Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun alt başlığı "İmân ve İki Âlem" olan İman ve Tefekkür isimli eserinin 2. baskısı çıktı!

Mirzabeyoğlu’nun eserine Gölge Kitabevi veya Kökler kitabevinden ulaşabilirsiniz.

Kitabın takdim yazısından:

Her türlü insan faaliyeti, neticede ruhî çabaya dayanır; onun ne ifâde ettiği ve neye dayandığı ayrı mesele, imân, onun kesiksiz ve umumî sürecinde mevzuuna mahsus görünen hükümler gibi, bu sürecin merkezindedir... İmân'ı, Allah ve genel olarak Tanrı inancı niyetiyle kullandığımız için, zıddına inkâr diyoruz. Oysa, inkâr da bir imândır, –yaratıcının olmadığına imân– ve böylece imânı, imân ve inkâr kutublarıyla beraber, birinden diğerine geçiş her ân mümkün, ruhî idrak olarak görüyoruz.

Aslına veya asıl bildiğine yöneltilmek üzere, herşeyde doğrudan veya dolaylı görünen ve herşeyi kendinde toplayan mihrak duygu; muradı ve kıymeti Allah niyetine, mücerret mânâda inanmanın kıymeti, “inan da, istersen bir odun parçasına inan!” diye belirtilmiştir... Abdülhakîm Arvasî Hazretleri böyle buyuruyor.

İnanma, Allah'a inanmak için var; ve insan ruhunun aktığı herşeyin müntehasında, varlığı hiçbir varlığa muhtaç olmayan O var... Yakîn getirdiğimiz bir hakikat: “Kâinat'ta maddî ve mânevî tek hâdise ve fiil tanımıyorum ki, Allah'tan haber veren büyük telgraf şebekesine bağlı olmasın. Bütün istikametler Allah'ın; nereye sapsan ona dönmüş olursun!”... Üstadım böyle buyuruyor.

İmân, akıl işi değildir, akılsızlık işi de değildir; ona, göründüğü yerde, aklın “ruh” anlamı bâki, “imân aklı” da diyebiliriz. O doğrudan biliştir; ve kendi nasibi içinde, dinî veya dinî olmayana bakar... “Dinî”den kasıt, asıl; yâni İslâm. Saf ve pür bedahet hâlinde bir bilişle imân yanında, düşüncede kendini aşma kabiliyeti vardır; insan, KUŞATAN'ı kavram yoluyla değil, varoluşan KARAR ve İMÂN'la tanır. Herşey bir nasib ve vesile meselesi.

Kitabın içindekiler

I. LEVHA İMÂN VE İSLÂM
İtikad ve İmân
İmân
Din Bir – Şeriatler Ayrı
İmân Etrafında
İmân ve Usûl
İmânın Mahiyeti – (İmâm-ı Azâm’dan)
İbadet
İmân – İrfan – İkrar
Ruh ve Beden
Beden
Nefs
Kalb
Beyin – Dimağ: Zihin
Görme
Hafıza
İrca’
Hatâ
Kendinden Zuhur
Bilgi ve Varlık
İlim ve Marifet
İlim ve Tefekkür

II. LEVHA ŞAHSİYET VE MÜTEÂL (AŞKIN) OLARAK ŞUUR
Saf Şuur
Husserl’in Fenomenolojisinin Kritiği
Kalbin Yolu
Bedahet İdrakı – Acz İdrakı
Herkesin Bilebileceği
Allah Kelâmı – İnsan Kelâmı
Berzah
İki Âlem ve İlâhî Âlem
Allah’ı Bilmek
İmân’ın Hakikati
İmân Kategorileştirilemez
Müteal Varlık
Fenomenolojik Metodun Aslı – Esası
Halk – İnsan – Hak
Saf Şuur – Ben Nerede?
Hakikî Marifet
Saf Şuur – Halihazır Şuur
Boşalmak
Allah’ı Bilmek
Hakkelyakîn Bilmek
Nakşından Nakkaşa
İmân
Tefekkür
Kendini Bilen – Bilinen
Aşk – Suret
İmân Mânâ Âlemi’nden
Mekânsızlık
Eşya – Nesne
İslâm Tasavvufu ve Dünya İrfan Yemişi
Saf Şuur – Basiret
Sebeb ve Müsebbib (Vücuda Getiren)
Halk Âlemi
Tecrübeyle Sabit
Emr ve Varlık
Hakikat Birdir
İnsan
İki Varlık Tarzı
Fenomenolojik Bilgi Teorisinin Kısa Bir Tasviri
His ve İdrak
“Düşünceye Dalma”
Bütün – Parça – Hisse
Şuurun Yeri Neresidir?
Şuur Nedir?
Hayâlî Keşif – Misâl Âlemi
Hasse – Mümeyyiz Kuvvet – Akıl

III. LEVHA İRADE DAVASI
Allah’ın Dilemesi
İrâde
İrâde Davası I
İrâde Davası II
İnsanda İrâde
Hür İrâde – Kader
Hür İrâde – “Kötü Kader”

IV. LEVHA DÜŞÜNCE (SIR VE PROBLEM)
Felsefenin Akibeti
Çeşitli Bilgilerdeki Metafizik Problemler
Varlık ve Varoluş
Akıl ve Akıl
Form Olarak Varlığın Düzeni
Bilgi – Obje – Süje
Hakikat ve Doğruluk I
Anlamak
Hakikat ve Doğruluk II
Paradoks ve Hakikat
Mahiyet
İzâfi – Nisbî – Taallûk
Düşünce Zâhir Olmadır
İyi – Güzel – Doğru
Fenomen – Nomen
Gerçeklik Nedir?

V. LEVHA HALK ÂLEMİ MİSTİĞİ
Fred Alan Wolf’la
Gordian Düğümünü Kesmemek
Şuur ve Madde
Nisbî
Şuur ve İdrak
Ayniyet
Mekanik Dünya ve Şuur
Parçalanmamış Bütünlük
Fizik Tabiat
Müdahil İnsan
Eratostenes
Yeni Bir Gerçeklik Görüşü – (Graham Dunstan Martin)
Şuur – Madde – Ruh
“Madde” Hipotezi
Işık – Madde – Enerji
Doğru ve Yanlış (Matematikî Metodun Krtiği)