bahsedemezsiniz. Üçüncüsü: Üstad bahse konu “ek”i, “İslamı Yenilemek” başlığı ile verir. Başlığı okuyup mevzuya dalarsanız, gülünç duruma düşersiniz. Bu meşhur “namazdan uzak durun” ayetini okuyup, onunla amel etmek gibidir. Oysa ayetin devamında “sarhoşken” ifadesi vardır. Tıpkı bunun gibi “İslam’ı Yenilemek” başlığını görüp, “update” etmekten bahsederseniz komik duruma düşersiniz: “İslâm’ı yenilemek. İslâm yenilenmez. Anlayışı yenilemek gerek.” Dördüncüsü: Velev ki reformistlere hak veriyor, gerçekten İslam’ın reforme edilmesi gerektiği düşünüyorsunuz. O vakit Üstad’dan uzak duracaksınız çünkü Üstad Necip Fazıl şöyle yazar ve konuşur: “Neyin reformu efendim? Dâva İslâm’ı icat etmek değil, keşfetmek... Bu sözüme dikkat: İcat etmek değil, keşfetmek... İşte beklenen inkılâbın esası ve işte Büyük Doğu. İslâm’ı yenileştirmek değil. Çünkü o ebedi yeni... Demin bazı şairler dedim, Şimdi kim olduğunu anlayacaksınız. Şiirini okuyacağım. Diyor ki: “Asrın idrakine söyletmelidir İslâm’ı...” Yani bu asrın anlayışına İslâm’ı söyletmeli! İslâm’ı güya müdafaa ediyor. Bugünkü asır mı tasdik edecek İslâm’ı? Bu İslâm’ı tâbi kılmaktır. Ben söyle tashih ediyorum: İslâm idrakine söyletmelidir asrımızı! Batı idrâkinde Petrol’den başka bir kıymet yoktur. Bütün mesele burada toplanıyor. Ama dâvayı kökünden ele alabilen yok! Bu türlü müdafaacılardansa hiç olmasın daha iyi. Şu kadar söylemek isterim ki, bu ucuzluğun, tavizciliğin sonu hiçtir. Dâva, İslâm’ı bulmaktan ibarettir. Uydurmak yerine bulmak... Ve her şeyi ona uydurmak... Başıboş şekilde ve ne çıkacağını bilmeden aramak yerine âni bedahet duygusuyla İslâm’ı bulmak ve sonra onun sırlarını aramak... Namütenahi aramak... Ve olanca saffet ve asliyetiyle İslâm’a perçinlenmek. Hiçbir nokta üzerinde bir uydurma kabul etmemek. Bulmak ve bu buluşun yeni adamını meydana getirmek. Artık “Peygamber yok, mutlak olarak yok, müçtehit de yok... Ya ne var? Muayyen sahalarda dinin hikmetlerini en doğru anlayışla cemiyete (aplike) edecek ve insanlara yaşanmaya değer hayatı bildirecek fikircilere ihtiyaç var. İslâm eskilik ölçüsüyle ezel kadar eski, yenilik ölçüsüyle ebed kadar yenidir... Bunu anlayacak ve anlatacak cihan çapında fikircilere ihtiyaç. Yoksa her biri mukaddes kaidelerin papağanvari ezbercilerine değil.” (Necip Fazıl, Yolumuz, Halimiz ve Çaremiz –Konferans-, Büyük Doğu Yay., İstanbul 1977, s.66) Beşincisi: Nureddin Yıldız’ın bir konuşmasından ötürü hakkında soruşturma açılmasını doğru bulmuyoruz. Fakat bu Nureddin Yıldız’ı doğru bulduğumuz anlamına gelmez. Altıncısı: Tüm bu yaşananlar, Müslümanların “İslama Muhatap Anlayış”a ne kadar muhtaç olduklarını gösterdi. İbda Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’nun Büyük Doğu’ya bağlı olarak ortaya koyduğu “İBDA fikriyatı”, İslâm’a Muhatap Anlayış’ın asrımızdaki temsilcisidir. Bu ihtiyacı gündeme bomba gibi düşürmesi de yaşanan bu hadisenin “hayr”ı olsa gerek. Yedincisi: Salih Mirzabeyoğlu: -Burada bütün hadise şundan ibarettir; Karşılaşmış olduğun şeylerde, böyle “çelişki” gibi görünen hususlarda, -”İslâm’da çelişki”ymiş gibi görünen meselelerde- aranması, bulunması gereken hikmetler vardır… Çünkü, ancak böyle şeylerdir ki “yeni bilgiler” getirir… Anladın mı?.. Teferruatla ilgili hususlarda söz konusu ise bu, ha, onlar da “Allah’ın rahmeti” cümlesindendir… Bak ne kadar önemli bir mevzu çıktı ortaya? Ancak bu tür şeylerdir ki, “yeni bilgiler” getirir, yeni bilgilerin ortaya çıkmasına vesile olur… Yoksa hayat statik kalırdı, anlatabiliyor muyum?.. Yani “hayat” olmazdı… Hayatın statikliği demek, “yeni” olan hiçbir şeyin olmaması, bir bakıma “akış”ın durması, o canlılığın, yeniliğin –olmaması-, katılaşması demek… Bu nisbet içinde baktığın zaman?.. Şimdi “İslâm’a Muhatap Anlayış” diyorsun, bu böyle hazır elbise değildir ki! Lak lak edeceğin ezber ve şablon değildir ki… İslâm’a muhatap anlayış, senin, bir günü –yani aslını söylüyorum ben, şimdi kim buna göre nedir, ne değildir onu söylemiyorum- şimdi, “Bir günü bir gününe eş geçen aldanmıştır” diyor Allah Resûlü değil mi? Ölçü bu değil mi?.. Şimdi, “Bir günü bir gününe eş geçen aldanmış” olduğuna göre, senin bugünkü İslâm’a muhatap anlayışına göre, demek ki yarınki biraz daha tekâmüldür… Tekâmül etmiş olman gerekir… Durmak ve donmak yok! “Eş” geçti mi aldandın! Bu nereye kadar gider? Bu şimdi, sonsuzdur… Sonsuza kadar gider… Ve her ân yenilenme sırrı! Yoksa böyle kaz gibi hani İslâm’a muhatap anlayış filân olmaz! Ne demek istediğimi anladın değil mi? Ve, eşya ve hadisenin teshiri hiçbir zaman bitmeyecektir! Teshir memuriyeti… Anladın değil mi, yani böyle, klişelere, ezberlerle anlaşılacak mevzu değildir bu!” (Salih Mirzabeyoğlu ile Ölüm Odası Etrafında Temel Meseleler, Şükrü Sak, Nabız Haber) Baran Dergisi 583. Sayı

Rusya ile ABD Arasında Türkiye

Türkiye hükümeti, Rusya ve ABD arasında, gerçekten oldukça karmaşık pozisyona sahip. Putin çok akıllı bir adam. O, Amerikan başkanı seçilmeden evvel Donald Trump ile çok yakın ilişkilere sahipti, hatta seçim sürecinde Trump’ı destekledi. Uzun yıllar üstlendiği başbakanlık görevi süresinin büyük bir kısmında Siyonist Netenyahu ile de iyi ilişkileri vardı. Herkes ile diplomatik bir ilişki içerisinde olmak gayet akıllıca bir tutum. Rusya’nın çıkarlarına hizmet eden davranış da budur. Bugün, Rusya, Suriye’de müttefiklerinin de menfaatlerini gözetiyor. Suriye rejimi iyi bir rejim olmamasına rağmen Rusya bu rejimi ayakta tutuyor; fakat Suriye rejiminin kötülüğüne karşın başkanı olan Esad’ın çok da kötü birisi olduğunu söylemiyorum. Suriye’deki muhaliflerin büyük bir kısmı, tarihî olarak rejime muhalefet eden yapılar değil. Bunların bazılarının kim olduğunu biliyorum. Kesinlikle tamamını kastetmiyorum ama, başlangıçta silahlananların büyük bir çoğunluğu düşmanların ajanlarıydı; emperyalistlerin ve onların kuklası olan Suudilerin ajanlarıydı. Bu sebeble Suriye hükümeti desteklenmeliydi, şimdi de Suriye’nin düzelmesi için bir yol bulunabilir. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun farkında. Müslüman görünümlü aşırı grupların ne Türkiye’ye,  ne de Müslümanlara bir faydası olmaz. Erdoğan’ın Müslüman Kardeşlere yakın bir siyasî duruşu var ve bu Suudi Arabistan’ın çıkarlarının karşısında olan bir duruştur. Erdoğan’ın Türk sınırlarına saygı gösterilmesi arzusunu gayet iyi anlıyorum. Türkiye’nin sınırları bundan önce bir çok kez ihlâl edildi ve saldırılar gerçekleşti. Bölgedeki halk bundan zarar gördü; fakat bölgedeki Kürt muhalefeti bir noktaya kadar Erdoğan’a saldırmadı. Sözde cihadçı gruplara karşı operasyonlarda kullanıldılar. Daha evvel de söylediğim gibi, Erdoğan’ın gerçek bir Müslüman olduğundan, iki yüzlü bir insan olmadığından zerrece şüphem yok. O, bağımsız bir politika izlemeye ve şu anda sadece sınırlarının güvenliğini tesis etmeye çalışıyor. Bunu yaparken hainleri ve vatanseverleri ayrıştırmalıdır. Kemalistler içinde de, Kürtler içinde de vatanseverlerin olduğunu unutmamalıdır. Türkiye, bayrağı altında yaşayan tüm halklara ve özellikle Kürtlere tarihî haklarını vererek, hepsini sistemine dahil ederek bölgede gerçek bir güç ve idareci devlet konumuna gelebilir. Bu gerçekten çok önemli, aksi takdirde bu çatışmalar Erdoğan’dan sonra da devam eder. Hâlâ bu kaosu, Suudilerin, Siyonist İsrail’in, emperyalist Amerika’nın ve hatta Fransa’nın arzularının aksi istikametinde sonlandırmamız mümkün. Her şeyden önce II. Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan Türkiye’nin tam anlamıyla bağımsızlığına kavuşması gerekiyor. Malum Türkiye, Marshall Plânı’nın ardından bağımsızlığını tamamen Amerika’ya teslim etti, Kuzey Kore’ye askerî müdahalede destek vererek Batı adına çalıştı ve masum insanların ölümünde pay sahibi oldu. Türkiye, tarihî bir misyona sahip, bugün bu misyonunu icra edebilme imkânı önünde duruyor. Doğru politikalar üretildiği takdirde herkes Türkiye’nin hâkimiyetini, tam bağımsızlığını ve tarihî haklarını tanımak zorunda kalacaktır, elbette bunun için Türkiye’nin de herkese hakkı olanı vermesi gerekiyor. Olması gerektiği gibi davranıldığı takdirde bölgedeki hiç bir halkın Türkiye’den rahatsızlık duyacağını düşünmüyorum. Bazı Kürt muhaliflerin Amerika’ya ajanlık yaptığı malum; fakat Türkiye’nin muhalif Kürt milletvekillerinin sembolik olarak da olsa cezaevinde olması sorununu çözmesi, uygun şartları temin edip tekrar barış ortamını sağlaması gerekiyor. Bir duruşmam var, 1974 yılında Drugstore Publicis saldırısı ile alâkalı. İyi avukatlara sahibim. Siyonistlerin isteği doğrultusunda cezaevinde tutuluyorum. Buna karşı direniyorum ve asla pes etmeyeceğim. Allahü Ekber!   11.03.2018 Tercüme: Faruk Hanedar Baran Dergisi 583. Sayı

Kur’an ve Sünnette Ticaret

Kur’ân ve hadislerde ticaretin helal olduğunu amir birçok buyruk mevcuttur. Helalliğin ötesinde ticaret övülüp teşvik edilmektedir. Bu yazımızda ticaretle ilgili ayet ve hadislerin bir kısmını aktarmayı ve bu mübarek sözlerin tedai ettirdiği bazı hususlara değinmeyi istiyoruz. Ticaret ve faiz ile alakalı en meşhur ayetler, Bakara Sûresi’nin 274 ve 275. Ayetleridir. Bu ayette ticaret, alım satım ifadesiyle geçmektedir. Burada, bugün çokça kullanılan bir argüman olan “faiz ticaretin bir çeşididir, niye haram olsun” veya “ribâ, faiz değil, tefeciliktir. Faiz ise ticaretin dinen sakıncası bulunmayan bir yöntemidir” sapkınlıklarına yönelik ilahî bir ikaz vardır. Faiz de elbette bir ticarettir, ama, tıpkı içki ve fuhuş ticareti gibi, yasak olan cinsten bir alış veriş. Yoksa cemiyetteki alış verişlerden ticaretin kapsamı dışına çıkarabileceğimiz çok az şey bulabiliriz. Ayet-i kerimelerin meali şöyle (Hasan Basri Çantay meali): «Ribâ (faiz) yiyenler kendilerini şeytan çarpmış (birer mecnun) dan başka bir halde (kabirlerinden) kalkmazlar. Böyle olması da onların: “Alım satım da ancak ribâ gibidir” demelerindendir. Hâlbuki Allah, alış verişi helâl, ribâyı (faizi) haram kılmıştır. (Bundan böyle) kim Rabbinden kendisine bir öğüt gelip de (faizden) vaz geçerse, geçmişi ona ve işi (hakkındaki hüküm) de Allaha aittir. Kim de tekrar (faize) dönerse onlar o ateşin yaranıdırlar (cehennemliktirler) ki orada onlar (bir daha çıkmamak üzere) ebedî kalıcıdırlar. Allah ribânın bereketini tamamen giderir, sadaka(sı verilen mal)ları ise artırır, Allah (haramı helâl tanımakta ısrar eden) çok kâfir, çok günahkâr hiç bir kimseyi sevmez.» (2/274-275) (Tam bu noktada faiz meselesiyle alakalı önemli bir hususa işaret etmek istiyoruz. Faizin dinimizde tarifi açıktır; bu konuyu müstakil bir başlık altında incelemiştik. Ancak dinimizde “helal ve mubah” dairesine giren ve faiz ya da faizli muamele sayılmayan kimi alış verişler, Batı iktisadında faiz kategorisi altına alınmakta veya tam tersi de vuku bulabilmektedir. Bu durum, bizim tarifimiz ile Batılıların süreç içinde geliştirdiği faiz tarifleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Hatta son bir buçuk asırdır çok büyüyen ve taşacak yer arayan finans kapital yüzünden mesele öyle bir hal almıştır ki, sermaye sektörünün kazancı tamamen “faiz” adıyla anılır olmuştur. (Tam şu şekilde: İşçinin toplam hasıladan aldığına ücret, toprağın rant, girişimcinin kâr, sermayenin ise faiz denir). Hâlbuki faizli bir işlem yapmadığı sürece sermayenin kazancı asla dinen mubah olan kâr kategorisinin dışında değerlendirilemez. Bu hal, bizim ve Batılıların faize bakışı arasındaki farklılıkların anlaşılması konusunda önemli bir ipucu vermektedir.) Yine başka bir ayeti kerimede (Nisa Sûresi, 29. Ayet) ticaretin temel kuralı olarak karşılıklı rızanın mevcudiyeti şart koşulmaktadır. Bu şartla, aynı zamanda ticarette kandırmaca, hile, muğlaklık gibi taraflardan birini aldatmaya matuf davranışlar yasaklanmaktadır. «Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.» (4/29) Ayrıca yine sözleşmelerin yazılı ve hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak açıklıkta olması da ilahî emirler arasındadır. Bu da ticaretin temel kurallarından birisidir. Tüccarların vasıfları da başka bir ayeti kerimede şöyle zikredilmektedir: «(Öyle) Adamlar (vardır ki), onları ne bir ticaret, ne bir alış-veriş Allah’ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin (dehşetle) döneceği günden korkarlar.» (24/37) Hayatın gayesi ruhî hayatta; aksi takdirde bu dünya anlamsız bir trajikomediden ibaret... Bu dünya, noksan olan insanın kemale erebileceği yegâne imtihan mahalli; ruhî/gerçek hayata hizmet ettiği sürece de kıymeti o yüzden çok büyük… Bu sebeble yapılan her işte, o iş ne olursa olsun, her daim Allah ile olmak, nisbeti sürekli muhafaza etmek, İslâm’ın esasıdır. Daha doğrusu İslâm, her an Allah’ın murakabesinde bulunduğu şuuruyla (ihsan) kulun, düşünce ve davranışlarını kendisine göre tayin edeceği mutlak ölçüler manzumesidir. Bugün tasavvufu, tarikatı, maneviyatı reddeden zındıklar ile dünyayı dünyadan ibaret gören ve dürüstlük taslayarak (ki Allah’ın emri olmaktan çıkarıp çoğu zaman nefslerini beğenme ve kibir alameti olmaktadır dürüstlük iddiası) putperestliğe kayan fasıklar, ticaretin Allah’ın müsaadesi ve Resulünün teşvikiyle, sürekli Allah korkusu çekerek yapılması gereken bir iş olduğundan bigânedirler: «Şüphesiz, Allah’ın kitabını okumaya devam edenler, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden, gizli ve aşikâr infak edenler, katiyen kesat bulmayacak (zarar etmeyecek) bir ticaret umabilirler. Çünkü (Allah) onların mükâfatlarını eksiksiz öder. Onlara fazl (u kereminden) ziyadesini de verir. Şüphesiz o çok yarlıgayıcıdır (gafurdur), çok inam edicidir (nimetler ihsan edendir.) » (35/29-30) Ayrıca Allah Teâlâ’nın yapılan iyiliklere mukabil cenneti vereceğini buyurması Kur’an’da “ticaret” biçiminde geçmektedir. Bu benzetme bile bu mesleğin hakkıyla yapılırsa ne kadar ulvî bir iş olduğuna isbata yeter de artar bile. Peygamber Efendimiz, meşhur bir hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmaktadır: “Cesur olun ve