Müşteri Yıldızı - Gezegeni - Jüpiter

Satürn ve Jüpiter’in 800 Sene Sonra Kavuşması Vesilesiyle Ölüm Odası B-Yedi’den Seçme Zuhal ve Müşteri Yıldızları Bahisleri -III-

Ölüm Odası B Yedi 19.01.2021, 14:35 19.01.2021, 14:41
Müşteri Yıldızı - Gezegeni - Jüpiter

KÜTLE, belli bir HACİM içinde en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen moleküllerin birbirlerini çekim gücü fazla oldukça çoğalması-yoğunlaşması, çekim gücü zayıfladıkça seyrekleşmesi ve yoğunluğunun azalması ile AĞIRLIK’ı da bu şekilde belirendir; aynı hacimdeki iki kütle arasındaki fark da böyle doğmakta... Hacimleri farklı ve kütleleri aynı cisimler meselesi de... “YENGEÇ Bulutsusu’nun merkezinde, yarı çapı 30 Kilometre olan ve sanayide kendi etrafında 30.2 –Otuz On’da İki– kere dönen bir NÖTRON yıldızı vardır; ve kütlesi Güneş’e yakındır!”... NÖTRON-Fizik ve kimyada atomun yüksüz parçasıdır; hâni elektron, proton ve nötron: 712: İSHAN-Isıtma, ısıtılma. Kızdırma veya kızdırılma. (Levh-i Mahfuz ve Heba mertebeleri arasında bulunan Tabiat mertebesinin, Allah’ın yaratmada iki âleti, “sıcaklık ve soğukluk” olduğunu biliyoruz!)... ESNAH-Kökler, menbalar, menşeler, asıllar, esaslar: 712: İHLAF-Su aramak. Şeri’a. Yerine halef etmek. Kılıç çıkarmak –Nur vermek– için elini uzatmak... YESRİB-Medine’nin Müslümanlıktan önceki ismi: 712: BURSA-Abdülhakîm Koltuğu’nun yan mermerleriden birinde yazılı... SÜPER NOVALAR denilen sönmüş yıldızlar; NÖTRON yıldızları... İngilizce, SUPER-Süper. Önemsiz rollere çıkan oyuncu. Zayıf. Akışkan. (Super: Su-Per... Ab: Su. Işık. Nur... Per: Kanat... Zayıflama, kemmiyetten keyfiyete doğru, yâni kemmiyet cihetiyle bakınca, maddeden insana zayıflama ve insanda kendinden önceki bütün lâtiflikleri kendinde toplayan kafa ve “asgaran- kalb ve dile”, nihayet Kâinat’ı kendi için kılan bir öz güç anlamına gelir; kendinin ve Kâinat’ın sırrını saklayan... Per: Kanat. Kol. Kendine çeken... Mitoloji’deki “Nympha”lar-Su perileri, şiirde “güzel kız-güzel kabul edici”, biyoloji’de kurtçuk safhasından çıkmış fakat henüz tam gelişmemiş, –henüz tam fail ve zahir olmamış istidad– böcek, insanda çocuk hikmeti): 269: SUPER-“Üstün, üzerinde, fazlasiyle” mânâsında... HAYRAN-Takdirkârlığından dolayı şaşa kalmış. Çok takdir etmiş, hüküm vermiş. Hayrette olan: 269: MİHRAK-Çok hareket eden. Hareket âleti. Karıştıracak nesne... ERSAH-Kurt. Zayıf adam: 269: CENİVER-Sırat köprüsü. Sırat-ı Mustakim... NOVA-İngilizce, “birden parlayan yıldız”: 63: NUVA-Almanca, “yeni, geçen yıldız. Tecdid, yenileme”... İngilizce NOVEL-Yeni. Yeni çıkmış yıldız. Yeni parlayan yıldız: 103: NOVELA-Roman. “Engare: Roman, hikâye. Tamamlanmamış iş”... Portekiz Lûgatı’nda, NOVE: Dokuz. Yumuk. (Sema tabakalarından dokuzuncusu, “Sabit Yıldızlar” tabakasının üstü Atlas’tır)... NOVA: Kül. Zenginlik. Genişleme. Akreb... SÜPER NOVA: 272: İRA’-Mıknatıs, Manyetik... ERENDİZ-Güneş’e 5. yakın ve en büyük, 9 gezegeni olan müşteri yıldızı. (Süpernova, ömrün sonuna doğru devasa bir patlama geçiren “ağır-yoğun” bir yıldızın kalıntısıdır. Süpernova, bir kaç günlüğüne kendi küme takımı kadar parlaklık saçar ve birkaç aylığına soğur; tekrar ne zaman patlayacağı veya patlayıp patlamayacağı bilinmeyen. Geriye bir NÖTRON yıldızı veya sıcak, kor gibi parlayan bir gazın çevrelediği KARA DELİK bırakır... Patlama, birçok nükleer tepkime doğurur; Sema’da yıldızlar arası mekânı, daha sonra oluşacak yıldızların yapısında yer alan ağır kimyevî metallerle zenginleştirir. Süpernovalar, Güneş oluşmadan önce var olan... Gök bilimde, “kendi aralarında hidrojen ve helyum gazı dışındaki bütün maddelere, metal” denir; patlama sırasında yıldızın Gökyüzü’ne saçılan parçaları arasında, “bakır, altun, kurşun, uranyum” vesaire, bulutsuda toz hâlinde... Gezegenler de, hidrojen ve helyum dışındaki maddelerden... “Benim vücudumdaki karbon, azot, oksijen” vesaire atomlarının çekirdekleri, belki de artık var olmayan bir yıldızın içinde mi oluştular?”; evet çeşitli yıldızlardan gelmiş... ATLAS tabakası, Burçlara hisselerini veren Allah’ın yaratma mahalli; ATLAS’ın diğer mânâsı, “yıpratmalar, eskitmeler”... “Burçlara hisselerini veren” ve “eskitip, yıpratma”: Her ikisi de hareketin eseri... Sema tabakalarının, onları belirleyen yıldız ve gezegenlerden önce olması, eskimeden önce eskinin olmasını gerektirmez mi? TALS: Su akmak... TALS: Mahvetmek... ATLAS, bunların çoğulu... YENGEÇ-SERETAN-NATH diye anılan Burc’un unsuru Su, türü “Enerjik Hareketli Önemli”, cinsiyeti “Dişi-Kabul edici”, simyada “Çözme- Dağıtma-Bozma” safhası... AY’ın, tozların çarpışması ve birleşmesinden meydana gelen parçalar, sonra onların birleşmesinden meydana gelen kütlesi; onda, “yaratma, atlas ve atlas”ın hünerini görüyoruz. Bütün Sema varlıklarının ona teveccühü, –Kamer menzillerinin düzenlediği hayat– ve topyekün Kâinat’ın en yüksek varlığının “insan” olduğunun kabulü, Süpernova ve Karadelikler bahsinde de onsuz düşünülemeyeceğini göstermekte: Ayın Dünya etrafında devrini belirleyen, Allah’ın ismi, Mertebe ve Sema tabakaları, Menzilleri belirleyen 28 harfli şifre; “Kabli-Apriori- Peşin Kabul” metoduyla, bizim her mevzuda her materyali kendisinin terazisine vurmaya çalıştığımız... MÜŞTERİ yıldızı; vücutta tesir yeri “Kalça-But-Bacak-Canın kemiren gizlisi” Yay Burcu ile, vücutta tesir yeri “Ayaklar-Amel-Yürüme-Yolu isbatlama” olan Balık Burcu’nda, her ikisinde de birleşik olarak bulunur... Erendiz-Müşteri yıldızı’nın 9 gezegeni vesilesiyle, yıldızdan kopma yanında, gaz ve bulutsu yoğunlaşmalarından meydana gelen gezegenler meselesine ve mevzuya sadık kalarak Süper Nova ve Kara Delikler meselesinde de değinilmiş oluyor.): 272: RA’B-Doldurmak. Efsun. Talasim. (Efsun, sihir, sahir, kaya)... SAHUR-Ayın etrafındaki hâle. Yeryüzünün gölgesi. “Sultan hükümdar, yağ, ilim, kılıç”. Gece uyanıklığı, uyanıklık: 272: İKİ x KUTVANÎ ABA... Not, ATLAS: SALAT-Dinin direği namaz. Tezkiye, tebrik. Allah Sevgilisi’ne yapılan dua. İstiğfar. Rahmet. [20]

