30.10.2020, 16:30

Türk Altın Lirası’ndan Sonraki Adım: Büyük Doğu Ticaret Birliği

Geçtiğimiz haftalarda Türk Lirası’nın altına endekslenmesinden bahsetmiştik. Türk Lirası’nın altına endekslenmesi bir sonuç olduğu gibi elbette ki aynı zamanda yeni bir başlangıcın da davetçisi konumunda bulunuyor. Türkiye’nin bugünkü vaziyetine ve var olduğu zannedilen çıkış yollarının aslında nasıl da sıkı sıkıya kapalı olduğuna bir bakalım ve o var olmadığı zannedilen çıkış yoluna doğru adım adım ilerleyelim…

Türkiye’yi Ayakta Tutan Dış Kaynaklı Cereyan Kesildi

Dünya düzeninin iki kutubdan müteşekkil olduğu Soğuk Savaş döneminde, dünyanın merkez noktasındaki Türkiye’nin her iki cebheden birden aldığı rüzgârın tesiriyle ayakta kalması ve nebatî cinsten de olsa hayatını sürdürmesi mümkündü. Ne var ki, Üstad Necib Fazıl’ın seneler evvel ikaz ettiği gün nihayet geldi çattı. İki cebheden esen karşılıklı rüzgâr kesildi ve Türkiye’nin, dünün zihniyetiyle bugünün dünyasında, yâni dünün azılı düşmanlarının birçok konuda ittifak içine girdiği bir dünyada, bunlar arasındaki anlaşmazlıklara dayanarak ayakta kalması git gide imkânsız bir hâl aldı. Batı’nın başarısız olmaya mahkûm olan dünya hâkimiyetini bir nebze dahi olsa sürdürebilmesi için her şeyi ve herkesi kendi düzenine entegre etme girişiminin İslâm âlemini ne hâle getirdiğini, Arab Baharı ile beraber Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da, Gezi Olayları, 17-25 Aralık, Hendek Olayları ve 15 Temmuz ile devam eden süreçte ise bizzat Anadolu’da tecrübe ettik. Şimdilerde ise bu planın bir sonraki safhasını idrak ediyoruz; Yahudi nihayet o lanetli başını gizlediği çukurdan çıkardı ve çevresindeki, milleti Müslüman, iktidarları ise şaibeli memleketler ile yeni münasebetler tesis ederek kendi siyasetinin tesir alanını açıktan genişletmeye başladı. Bazıları Yahudi ile beraber hareket etmek için can atarken, Sudan gibi kimi memleketlerin de iktisadî gerekçeler dolayısıyla bu küfür kervanına dâhil olmak zorunda kaldığını ibretle izliyoruz.

Batı’nın Değişen Türkiye Stratejisi

Bundan daha evvel de ifâde etmiştik, Kemalist zihniyetin her türlü teşebbüse rağmen bir türlü hâkim olamadığı, ona karşı yükselen İslâmî mücadelenin bastırılması ve bu topraklardan silinmesi için kurgulanan Ilımlı İslâm projesinin de çapına nisbetle çok büyük bir başarısızlıkla neticelendiği Anadolu topraklarında, Batılılar artık kendilerine müttefik aramıyorlar. Batılar, Anadolu politikasında strateji değişikliğine gittiler; bu toprakların bölünmesi, parçalanması ve böylelikle bir güç unsuru olarak doğrulamayacak şekilde belinin kırılmasını kendilerine hedef edindiler. Anadolu’nun parçalanması ve bertaraf edilmesi, iktidarlarının tasmalarını ellerinde tutsalar bile Müslüman milletlerin Anadolu ile olan gönül ittihadını da dağıtmak, onların umutlarını yıkmak ve topyekûn bütün bir İslâm âlemini teslim almak anlamına geleceği için, Türkiye’nin düşürülmesinin önceliği her geçen gün arttı ve artmaya devam ediyor. 15 Temmuz’a kadar yaşananlar bir yana, 15 Temmuz’dan sonra bu strateji değişikliğinin izlerini memleketimizi hedef alan askerî, siyasî ve iktisadî hamleler üzerinden daha açık bir şekilde gördük.