ticaret yapın; çünkü rızkın onda dokuzu oradadır.” Yine diğer bir hadislerinde, “Allah sizin namazlarınıza, oruçlarınıza değil, para münasebetlerinize bakar.” buyurmaktadır. İnsanların ibadet anlayışları, genellikle, bildiğimiz mânâdaki namaz, oruç, hac ve zekât amelleriyle sınırlıdır. Hâlbuki bir Müslümanın her yaptığının ibadet olması iktiza eder ve bu bilhassa ticaret ve diğer iktisadî faaliyetler için geçerlidir. Üstad Necip Fazıl’ın Lenin’e ait “bir komünistin özel hayatı yoktur” sözünü takdirle “asıl bir Müslümanın özel hayatı yoktur” şeklinde ifade etmesinden muradı işte budur: Bir Müslüman, tıpkı diğer faaliyetleri gibi, ticarî faaliyetlerini de ibadet şuuruyla yapmak durumundadır. Şu hadisi şeriflerinde Resûlullah Efendimiz (SAV), tıpkı her sözünde olduğu gibi, bu vaziyeti ne güzel ifadelendirmektedir: “Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraberdir.” İbni Ömer (R Anhüma)’den rivayetle başka bir hadis: “Resûlullah (Aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Emin, dürüst, Müslüman tacir, Kıyamet günü şehidlerle beraberdir.” Bir tüccar için dünyada elde edeceği hangi kâr, böylesi bir kazanca denk olabilir? Bir Müslümanın şiarı, “Errızku alallah/rızkı vermek Allah’a aittir” sözüdür. Müslüman tüccara da tüm hesabını yapıp elinden gelen gayreti gösterdikten sonra Allah’a tevekkül etmek düşer. Geçen yazımızda faizin garantili kazanç yönünün nasıl içtimaî bir yozlaşmaya yol açtığını anlatmıştık. Hâlbuki ticaret, bir Müslüman için, sürekli teyakkuzda olunması gereken cihetiyle büyük bir hayatiyet ve İslâm’ın emrettiği şekilde yapılırsa sevab kaynağı vazifesini görmektedir. Bu psikoloji içindeki tüccarlar, İslâm cemiyetinin taşıyıcı gücü olacaklardır. İşte Müslüman tüccar, böyle bir psikolojinin adamıdır ve işlerinde öylesine hakkaniyete bağlıdır ki bütün Doğu Asya’da İslâm’ın yayılması Müslüman tüccarların dürüstlüğü sayesinde olmuştur. İktisad ve siyaset bahsinde, iktisadın gidişatını siyasetin belirleyip belirlemediğini incelemiş ve insanın ruhî cihetine daha yakın olan siyasetin iktisad üzerindeki tesirinin iktisadın siyaset üzerindeki tesirinden daha fazla olduğu neticesine varmıştık. Nihayetinde ruha müstenid inanç, siyasetin de esasını teşkil eden temel duygudur. İnanç, sadece ticaretin değil, bütün insanî ilişkilerin temelini oluşturur ve olmadan içtimaî hayat olmaz. Güven ve huzur duyguları hep aynı kökte, inanma duygusunda birleşirler. Eğer inanç olmazsa, cemiyet ortaya çıkamaz. İktisadî, siyasî ilişkileri saymıyoruz bile. “Biz Hz. Peygamber (SAV) ile birlikte namaz kılarken yiyecek maddesi taşıyan bir kervan geldi. Cemaatte bulunanlar, (camiyi bırakıp) kervanı karşılamaya koştular. Camide on iki kişi kaldı. Hz. Ebu Bekir ve Ömer (R. Anhüm) kalanlar arasındaydı. Bu durum üzerine şu ayet nazil oldu. (mealen): ‘Onlar bir ticaret yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar. Seni ayakta bıraktılar. De ki: Allah nezdindeki (sevab, mü’minler için) eğlenceden de, ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır’” Ticaret mal deveranını sağlayarak bir piyasanın oluşmasını temin eder; çeşitli kademelerdeki üretici ve tüketicileri, üzerine risk alarak buluşturur. Elbette burada ticaretten bahsediyoruz, piyasayı zabt u rabt altına almaya çalışan tekelcilerden değil. Müslüman tüccar, tekelleşmeye çalışabilecek bu tarz kesimlerin devletten sonra, hatta onunla aynı önemde panzehridir. Bu yüzden dürüst tüccarların cennette nebiler ve sıddıklarla beraber olacağına dair hadis bulunmaktadır. Geçen sayımızda ticaretin cemiyetin kemale erdirici bir motor gücü vazifesi üstlendiğini ifade etmiştik. Ticaret, teoride, mücerred üretici ile tüketici kesimleri arasında köprü vazifesini gördüğünden, ülkenin ihtiyaçlarının giderilmesinde hayatî bir önemi haizdir. Gerçi ürettiğini satan, yani üretici-tüccar kesimler de vardır, lakin bunlar da üretim değil ticaret kurallarına tabidirler. Yani ticaretin tabiatında bir değişikliğe yol açmazlar. Ticaretin tabiatında riziko vardır ve bir malda riziko arttığı sürece çoğu tüccar o malın ticaretinden çekilme temayülünde olacaktır. Bu da rizikoyu yüksek kârla telafi etmeyi hedefleyen kesimlerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir netice doğurmayacaktır. Kısacası Müslüman bir tüccarın üzerinde taşıdığı mesuliyet (cemiyetin ihtiyaç duyduğu malların gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her şart altında tedariki, fahşi gabinin engellenerek adil fiyatın oluşumunun temini, tekelcilik ve spekülasyonun engellenmesi) devlet idarecilerinin mesuliyetinin hemen altında kendine yer bulmaktadır. Eğer Allah ve Resulünün emrettiği şekilde ticaret yaparsa, bu dünyadaki malı bereketlenecek ve zengin olabilecek ve yaptığı aynı faaliyetle ahiret saadetini de, nebiler, şehidler ve sıddıklarla beraber olma şerefini kazanacaktır. Yeryüzündeki hiçbir beşerî görüşün vaad edemeyeceği ne büyük bir kazanç! Baran Dergisi 583. Sayı

Sonuncusu Olan Recep Ayı Niçin Esamdır?*

Allah (cc.) iki cihanı yaratmış, donatmış ve yaşadığımız dünyanın zaman döngüsünün belirginliğini anlamamız için ise ayların sayısının 12 olduğunu Kur’an’ı Kerim’de açıkça beyan etmiştir. “Minha erbeatün hurum” ilavesiyle bunlardan dört tanesinin de haram aylar olduğunu buyurmuştur.** Bu hicri 1439’un ay sıralamasına bakacak olursak haram ayların dördüncüsü ve “üç aylar” diye isimlendirilen sene içindeki en mukaddes ayların ilki olan Recep ayına 19 Mart Pazartesi günü girmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi bu mübarek ayın ilk cuma gecesi de Regaip kandilidir ki, o da 22 Mart Perşembe akşamı kutlanılacaktır inşallah. Buharî ve Müslim kaynaklı bu aylarla ilgili hadisi şerife bakacak olursak, Allah Resulü efendimizin mealen bu mübarek ayları şu şekilde sıraladığını görüyoruz: “Şüphesiz ki zaman dönüp dolaşıp Allah’ın, gökleri ve yeri yarattığı günündeki halini almıştır. Sene on iki aydır. Bunlardan dört tanesi haramdırlar ki, üçü peş peşe olup, dördüncüsü ise Cemaziyelahir ile Şaban ayı arasındaki Recep ayıdır.” Buradan şunu anladık ki, bu haram ayların hepsi bir senenin içinde zikredilen aylar olmuyor. Örneğin: Hadisteki sıralama şöyle, “Zilkade, Zilhicce (Hicrî senenin son iki ayı olur), Muharrem ve Recep ise, önündeki senenin ilk ayı ile yedinci ayları olup ve böylece sekizinci ay olan Şaban’dan sonra, mübarek Ramazan’ın Hicrî senenin dokuzuncu ayı olarak ümmeti şereflendirdiği görülüyor. İbni Abbas’dan rivayet edilen meşhur hadisi şeriftir ki; Efendimiz Hazretleri bu üç ayların sahiblerini şöyle sıralamışlardır: “Receb’ü Şehrullah, Şaban’ü şehrî ve Ramazani şehrü ümmeti.” Bu ibarenin Türkçesi şöyledir: “Recep, Allahın ayıdır, Şaban benim, Ramazan ise Ümmetimindir” Böylece on bir ayın Sultanını Allah ve Resulü bu ümmete layık görmüşlerdir. Lakin bu aciz ve günahkâr ümmet gafletinden midir, nedir bu yüce kutsal nimete karşı ne hamd etmesini bilir, ne de denileni yapar, hep gaflet içinde devam