Hamas'ın Aksa Tufanı ve İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası, Filistinlilerin 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'ya ve Türklere ihanet ettiği sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Söz konusu iddiayla ilgili önemli bir belge yayınlandı. Belgeyi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal resmi sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünal’ın “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihî bir telgraf...” notuyla yayımladığı belgede, Filistinli Arapların Birinci Dünya Savaşı'na giren Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdaafasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer aldı.

DESTEK TELGRAFI

Belgede Filistinlilerin cihad ilan edilmesinden sonra Osmanlı Devleti'ne destek verdikleri görülüyor. Çanakkale cephesinde hayatını kaybeden Filistinlilerin yoğunluğu da belgenin gerçekliğini ortaya koyuyor. Paylaşılan belgede de 1. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer alıyor.

Yayımlanan söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:

ÖZET

Kudüs halkının Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesinin ardından Mescid-i Aksa'da toplanarak vatan, din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını bildiren telgrafı.

Mahreci: Kudüs

Filistin’de satılan toprak yüzde 1 bile değildi! Topraklar hile ile alındı Filistin’de satılan toprak yüzde 1 bile değildi! Topraklar hile ile alındı

Numara: 18211

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Düvel-i muazamaya karşı i'lan-ı cihâd hakkındaki fetvâ-yı şerîfeyi muhtevî emr-i âlî-i telgrafilerinin vürûduyla beraber bugün memleketin ulemâ ve eşrâfi ve me'mûrîn ve Asâkir-i Osmaniye ve Ahâlî-i İslâmiye Harem-i Şerîf havlusunda cem' ve da'vet ve fetâvâ-yı şerîfe kadı ve müftü efendiler tarafından ihtifâlât-i fâika ile kırâ'at ve münderecâtı i'lân ve cihâdın fezâil ve mezâyâsı cümle hâzırûna ifhâm edilerek muhafaza-i dîn û devlet uğurunda fedâ-yı cân ve mâla hâzır ve müheyyâ olduklarını kemâl-i neşât ve hâhişle beyân eylemişlerdir. Müte'âkiben hâzırûn ve şu ihtifâle iştirak eden asâkir-i nusret-meâsir-i mülûkâne mûzika-i nişâne-i hamâset terennüm ederek muhteşem bir alay ile memleket içinde cevelân ile ve sancaklar ile kışla-i hümâyûna azîmetle orada dahi ulemâ ve hutebâ ve şu'arâ taraflarından hamâset-kârâne nutuklar ve du'âlar edilmiş ve o sırada tebe'a-i Osmaniye efrâd-1 gayr-i müslimesi dahi gelerek hissiyât-ı merbûtiyet ve sadâkatlarını izhâr eyledikleri gibi kışla-i hümâyûna da'vet olunan Almanya ve Avusturya konsolosları dahi zât-ı seniyye-i pâdişâhîye ta'zîmât ve muzafferiyet-i Osmâniye için temenniyât-i ihlâs-kârânede bulunmalarıyla kendi hükümdârlarına karşı da tarafımızdan tezkîr-i ta'zîmât ve muvâlât olunmuş ve ihtifâlât-ı mezkûre memleketde büyük bir hüsn-i telakkîye mazhariyetle hüsn-i hitâm bulunmuş olduğu ma'rûzdur.

Fî 5 Teşrîn-i sânî sene [1]330 Kudüs Mutasarrıfı Macid

18 Kasım 1914

BOA., DH.SYS., 123-12/35

Aydınlık