*

TEVRAT- Musa Aleyhisselâm’a inen kitab. Bardak. Göz. “İdrak”. (Musa: Müz. Tecessüm eden suretler. Derin fikirler... Musa Aleyhisselâm’ın doğduğu sene, bir rivayete göre O olabilir diye Firavun tarafından 70 bin çocuk öldürülmüş; burada zikredilen İlâhî hikmet, öldürülen çocukların yardım için O’na avdet etmesi. Yaradılışlarındaki hâl üzere ve istidatlarıyla... “Demek ki Musa Aleyhisselâm, kendisi olduğu zannıyla öldürülenlerin mecmuu sayılır!”... Çocuk hikmeti, “çocuğun büyükte ve küçükte, bilhassa büyük üzerindeki teshiri”, bu teshirdir ki, onun teshirinde olduğunu bilsin bilmesin, ana babanın ona hizmet etmesi, büyüklerin sevmesi... Bunu, Müceddid bahsinde, zamanının bütün ulema ve ariflerine, isterse içlerinde kutub olsun, gelen varidatın “Müceddid-Yenileyici” sebebiyle olması bakımından işaretliyorum... Kelimullah: Allah Sevgilisi’nin, Miraç’ta Allah ile konuşmuş olması bakımından bir ismi. Musa Aleyhisselâm’ın bir namı... Musa Aleyhisselâm’da tecelli eden hikmet, ULVİ: Buna hikmetin O’na isnadındaki sebeb, Firavun’un kavmine “Ben sizin en yüce Rabbinizim!” demesi üzerine, Allah’ın “Korkma, şübhesiz sen alâsın!” buyurması... Yevmiye: “Cins kafa muhakkak kurcalayacaktır. Mücerretlerden mücerrede geçecektir. Ulâya doğru gidecektir. Bu gidiş arasında kafanın hudutlu olması müthiş bir ıstırabtır; ve bu cins kafanın bir nevi ıstırabıdır!”... ULÂ: Birinci, ilk, evvel... Ulâ-Şanlı, şerefli kimse: 101: Gusto-Süryanice’de “yay” demek... Mesih-İyi ve yeni yay. Gümüş parçası: 123: Şariruto-Süryanice, “hakikat” demek... Gusto-“Yay Burcu, Arabça ismi Kavs, unsuru Ateş, tabiatı Sıcak-Kuru, türü Bileşik, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Uyluk ve Kalçalar, cinsiyeti Erkek- Müessir, simya’da İbda-İcâd safhası: 101: Renyo Da’ctionuto-Süryanice’de, “gelecek plânı” demek!): 1007: BED’-İslâm içinde kazılan kuyu. Başlama. İlk... ENE-Ben. (Süryanice’de, Men?: Nereden?.. Ene Men?: Ben nereden?): 1007: EBED-İstikbâl. Sonsuzluk. Halidî... Süryanice, HELMONOYO-Rüyâ gibi: 154: MEHDÎ MUHAMMED... BANKA-(Takdim yazımın başlığı, Kaptan Kusto Müslüman. “Noktalı harflerle”: 302: Derviş Muhammed-noktalı harflerin ebcedi): 154: BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ. [21]

*

KELİME-İ TEVHİD: 523: HIRKA-İ TECRİD-Halidî tecrid, sonsuz tecrid. Ebedîyet sıfatı, ebedîyet sureti. (İstikbâl İslâmındır!)... GRİ-Renksizlik. Allah’ın “Kahhar” ismi nuruna işaret eder. (Üstadım, Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” Hazretleri’nin umumiyetle Gri rengi tercih ettiğini söyler... Gri renk, “Gusto-Yay” Burcu ve Balık Burcu’nda görünen Müşteri yıldızı ile ilgilidir... Yay Burcu, simya safhasında “İbda’-İcâd”, Balık Burcu ise simya safhasında “Yansıtma” fonksiyonu ile ilgilidir... Allah’ın Kahhar ismi: Her üstünlüğün, önünde silindiği cebredici büyüklük... Kahr- Cebredici, hükmünü hâkim kılan: 308: Arvasî... Gri-Abranî. Gözyaşı döken. Dua. Batı. Rumî. Şamî: 332: Derviş Muhammed mühründe, isim altındaki rakam)... Süryanice, QRAD-Kökünden sökme. (Kökten halletme): 210: CAGRO-Süryanice, “İri gövdeli”... Süryanice, QCAR-Kökünden sökmek: 209: AQREB-Savaşmak... HAR-Savaşmak. “Ateş”: 209: COR-Latince, “Kalb”... Süryanice, RABO-İri, büyük vücutlu: 209: RABO-Süryanice, “Muazzam. Mükemmel”. (Asgaran: Kalb ve dil... Terazi Burcu, yıldızı mücerredin rengi Beyaz’la ilgili, vücutta tesir yeti Böbrekler ve damarlar, simya’da “Mükemmelleştirme” safhası) [22]

*

Süryanice, SAMBORE-Hilâl: 1154: MEHDÎ Muhammed. (Mektubat-İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin baş eseri: 1868: Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu... Süryanice, Sed Hdode Kotubo- Yanyana muharrir: 612: Derviş Muhammed)... İbranice, KADÎM-Doğu. “Yunanca’da Doğu, Anadolu’dur”: 154: MEDMA’-Göz. Ayn. Gözyaşı. (Garb-Batı. Akşam. Şam. Sığır derisinden yapılan kova. Kenar. Gözyaşı. Abranî: 1203: Tehabbür-Bir işin esasını bilmek... Gri renk; “abranî-gözyaşı, dua”, renksiz. “Bütün renkleri silen, aşk ötesi renk.” Allah’ın “Kahhar” ismi nuruna işaret eder ve Müşteri yıldızının sembolüdür... Eber-Akreb sokması: 203: Mihneka-Gerdanlık. Maktul. “Bâtın”... Bi’r-Kuyu. “Maden ocağı. Kan”: 203: Mus’a-Kırmızı küçük meyveleri olan dikenli çalılık... Mirza Mahzumoğulları: 2203: Sabun-Karaçay Malkar lûgatı’nda, “Mühür” demek)... KADEMÎ-Ayakla alâkalı. Ayağa mensub. (Ricl: Ayak. Kadem... Rical: Önden yürüyenler. Devlet adamları. Mevki sahibleri... Balık burcu, unsuru Su, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri ayaklar, simyada Yansıtma safhası): 154: ANAYASA. (Başyücelik Devleti) [23]

