Müşteri Yıldızı - Gezegeni - Jüpiter

Satürn ve Jüpiter’in 800 Sene Sonra Kavuşması Vesilesiyle Ölüm Odası B-Yedi’den Seçme Zuhal ve Müşteri Yıldızları Bahisleri -II-

Ölüm Odası B Yedi 12.01.2021, 15:48
Müşteri Yıldızı - Gezegeni - Jüpiter

Ta-Aşkın, taşkın: 10: Cübbe. Kurutma. Kurutulma... Dü-iki: 10: Beded-İki uyluk arasının geniş olması. “Müşteri yıldızı. Unsuru ateş. Simyada İBDA safhası”... Cu-Akarsu, nehir: 9: Cu-Ara emri... Ebced: 10= 1009: İBDA’... TE-tı harfi, Allah’ın “ilmi eşyayı kuşatan” anlamındaki Muhsî ismine, Da’va Cetvelinde de “Tâhir-Temiz” ismine işaret eder... Vavi: Kalb. Takva. Temiz, tahir. Allah’ın “Refiü’d Derecati” ismiyle alakalıya işaret eder... Muhsî: Hesab eden. “Sayılar, harfler, ERKAM”... HA harfi, Allah’ın HAKÎM ismine işaret eder ve HAKK ismine... Kulda sıfat HA-K ve HA-KÎM... HA-KİM?.. İşte bütün mesele, her meselenin başı, BİR olmadan iki olmaz!) [13]

*

KEF-El ayası. Köpük, kabarcık. Alınyazısı, kader. Allah’ın “Şükürleri kabul edici” mânâsına ve Derviş ebcedine tevafuk eden “Şekür” ismi ve “Kürsî” mertebesine işaret eden bu harfin en büyük ebcedi: 101: GUSTO... BE-KEF. (En büyük ebcedle): 1241: K.K.M-(Kaptan Kusto Müslüman... Hece sayısı: 7: Muhammed-Allah Sevgilisi’nin ismi, Lâtin harfleri ile M ve yedi nokta... Yevmiye: Zaruretler ayrı, ama edeb hep gözetilmeli ve hatırlanmalı, O’nun ismi yazılırken de. Üstadım, Allah Sevgilisi’nin ismini ondan öğrendiğimiz şekilde M ve yedi nokta ile yazmam hususunda “İstikbâl İslâmındır”ı okurken, benim “nokta nokta” diye belirtmem üzerine, gayet mesut: “7 nokta” dedi!”... KÜRSÎ mertebesinin bu rakam karşılığında LEVH-İ Mahfuz ve Allah’ın MUSAVVİR ismi ve Beşinci Sema “Musa Aleyhisselâm Gaybı” var; RA harfi... BE: 2+KEF: 20+RA: 200= BEKR... FARIK-“Faruk, Hazret-i Ömer’in lâkabı”: 381: RASSAS-Kalaycı. “Kalay madeni, Müşteri yıldızı ile sembollenen. Burcu Balık, unsuru su, vücutta tesir yeri ayaklar, cinsiyeti “kabul edici”, Simya safhasında “yansıtma”. Karşısında KOÇ Burcu var. Yay Burcu, unsuru ateş, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri “uyluk ve kalçalar”, cinsiyeti “müessir”, Simya safhasında İBDA, icâd. Karşısında Yengeç Burcu, gezegeni AY var... HAYA-Hazret-i Osman’ın Takva madeni: 20: KEF-Kürsî mertebesi... EFKÂR-Çok fakir. “Efkâr, fikirler, düşünceler. Fakirliği, hem günlük hayat ihtiyaçları ve hem de bâtın fenası anlamında olan Hazret-i Ali; ilim beldesinin kapısı. Allah Sevgilisi’nin Fahri”: 381: EFRAK-Çözülmüş. Çatal ibikli horoz. “Hazret-i Süleyman ve Ebu Süleyman lâkablı Hâlid bin Velid Hazretleri Hatırlanmalı!”... FEKAR: Enseden kuyruk sokumuna kadar 33 omur kemiğinin eklemlerinin bağlanmasıyla meydana gelen omurga. Amûd-i fekari de denir. Rüyada gelen mânâ: Hazret-i Ali’nin elinde kılıç diye tuttuğu Hilâl var. Zülfikâr isimli kılıcının mânâsı “fekâr sahibi”. AY, simyada gümüş sembolü, simya safhasında “çözen”... EFRAK: 321: KURTİBÎ- Hâlid bin Velid Hazretleri’nin kılıcının ismi... Son olarak, İBDA ebcedi ile “Dünya Çapında Bir Hâdise”nin hece sayısı aynı: 9: İmam-ı Rabbanî, Mevlâna Hâlid, Seyyid Abdullah, Seyyid Taha, Seyyid Fehim, Seyyid Abdülhakîm, Necip Fazıl Kısakürek-Salih Mirzabeyoğlu.) [14]