Zamanın ruhunu elinden kaçırmış bazı tiplerin ikide bir çıkıp çıkıp, “Ben iktidara gelirsem Batı bana itimat eder, para yine oluk oluk akar.” şeklindeki Arab Baharı ve 15 Temmuz öncesinden kalma fikirlerinin ne çapta çöp olduğunu da yukarıdaki manzaraya bakarak adam akıllı idrak etmek gerektir.

Bağımsızlık Harbinin İktisat Cephesi Kan Revan İçinde

Her ne kadar siyasî planda Cumhurbaşkanı Erdoğan dirayetli bir tutum sergilemiş, askerî planda ordu millet vasfımız gereği yüzümüzü bugüne dek kara çıkartmamışsa da, en zayıf karnımız olan iktisad planında cereyan eden muharebelerin bedelini bugüne kadar çok ağır ödedik ve ödemeye de devam ediyoruz.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin kendisini demokrasyalar safında konumlandırmasından beri, bütün şahsiyetini ve değerini yurt dışından gelen paradan bulan Türk Lirası, Batı’nın Türkiye projeksiyonu değiştiği günden beridir kan kaybediyor ve artık gelinen nokta itibariyle paradan beklenen temel fonksiyonlardan hiçbirini yerine getiremiyor. Para kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getiremediği için de, burada yapılan yerli üretimin fiyatlandırması, alışverişin ödemesi ve tasarrufların biriktirilmesi için Türk Lirası dışında kalan döviz enstrümanlarına başvuruluyor. Türk Lirası dışında Amerikan Doları ve Euro üzerinden yapılan alışverişler ise, millî bir kazanç doğurmaktan ziyade, kumarhanede yalnız oynatanın kazanması hesabı, global iktisadî sistemi elinde tutan Batıyı ayakta tutmaya, onların paralarına değer katmaya yarıyor. Hâl böyle olunca da, kur avantajı gibi durumlar ilk planda sanki burasını yatırım için cazip bir noktaymış gibi gösterse bile, aslında memleket içinden yapılan üretim ve alışverişin döviz kurları üzerinden gerçekleşiyor olması ile Türkiye’nin enerji ve hammadde noktasında dışı bağımlı olması dolayısıyla bu teori pratik ile bir türlü örtüşmüyor. O zaman da iş bir paradoksa dönüyor.

Türk Lirası’na Altın Endeksi

Aynı şeyleri yapmak suretiyle farklı neticeler beklemek ahmaklıktır. Türkiye ekonomisinin başından beri dış finansmana dayanarak kurgulandığı ve bu vaziyetin bizim ekonomimizi Batılıların elinde esir ettiği açık. Öyleyse evvelâ bize ait olmayan mevcut iktisadî düzeni ortadan kaldırmamış ve bunun için de düzeni doğuran iktisadî görüşü terk ederek onun yerine yerli ve millî bir iktisadî görüşe sarılmamız gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda ele aldığımız üzere, Türkiye’nin iktisat planındaki en ehemmiyetli meselesi, Türk Lirasına paranın fonksiyonlarını iade etmesidir. Bunun için de ufukta izlenebilecek tek yol vardır, o da Türk Lirasına altın endeksi getirilmesidir. Türk Lirasına altın endeksi getirilmesi, Türkiye’yi maruz kaldığı kur manipülasyonlarından koruyacak, vatandaşların tasarruflarının Türk Lirası cinsinden saklanmasına olanak tanıyacak ve yerli üretimden elde edilen katma değer ile alışverişin üzerinden yapıldığı dövizin sahibi ülkeyi değil, bizim memleketimizi fonlaması sağlanacak. Türk Lirası değerinin diğer para birimleri karşısındaki tutarlığının sağlanması, girişimcilerin, önünü görebilmenin rahatlığıyla, güvenle hizmet ve üretim alanlarına yatırım yapabilmesinin önünü açacak. Geçtiğimiz haftalarda bu bahsi uzun uzadıya işlediğimiz için fazla uzatmayalım ve Türkiye’nin Türk Lirası’na altın endeksi getirmesinden sonraki adıma gelelim.

