16. yüzyılın önemli simalarından ve edebiyat-kültür hayatımızın velûd isimlerinden Muhyî-i Gülşenî’nin yazdığı eserlerden biri de şeyhi Ahmed Hayâlî’nin isteğiyle kaleme aldığı Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî adlı eserdir.

Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın bilinmeyen eseri: Metâlib ve Mezâhib Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın bilinmeyen eseri: Metâlib ve Mezâhib

Hicrî 977’de başlayıp 1013’te bitirdiği eser, menâkıbnâme olmaktan ziyade bir tarih eseri niteliğindedir.

Eser, İbrâhim Gülşenî ve çevresindekilerin hayat hikâyeleriyle birlikte Akkoyunlular yönetimindeki Azerbaycan’dan Osmanlı yönetimindeki Mısır’a kadar siyasî, tarihî, dinî, sosyal ve etnik durum, meşhur kişiler, âlim ve şairler hakkında oldukça özgün bilgiler ihtiva eder.

Ayrıca müellifin Osmanlı devlet adamlarıyla yakın temas içinde bulunması dolayısıyla eser Osmanlı tarihi açısından da önemlidir.

Müellifi hakkında da bilgiler içeren eser, aynı müellifin Osmanlı’da ilk yapma dil olan Bâleybelen eserini yayımlayan Prof. Dr. Mustafa Koç ve Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi tarafından tenkitli metin olarak hazırlanmıştır.

Menâkıb-ı İbrâhim-i Gülşenî’nin yayına hazırlanmasında Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, 979 numarada kayıtlı nüsha esas alınmıştır.