“Bu âciz kul, ruh ve ölüm hakkındaki bazı muteber nakilleri toplamakla şu risâleyi yazmış ki din kardeşlerine yadigâr olsun.”

Doğu Türkistan Davamız - Barış kurt Doğu Türkistan Davamız - Barış kurt

Anlaşılması en zor konulardan biri de ruhtur. Bunun için de âlimlere müracaat etmekten başka çare yoktur. Elinizdeki eser de bu cümleden olarak münevver bir âlimin eseridir.
Giridli Sırrı Paşa (1844 Girid-Kandiye-1895 İstanbul), Osmanlının son döneminin devlet adamlarındandır ve başta Tefsir olmak üzere Kelâm, Mantık, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dil ve Edebiyata dair birçok eserler de kaleme almış önemli bir Osmanlı münevveridir.

Giritli Sırrı Paşa, Rûh risalesini soru-cevap yani söyleşi tarzında kaleme almış; ruh ile ilgili eser ortaya koyan âlim ve âriflerden yararlanarak yeni bir tarz ve üslupla son derece veciz bir eser ortaya koymuştur. Onun eseri, geleneğimizde bu hususta yazılan eserlerin bir özeti gibidir.

Şamil Yayınevi’nin yayımladığı bu kitapta, eserin aslı ve çeviriyazısı karşılıklı olarak konmuştur. Böylece Osmanlı Türkçesini bilenler karşılaştırma yapabilecekler, yeni öğrenenler de takıldıkları yere bakabilme imkânı bulacaklardır.

Risaleyi yayına hazırlayan Haydar Murad HEPSEV, Sadeleştirme-Açıklama kısmında; Kuşeyri, İmam Gazali, Ragıb el-İsfahani, İbn Sina, Şehabeddin Sühreverdi, İmam Fahreddin Râzî, İmam Rabbani, Muhyiddin Arabi, ibn Kayyim el-Cevziyye, Şah Veliyyullah ed-Dihlevi, Abdülaziz ed-Debbağ, Mevlâna Halid Bağdadi, Şeyh Ali Behcet Efendi, Şeyh Abdülhakim Arvasi, Elmalılı Hamdi Yazır gibi büyük âlimlerin eserlerinden iktibaslar yaparak bu küçük ama yoğun eseri günümüz okurunun istifadesine sunmuştur.

Ruh Giritli Sırrı Paşa Kitap