Kant için genel kanaât, onun metafiziğin önünde engel olduğu yönündedir. Halbuki bu eserinde, aklın erişebileceklerinden yola çıkarak, metafiziği tecrid etmiş ve yol vermiştir. Batılıların idrak edemediği mücerred mefhumları müşahhas mefhumlar vasıtasıyla tecrid eden Kant, kendisinden sonra kurulabilecek her türlü metafiziğe önsöz mahiyetinde Prolegomena'yı kaleme almıştır.

 

Hacettepe Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu tercümesinin dili okunabilecek mahiyettedir…