eder durur. Enes bin Malik’den rivayet edilen diğer bir hadise göre Peygamberimiz (sav) Recep ayının girmesinden bir hafta önce çıktığı Cuma Hutbesinde şöyle buyurmuşlardır; “Ey insanlar şu gerçeği bilmiş olunuz ki, şu bir kaç gün içinde buluşacağımız büyük bir ayın gölgesi üzerinize çöktü. O da Allahın sağır (Esam) ayı olan Recep ayıdır. Kendisinde sevablar katlanır, dualar kabul edilir, sıkıntılar gider, onda dua yapan hiç bir müminin duası asla geri çevrilmez.” Sonra Esam’ın manasının sorulması üzerine, Esam Allah’ın kullarının işledikleri günahlarını, hatalarını, görmezden gelerek, ne duyar ne kayda geçer, onun için Esam’ın “sağır” mânâsına geldiğini bildirmişlerdir. Ayrıca Allah ve Resûlü on iki ayın bir tanesini, yani Kur’an ve mağfiret ayı olan bu Mübarek Ramazan ayını da bize bahşetmişler, lakin ümmet hala yukarıda vurguladığım gibidir. “Alın şu otuz günü size hasrettik, iyi değerlendirin, azgınlık taşkınlık yapmayın, gündüz saim, gece kaim olun zikirden, tefekkürden, en önemlisi kulluk şuurundan, uzak durmayın” der. Başka bir ifade ile “dalın af deryasına temizlenip çıkın. Zira Allah (c.c.) “İnnellahe yuhıbbüttevvabine ve yuhıbbül mütetahhirin” dir.”*** buyurur. Recep ayının girmesiyle Rahmet Elçisi Efendimiz: “Ey Allahım! Recep ve Şaban’dan bize bereketler ver ve bizi Ramazan’a ulaştır” diye dualarını gün boyu tekrarlardı. Yazımızın başında vurguladığımız Regaib gecesi ise ayrı bir mana ve kutsallık yüklü bir gecedir ki, onu mutlaka değerlendirmeli ve o gece, yazının sonuna ilave edeceğimiz ibadetleri yapmayı da ihmal etmemeliyiz. Biliyorsunuz Regaib rağbet edilen, değer verilen manasını taşır. Recep ayının ilk cuma gecesine değer vermemizin sebebi ise, Peygamberimizin o gece ana rahmine intikalinin gerçekleştiği gece olduğu içindir. İslâm toplumu içinde çoğalmakta olan sapık ve sahte bilgiçler bunu da inkar yoluna gitmişler, hesap kitap yoluyla aslı astarı olamayan bir bilgi gibi lanse etme cüretini göstermişlerdir. İşte buyurun, Kastalani El-Mevahibü’l-Ledüniyye başta olmak üzere sekiz hadis ravisinden kanıt: “Allah-ü tealamız, Receb’in ilk cuma gecesinde Rahmet peygamberini babası Abdullah’ın sulbülden Annesi Amine’nin rahminde yaratmak murad eder etmez, cennet bekçisi Rıdvan’a tüm Firdevs kapılarını açmasını emretti. Kapılar açılır açılmaz bir münadi göklerde ve yerde duyulmak üzere şöyle seslendi: “Agah olun! Arap, Kureyşli ve Tihameli hidayetci son Nebi M.......’in kendisinden oluşacağı Nur bu gece Amine’nin rahmine yerleşecektir. Böylece onun yaratılması tamamlanıp, zamanı gelince kendisi uyarıcı ve müjdeleyici olarak Dünyayı şereflendirecektir’’ **** Hatta şunu da ilave edebiliriz ki, bu nidadan sonra şeytanın Kubays dağına çıkıp bütün şeytanları başına toplayarak şöyle bağırdığı rivayet edilir: “Gerçekten M...... bu gece annesinin rahmine yerleşti. Allah-ü teala onu zamanı gelince keskin bir kılıçla gönderecektir.” Tabii bu tedirginlik şeytanın kendi tasasıdır. Mübarek üç ayların üçü de, tatlıcılar panayırında sergilenmiş bir tatlı çeşitleridir. Ayrı ayrı, tatlıların üçünden de tadın, hayata ve ahirete faydaları vardır. Recep ayına has bir ibadet var veya yok demek hiçbir hocanın hakkı olmasa gerek. Çünkü, hiç bir ibadet ne lüzumsuz, ne de zararlıdır! Ramazan orucu dışında farz olarak hiçbir oruç mukayyet değildir... Ramazan’ın kazası da aynen farz olarak üzerinizden düşmez. Recep ayında da oruç tutmanız çok sevablıdır, hiç olmazsa pazartesi, perşembe günleri tutun. İsterseniz Hazreti Davud Peygamber  gibi bir gün yiyin bir gün iftar edin. Bol bol kaza ve teheccüd namazları kılın, gücünüzün yettiği kadar sadaka verin. Hiçbirisini yapamazsanız, bari şu aşağıdaki hadis mealindeki tavsiyeyi olsun yerine getirin... “Her kim Recep ayında dilini temiz tutar yalan, gıybet, fitne, dedikodu gibi şeylerden korursa Allah ona Münker ve Nekrin sorgulamasında yardımını ve hüccetini telkin eder.” Tüm mübarek günlerinizi tebrik ediyorum. Allah’a emanetsiniz.   Dipnotlar *Hata ve günahlara karşı sağır manasınadır. **Tevbe Sûresi, 36. *** Bakara Sûresi, 222: (Allah mutlaka tevbe edip temizlenenleri sever.) **** Receb-i Şerif Risalesi, Arifan Yayınları Baran Dergisi 583. Sayı

Asklepios ve Horoz Borcu (3)

Bir önceki yazımızda Asklepios ve Gorgon canavarları üzerinden kadüse sembolizmine yol bulmuştuk. Saçları yılan suretinde olan Gorgon canavarının sağ ve sol damarlarında bulunan zehirli ve şifalı (panzehir) kan üzerinden de kadüsedeki asanın etrafında dolanan iki yılandan birinin zehir, diğerinin ise panzehir sembolizmine yol verdiğini, bunun da kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs ile ilintili olabileceği kanaatine varmıştık. Bu çerçeveden olarak da, İBDA Mimarı Mütefekkir Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’ndan şöyle bir not düşmüştük:  “Kan, “ruh, hayat ve nur”un Heba yönünden tab’ıdır; görünen âlemin madde ve mânâda kanadı… Alak: Kan. Kızıl veya koyu uyuşuk kan. Yapışkan ve ilişken nesne. Bir işe başlayıp devamda olmak. Bir şeye ilişip tutunmak. Aşk ve muhabbet eylemek… Alâka: İlişik, rabıta. Gönül bağlama. Sevgi. Taalluk. Münasebet. Malikiyet. İrtibat. Tasarruf. Hisse… Alâka, edebiyatta, bir kelimenin hakiki mânâsından, kasdedilen bir hakikate köprü olarak “mecaz” kullanımıdır.”(1) Bu yazının muhtevası, yukarıdaki not çerçevesinde şekillenecektir. İBDA Mimarı’nın Furkan -Lûgat-ı Salihûn- isimli eserindenL2) Dem: Kan: 44… Tedaisi, “İnsan bir damla kan, bin kaygı!” Leda: Beden: 44… Tedaisi, “İnsan kâinatın özü ve hülasasıdır!” Vahl: Sıvı çamur. Balçık: 44… Tedaisi, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın bedeni çamur veya balçıktan yaratılmıştır. Düm: Kuyruk: 44… Tedaisi, “Kûn”, yani “Ol!” emrine muhatab, dolayısıyla da dünya ve ahirete bakan yönüyle anlam kazanan acb-üz-zeneb veya us’us denilen kuyruk sokumu kemiği! Lazez: Yapışmak: 44… Tedaisi, alak ve alâka! Meab: Dönülecek yer. Sığınılacak yer. Melce’: 44… Tedaisi, Mutlak Ölçü ile sabit olduğu üzere, Allah’tan geldik ve dönüşümüz yine O’nadır. Topraktan yaratılan beden yine toprağa iade edilir. Toprak, hak mânâsınadır. Mudarib: Dövüşen. Birbirine vuran: 44… Tedaisi, insanda kalb hakikatinde bitişik olan ruh ve nefs arasındaki mücadelenin cemiyet meydanında mümin ve kâfir arasındaki mübareze olarak belirmesi!.. Mübareze: (a. i. bürûz’dan.) : Cenk, kavga, uğraşma. Meydân-ı mübâreze: harb meydanı… İki düşman taraftan çıkan birer kişinin çarpışması… Tedainin tedaisi, kıyamet öncesi büyük savaş olarak tavsif edilen Mehleme-i Kübra ve Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm ile Deccaliyet arasındaki kavga/savaş!.. Tedainin tedainin tedaisi, Telegram ve Ölüm Odası! Not: Âdem (ve Adem)… Varlık (ve yokluk!)