*

TILAİ 10 İRANÎ-Mehdî’yi Hamil On Süvarî: 1322: ABRAN-Gözyaşı. Batı. Rumî. Demir. Tam teslim anlayış, hiddetli. Dua. Gri renk. (Gri renk, Yay Burcu ve Balık Burcu’nda görünen Müşteri yıldızı ile ilgili ve Allah’ın “Kahhar-Her üstünlüğün üstünde silici üstünlük” isminin nuruna işaret; bütün renklerin ötesindeki renksizliğe... Süryanice, Kusto: Yay. “Yakınlık. Bekleme müddeti. Hasret”... Yay Burcu: Unsuru Ateş, vücutta tesir yeri Uyluk ve Kalçalar, simya’da İbda’ safhası... Balık Burcu, unsuru Su, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya’da Yansıtma safhası... Sırr: Ateş ve soğuk... Lâm harfi, Allah’ın Kahhar ismi, 3. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Avva-Bir yıldız kümesi”ne işaret eder... Re harfi, Allah’ın “Musavvir-Tasvir eden” ismine, 5. Sema mertebesine, “Gafr-Örtmek, kapamak, sad” menziline işaret eder... Arnavutça, Gaffure: Yengeç... Sad: Yüz. Yüz sayıları. Uyku. Rûya)... TILAİ 10 İRANÎ. (İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nden Abdülhakîm Arvasî’ye kadar Hacegân silsilesi): 1321= 322: TILAİ “Trecsarto”. (Süryanice, Trecsarto: Onikilik... Süryanice, HDACESRE- Onbir: 278: Arvasî... Rüya’da, Said-i Nursî Hazretleri’nin bir cümlesi: 12 sığır yavrusundan biri, mucize beyanıdır... Onbir: On-Pîr... Yevmiye: “Elime bir genç geçti, Pîr geçti. Kendi geldi!”... İbranice, Pîr: Kuyu, maden ocağı, maden kuyusu... Onikinci!)... TILAİ “Csar Fores”. (Süryanice, Csar Fores-On İranlı: 611: Be harfinin en büyük ebcedi... Ve harfi, Allah’ın Lâtif ismi, Cinler mertebesi, Kamer menzillerinden “Mukaddem min-ed delal”e işaret eder; öne alınmış delile, Takdim’e... Derviş Muhammed: 612= 1611: Csar Fores-On İranlı... Süryanice, Cesro İranoyo-On İranlı: 544: DMS-Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü. “En küçük ebcedle”... Süryanice, Soruğo-Semerci: 278: Arvasî... Süryanice, Qesoro-Gök Mavisi. “Kelime-i Tevhid’in nuruna işaret eder ve Utarid-İkizler yıldızı ile ilgilidir”: 278: Rahman Sûresi 19. âyet. “Noktasız harfler”... Süryanice, Qeryono-Okuma. “Gizliye merak”: 278: Svoro-Süryanice, “Baş dönmesi”... Dedi ki: “Ben Allah’ın beklenmedik –hiç sebebsiz, Vehbi– tecellilerine aşıkım. 40 yıl var ki, böyle bir tecelliyi beklemekteyim!”... Arvasi: 278: Arbcinoyo-Süryanice, “Kırk”... Efendi Hazretleri’nin vefatı ve Büyük Doğu’nun çıkışı 1943... 1983’de Üstadım’ın vefatı... Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek: 1983: İzzet Mirzabeyoğlu): 1062: MEHDİ... TILAİ 10 İRANÎ: 1322: TILAÎ “İki Kutvanî Aba”... Süryanice, HELMONOYO-Rüyâ gibi. (İbranice, Ot-Harf: 1406: Nhoşo Hugoyo- Süryanice, “Bakır Halka”... Haly-Ot biçmek: 640: Muktela’-Kökünden koparılmış. Kökünden koparan... Meşrık-Güneş doğacak cihet. Gündoğusu. Doğu. Kış vakti güneşe karşı oturulacak yer. Tövbe kapısının adı: 640: Hayl-At. Murad. At sürüsü. Yardıma gelen atlılar sürüsü. Düşünmek, hıfzetmek... Mücarat-Yürümekte yarışmış: 1645: Hayyale-Fikir sahibleri): 154: MEHDÎ MUHAMMED. [24]