İktisadî Düzen

Bugünkü dünya düzenini, birkaç Batılı ülkenin, dünyanın geri kalan diğer milletlerini ekonomik bakımdan sömürmesi şeklinde rahatlıkla tanımlayabiliriz. Başta İslâm âlemi olmak üzere, onunla beraber üçüncü dünya ülkesi şeklinde tanımlanan ülkelerin neredeyse tamamının yeraltı kaynakları, zenginlikleri ve emeği Batı tarafından sömürülmekte ve bunun karşılığında kimi milletlere karnı doyuracak kadar kazanç sağlamaları bile çok görülmektedir. Hâl böyle iken, mevcut dünya düzeni yalnız bizim değil, bugünkü düzende muktedir konumda bulunmayan herkesin meselesidir yahut meselesi olmalıdır.

Bilindiği üzere bugün hâkim olan iktisadî görüşün kaynağında üretim/emek değil, finans var. Finans sistemine dayanan iktisadî görüş, dünya çapında geçer akçe olan rezerv paraya da hâkim olması dolayısıyla geri kalan bütün ülkelerin ekonomileri üzerine hegemonya kurmuş vaziyette. Finans, ihtiyaç duyulan kaynakların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetler şeklinde tanımlanıyor. Öyleyse finans ekonomisi için de, para kaynaklarını ellerinde tutanların, emek ve üretim gibi hakiki iktisadî faaliyetlerde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bu kaynakların kendi çıkarlarına göre kullanılmasına olanak sağlayan iktisadî düzen diyebiliriz. Yâni ziraî ve sınaî iktisadî faaliyetleri emeğimizle biz gerçekleştireceğiz; fakat bunun çerçevesini ve kurallarını, bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için finanse eden Batılılar belirleyecek ve finansmanı ellerinde tuttukları için de hem bu konumlarını muhafaza edecek ve hem de bizim gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tamamından nemalanacaklar. Ayrıca eğer ki onların belirlediği çerçevenin dışına çıkacak olunursa da, bugün Türkiye’nin muhatab olduğu şekilde, cezalandırma yetkisini ellerinde bulunduracaklar.

Soğuk Savaş sona ermeden evvel, her iki taraftan da güvenlik endişesi duyan birçok memleket bu anlayışa ram olmuş olabilir; fakat artık böyle bir dünya olmadığına göre, kim, ne sebeble bu düzene boyun eğsin ki? Evet, bugün hâlen statükodan nemalanan pek çok kişi, aile, şirket ve hatta rejim mensubu var dünyada. Onlar bu iktisadî kölelik düzeni sayesinde servetlerine servet katıyorlar ve olası her değişimin önünde durabilmek için ellerindeki birikimi kullanmaktan da çekinmiyorlar, doğru; fakat bir devlet, milletin geri kalanının bayrağı çektiği yerde kaç gün ayakta durabilir ki? Düzenden nemalananlar, ellerinin altında ordu gücü bile olsa, millete rağmen ayakta kalamazlar.

Hâsılı kelâm, statüko bugün her ne kadar bilhassa bizim üzerimize çullanmış bulunsa da, bu yalnız bizim değil, bugünün muktedirleri dışında geri kalan herkesin meselesidir.

Büyük Doğu Ticaret Birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dış ticaretin millî para birimleri üzerinden yapılması” konusundaki çıkışları malûm. Rusya, İran ve Çin gibi belli başlı ülkelerin bu noktada Erdoğan ile hem fikir olduklarını yapmış oldukları açıklamalar dolayısıyla biliyoruz. Ne var ki, bu ülkeler şimdiye kadar kendilerini Amerikan Doları ile ticaretten alıkoyabilmiş değiller. Çünkü ne istediklerini biliyorlar; fakat bu değişimin nasıl gerçekleşebileceği noktasında hiçbirinin aslında bir fikri yok.