*

Portekizce, OZONE: Ozon tabakası... Zone: Kuşak. Daire. Yöre. Çevirmek. Sarmak. Kuşatmak. Bant... Kıpçak Lûgatı’nda ATF: Çevirmek. Döndürmek... O-ZO-NE: Berzah hayevanı ne? Berzah hayevanı kabiliyeti, meziyeti, armağanı. (O: “O” zamiri, kendi içinde Rabbini bilmek ve bilinen her şeyin Allah Sevgilisi’nde toplu olması bakımından, genel mânâsıyla Berzah olması yanında, sayı işareti olarak sıfır, Arabça yazılışta da bu şeklin 5 sayısını işaret etmesidir. Bir fiziki sistemi karakterize eden kuvantum sayıları meselesinde, “O-Tabakası” diye bilinen varlık durumunun baş kuvantum sayısı, N= 5 diye gösterilir... Nun harfi, Allah’ın Nur ismine, Güneş’in bulunduğu 4. Sema’ya, kendisinde VÜCUDÎ hikmet tecelli eden ve gayb perdeleri sarı olan DAVUD Aleyhisselâm’a, AY menzillerinden de “SİMAK-balıklar, bir şeyi kaldırıp yükseltecek âlet, parlak yıldızlar, iki parlak yıldızdan biri”ne tekabül eder... YEHMUR: Yeri “götüren” balık. Çok sözlü ve çok konuşan adam. Çok çalışkan ve işe cüretli kişi... BALIK Burcu’nun yıldızı MÜŞTERİ, YAY Burcu’nda da; vücutta tesir yeri, ilkinde “ayaklar-tabanlar”, diğerinde “uyluk ve kalçalar, sağrılar”. Simya safhasında, ilki “yansıtma”, diğeri “icad”... TAG: 21: YAY... Yıldızım Tag-ı “Sağr”: Müşteri... MÜŞTERİ: 956: İFRAT hâlde tecrid... MÜŞTERİ-Şira. Satın alma. İstekli. Gemi yelkeni. İki parlak yıldızdan biri: 950: DOĞUM Tarihim... Mesiha: Gümüş parçası. Saliha. İyi ve yeni yay... YAY: Y-AY. “Ye harfi, Allah’ın Rabb ismine, Adem Aleyhisselâm’ın Şeytan’la mücadele gaybı perdelerine tevafuk eden ve Ay’ın bulunduğu Birinci sema tabakasına, Ay menzillerinden kîvan-kevn, olma, var olma, mevcut, baca delikleri, berzahlar, yarlar-a işaret eder”... BE harfi, Allah’ın LÂTİF ismine, “Cinler” mertebesine ve Ay menzillerinden “Mukaddem min ed-delâl”e, yani TAKDİM’e... Lâtif: 129: Salih... Be harfinin altında noktanın “ilim” demek olması, fikirde Hakk kutbun zıddı Bâtıl kutubla mücadelemizi gösteriyor... ZOO: İngilizce, Hayvanlar demek. Hayvan, Hayevan’dan gelir, “hayat, dirilik”. Hayat, bir mânâda ölümün zıddı, diğer mânâsı arsızlığın zıddı, yâni “haya” demek... Hayat-Aslî harflerinin ebcedi: 24: Salih Mirzabeyoğlu... Kürtçe, Çiya-Dağ. “Atum, su kaplumbağası demek; Çiy tanelerinin yapraklarda damlacık ve şeylerde beyaz zerreler görünümünde olduğunu hepimiz biliriz. Suyun, nemin ona dönüşünde handiyse su ve kar hâli olan çiy, Atom altı parçacıklar dünyasında hür dolaşan ve renk enerjisi tâbir edilen bir akışkanlıkta tam da enerji mi madde mi belirsiz olan ve boyuna keşfedilmekte bulunan zerreleri hatırlatıyor. Dağ, yüksek tepeler mânâsı dışında, yara ve mühür anlamına da gelir ki, maddenin dağ cüsselerinin hakikat zirvesinin atom dünyasında bulunması, her şeyden önce kelâm vardı hakikatinin, bütün ilimlerde kılavuz rolünü de isbatlıyor. Bu kubbeden bâki kalan, hoş bir sada imiş!”: 24: Kürtçe, Bit... İspanyolca NA- Kabiliyet, meziyet, hediye, armağan: 51: MÜCEDDİD-Yenileyici. Yenileyen... HECMEC-Koç. Koç Burcu’nun yıldızı “Merih-Mirruh”, aynı zamanda Akreb Burcu’nun da yıldızıdır: 51: NEHHAT-Çalıştırılan sığır. İnce. Eşek. “Uzun zamanlar. Dil”... Mirrih: 46: Mir-Rih: Mir- Rüyâ... Hikmet-Sır: 468: Musa Mirzabeyoğlu... Necib Fazıl Kısakürek: 1417: Musa Mirzabeyoğlu): 70: İNCU-İnci. Ezel. (İncu: İn-Cu... İn: Mağara. Yüzdeki ben, Hindu... Cu: Arama, araştırma. Açlık. Akarsu)... GÜN-Haya, husye. “Kalem”. (Ezel sırrı, Ebediyen yaşanacak olan kaderimiz ve Levh-i Mahfuz’da sabit olan - dişi nefsimiz... Kalem-İlk akıl, yaradılmış olarak insanın ufuksuz yönü):70: SUD-Rengi kara olan şeyler. Kust otu. Ud-i Hindî. (SUD: SU-D... SU mertebesinin harfi SİN... DAL harfi, Allah’ın “El-Mübin” ismine, Allah Sevgilisi’nin “bâtından daha bâtın” ve “gaybın gaybı”nın perdelerine –Hakk Gaybı da denir– âit, 7. Sema tabakası mertebesine işaret eder. “Bu gaybın perdeleri lâtif yeşil” ve Ay menzillerinden “İklil-Müzeyyen Taç”tır... Müzeyyen Taç, Allah Sevgilisi’nin isimleri arasında, “Taç sahibi- Sarık Sahibi”dir.) [15]