*

HANİF SALİH. (Hanif: İslâm’dan önce, Allah’ın birliğine inanan ve ilk defa “Müslüman” tâbirini kullanan İbrahîm Aleyhisselâm’ın dininden olanların bir vasfı. Bir ismi de “Salih” olan Allah Sevgilisi de, Nübüvvetinden önce bu vasıf üzerine amel ederdi. İlmiyle amel eden kişi. İbrahim Aleyhisselâm’da tecelli eden hikmet “Mehîmi”; Allah aşkında ifrat, “Kibriyaullah- Allah’ın mutlak azametinin, varolanların önünde silinici sıfatına bürünmüş”... Hadîs: Şiir odur ki Lebid’in söylediği-“Allah’tan başka herşey bâtıl!”... Fuzulî’nin meşhur beyti: “Aşk imiş her ne var ise âlemde / İlim bir kıl-ü kal imiş ancak”... Kıl-ü kal: Dedikodu): 277: ABRE-Gözyaşı. Dua. “Abranî. Rüya tâbiri. Fikir. Sudan geçmek”. (Abran-Ağlayan: 323: Kaim-makam-Birinin yerine geçen... Abra-Bir değiş tokuşta, üste verilen şey. “Hakk’ın Hak üzere kaimliğinde”, teraziyi ayarlamak için hafif gelen kefeye konulan ağırlık.” Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin sözünü hatırla: Allah adli ile değil, fazlı ile tecelli etsin diye dua edin, adli ile tecelli etse yanarız!”: 1277: Arvasî-Esseyyid Abdülhakîm Üçışık. “Umumiyetle Gri rengi tercih edermiş”... Gri, “Keduret” rengi: Tasavvufta, devamlı nefsin kusurunu bulan ve uzaklıktan yakınan keder hâli, “tan-ı Hulk” denilen... İmam-ı Rabbanî Hazretleri’nin baş eseri, Mektubat: 869: Tan-ı Hulk... Gri renk, “Müşteri” yıldızının sembolü... Müşteri yıldızı, vücutta tesir yeri “Ayaklar-Amel, yürüyüş” olan Balık Burcu ve “Yay-Kusto, yakınlık” Burcu’nun yıldızıdır; Balık Burcu’nun simya safhası “Yansıtma”, vücutta tesir yeri “Kemer bölgesi” olan Yay Burcu’nun simya safhası “Yaratma, ibda’ ve icâd”... Üstadım’ın, Gözyaşı isimli noktalaması: “Yaradan rahmetini kahrından üstün saydı / Ne olurdu hâlimiz gözyaşı olmasaydı!”... Abranî-Ağlayıcı: 287= 1286: Naka-i Salih- Vicdan mucizesi... Gafur-Çok mağfiret ve merhamet eden Allah’ın, 99 güzel isminden biri: 1286: Füruht-Satım. Satış. “Âyet meâli: Allah, müminlerin canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın almış-Tevbe Sûresi”... Jerf-Suyun derin yeri: 287: Muafnâme-Af kağıdı. “Şehîdlerimizin, gazilerimizin, bütün ihlaslıların”... Beria-Akılda güzellik, zekâda ve kıyas-et’de emsalinden üstün olan: 287: Avarî-Ödünç verilen şeyler. “Allah’tan”... Beraat-Azamet. İlim ve şecaatte mümtaz, yegane olan: 1673: Rüyâ Tâbir Etmek... Tecris-Doğru fikirli etmek: 1673: Mehdî Derviş Muhammed... Beyt’in toplam ebcedi: 2933= 1934: Derviş Muhammed-332 mührü... Büyük Doğu-İbda: 1944: Derviş Muhammed-332 mührü) [25]