…  (veya A) ve dem… Okunuşu “Elif”, Arapça yazılışı ise “Ayın” ile olan Adem’deki “A”, nezaketi andıran inceltme işaretinden feragat edildiğinde, yani “kaba” veya “ham” bir tabir kullanıldığında, lügatte “vücudun zıddı”, “yokluk, olmama, bulunmama” ve “fakirlik” mânâsınadır. Nezaketin zirvesine taalluk eden veçhesiyle, “insan, ilk insan ve ilk Peygamber (A.S.)” olan Âdem kelimesindeki “” ise, lûgatta “1928 senesinde alınan Türk alfabesinin “a” harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir… (Arapçada dal ve mim harfi ile yazılan ve ebced değeri 44 olan) Dem ise, Arapça lügatte “kan”, Farsça lügatte ise “nefes”, “soluk”, “ağız”, “nazar”, “an, vakit, saat”, “koku”, “kibir, gurur”, “âli, yüksek” ve “körük” mânâsınadır. Âdem kelimesindeki “” harfi üzerinden bir değerlendirme yapmak icab ettiğinde, Türkçedeki “a” harfine yakın sesi veren Osmanlıcadaki “Elif” ve “Ayın” harfleri olduğuna yukarıda değindik. Ebced değeri 121 olup, Arapça lügatte “ munis, sahib, dost” mânâsı bir yana, ebced değeri 111 olan Elif (Elf) kelimesinin Ülfet’den tevarüs ettiğini ve bunun da “bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirildiğini” söyleyelim. Bu arada, Arapça Elif harfinin ebced değerinin 1 (Bir) olduğunu da burada hatırlatalım ki, Âdem kelimesindeki “” ile “Dem” arasındaki ilişki ortaya çıksın. Bu çerçeveden olarak, Elif harfinin ebced tevafukları aşağıdadır. Bu bilgiler, yine İBDA Mimarı’nın Furkan -Lûgat-ı Salihûn- isimli eserinden derlenmiştir.(3) Elif: Munis, sahib, dost: 121… Tedaisi, Allah ve Sevgilisi!... Tedaisi, Mutlak Ölçü ile sabit olduğu üzere, Allah, insana kendi ruhundan üflemiştir. İnsan bedeni topraktan yaratılmış, ruhu ise Allah’ın nefesinden! Subhan: Allah: 121… Tedaisi, İnsan Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Sülal: İshal olmak: 121… Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın cennetten getirdikleri üç şeyden biri de Ud kokusudur. Ud kökünden elde edilen Ud-i hindî mushil ilacı olarak da kullanılmaktadır. Alak: Sakız: 121… Ruh, insanın kanında yuvalanmıştır! “Kansız!” derken “ruhsuz!”, “ruhsuz!” derken de “Allahsız!” denilmek istendiği malumdur… Dem (kan) ve Elif (Allah), Âdem’de ünsiyet hâlindedir! Kıptî: Çingene: 121… Hurşid: Güneş. Afitab. Hur. Mihr. Şems: 1120= 121… Tedaisi, hurus, hüsrev, horoz, hükümdar, melik, mâlik; “Mâlik-ül mülk” olan Allah ve onun halifesi insan!.. Tedainin tedaisi, “Abdülhakîm Koltuğu” ve Büyük Doğu-İBDA! Kilisa: Kilise: 121. Hinduvane: Kavun, karpuz: 121… Tedaisi, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm Cennetten dünyaya sürgün edildiğinde Hindistan’ın Serendib Adasına indirilmiştir… Ud-i Hindî, Hindistan’dan dünyaya yayılmıştır… Ve üçüncü bin yılın yenileyicisi olacak olan Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm’a yataklık eden/edecek olan İkinci bin yılın yenileyicisi İmam-ı Rabbanî Hazretleri Hindistan bölgesinde hayat sürmüştür. Masik: Yapışkan. Zabteden, istila eden, tutan: 121… Tedaisi, Allah tarafından zabtedilen insan!.. Tedaisi, Üstad Necip Fazıl’ın, Zindandan Mehmed’e Mektub isimli şiirinde, “Beni Allah tutmuş, kim eder azat?” mısraı!.. Tedaisi, insana zindan olan dünyadan Allah Resûlü vasıtasıyla Allah’a bir yakarış!.. Bu yakarışın temelinde ise, Allah’ın kendisine yüklediği yükün altından kendisini ancak ve ancak Kim’in azat edebileceğine dair soru şeklinde bir mânâ saklıdır. Kim, “Ben Kimim?” diyen!  Semmak: Balıkçı: 121… Tedaisi, Hazret-i İsâ Aleyhisselâm’ın “balık avcısı” olarak zikredilmesi! Ma’tab: Helak olacak yer: 121… Tedaisi, dünyanın bir imtihan sahası olarak görülmesi ve bunun neticesinde de, bir kısmı cennetlik olsa da geri kalan pek çok insanın cehenneme sürüklenmesi! Asl: Temel, esas, kök. Bidâyet. Mebde’. Hâlis, sâfi. Haseb ve neseb. Zaten, en ziyade: 121… Tedaisi, “İstikbâl İslâmındır”, dolayısıyla da istikbâl köklerdedir… Tedainin tedaisi, İslâm, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm ile başlamış, Allah Resûlü ile kemale ermiştir. Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm’ın Hazreti İsâ Aleyhisselâm ile buluşmasından sonra da son bulacaktır! İBDA Mimarı’nın “Ben Kimim?” ve “Âdem Kimdir?” sorusu üzerinden bir dünya görüşü örgüleştirmesine dikkat! Ebced değeri 45 olan ve lügatte “insan, ilk insan ve ilk Peygamber (A.S.)” mânâsında olan Âdem kelimesinin ebced tevafuklarına gelince, onu da yine İBDA Mimarı’nın Furkan isimli eserinden verelim: (4) Edm: Üns tutmak. İttifak etmek, birleşmek. İslah etmek: 45… Tedaisi, Âlemlerin Rabbi olan Allah, topyekûn kâinatın özü ve hülasası olan insan ile ünsiyet hâlindedir. Amed: Gelmek, geliş, vürud eyleme: 45… Tedaisi, Hazret-i âdem Aleyhisselâm’ın hatası sebebiyle Cennetten halifeliği görünsün, zâhir olsun diye dünyaya sürgün edilişi, gelişi, inişi! Adam: İnsan. Erkek kişi: 45… Tedaisi, “sin, iki kişi” demektir. Hazret-i Havva Annemiz, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır… Tedainin tedaisi, Büyük Doğu-İBDA! Dâm: Tuzak, ağ, hile: 45… Dünya, imtihan yeridir. Demg: Başı dimağa erişinceye kadar yarmak. Dimağa vurmak. Güneşin sıcaklığı dimağa tesir etmek: 1044= 45… Tedaisi, Kundalini Yoga’da açık edilen kuyruk sokumundan başlayıp kafanın tepesinden sonsuzluğa açılan çakralar! İhale: Bir işi birinin üzerine bırakma. Bir hâlden diğer hâle dönmek. Arttırmaya veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en münasib bulunan bir istekliye vermek. Zayıf addetmek. Muhal söz söylemek: 45… Tedaisi, Dağa, taşa vs. teklif edilen İlâhi misyon yükünün cahil ve cesur olan insan tarafından üstlenilmesi!.. İhale insana kalmıştır! Mih: Ulu, büyük. Azim, kebir: 45… Tedaisi, varlık bütünü içerisinde insanın kâmil varlık olarak belirmesi. Hem: Birlikte, beraber: 45… Tedaisi, Allah ile beraber olan insan! İbibik: Çavuş kuşu: 45… Tedaisi, kısaca horoz borcu! Not: Âdem: İnsan, ilk insan ve ilk Peygamber (A.S.): 45… 4+5= 9… Tedaisi, Üstad Necip Fazıl’ın en çok sevdiği rakam 9’dur… Tedainin tedaisi, İBDA: Benzersiz oluş: 9… Son olarak, lügat mânâsı “1000” ve “bin adet şey vermek ve ünsiyet etmek” olan; ebced karşılığı 1 (Bir) ve sayısal değeri ise 111 olan Elf kelimesi karşılıkları üzerinden ve yine tedailer çerçevesinde birkaç bir şey söyleyelim. Elf: 1000. Bin adet şey vermek ve ünsiyet eylemek: 111… Tedaisi, insan Allah’ın halifesidir. İns: İnsan: 111… Tedaisi, Rahmân Sûresi’nin 3. âyet meâli: “Yarattı insanı”… Not: Yukarıdaki âyet çerçevesinde, İBDA Mimarı Mütefekkir Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun Esatir ve Mitoloji isimli eserindeki beyanı: “3. âyet meâli: YARATTI İNSANI: 923. “Cumhuriyet’in kuruluşu: 1923. “KÜLTÜR DAVAMIZ isimli eserim: Bu kitab CUMHURİYET sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakebesi eseridir.- Necip Fazıl. “UFUK İLE HAFİYE: (Tilki Günlüğü’nün alt başlığı): 923. “Cem-i Ezdad: Birbirine zıd olan şeylerin bir arada bulunması: 923.”