*

ERENDİZ-Müşteri yıldızı. Eren renk. (J harfinin ebced değeri: 7: Z harfinin ebcedi... JÜPİTER. Müşteri yıldızı. Güneşten uzaklığı 5. olan en büyük yıldız, 9 uydusu bulunan... ZÜBİTER: ZÜ-BİT-ER... Sahib zirveye er; Er zirveye sahib!): 272: IRA’-Mıknatıs-Manyetik enerji... NAİKAN-Güneş’in Mayıs ayında girdiği Cevza –ikizler– Burcu’nun unsuru Hava, yıldızı Utarid –ki Başak Burcu’nda görünür–, vücutta tesir yeri Akciğer ve kollardır. 21 Mayıs 20 Haziran arası görünür. Üstadım’ın yıldızı, Utarid... 21 Nisan 20 Mayıs tarihlerindeki BOĞA Burcu, KOÇ Burcu ile İKİZLER Burcu arasındadır... KOÇ Burcu, 21 Mart 20 Nisan arası; yıldızı MERİH, AKREB Burcu’nda da görünür - 23 Ekim 21 Kasım arası): 272: RUB’-Dörtte bir. (Seyyid Abdülhakîm Arvasî: 536: Seyyid Fehim Arvasî)... SAHUR-Ayın etrafındaki hâle. Yeryüzünün gölgesi. Gece uyanıklığı: 272: RA’B-Doldurmak, efsun. Sihir yapanlar okur... AİR-Göz ağrısı: 272: SUUR-Bilezikler... ABR-Rüyâ tâbir etmek. Söylemeden bir şeyi düşünmek: 272: ENGARE-Zann. Roman. Bitmemiş iş. Tarih. [15]