*

PAYZAR-Ayakkabı. Pabuç. (Pay-Ayak: 12: Pay-Hisse. Nasib... Zar-İnce deri. Perde. “Üstadım’dan: Hayat bir zar içinde, hayatı örten bir zar”: 208: Zar-İnleyen, ağlayan. Dua eden. Abkarî. “Üstadım’dan: Bana da hayat yeri, Bağlum Köyü’nde mezar!”... Abranî: Gri renk, Balık Burcu ve “Yay-Kusto” Burcunda görünen. Müşteri Yıldızı’nı sembolize eder ve Allah’ın “Kahhar-Herşeyin önünde silindiği, ezici üstün” isminin nuru ile alâkalıdır. Bu mânâda, renksizlik rengidir... Zar’-Süt veren hayvan memesi: 1070: Küna-Bahçe çiti. Kuşatan. “Hadd-i Zat: Zat Haddi”... Âyet meâli: Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve “kendilerine indirilmiş olanı” gerektiği şekilde uygulasalardı, elbette hem üstlerinden hem de ayaklarının altından rızıklanacaklardı): 221: MÜSLÜMAN. (Balık Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü Birleşik, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri “Ayaklar-Yürüyen, “amel”, cinsiyeti Dişi, simya’da Yansıtma safhası... “Yay-Kusto, yakınlık” Burcu, unsuru Ateş, tabiatı Sıcak-Kuru, türü Birleşik, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Uyluk ve Kalçalar, cinsiyeti Erkek, simya’da “İbda’, ihtira, berat, ilgi, köprü, icâd” safhası... İbda’: 78: Hakîm-Herşeyi yerli yerince eden, varlığın hakikatini muttasıf)... KAVAF-Kundura ve terlik gibi eşyayı hazır olarak satan. (Süryanice, Zabno-Zaman; Hazret-i Ali, “İbret aynasıdır!” der: 64: Zebno-Süryanice, “Alış-veriş”... Mühdiyye-Mehdi’ye âit ve müteallik. Hediye, armağan: “En başta Allah Resûlü”: 64: Vicdan... Süryanice, Nboğo-Zuhur: 1064: Hemija-Boşnak dilinde, “Kimya-Maddi ve manevî tıbb”... Süryanice, Msamclo Mhamad- 332 Mührü: 1064: Buğno-Süryanice, “Hükümdar”... Şira-Satın alma, satın alınma. “Gemi yelkeni. Pabuç”: 1302: Mirzabeyoğlu... Noktalı harflerle, Kaptan Kusto Müslüman: 302: Derviş Muhammed-noktasız harflerle): 187: İSLÂMA MUHATAB ANLAYIŞ. (Vecibe-Borç hükmünde olan vazife. “Yaşama vazifesi-Eşya ve hâdiseyi teshir”: 26: Kedb-Taze kan. “Hep yenilik”... İbranice, Havay-Hayat tarzı: 26: Dije-Arnavutça, “İrfan” eseri) [26]

*

Lâtince, CAPULUS-Tabut: 2108: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü. “Büyük ebcedle”... Tabut Çalmak: Mühür Çalmak... Lâtince, FURTUM-Çalmak. (Kıpçak dilinde, Tag- Mühür: 1010: Tag-“Tak, tak vurma”... Fransızca, Arch-Kubbe. Kemer. Köprü: 212: Pîr-İbranice, “Kuyu. Maden ocağı”... Yevmiye “Elime bir genç geçti, pîr geçti!”... Fransızca, Arche-Köprü Kemeri: 217: Rüyâ): 732: ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU. (Levha: 12 Nisan 1988... Oturma yeri hasır olan, taştan bir koltuk... Oturma yerinde oturak koyulabilecek yuvarlak bir delik var... Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin koltuğu böyle imiş... Mermerlerine bakıyorum; Bursa ve Eskişehir yazıyor... Harun Yüksel ve birinin haber vermesiyle, tarikata girmemle ilgili olarak yaptırmışım!)... RUHAMÎ-Mermerden yapılmış, mermerle ilgili. “Sabit”: 851: DAİN-Doğruluk. Asıl. Maden... MAZÎ-Geçmiş zaman: 851: MAZÎ-Mazi, pelit ağacı. (Pelit-Çınar ve meşe ağacı meyvesi. “Mitolojide, Jüpiter’e adanmıştır. Jüpiter yıldızı, Yay-Kusto ve Balık Burcu yıldızıdır; Müşteri yıldızı”: 442: Mühürdeki sayı) [27]

