Son yüzyılın âlimlerinden biri olan Muhaddis Muhammed Enver Şâh el-Keşmîrî’nin İmâm Buhârî’nin meşhûr eseri Sahîh-i Buhârî üzerine yaptığı muteber bir şerh olan Feydu'l-Bârî eseri, el-Keşmîrî’nin Sahîh-i Buhârî üzerine yaptığı derslerin, müellifin iki talebesi olan Muhammed Bedr-i Âlem el-Mîrtehî ve Muhammed Yûsuf el-Bennûrî tarafından derlenmesiyle teşekkül etmiş ve Arapça olarak birkaç kez basılmıştır.

Elinizdeki tercümede esas alınan baskı ise Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye’nin bastığı (Beyrut, 1426 / 2005) 6 cildlik nüshadır

Keşmîrî talebelerine Sahîh-i Buhârî’yi ders vermeden önce dikkatli bir şekilde on üç defa hatmetmiş, bu kitabı talebelerine yirmi yıldan fazla okutmuş ve otuz kadar şerhini mütalaa etmiştir. Feydu’l-Bârî’de Sahîh-i Buhârî’nin diğer şerhlerinde bulunmayan bir takım kıymetli bilgiler mevcuttur.

Eseri benzer çalışmalardan farklı kılan yönlerden biri de hakkında ihtilaf edilmiş meselelerin ağırlıklı olarak işlendiği bir Fıkhu’l-Hadîs çalışması görünümü arz etmesidir. Gerçekten de hükümlerin hikmet ve maksatları üzerinde kafa yoran müellifin, özellikle müşkül ve ihtilaflı hadîslerle ilgili değerlendirmeleri, şerhin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Keskin tarafından titiz bir şekilde tercüme edilen eser 15 cilt olarak Tahkik Yayınları tarafından peyderpey yayınlanacaktır.

Filistin İntifadası ve Günümüzün Moğolları Filistin İntifadası ve Günümüzün Moğolları

Sipariş için tıklayınız