*

MUŞT-Yumruk. Avuç. Bokör. (Muştzen-Boksör: 798: Menbuz-Piç. Kıvrım kıvrım. Bulut. Nesebi belirsiz. İnsan. Taha... Kut, “baht, bahş”tır; her varlık, varlık olarak, kutu içinde, kendiliğinden... İzzet Mirzabeyoğlu: 799: Müteneşşıt-Sevinç, neşat elde eden. Varlık sevinci): 740: MÜTEFEKKİR- Feylesof... SÜMUR-Gümüş. Bâtın. Saliha. Yay. Kavs: 740: MUHAMMES-Beşli. Beşgen. (Ben, Üstadım, Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık, Seyyid Fehim Arvasî, Seyyid Taha... Beş, eski yazıda sıfır şeklinde; ve sıfır, nokta ve zirve... Zirve, hem değer anlamındadır, hem de bu anlamda olmayabilen “başlangıç”... Hamke-Bit. Zirve: 73: Ceng-Savaş. Muharebe. Cihad. Çeng, el)... ZEYL- Ek, ilâve. Etek. (Ek: 21: Tag-İcad, ihtira, ibda, lider, zeki, düşünce sahibi, kalb... Allah Sevgilisi’nin, “Mehdi’yi hamil 10 süvari” hakkındaki Hadîs’e nisbetle, İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nden Seyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ne 10 kişi... Deh-On: 9... Dah-On: 10... Dü-İki. “Üstadım ve ben”: 10... Dü+Dah: 10+10= 20: Kef harfinin ebcedi. “Kürsî mertebesi ve Kamer menzillerinden Nesre’ye işaret eder”... Ibt-Koltuk. Abdülhakîm Koltuğu: 12: Dü-Dah): 740: TENASUR-Haberler birbirini tasdik etme. Yardımlaşma. Himmet etme... ÇEYREK-On, Onbir, Oniki: 234: MUSADDIK- Doğruluğu tasdik edilmiş... KAVİYYEN Me’mul-Kuvvetle beklen: 234: RECUL-Ayaklar. (Balık Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk ve Nemli, türü Birleşik, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya’da Yansıtma-Muhatab anlayış!) [16]

*

2004 tarihli baştaki rüyama nazaran Veli zât, Üstadım görünüyor; yine aynı tarihli “Münşaat- Takdim, Bayramlık” isimli ve “Bilgem” baş kahramanı o, eserim hakkında... İZZET Mirzabeyoğlu: 1789= 790: TA’YİŞ-Diri tutmak. (Yevmiye: “Biz görmüyorsak da, ölü hissetmiyor değil; mumyalamaya karşıyım!”... Yürüyen Büyük Doğu, İBDA; Üstadım’ın söylediklerimde kendini bulduğu!)... İngilizce, SAG-TAKER-Müşteri, alıcı destanı: 1612: DERVİŞ MUHAMMED... MÜNŞEAT:

1790= 791: TERAKUS-Karşılıklı raksetme. (Birlikte ahenk ve uyum sağlama!)... NASLI-HÂN: 791=

1790: MÜTEŞEMMÎ-Yürüyen. [17]

*

VAPUR-Gemi. (İngilizce, Steamer: Vapur Steamer: Site-amer... Site, yunanca “Şehir”, bizde vilâyet ve “zâhir olma”, Süryanice’de “Su” demek... Site: Yer. Mevki. Arsa, arazî. Yerleştirmek. Yerli yerine mevzilendirmek. Oturmak, oturtmak. Vazife almak, yer almak... İç âlem düzeni için... Amer: Amr, emretmek, yönetmek. Ömür. İmâr etmek. İmaret. Beylik, yönetilen yer. Mamur etmek... A’mer: Yaşlı, pîr. “Bir”... Ezelî hayvan denilen nefs; ezelle ilgili beden): 215: ZEBUR- Kendisinde “Kâmil Vücud-Kâmil Halifelik” tecelli eden Davud Aleyhisselâm’a gelen kitab. Mektub... AHVER-Beyaz yüzlü ve güzel iri gözlü adam. Manzur. Akıllı. Müşteri yıldızı. (Balık Burcu, –Hut–, unsuru su, tabiatı soğuk ve nemli, türü birleşik, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri ayaklar, simya’da “yansıtma” safhası... Yay Burcu, –Kavs–, unsuru ateş, tabiatı sıcak ve kuru, türü birleşik, yıldızı Müşteri, simya’da icâd ve ibda’ safhası): 215: TAVIR-Allah’ın Zât âlemi ile halk âlemi arasında Berzah, kader. Hareket, vaziyet, hâl. Suret, rüzgârda kurutulmuş et, fiil eseri. Bir kere, bir defa; Heba mertebesi ile ilgili “Deberan” menzili, “bozma-yapma” hatırlanmalı. Allah’ın Zât âlemi ile Halk âlemi arasında “hadd-i zât” ve fasıla... SAFİNE-Rüzgâr, yel. “Sefine, gemi”: 196: MA’FÜV-İstisna edilmiş, müstesna kılınmış... MESLUS-Deli, divane: 196: MUKIN-Yakîn sahibi... FÜSUN-Hayret verici güzellik, cazibe, büyü: 196: VEFİK-Kafa dengi. Uygun. [18]