(5) Notun notu: İBDA külliyatından öğrendiğimize göre, meâlen, “insan, kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs kutuplarından birinden birini gerçekleştirmek üzere dünyaya gönderilmiştir.” Niçin mi? Allah’ın Halifesi olduğu açığa çıksın diye… Bu çerçeveden olarak, insan, fert planında, diğer bir ifadeyle de beden sahasında (savaş meydanı!) ruh ve nefs olarak varoluş mücadelesi içerisinde hayat sürerken, cemiyet meydanında da mümin ve kâfir olarak varoluş mücadelesi sürdürmektedir. Tam da bu noktada söylenecek söz, İBDA Mimarı’nın yukarıda altını çizdiği husustur ki, o da şu: Nasıl ki, “topyekûn kâinatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Allah Sevgilisi” bütün varlıkta “ferdin hakikati”ni (Hakikat-i Ferdiyye) temsil ediyor ve yine nasıl ki, “Mutlak Fikir” olan Kur’ân-ı Kerim Allah Resûlü’nün nefsine delalet ediyorsa, aynı şekilde, yaşadığımız yeni zaman ve mekânda “fert hakikati”ni, “İslâma Muhatap Anlayışı yenileyen adam” sıfatıyla temayüz eden Büyük Doğu Mimarı Üstad Necip Fazıl’ın şahsında İBDA Mimarı temsil ediyor ve Büyük Doğu İdeali, İBDA Mimarı’nın nefsine delalet ediyor. Böyle bir analoji cesareti, içinde yaşadığımız yeni zaman ve mekândan mütevellid, “baş ve son” esprisi/hakikati üzerinden gösterilebilmektedir... Diğer taraftan, cemiyet meydanında mümin ve kâfir olarak beliren varoluş mücadelesine ise en mütekâmil örnek, Ebu Cehil’e denk bir noktada tezahür eden Ahbes-i lâin üzerinden, “Cem-i Ezdad” esprisi/hakikati çok şey söylemektedir. Bütün dünyanın mavi renge boyanmasının yolunun açılacağı bir merkezde cereyan eden hadiseler başka türlü izah edilemezdi. Bunun böyle olduğuna delil ise, yine Esatir ve Mitoloji’deki beyandan: “Cumhuriyet’in kuruluşu: 1923=924. “Salih Mirzabeyoğlu Hükümdar’dır: (Tilki Günlüğü’nde, altında Üstadım’ın ismi bulunan yazı –rüyâ, aynı zamanda 31 Temmuz gününün başlığı):1923= 924.(6) Nas: İnsanlar: 111… Tedaisi, mümin ve kâfir! Ma’: Yeryüzüne yayılıp döşenmek: 111… Tedaisi, Mavi ve Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm! Salik: Bir yolda giden. Bir tarikat yolunda olan: 111… Tedaisi, Nakşibendî tarikatinin en büyüklerinden biri olan İmam-ı Rabbanî Hazretleri ve onun yazdıklarını kabul edecek olan Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm! Lâf: Konuşma, tekellüm. Söz, lakırdı: 111… Tedaisi, insanı insan yapan en büyük özellik, “konuşan nefs-nefs-i natıka” oluşudur. Ruhun isimlerinden biri, “Kelme-i ehem- sözün öne alınışı”dır… Tedainin tedaisi, Üstad Necib Fazıl’ın İBDA Mimarı’nı Takdim eden yazısı! Udmus: Karanlık: 111… Tedaisi, İBDA Mimarı’nın şifahen söylediği, “2005 sonrası kapkaranlık!”… Tedainin tedaisi, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın cennetten getirdiği Ud kokusu ve bu kokunun Hindistan’dan dünyaya yayılışı!.. İmam-ı Rabbanî Hazretlerinin Hindistan topraklarında neşv ü nema buluşu ve Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm’a yataklık edişi!.. 2005 sonrası kapkaranlık olan dünyada ud kokusu hâkim!.. Zıdk: Sıdk, doğruluk: 111… Tedaisi, Nakşiliğin Allah Resûlü’ne bağlandığı nokta hâlinde, Sıddıkıyyet makamının sahibi Hazret-i Ebu Bekir ve Mağara dostluğu!.. İnsanî sırra yataklık eden Sevr Mağarası ve yine insanî sırrın yuvalandığı mekânda Sevr Antlaşmasına yol verilmesi! Vekkad: Aydınlık, ışıltı, parlaklık: 111… Tedaisi, “Mavi ışık”, “Üç ışık” ve “sabahın aydınlığını haber veren” ve aynı zamanda “namaza çağıran horoz!”… Tedainin tedaisi, “Akl-Akıl, izân, basiret. İp. Ölüm: 200: Ebu Süleyman-Halid bin Velid ve Velid bin Halid Hazretleri’nin “Horoz-Kabadayı” lâkabı”… “Hurus: Horoz: 866: Husrev: Hükümdar, şâh”… “ARAB-İz süren. Tabirci: 272: HÜKÜMDAR. (Levha: 31 Temmuz 1992… Sevilay Şadoğlu Hanım, “Salih Mirzabeyoğlu Hükümdardır!” diye bir yazı okuyor… Yazının altında da, yazının sahibinin imzası: Necib Fazıl)”   Dipnotlar 1-Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası B-Yedi, -Matla’ Beyitler-, İBDA Yayınları, İstanbul, 2014, sh. 515-516.. 2-Salih Mirzabeyoğlu, Furkan –Lugat-ı Salihûn-, İBDA Yayınları, İstanbul, Sh. 64-65. 3-Salih Mirzabeyoğlu, Furkan –Lugat-ı Salihûn-, İBDA Yayınları, İstanbul, Sh.201-202. 4-Salih Mirzabeyoğlu, Furkan –Lugat-ı Salihûn-, İBDA Yayınları, İstanbul, Sh. 65-67. 5-Salih Mirzabeyoğlu, Esatir ve Mitoloji, İBDA Yayınları, İstanbul, 2010, sh. 15. 6-Salih Mirzabeyoğlu, a.g.e., sh. 15. Baran Dergisi 583. Sayı

İslâm Milletleri Türkiye’de Kavuşurken -3. Arapça Kitap ve Kültür Günleri Etkinliği Vesilesiyle-

Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen 3. Arapça Okuma ve Kültür Günleri etkinliği, üç kıtanın Müslüman ülkelerinden gelen ilim adamlarının katılımıyla sona erdi. 2-11 Mart tarihleri arası İstanbul Üsküdar’da bulunan Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bu etkinlikten azami ölçüde istifade etmeye çalıştım. Etkinlikle ilgili notlarımı paylaşmadan önce kısa bir giriş yapmalıyım: Türkiye, halkı Müslüman tüm ülkelerin kalpten dua ve temennilerine mazhar ülke olarak gün geçtikçe daha büyük ümitlerin ilgi odağı haline gelmektedir. “Gönül coğrafyası” dediğimiz İslâm topraklarından gelip, duygu ve düşüncelerini Anadolu kıtasının emniyet ve selameti içinde ifade imkânını bulmak ve paylaşmak, 3. Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ne katılan coğrafya insanımızın da dillendirdiği ayrı bir imtiyaz ve memnuniyet oldu. Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarından katılan çeşitli alanlarla meşgul ilim adamları, hazırladıkları metinleri paylaşırken büyük heyecan ve samimiyet gösterdiler. Türkiye’den büyük ümit ve aksiyon bekledikleri her hallerinden belli, genelde Arapça konuşan katılımcılardan güzeller güzeli Arap lisanını dinlemekse istisnai bir keyif ve lezzetti. “Resmi tarih”in insanımıza dayattığı Arap imajı bir kez daha etkisizleşirken, gücünü samimi pratiğinden alan hasretli bir iklimden geldikleri anlaşılıyordu. Üç kıta insanından gelen selâm ve itibar yanında, etkinlik boyu birçok konuşma metninde ismi rahmet ve minnetle geçen Sultan Abdulhamid, besbelliydi ki heybetinden zihinlere açık işaretler çakıyordu. Bu hissiyatı selâmlayıcı, anlayıcı ve gayesine ulaştırıcı olması beklenen misyonuyla Türkiye, işte bu iklim ve zemine merkez hüviyetiyle, gereken hareket ve hamle kabiliyetini daha güçlü ve süratle göstermek borcundadır. Etkinlik Muhtevasından İlk dinlediğim isim, Fransızların Afrika’da yıllar önce sömürgeleştirdiği ve Arapların “sahili ac” dediği Fildişi Sahilleri’nden Dr. Konati Erna oldu. “Fildişi’nde Şahsiyet ve Toplumu Muhafaza Bağlamında İslâmî Medreseler” başlıklı konuşmasında Erna, Türk insanıyla yeniden tanıştıklarını söylerken, Yüksek İmam Meclisi Başkanları Ebubekir Furfana’nın babasından bahsetti: Furfana’nın babası, oğlu Mısır’a İslâm’ı öğrenmek üzere yola çıktığında, “Oğlum, önce Allah’a, sonra size güveniyoruz. Gidin dinimizi öğrenin, gelin bize öğretin!” Etkinliğe Katar’dan katılan Dr. Ömer El-İcli, “Osmanlı Devleti’nin Arap coğrafyasında Sömürgecilere Karşı Rolü” hakkında konuşurken, “Osmanlı tüm Müslümanların devletidir. Şeyh Casım El-Sanni, Sultan Abdulhamid’in izin ve rızasıyla Katar’ı kurmuştur. Nitekim Abdullah bin Faysal da, Musul’da evsiz yaşarken Sultan Abdulhamid’in himmetiyle reis