*

Süryanice, HAD BARCO / B’KUL DUK / D’LO BUDUK-Bir yerde / Her yerde / Hiçbir yerde: 627: YATİRO-Süryanice, “Mükemmel”. Veli... MUVAFAKAT-Uymak. Uygunluk. Müsaade: 627: ORULUTO-Süryanice, “Buluşma”... Romen dilinde, VIITOR-İstikbâl: 627: MNASHONUTO-Süryanice, “Zafer”... Süryanice, HAFO HFUGYO-Yeni Devir: 1526: ZAFER İSLÂMINDIR. (İspanyolca, Triunfal-Zafer hatırası: 2777: Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram. “Efendi Hazretleri’nin yüzüğündeki yazı: “Keremli pirlerin Nazarlarına Görünen”... Aynı ebcedle, Derviş Muhammed Semerkandi. “Büyük ebcedle”... İspanyolca, Triunfo-Zafer: 4751= 1754: Derviş Muhammed-442 mührü. “En büyük ebcedle”... Fransızca, Tura-Ruh: 607: Atro- Süryanice, “Zaman”... Süryanice, Atro-Fırsat: 607: Süryanice, “Rabono Myakro Uhdono”- Başyücelik Devleti... Süryanice, Maslhonuto-Zafer: 607: D’lo Busoro Metranyonuto Ananqi- Süryanice, “Mutlak Fikir Gerekli”; İnsan düşüncesi zandır ve ihtimâller âleminin mihrak noktasını İslâm sabitine göre arayıp isabet ettirenler, bu bağımlı düşüncedeki seçme hürriyetinin sırrını da anlamış olanlardır ve toplumda asıl lokomotif bunlardır. “İstikbâl İslâmındır”; fertten topluluk ve topluma, hep istikbâlin beklenmediklerini bu şuurla karşılayabilmedir, safha safha geçtiği yolların hesabını verebilene... Naslıhan Kerimem-Efendi Hazretleri’nin Neslihan Hanım’a yazdığı bir mektubta, “Nesli”yi “Naslı” diye yazması ve Üstadım’ın yakın dostu Muhib Işıklar’ın farkedişiyle onun dikkatini çekmesi. “Naslıhan”, Bismillah yerine de geçen, başta Allah Resûlü ve Üstadım’ın “Onun soyundan mıyım?” sırrını kurcalaması, malûm. Yine bir mektubunda Efendi Hazretleri’nin Neslihan Hanım’a “Kerime-i Aliyyem” diye hitabı; hem Necib, asil kızım, hem de Necibim’in kıymetlisi mânâsına gelen, bugün de “Mektubta saklanan bir sır” olarak tâbirde ufuk açan: 1131: İslâm... Kalb: 1131= 132: İsna Aşer-Oniki. “Rüya’da gelen mânâ; 12 sığır yavrusundan biri, mucize beyanıdır!”; Onuncusu Efendi Hazretleri olan, Mehdi’yi Hâmil On Süvarî, Üstadım ve ben... Lâtince, Laureola-Zafer: 275: Kerime-Kendisine ikram edilmiş kimse. Şerefli. Güzide, seçkin... Mansus-Nass ile sabit kılınmış: 1275: Rümle-Siyah hat. “İstikbâl”. Siyah renk, Zuhal yıldızı ile ilgili ve Allah’ın “Kayyum” ismi nuruna işaret eder... Bercis-Müşteri yıldızı. “Yay-Kusto” ve Balık Burcu’nda görünür: 275: Caranquejo-Portekiz dilinde, “Yengeç. Yengeç Burcu”; Hemze, Allah’ın “Mübdi-Güzel Yaratan” ismi ve İlk Kalem mertebesi ile ilgili bir Kamer menzili... Naslıhan: 1131= 132: Münavele-Takdim. Bir şeyi el ile vermek. Sunmak. Arzetmek. “Kaptan Kusto Müslüman / Dünya Çapında Bir Hâdise”... Kail-Söyleyen. Nakleden. İnanmış: 132: Neib-Karga sesi. Ağaçtan meyve indiren. Süt sağmak... Keraker-Karga. Kuzgun. “Siyah renkli. Kaim. İstikbâl”: 441: Kısakürek-Necib Fazıl... İbranice, Est Pri-Meyve ağacı: 673: Mehdî Derviş Muhammed) [28]

*