*

DEDE KORKUT’un kitabında, Boğalarla Oğuz yiğitlerinin karşılaşmasını anlatan hikâyede, Dirse Han Oğlu BOĞAÇ Han’ın, bu ismi bir Boğa güreşinde onun alnının ortasına vurduğu yumrukla öldürmesi ile aldığı; babasının 40 adamının onu kıskanması yüzünden onlara hiç yüz vermeyerek uzak durması, kıskançların Dirse Han’ı oğlunun tahtına göz diktiği şeklinde doldurmaları ve onun da bir av esnasında Boğaç’ı okla vurması... Oğlunu arayıp bulan anasının, onu iyileştirmeye muvaffak olması, sonra kendisine bağlı 40 yiğitle, kıskanç 40 düşmanını öldürmesi; bunun üzerine durumu öğrenen BAYINDIR HAN, kendisine beylik vermiş... MEZOPOTAMYA mitolojisinde, Boğa, güç ve bereketin sembolü olarak kutsal bilinmiş. Asurlular, kanatlı Boğa tasvirleriyle, koruyucuları kastetmiş... Çeşitli mitolojilerde: ZEUS’un, Boğa şekline girerek Europa’yı kaçırdığı; Europa, aşık olduğu kadın tanrıça... Roma’da, en önemli tanrı Jüpiter’in sembolü; Jüpiter, “Müşteri” yıldızının da ismidir... İlkbahar’ın sembolü ve Güneş’i Burçlar kuşağında taşıyan... Kelt mitolojisinde, tanrıların Boğa şeklinde beden bulduğu... ESRE-Eski zamanlardan rivayet edilen hikâye ve bilgi: 706: SEVR-Öküz. Boğa. Boğa Burcu... CEZZAB-Çok cezbeden: 706: FİKİR KAHRAMANI... AKTÖR-Temsil eden, rolünü oynayan: 707: SÜGUR-Düşmana yakın hudutlar. Ön dişler, kat edenler. Ağızlar, boğanlar ve çiğneyenler... Kartal Telegramı’ndaki hâya yoksunu, bir ara harika bir söz söyledi; bir Macar atasözünde, “Ordu Tanrı’nın büyüsüdür!” deniyormuş... Bir Veli sözü: “Velilerin sözlerinden ne fayda çıkar dersen, onlar Allah’ın bir kısım ordularıdır ki ihtiyacı olanların yardıma gelir!”... ENGÜRÜS-Macar. Macaristan: 337: SAUR-Ocak. Fırın... BERF-Kar. Güzel söz. Asker. (Kol, yılan, ordu: Kuşatan... Büyü, her birinin kendi davasında Hak ve karşı tarafı bâtıl bildiği zıddının birliği kuşatanda; sır birliğinde birliğin iki zıddının cengi... Zaten “hayat kavgası” derken, de nefsimizde bunu anlatmıyor muyuz? O büyünün hakikatinde, bütün yolların çıktığı ve “La hâvle- Allah’tan başka hiçbir kuvvet ve kudret sahibi yoktur!” şeklinde, FAAL Allah var; her şeyde ona mahsus görünen kuşatandaki tılsım ve büyü, tılsımlanma ve büyülenme, insanda “aktör-taklitçi” yan, sırrını bulur oradan!): 281: SAYE-DAR-Gölge eden, gölgesi olan, gölgeli. Sahib çıkan, koruyan, himaye eden. [19]

*

Kaynak

[13] Ölüm Odası B-Yedi, 146. Bölüm

[14] Ölüm Odası B-Yedi, 152. Bölüm

[15] Ölüm Odası B-Yedi, 152. Bölüm

[16] Ölüm Odası B-Yedi, 187. Bölüm

[17] Ölüm Odası B-Yedi, 189. Bölüm

[18] Ölüm Odası B-Yedi, 190. Bölüm

[19] Ölüm Odası B-Yedi, 192. Bölüm

Baran Dergisi 730.Sayı

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Şubat 2023
İmsak 06:35
Güneş 08:01
Öğle 13:23
İkindi 16:09
Akşam 18:36
Yatsı 19:56
Günün Karikatürü Tümü