oldu. Osmanlı olmasaydı Arap aşiretleri birbirini yiyecek kadar ileri gitmişlerdi” dedi. Arnavutluk’tan gelen ve ülkesine adını veren Albani’nin torunlarından olduğunu ifade eden Prof. Dr. Adriyatik Deryai, Osmanlı hâkimiyetinde de kaybetmedikleri Arnavut dili tabakalarını Ortaçağ’a kadar geri götürürken günümüze gelen bazı kelimelerden bahsetti: “Pambug-pamuk, kuzu-kusi, bey-beg…” Deryai, bütün Balkanlarda “Ahmed-Ahmet, Ramadan-Ramazan, Fikret-Fikrete” isimlerinin hâlâ kullanıldığını söyledi. Lübnan’dan katılan Ali Osman Ceradi ise konuşmasında, “Doğuşundan Kanunlaşma Sürecine Hanefi Mezhebi” bahsini işledi. Ebu Hanife’nin herhangi bir kitap yazmadığını İmam Hasan Ebu Ziya’dan nakleden Ceradi, Hanefiliğin ilk kitabının, “El Usul ve’l Emel” adıyla Kadı Ebu Yusuf tarafından yazıldığı ifade etti. İbn-i Hasan eş-Şeybani ise Hanefi fıkhını kaleme almış. Ebu Hanife’nin meşhur talebesi Ebu Muhammed ise Cürcaniyye adlı bir başka kitapla bu mezhebe dair kayıtlar almış. Ve daha birçok eser… Hadis-i Şeriflere Numaralarıyla Ulaşılacak Afganistan’dan gelen Naim Eşraf, dikkat çekici ve oldukça zahmetli bir çalışmadan bahsetti. Bugüne kadar bilinen tüm sahih hadislerin numaralandırılarak –Kur’an ayetlerine verildiği gibi- bir araya getirildiğini ve uluslararası ölçekte Müslümanların ilgi ve takibine sunulacağını söyledi. Mekke’de bulunan Müftiyuş-şeyh Muhammed el-Taki Osman nezaretinde, Müslüman ülkelerden hadis uzmanlarının da katılımıyla oluşturulan bu proje 2003’te başlamış. Ve alınan ortak kararla Pakistan Karaçi’deki Cami’u-d Darü’l Ulum mezunları tarafından oluşturulan heyet, binden fazla müsned hadis, 17 bin senedli, 300 bin yoldan icazet almış hadisleri bir araya getirmiş. Bu arada El-Müdevvenet’ül Camii adlı hadis külliyatının ilk cildi, 3. Arapça Kitap Fuarı’nda teşhir edildi. İlim ve Edeb, Medrese ve Zaviye Çizgisi Suriye’den katılan Mahmud Duğaym, Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi’ni tanıtırken, Katar’dan katılan bir başka isim Mahmud el-Halili, “İslâm Vakıfları ve Eğitim Arasındaki Bağ” mevzuuna temas etti. Endonezya’dan katılan Muhammed Yahya M. Harahap’ın mevzuu “İslâm Medeniyetinde Medreselerin Önemi” olurken, Dağıstan’dan katılan Şihabuddin Hüseyinov, “Dağıstan Medreseleri ve Önemli Alimleri”ni tanıttı. Etiyopya’dan Muhammmed Zeyn Nur, “Tarihteki Etiyopya Alimlerinin İslâmiyeti Yayması” hakkında konuştu. Organizasyon’da rol alan Semerkand grubundan Yusuf Alarçin, “Halidi Maarif Kurumları ve Eğitimdeki Rolü”nden bahsederken Endonezya’dan Fas’a kadar çeşitli dönemlerde inşa edilmiş bütün medreselerde Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri’nin ilim ve edebi, fıkıh ve tasavvufu biri diğerinden ayrılmaksızın metodlaştırarak İslâm medeniyetine kazandırdığına dikkat çekti. Aynı çizgiye, başka günlerde söz alan birkaç ilim araştırmacısının da vurguladığına şahit oldum. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri’nin mürid ve talebelerine verdiği talimat ve vasiyetle, coğrafyaya dağılan herkesin medreseleri tekke ve zaviye ruhuyla birleştirmek, medreseye girip ilim talebelerine dini derinliğine tahkik usûlünü öğretmek ve gelişerek gelenekleşen bu yolda Ehl-i Sünnet’in iman, ilim ve amel ölçülerini talebe-mürid dinamikliğine kavuşturduğunu öğrendim. Mütefekkir Mirzabeyoğlu’nun Eserini Hediye 3. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı ve Kültür Günleri etkinliğine eli boş gitmemeliydim. Hiç olmazsa bazı konuşmacılara birer kitap hediye etmeliydim. 22 ülkeden 300 kadar ilim adamı, araştırmacı ve akademisyenin katılımıyla on gün süren sunumlarda bazı misafir konuşmacılara Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun Başyücelik Devleti-Yeni Dünya Düzeni adlı eserinin Arapça ve İngilizcesini takdim ettim. Eser, Makedonya Üniversitesi kütüphanesine, Arnavutluk Üniversitesi kütüphanesine, Katar, Fildişi Sahilleri, Lübnan, Sudan, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, Uganda gibi ülkelerden gelen değerli konuşmacılara hediye edildi. Müellifi Mirzabeyoğlu’na selâm ve muhabbetlerinin iletilmesini isteyenler oldu. Unutmadan misafir konuşmacılarla iletişimde bana yardımcı olan tercümanlardan Ahmet Abdulbari, Muhammed Sıddık, Suriyeli Tarık Hakan, Yasin Karanfil kardeşlerime teşekkür ederim. Negatif Bir Not Doğu Anadolu’dan etkinliğe katılan bir grup medrese hocasıyla bir aradayken, farklı saatlerde gerçekleşen diğer oturumların birçoğunda rastladığım gibi, dinleyici katılımı maalesef çok düşüktü. Buna gösterebileceğim sebeblerin başında, Üsküdar Belediyesi’nin büyük ölçüde hazır bulduğu/konduğu, Semerkand-Mostar grubu ve Türkiye Yazarlar Birliği İst. Şb. Bşk. Mahmut Bıyıklı’nın ise ciddi emek ve katkısının olduğu, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesiyle büyük saygı uyandırmış İslâm milletleri arası bir faaliyetin çok da yüksek ilgi -basın dahil- görmemesi. Nice eğitim ve kültür kurum/kuruluşu, böylesi nadir bir etkinliğe sosyal organizasyonlarla dahil olmayarak müthiş bir enerjiyi berhava ettiğinin farkında mı acaba? Gereken seviyede tanıtım ve katılım fırsatının kaçmasına sebep oluş bir yana, gelen konuşmacıların da incitildiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, büyük ve donanımlı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek tecrübeye sahipken, coğrafyasında -silahlı kuvvetleri dahil- tüm unsurlarıyla hoş ve saygın karşılanıyorken, gereken hassasiyetten hiçbir surette taviz verilmemeli. “Büyük Türkiye”nin gördüğü coğrafi karşılama, merkezi nitelikte karşılık bulmalıdır. Buradaki negatif durumu da, gölgede kalmaması gereken tüm etkinlik ve faaliyetlerin değer ve şuuru adına arzedeyim.  Baran Dergisi 583. Sayı  

Değişen Şuur Seviyesi ve Simülakrlar

Post-modern kültür kuramcısı ve sosyolog Jean Baudrillard, moderniteye dair “Simulakrum” ve “Hiper-gerçeklik” adında iki kuram inşa eder. Şöyle der: “Çağdaş kültür, televizyon, film, reklam ve diğer kitlesel medya türlerinin imgelerle dolu olduğundan gerçek ile hayal ya da doğru ile yanlış arasındaki farkların ayırt edilemez bir hale gelmiş olduğunun savunur. İmgeler artık gerçekliği temsil etmemektedir; kendileri gerçekliğin yerini almışlardır. Dolayısıyla hayatlarımız simülasyonun daha önce gerçek kabul edilenle içsel ya da nedensel hiçbir bağlantısının olmaması anlamında gerçekliğin simülasyonudur. Kitlesel medyanın ürettiği imgeler ne gerçeklikten bahseder ne de herhangi bir bağımsız anlamı barındırır.” (1) Bir süre sonra bu simularkın gerçeklik hâlini alması, gerçekliği kendine uydurması durumunu da Hiper-gerçeklik olarak tanımlar. Baudrillard’ın tezini basitleştirmek istersek, iki noktaya temas ettiğini söyleyebiliriz: Birincisi gerçekliğin en iptidaî seviyeden en ulvî seviyeye kadar değişmesi ve içinin boşalması, ikincisi imge ve onun temsil ettiği gerçekliğin arasındaki ilişkinin bozulması ve “belirsiz”liğin yaşanması. Şüphesiz Baudrillard’ın bu tespit ve kuramlarının kendini belli edeceği