JÜPİTER-“Yay: Yakınlık, Kusto” Burcu ve Balık Burcu’nda görünen bir yıldız. (Müşteri-Jüpiter: 1950: Doğum Tarihim... Yay Burcu, unsuru Ateş, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Uyluk- Kalçalar, “Çanak”, cinsiyeti erkek, simya’da İbda-İcâd safhası... Balık Burcu, unsuru Su, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, cinsiyeti “Dişi”, simya’da Yansıtma safhası... Erkek-Dişi: Müessir ve kabul edici mukabil... Sırr: Şiddetli sıcak ve su... Müşteri yıldızının sembolü, Gri renk, Seyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin sevdiği renktir; siyah, Mevlânâ Celaleddin-i Rumî Hazretleri’nin, “Benim yıldızım zuhal, haşereleri helak eder” dediği yıldızın sembolü ve Allah’ın “Kayyum” ismi nuruna işaret eder. Beyaz renk, Zühre yıldızının sembolüdür ve Allah’ın ism-i cami olan “Hu” zamirinin nuruna işaret eder!): 1776= 777: TASARRUF... MANZUR-U Nazar-ı Piran-ı Kiram: 2777: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ. “Büyük ebcedle”... Lâtince, JUPPITER-Jüpiter. Iuppiter. “Müşteri”: 4631: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü. “En büyük ebcedle”... Noktalı harflerle, RAHMAN Sûresi 19. âyet: 635: HÂLİD-Sonsuzluk. İri ve boylu boslu vücud. Ebedî. Daimi... HULLE-Dostluk. (Hulle-Ağır, pahalı. İki parçadan ibaret elbise; renk, sıfat, suret: 43: Ceyl-Ceylân. “Tos vuran hayvan”; ruhun mukabili beden, nefs... Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaradan” ismi, İlk Kalem Mertebesi, Kamer menzillerinden “Nath-Tos vuran, başvuran”... Natih: Şiddetli emir. Mukabil... Natıh: Keder, sıkıntı, elem. Çile... Mihnet; aslı Allah ve Resûlü’ne karşı... Canlıyı yaratan, yaşatan ve ölümü yaratan Allah): 635: SALİH Erdiş. (Allah Kulu’ndan bir Noktalama, Rütbe: Düşünün, ben ne büyük rütbeye tutkuluyum / Çünkü O’nun kulunun kölesinin, kuluyum!)... Lâtince, IUPPITER-Jüpiter. Romalılar’ın en büyük Tanrısı. Alt yapısı, tahrib olmuş Musa Aleyhisselâm dini olan Yunan mitolojisi’nin baş Tanrısı, Zeus. (Allah’tan başka İlâh olmadığını bildiren Kelime-i Tevhid’ten sonra, inanılan ve rol verilen Zeus’un Mitoloji’deki rolü’nün, Yaratıcı değil, aslı Allah’ın İbda’ isminin, Hakk’ın Hak üzerine kaimliği cihetiyle kul yönü tasarrufu olduğunu belirtelim. Yaratıcı değil de, “Murakabe ve kontrol edici, denetleyici bir güç”... Mutlak hakikatinin İslâm’da olduğunu söyledik; sapkınlığını da... O, bir çaldırma; Mutlak ölçüleri olmayan... Zeus: Ze-Us... Ze-Zu: Sahib... Us: Büyük kadeh. “Akıl”... Zeus: İçgüdü’den, insiyaktan gelenleri alan, murakabe eden, denetleyen... Batı’nın, “Biz onu, güzellik gözüyle görüyoruz, akıl yoluyla değil!” dediği Mitoloji’nin, malûm hakikatle iptali: “Sadece güzel, aldatıcı da olabilir!”... Doğru’nun olmadığı yerde, güzel de yoktur; Zeus’un kendi kendinden ibaret murakabe edici bir Müz oluşu belli... Put, nefsin kendi reyini, Allah ve Resûlü’nün reyine tercih ettiği yerde başlar; o, ameliyle doğrulayıcı olacak, onun rengine, sıfatına bürünmeye memur... Hakikatler, Allah’ın muradıdır, mahlûkudur. Böyle anlaşılmak üzere, İmam-ı Rabbanî Hazretleri’nin sözü: “Şübheli bir Hadîs’i bile, akla üstün görerek teslim olunmasını isterim!”... Şübheli Hadîs, Hadîs İlmi içinde bir mevzu; zayıf olup olmaması. Yâni oturup da mesnedsiz, “Hadîs” diye uydurulanlar değil): 7626: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü. “En büyük ebcedle”. [29]