İşte, bizim Büyük Doğu Ticaret Birliği fikrimiz, saydığımız memleketler arasında olmasa bile mevcut iktisadî düzene bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. İlerleyen günlerde daha da detaylandırmak şartıyla, ön plana çıkan belli başlı noktaları belirtecek olursak:

- Öncelikle bu ticaret birliğine vermiş olduğumuz isimden başlayalım. Birincisi bizim fikrimizin bağlı olduğu mihrak olması, ikincisi ise dünya çapında yapılan ayrımda bizim fikrimizin coğrafyasını işaret ediyor olması hasebiyle tesis edilmesini beklediğimiz ticari birliğin adı için en uygun isim Büyük Doğu’dur.

- Türkiye’nin, Türk Lirasını altına endekslemesinin hemen akabinde atması gereken adım, Büyük Doğu Ticaret Birliği’ni kurmaya soyunmak ve mevcut olanın yerine numunelik çapta bile olsa alternatif bir iktisadî düzeni, bu ticaret birliği üzerinden tesis etmek yoluna gitmektir.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği’nin üye ülkeden beklediği asgarî katılım şartı, para birimini, elinde bulunan altın yahut diğer bir yahut birkaç menkûl değere endekslemesidir. Böylelikle ülkeler arasında yapılacak ticaretin mahallî paraların kazanmış olduğu gerçeklik ve denklik dolayısıyla millî para birimleri üzerinden yapılmasının önü açılacaktır. Euro bölgesinde olduğu gibi Büyük Doğu Ticaret Birliği’ne katılan ülkelerin Merkez Bankaları arasında bir ortaklık tesis edilecek hem denetim ve hem de müşterek para politikaları geliştirilmesi bu yolla sağlanabilecektir.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret, tarafların para birimlerinin menkul değere endeskli olması dolayısıyla döviz baskısından korunacaktır. Yâni birlik üyesi bir ülkedeki tüccar eline Türk Lirasını aldığında bunun altın karşılığını bileceği ve bu para her yerde aynı değeri muhafaza edeceği için bu sayede alışverişlerde tercih edilebilir bir takas vasıtası olacaktır. Çin, Rusya, İran ve Türkiye devlet başkanlarının geçtiğimiz yıllarda sıkça üzerinde durdukları, döviz baskısından kurtulmak için karşılıklı ticaretin mahallî para birimleri üzerinden gerçekleşmesi fikirleri ancak böylesi bir şekilde hayata geçirilebilir.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği’ne üye ülkelerin para emisyonu hacimleri menkul değer varlığına endeksli olacağı için, bu ekonomiler hızlı bir şekilde finans balonu ekonomilerden ayrışacak ve gerçek, reel ekonomiler olarak yoluna devam edecektir. Amerika ve Avrupa ekonomileri, finans ekonomisinin zatî keyfiyeti dolayısıyla git gide kendi içinde bile kriz üzerine kriz üretirken, birlik üyeleri reel ekonomileri sayesinde bu gibi kriz süreçlerinden de kendilerine korumuş olacaklardır. 2008 senesinde yaşanan Mortgage ve hâli hazırda yaşanmakta olan, maliyeti henüz tüm taraflar açısından meçhul salgın hastalıktan kaynaklanan kriz gibi dönemlerden, (Batılı ekonomik sistemden kaynaklanan krizlerin kısa, orta ve uzun vadede tekrarlanması ve her seferinden bir öncekinden daha yıkıcı krizler doğurması bekleniyor) ekonomisi gerçek bir değere endeksli bulunan üye ülkeler en düşük seviyede etkilenecektir.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği üyesi ülkelerin Merkez Bankaları arasındaki ortaklığın gözetiminde yatırım bankaları kurularak, senelerdir Batılı finans kuruluşlarının tekelinde olan finansman meselesine de Büyük Doğu Ticaret Birliği çerçevesi içinde kalmak suretiyle cevab verilecektir.