alan beşeriyetin en hızlı ve en fazla terakki ettiği teknoloji ve makineleşme alanıdır. Ne de olsa “bir ilmin butlanı müntehasında belli olur” ve beşeriyetin bugün en fazla terakki ettiği alanlar, buralardır. Önce Sanayi Devrimi’yle başlayan makineleşme furyası kendisine hâkim bir ahlâk oluşmadığı için kendi ahlâkını üretti. Daha sonra bu ahlâkı insana dayattı ve hâkim kıldı. Duygu, düşünce ve iradi faaliyetlerden müteşekkil insanın fiilinden tüten ahlâkı, makine ahlâkı oldu. Duygu, düşünce ve iradi faaliyetleri de bu istikamette gelişti. Tabii olarak “gerçeklik” algısı da bu yönde dönüşüm yaşadı. İkinci ve üçüncü sanayi devrimleriyle birlikte elektronik ve bilgisayarlar, daha sonra da internetin hayatımıza girişiyle içinde yaşadığımız reel dünyadan farklı bir dünyanın kapıları bize açılmış oldu. Son zamanlarda geliştirilen sanal gerçeklik gözlükleri, ses sistemleri ile desteklenmiş 3D ve 7D sinemalar gibi teknolojiler bunu ileri bir boyuta taşıdı. Günümüzde, sürekli oynadığı oyunlarda veya sürekli takıldığı sosyal medya veya sözlüklerde yaşayan, şahsiyetsiz ve düşünce fonksiyonlarını yitirmiş insanlar arzı endam etmekte ve giderek çoğalmakta. Burada bir hususu da belirtelim. Günümüz fert ve toplumlarını bu hale getiren tek âmil teknoloji ve makineleşme değil şüphesiz. Bunun iktisadî, siyasî, sosyolojik, tarihî ve sair ciheti de var. Fakat yerimizin darlığı ve merkeze aldığımız fikrin dışında kaldığı için bunlara değinmiyor ve ehline bırakıyoruz. Sanayi Devrimi sonrası Batı’da büyük bir sermaye birikimi oluşması, nüfusun artışı, iktisadî teorilerin geliştirilmesi ile birlikte bu sermayenin kontrolü, dağıtımı, değerlendirilmesinin teknik açıdan nasıl sağlanacağı gündeme geldi. Bu ihtiyaca cevap vermek için ve teknolojinin de yardımıyla bankalar, sermayeyle ilgili kuruluş ve piyasalar da dönüşüm geçirdi. Öncesinde cebimizde olan kağıt ve demir paralar kartların içine girdi. Kartların içinde olan bu gerçek paralardan bankalar çeşitli yöntemlerle mal ve hizmet olarak karşılığı şaibeli “sanal para”lar üretmeye başladı ve bir tür balonlar oluştu. Adeta piyasadaki mal ve hizmetler farklı bir yapıda temsil edilir oldu. Bu temsil ve yapıysa bir tek kapalı bir iktisadçılar grubunun anladığı ve bildiği bir boyuttu. Buradaki birkaç hareketle bir insanı dakika bile denmeyecek zaman diliminde zengin veya fakir yapabilecek bir güç oluştu. Birkaç hareket diyoruz, zira bir-iki yüzyıl öncesine kadar bir insanın elinden bir malı alabilmek için didişme ve uğraş gerekiyordu. Önceleri somut malların bulunduğu pazarlar vardı; artık bilgisayar ekranlarındaki verilerden müteşekkil ve uzmanının anlayabildiği borsalar var. Tüm Amerika’da bir saatlik elektrik kesintisinin tarihinin sayılı büyük krizlerinden birini yaşatacağına dair tahminler mevcut. Ayrıca tüketim kültürünün de oluşmasıyla insanların ihtiyacı olmayan şeyleri alması ve bu şekilde kendisini daha yüksek bir sınıfta hissetme zannı anılmaya değer. Son zamanlarda ismini duyuran Bitcoin ve Ethereum gibi sanal para birimleri bu durumun bir sonucu. Bazı uzmanlara göre ise gerçek paranın hiç kalmayacağı, Bitcoin gibi sanal para birimlerine geçişin yapılacağı bir döneme doğru ilerliyoruz. Bu gerçeklik belirsizliği ve sanallıktan dolayı buhranı derinleşen insanlık sanatta da bu durumu yaşıyor; sanat neredeyse bunun bir ifadesi haline gelmiştir. Eskilerin bolca duygu, tutarlı imge ve buram buram mücerret tefekkür tüten şiir, roman, tiyatro, mimari ve sair yüksek sanatın yerini bambaşka bir sanat anlayışı almıştır. Kof aforizmalar, ahenkten yoksun düzyazıyı andırır şiirler, estetikten uzak ve neyi ifade ettiği belirsiz mimari yapılar… Keza bugün birçok sanat dalına hâkim anlayışın post-modernizm olduğunu ve post-modernizmin dövizinin de “belirsizlik” olduğunu belirtelim. Her ne kadar kalitelileri olsa da bu duruma bağlı olarak içinde yaşadığı asrın sorunlarına ilgisiz ve habersiz, poetik ve estetik herhangi bir kaygı gütmeyen, tüketim odaklı, farklı bir dünyada yaşıyormuşçasına kopuk ilerleyen ve gerçek kültür-sanat ehlince reddedilen, tirajı ve baskısı yüksek matbuat giderek yaygınlaşmaktadır. Ferdi yaşadığı sıkıntı, dert ve dünyadan uzaklaştıran uyuşturucu, alkol gibi maddelerin kullanımının arttığı ve giderek meşru kabul edildiğini de ekleyelim. Her ne kadar Baudrillard’ın simularklar ve hiper-gerçeklik kuramları içinde yaşadığımız zamana dair kıymetli tespitler yapmamızı sağlasa da, “Bütün Fikir”den mahrum tüm Batı tefekkürünün malûl olduğu “birbirinin yanlışını çıkarma” noktasından ileri gidemiyor. Belli bir zaviyeden tespit etmeye çalıştığımız bu semptomlar, dünyanın hemen her toplumunda görülüyor ve Mutlak’a dayalı bir “Bütün”ün inkılâbına kıtalar çapındaki ihtiyacı ihtar ediyor. İBDA Mimarı, insanı ve toplumu ilgilendiren tüm meselelerin insanı Mutlak Fikrin Gerekliliği tezinin önüne getireceğini söylüyor. Mutlak Fikre gereklilik “kime göre, neye göre?” gibi bir istinad noktasına ihtiyacı ifade ettiği gibi artık çağımızda “Fert mi, toplum mu?”, “Madde mi, ruh mu?” gibi son kertede içinden çıkılamaz mücerret zıtlıkların hangisini seçmeli veya bunları hangi kıvamda ve nasıl bir usulle kaynaştırmalı noktasında kendisini dayatıyor. Ancak bu Mutlak Fikir ve ona dayalı şuur “olması gereken” gerçeklik seviyesine ulaşacak ve sağlıklı bir zihin yapısı oluşturacaktır. “Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmayacağı” hakikatinden hareketle doğru düşünceye kavuşan insan doğru düşünce faaliyetini gerçekleştirebilecektir. Bu sayede imge-gerçeklik arasındaki ilişki sağlıklı bir şekilde kurulabileceği gibi her türlü belirsizlik giderilebilecektir. Tüm bu belirsizliği, madde ve mânâdaki aksaklıkları ancak eşyayı ait olduğu yere koyabilen “Hakîm” hüviyetine sahip biri ve onun Mutlak’a dayalı inşa ettiği “Bütün Fikir” zaviyesinden örgüleşmiş bir nizâm giderebilecektir. 1-Louise A. Hitchcock, Kuramlar Ve Kuramcılar –Çağdaş Düşüncede Antik Edebiyat- , İletişim Yayınları, 2.basım, İstanbul, 2015, sh.128 Baran Dergisi 582. Sayı

Haberler
Baran Lokalinde Geniş Katılımlı Bir...
Baran Lokalinde Geniş Katılımlı Bir...
Toplantıda, dergilerin yayın politikaları konuşulurken, gündemdeki önemli meseleler değerlendirildi.
FETÖ, 28 Şubat Mağdurlarına Hukuku Silah...
FETÖ, 28 Şubat Mağdurlarına Hukuku Silah...
28 Şubat mağduru Tamer Aslan, kendisine haksızlık eden hâkimlerin içeride olduğunu fakat hala davasına bakılmadığını söylüyor.
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay: “Reforma...
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay: “Reforma...
Geçtiğimiz hafta yine bazı ayet ve hadisler etrafında birtakım yorumlar yapıldı, iddialar uçuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buna tepkisi “dinin güncellenmesi gerekir” şeklinde oldu. Bu defa yeni bir “dinde reform” tartışması tırmanışa geçti. Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Baran’ın bu hususla ilgili sorularını cevaplandırdı