*

Süryanice, CAYMO-Bulut. Sis: 1060: BÜYÜK DOĞU... Rumen dilinde, NOR-Bulut: 256: NUN Harfinin sayı değeri; Da’va Cetvelinde. (Kuzey Afrikalı, Guceratlı Şeyh Ebu’l Muvahhid’in “Cevahir-ül Hamza”sında verilen tabloya göre Da’va Cetveli; Georges İfrah’ın “Akdeniz Kıyılarında Hesab” isimli 20 ciltlik eserinde geçer... Nun harfi, Sayı değeri 256, Allah’ın Nur isimi... Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin Fütuhat-ı Mekkiyye isimli eserinde, Kamer Menzilleri Cetveli’nden: Nun harfi, Allah’ın Nur ismi, 4. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden Simak’a işaret eder; Balıklar. Parlak yıldızlar. İki parlak yıldızdan biri. Bir şeyi kaldıracak alet’e-vasıtaya işaret eder... Balık Burcu, unsuru su, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, cinsiyeti Dişi, simya’da Yansıtma... Müşteri: 1950: Hoşubuto Gaboro-Süryanice, Fikir Kahramanı)... Rumen dilinde, NOROS-Bulutlu: 1322: MİRZABEYOĞLU... Portekiz dilinde, NUBLADO-Bulutlu: 99: NÜCUM-Tulu’ etmek, doğmak. Görünmek, zuhur etmek... İDİYYE- Bayramlık. Heyecanlı. Coşkulu: 99: ÜSLÛB-Tarz, yol. Biçim, ifâde tarzı. MÜHENNED-Hind demirinden yapılan kılıç. Keskin kılıç. “Fely”: 99: SUDDAD-Suya varacak yol. “Şeria-Şeriat” [30]

Dipnotlar

[20] Ölüm Odası B-Yedi, 215. Bölüm

[21] Ölüm Odası B-Yedi, 232. Bölüm

[22] Ölüm Odası B-Yedi, 276. Bölüm

[23] Ölüm Odası B-Yedi, 285. Bölüm

[24] Ölüm Odası B-Yedi, 288. Bölüm

[25] Ölüm Odası B-Yedi, 324. Bölüm

[26] Ölüm Odası B-Yedi, 328. Bölüm

[27] Ölüm Odası B-Yedi, 344. Bölüm

[28] Ölüm Odası B-Yedi, 345. Bölüm

[29] Ölüm Odası B-Yedi, 395. Bölüm

[30] Ölüm Odası B-Yedi, 402. Bölüm

Baran Dergisi 731.Sayı

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Şubat 2023
İmsak 06:35
Güneş 08:01
Öğle 13:23
İkindi 16:09
Akşam 18:36
Yatsı 19:56
Günün Karikatürü Tümü