- Senelerdir elini taşın altına koymadığı hâlde bu ülkelerde gerçekleşen her girişimden finansör konumu dolayısıyla gelir elde eden Batılıların kazançları kesilecek ve bu gelir kalemi birlik üyesi ülkelerin tasarrufunda kalacaktır.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği üyesi ülkeler arasında, üye ülkelerin hammadde ve coğrafî imkânlarına göre bir görev dağılımına gidilerek, bir taraftan herkesin kendi içinde ve diğer taraftan topyekûn birliğin kalkınması ve Batılı ekonomiler karşısında kendi başına bir değer arz eder hâle gelmesi sağlanabilir.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği üyesi ülkeler arasında gümrük anlaşmaları imzalanarak, mütekabiliyet esasına göre, yâni birinin diğerini sömürmesine de izin vermeden ticaret kapıları sonuna kadar açılacaktır.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği üyesi ülkelerin ticaret hukuklarında, birlik üyesi ülkelerin tüccar ve girişimcilerinin anlaşmalarını teminat altına alacak maddeler eklenecektir.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği üyesi ülkeler arasında, bugün dünya çapında faaliyet gösteren Alibaba, Amazon gibi bir pazar yeri kurulacak ve oradan yapılacak olan alışverişlere gümrüklerde imtiyaz tanınacağı gibi, yalnız pazar yerinden yapılan alışverişler için değil, karşılıklı tüm ticaretin sevkiyatının kolaylaşması için birlik üyesi ülkeler arasında lojistik alt yapısı tesis edilecek.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği üyesi ülkelerin, birlik dışından yapılması zorunlu olan kalemlerin ithâlatı noktasında müşterek hareket etmeleri hâlinde, ticaretin büyüyecek hacmine nisbetle pazarlıktaki elleri de kuvvetlenecek ve muhtemeldir ki bugün olduğundan çok daha ucuz bir şekilde ithâl mallara erişimin önü açılacaktır.

- Büyük Doğu Ticaret Birliği, ilk planda, birkaç üye ülke arasında, pilot uygulama çapında olsa bile mutlaka tesis edilmelidir. Mevcut dünya düzeni yerine yeni bir dünya düzeni, iktisadî düzen yerine de yeni bir iktisadî düzen teklif ediliyorsa, bunun pratik hayata aktarılmış bir örneği olmalıdır ki, geri kalanlar için numune teşkil edebilsin. 1971’den beri sahtelikler üzerine kurulu iktisadî düzenin bugüne kadar hayatta kalmasının sırrı belki de kimsenin mevcut olanın yerine alternatif bir iktisadî düzeni amelî plana dökememiş olmasındadır.

***

Girişten itibaren belki biraz lâfı uzattık; fakat görüldüğü üzere Türk Altın Lirası da, Büyük Doğu Ticaret Birliği de ve hatta bu fikirlerin bünyesinden doğduğu Büyük Doğu dünya görüşü de, Türkiye’nin bundan sonra tarih sahnesinde varolması ve bu varoluşu da taçlandırabilmesi adına tesis edeceği yeni dünya düzeninin temelini teşkil ediyor olması bakımından hayatî önemi haiz. İktisadî birliğin tesis edilmesinin hemen ardından siyasî ve askerî birliklerin gelmesi kaçınılmaz. Yine ticarî birliklerin taraflar arasında anlayış ve kültür birliğinin tesis edilmesi noktasındaki rolü de yadsınamaz.

Bu ve bunun gibi adımlar, statükodan nemalananların telkinleriyle geciktirildiği sürece bunun bedelini yalnız biz değil, alternatifsizlik içinde kıvranan bütün bir insanlık ödüyor. Bunun şuurunda olunmalı ve artık sıva işlerini bir kenara bırakıp, birbiri ardına atılacak inkılab çapında adımlarla iktisadî, siyasî, askerî ittihadlar tesis edilmeli ve bizim dünya düzeni senfonimiz, yarım kaldığı yerden yeniden ve daha güçlü bir şekilde çalmaya devam etmeli.

Baran Dergisi 720.Sayı

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Ocak 2023
İmsak 06:43
Güneş 08:10
Öğle 13:22
İkindi 16:00
Akşam 18:24
Yatsı 19:47
Günün Karikatürü Tümü